Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Маргарита Стефанова-Бакрачева

Author ID (SCOPUS):Scopus ID: 57221760930

Researcher ID (Web of Science):WoS researcher ID: AAL-2154-2021

ORCID ID:0000-0002-2939-3288
Глава от книга
Bаkracheva, M. , Identity and Well-Being of Bulgarian Adolescents and Adults: Summarized Data for the Period 2002-2018, ISBN:978-93-90206-52-0, Рецензирано 2020
Глава от монография
1 Маргарита Бакрачева, Милен Замфиров, Цецка Коларова, Екатерина Софрониева, Живот в условията на криза (COVID-19, вълна 2), ISBN:978-954-8846 , Веда Словена – ЖГ, София, Рецензирано 2021
2 Bakracheva, M., Identity and Well-Being of Bulgarian Adolescents and Adults: Summarized Data for the Period 2002-2018. Chapter in: Hus, V. (Ed.). New Horizons in Education and Social Studies Vol. 3 (пп. 112-158), ISSN (print):Print ISBN: 978-93-90206-51-3, eBook ISBN: 978-93-90206-52-0, ISSN (online):Print ISBN: 978-93-90206-51-3, eBook ISBN: 978-93-90206-52-0, ISBN:Print ISBN: 978-93-90206-51-3, eBook ISBN: 978-93-90206-52-0, Рецензирано 2020
3 Bakracheva, M., Pavlov, D., Gudkov, A., Diaconescu, A., Kostov, A., Deneva, A., Kume, A., Wójcik-Karpacz, A., Zagorcheva, D., Zhelezova-Mindizova, D., The Intergenerational Family Businesses аs а Stress Management Instrument For Entrepreneurs (Volume 1), ISBN:e-ISBN 978-954-712-794-4, Academic Publisher University of Ruse „Аngel Kanchev”, Рецензирано 2020
4 Маргарита Бакрачева, Милен Замфиров, Цецка Коларова, Екатерина Софрониева, Живот в условията на криза (COVID-19, 2020), ISBN:ISBN 978-619-91067-4-7 (eл.); COBISS.BG-ID – 42402312, Колбис, София, Рецензирано 2020
5 Диана Бакалова, Маргарита Бакрачева, Бистра Мизова, Щастие и удовлетвореност от живота: В търсене на пътя към себе си, ISBN:ISBN 978-619-7284-02-7; COBISS.BG-ID – 1274178788, Колбис, София, Рецензирано 2015
Дисертация д-р
Маргарита Ангелова Стефанова , Психосоциална идентичност и субективно психично благополучие в юношеска възраст, Институт по психология, БАН, Ръководител:доц. д-р Красимира Байчинска 2003
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева, рецензент, Герева, M. (2023). Творческа мотивация, процъфтяване и психологически типове при лица в зряла възраст, занимаващи се с изкуство и култура. Дисертация, ПУ Паисий Хилендарски, 2023
2 Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева, рецензент, Герева, М. (2023). Творческа мотивация, процъфтяване и психологически типове при лица в зряла възраст, занимаващи се с изкуство и култура. Дисертация, ПУ Паисий Хилендарски, 2023
3 Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева, E. Sofronieva, C. Beleva, M. Bakracheva, & V. Cone. Empathy Quotient - 10 items (EQ-10) (Adult) – Bulgarian (online), 2022. Autism Research Centre based at the University of Cambridge in the UK. http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests, 2022
4 Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева, V. Cone, E. Sofronieva, C. Beleva, & M. Bakracheva. Systemizing Quotient - 10 items (SQ-10) (Adult) – Bulgarian (online), 2022. Autism Research Centre based at the University of Cambridge in the UK. http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests, 2022
5 Маргарита Бакрачева, Пламен Варгов, Пламен Рибаров, Спорт срещу Агресия - наръчник Издание на Фондация “Борис Христов“ по Проект “СПОРТ СРЕЩУ АГРЕСИЯ“ осъществен с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г. към Министерство на младежта и спорта, в изпълнение на Договор № 25-00-19/15.07.2022, 2022
6 Маргарита Бакрачева, Бягства от щастието … или щастливи въпреки средата, Колбис 2016
7 Маргарита Бакрачева, Забързано затишие или Какво казваме когато мълчим, Колбис 2016
Изложби
1 Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева , Национална Отличие за млад учен на името на чл.-кор.проф. Генчо Пирьов 2013 2013
2 Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева , Национална Награда на БАН за млад учен “Марин Дринов” в областта на социалните науки 2006 Награда на БАН за млад учен “Марин Дринов” в областта на социалните науки 2006
3 Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева , Национална Награда на Съюза на учените в България за научни постижения в областта на обществените науки 2006 2006
Монография
1 Бакрачева, М., Замфиров, М., Коларова, Ц., Софрониева, Е., Ценов, М., Адаптация на университетските преподаватели към работа от разстояние. https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185, ISSN (online):978-619-91067-5-4, ISBN:978-619-91067-5-4, ФНОИ, СУ „Св. Климент Охридски“, София 2022
2 Бакрачева, М., Заучена безпомощност и самосаботиране, ISBN:978-954-07-5378-2, Унив. издателство СУ Св. Климент Охридски 2022
3 Маргарита Бакрачева, Проактивен майндфулнес – пътища към психично благополучие и процъфтяване, ISBN:978-954-07-5081-1, Унив. издателство СУ Св. Климент Охридски, Рецензирано 2020
4 Бакрачева, М. , М. Манолов , Многото лица на Аз-а (образ за себе си в съвременната реалност), ISBN:978-619-7284-30-0, Рецензирано 2019
5 Маргарита Бакрачева, Идентичност и справяне със стреса, ISBN:ISBN 978-619-7284-17-1, Колбис, Рецензирано 2017
6 Маргарита Бакрачева, Идентичността в 3 стъпки: статуси на идентичност и интимност, удовлетвореност от живота и щастие в зряла възраст, ISBN:978-954-326-104-8, Парадигма, Рецензирано 2009
7 Красимира Байчинска, Маргарита Бакрачева, Савка Савова, Статуси на психосоциална и национална идентичност, ценности и субективно психично благополучие в юношеска възраст, ISBN:978-954-322-256-8, издателство на БАН, Рецензирано 2009
8 Маргарита Стефанова, Съм ли, ISBN:ISBN:954-326-026-5, Парадигма, Рецензирано 2005
Научен проект
1 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Подкрепа за приобщаващо образование, Член, 2023
2 Маргарита Стефанова-Бакрачева, CROCODILE - Cross-disciplinary Academic Offer , Член, 2022
3 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Erasmus+ REACT- Recognising Extremism and Conspiracy Theories, KA220-NI-21-36-34412, Член, 2022
4 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Спорт срещу Агресия , Член, 2022
5 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Член, 2021
6 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Образователен модел за идентифициране и диференцирани подходи в работата с ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания, ученици в риск и талантливи ученици в българското приобщаващо образование, Член, 2021
7 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Изследване на предпочитанията на родителите към източниците на информация, свързани с детското развитие, УНИЦЕФ, Член, 2020
8 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Изследване на субективната оценка и реакциите на тийнейджърите в ситуацията на извънредно положение, свързано с COVID-19, УНИЦЕФ, Член, 2020
9 Маргарита Стефанова-Бакрачева, програмата за превенция на насилието „Стъпки заедно“, UNICEF, Член, 2020
10 Маргарита Бакрачева, Erasmus+ Teach- Targeting Extremism and Conspiracy Theories, DE01-KA204-006167, Член, 2019
11 Маргарита Бакрачева, Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост на лица с увреждания, процедура Активно включване, ОП Развитие на човешките ресурси ДБФП № BG05M9OP001-2.005-0116-C01, Член, 2019
12 Маргарита Бакрачева, INTERGEN The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs, Член, 2018
13 Маргарита Бакрачева, договор за социологическо проучване по проект Европейско партньорство за заетост и растеж, Член, 2018
14 Маргарита Бакрачева, INNOVENTER , Член, 2017
15 Маргарита Бакрачева, Устойчива заетост чрез повишаване на социалния капитал, Член, 2017
16 Маргарита Бакрачева, COACH@WORK, Член, , Номер на договора:2014-1-BG01-KA202-001529 2016
17 Маргарита -Бакрачева, „Малките" граждани: Демокрация за деца от 5 до 7 г., Член, , Номер на договора:93/ 23 - 2014 2014
Научно ръководство
1 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Ефекти на дистанционната работа върху професионалната удовлетвореност, прегаряне, отегчение и психическа устойчивост на работещите в сферата на услугите, ПУ Паисий Хилендарски дипломна работа:Невена Миленкова 2022
2 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Използване на социални мрежи и самооценка при майките на деца от 0 до 3 годишна възраст, ПУ Паисий Хилендарски дипломна работа:Валентина Милева 2022
3 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Психологическа подкрепа на ученици със специални образователни потребности в основно училище, ПУ Паисий Хилендарски дипломна работа:Радост Андонова 2022
4 Маргарита Стефанова-Бакрачева, ТЕЛЕСНИ ПРАКТИКИ В ПОДКРЕПА НА САМОРЕГУЛАЦИЯТА, ПУ Паисий Хилендарски дипломна работа:Маргарита Емилова Божилова-Андонова 2022
5 Маргарита Бакрачева, Агресивни прояви при деца в НУВ, ПУ Паисий Хилендарски дипломна работа:Деница Ангелова 2021
6 Маргарита Бакрачева, Развиване на емоционална интелигентност в часовете по БЕЛ в начален училищен етап, ПУ Паисий Хилендарски дипломна работа:Теменужка Тотева 2021
7 Маргарита Бакрачева, Форми на агресия при деца от начален етап на обучение, ПУ Паисий Хилендарски дипломна работа:Дарина Попова 2021
8 Маргарита Бакрачева, Връзка между психосоциалната идентичност и психичното благополучие , ПУ Паисий Хилендарски дипломна работа:Жоржета Симеонова 2019
9 Маргарита Бакрачева, Динамичната организационна среда като източник на стрес на работното място и ролята на team leader (екипния ръководител) при управлението на стреса, ПУ Паисий Хилендарски дипломна работа:Елена Стоилова 2019
10 Маргарита Бакрачева, Измерване удовлетвореността от труда и лоялността към организацията на служители в частния сектор, ПУ Паисий Хилендарски дипломна работа:Биляна Караджова 2019
11 Маргарита Бакрачева, ПРОУЧВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ РАБОТАТА В ПРЕДПРИЯТИЯ „Прогалвис ООД“ и „Пиргови ООД“ И НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА, ПУ Паисий Хилендарски дипломна работа:Тюркян Садулова 2019
12 Маргарита Бакрачева, Емоции и справяне със стреса при служителите в Радостни и Траурни обреди, ВА Г. С. Раковски дипломна работа:Миглена Стоянова 2018
13 Маргарита Бакрачева, Ползите от приложението коучинга и менторството върху човешките ресурси в термичните централи в Маришкия басейн, ПУ Паисий Хилендарски дипломна работа:Антоанета Дюлгерова 2018
14 Маргарита Бакрачева, Себеутвърждаване и психосоциална идентичност в юношеска възраст, ИИНЧ, БАН дисертация д-р:Боян Василев 2016
15 Маргарита Бакрачева, Личностна типология на зависимите от психоактивни вещества на метадоново лечение , ИИНЧ, БАН дисертация д-р:Красимира Минева 2015
16 Маргарита Бакрачева, Родителски стилове и стил на привързаност, ИИНЧ, БАН дисертация д-р:Зорница Тоткова 2014
Превод на книга
1 Пламен Димитров, Маргарита Бакрачева, Правилник на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) за EuroPsy и приложения към него, https://bpsmembers.files.wordpress.com/2014/07/europsy-rules-bg.pdf 2017
2 Маргарита Бакрачева, Енциклопедия на татуировките. Основно ръководство по боди арт Автор: Винс Хемингсън, ISBN:978-954-9817-81-2, Книгомания 2010
3 Маргарита Бакрачева, Как да балансираме дейностите на мозъка Автори: Филип Картър и Кевин Ръсел, ISBN:978-954-9817-52-2, Книгомания 2009
4 Маргарита Бакрачева, Ръководство за рисуване на фентъзи герои Автор: Мат Диксън, ISBN:978-954-9817-70-6, Книгомания 2009
5 Маргарита Бакрачева, Хипнозата - тайната на подсъзнанието. Автор: Майкъл Стрийтър , ISBN:978-954-9817-65-2, Книгомания 2009
6 Маргарита Бакрачева, Голямата книга за създаване на изкуство. Твоят най-добър съветник за създаване стъпка по стъпка на удивителни произведения Автори: Сю Никълсън и Дери Робинс , ISBN:978-954-9817-47-8, Книгомания 2008
7 Маргарита Бакрачева, Развийте максимално своята памет. Автор: Джонатан Ханкок , ISBN:978-954-9817-35-5, Книгомания 2007
Превод на статия
Бакрачева, М., Скала за процъфтяване Скала за удовлетвореност от живота публикувани като официален превод на български език https://eddiener.com/scales/9 2020
Статия в научно списание
1 Бакрачева, М., Ефективни копинг стратегии в условията на пандемия, Българско списание по психология, 2023, Ref 2023
2 Бакрачева, М., Тоцева, Я., Преживяван бърнаут, бораут и мобинг от учители в детски градини и училища в условията на COVID-19 кризата, Педагогика, vol:95, issue:2, 2023, pages:190-204, Ref 2023
3 Bakracheva, Margarita, EFFECTS OF LEARNED HELPLESSNESS AND SELF-HANDICAPPING ON FLOURISHING, FILOSOFIYA-PHILOSOPHY, vol:31, issue:1, 2022, pages:81-93, ISSN (print):0861-6302, ISSN (online):1314-8559, doi:10.53656/phil2022-01-08 2022
4 Бакрачева, М., Тоцева, Я., Адаптиране на въпросник за измерване на бърнаут, бораут и мобинг сред учители, Психологическа мисъл, 2022, Ref 2022
5 Бакрачева, М., Връзки на заучената безпомощност и самосаботирането с психичното благополучие, Философия, vol:31, issue:1, 2022, pages:81-92, Ref 2022
6 Замфиров, М., Евгениева, Е., Баскрачева, М., Оценка на общообразователните и ресурсните учители за работа в парадигмата на приобщаващо образование, Педагогика, 2022, Ref 2022
7 Бакрачева, М., Замфиров, М., Оценка на студенти в педагогически специалности за рисковете и ползите от мрежата и възприеманите социални норми, Педагогически и социални изследвания, vol:Книжка # 1, 2022 ГодинаII, том 3, 2022, pages:3-26 2022
8 Замфиров, М., Евгениева, Е., Баскрачева, М., Самооценка на общообразователните и ресурсните учители за работа в парадигмата на приобщаващо образование, Образователни стратегии, 2022, Ref 2022
9 Kirby, L.,, Qian, W., Adiguzel, Z., Bakracheva, M., Ballestas, M. C. O., Cruz, J., Dash, A., Ferreria, M. J., Goosen, J. G., Jahanshahi, A. A., A multi-society examination of appraisal and coping as predictors of health and well-being during the 2020 coronavirus pandemic, International Journal of Psychology , 2021, pages:1375-1395, ISSN (print):2152-7180, ISSN (online):2152-7199, doi:10.4236/psych.2019.1010090, Ref 2021
10 Daniel Pavlov, Margarita Bakracheva, Delivery of intergeneration business course at secondary and high schools as a career orientation and prevention of immigration tool, SocioBrains, issue:80, 2021, pages:48-57, ISSN (online):2367-5721 , doi:http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/8._Daniel_Pavlov_Margarita_Bakracheva.pdf, Ref, др. 2021
11 Vasilev, Boyan, Bakracheva, M., IDENTITY, SELF-AFFIRMATION AND SELF-REFLECTION OF SCHOOL AND UNIVERSITY STUDENTS, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:93, issue:3, 2021, pages:342-353, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2021
12 Папазова, Е., Бакрачева, М., Българска адаптация на Въпросника за измерване на дистрес на идентичността, Професионално образование, брой:23(4), 2021, стр.:359-369, doi:https://doi.org/10.53656/voc21-4.3dist, Ref 2021
13 Папазова, Е., Бакрачева, М., Българска адаптация на скалата за проактивно и ригидно осмисляне на Трапнел и Кембъл, Българско списание за психиатрия, том:6, брой:3, 2021, стр.:38-43, Ref 2021
14 Маргарита Бакрачева, Боян Василев, Идентичност, себеутвърждаване и себерефлексия при ученици и студенти, Педагогика, брой:93(3), 2021, стр.:342-353, ISSN (print):0861 – 3982 , ISSN (online):1314 – 8540 , Ref 2021
15 Маргарита Бакрачева, Найден Шиваров, Предпочитан начин на управление и комуникационни характеристики на роботите асистенти в зависимост от индивидуалните нужди на потребителите, Професионално образование, issue:23(2), 2021, pages:150-166, ISSN (print):1314–555X , ISSN (online):1314–8567 2021
16 Bakracheva, M., Identity in Adulthood—Stable or Flexible, Open Journal of Social Sciences, issue:Vol. 8(4), 2020, pages:1-13, ISSN (print):2327-5960, ISSN (online):2327-5952, doi:10.4236/jss.2020.84001 , Ref 2020
17 Bakracheva, M., The meanings ascribed to happiness, life satisfaction, and flourishing, Psychology, 2020, pages:87-104, ISSN (print):2152-7180, ISSN (online):2152-7199, doi:10.4236/psych.2020.111007, Ref, Web of Science 2020
18 Замфиров, Бакрачева, Коларова, Софрониева,Блажиева, Неприсъствена форма на обучение в условията на COVID-19, Образование и технологии, брой:11(1), 2020, стр.:91-99, ISSN (online):1314-1791, doi:http://doi.org/10.26883/2010.201.2212 2020
19 Маргарита Бакрачева, Просоциално поведение в полето на училищната социалнопедагогическа работа, Педагогика, брой:92(2), 2020, стр.:180-199, Ref 2020
20 Bakracheva, M., Coping Effects on Life Meaning, Basic Psychological Needs and Well-Being, Psychology, issue:10, 2019, pages:1375-1395, doi:10.4236/psych.2019.1010090, Ref 2019
21 Bakracheva, M., Differentiation of Social Roles and Life Domains as Predictor and Promoter of Flourishing, Psychology, vol:Vol.10 No.8 , 2019, pages:1375-1395, doi:10.4236/psych.2019.1010090, Ref, Web of Science 2019
22 Y, J, H, 2019 2019
23 Бакрачева, М., Изграждане на толерантност и умения за общуване чрез техниките на фототерапия, Философия , 2019, pages:415-424, Ref 2019
24 Папазова, Е., Бакрачева, М., Андреев, Б., Дистрес на идентичността, проактивно и ригидно осмисляне, депресия и тревожност при български студенти във възникваща зрелост, Психологични изследвания, брой:21(1), 2018, стр.:57-69, Ref 2018
25 Маргарита Бакрачева, Етиката и мястото и в психологическата практика и изследвания, Етически изследвания, issue:3(2), 2018, pages:388-396, ISSN (print):2534-8434 2018
26 Georgi Karastoyanov, Margarita Bakracheva, M. Velikova, Iindividual differences in self-regulation, measured through the action-state orientation and decision-making style, SocioBrains, брой:40, 2017, стр.:179-184, Ref, Web of Science 2017
27 Margarita Bakracheva, Diana Bakalova, Intrinsic and extrinsic motivation of students studying in their native country or in a foreign country, International Journal Knowledge, том:Scientific Papers vol. 13.1, брой:The teacher of the future ninth international scie, 2016, стр.:177-182, Ref, Web of Science 2016
28 Margarita Bakracheva, Manol Manolov, Reality and self-detachment after long time spent on social networking in relation to meaning in life, International Journal Knowledge, том:Scientific Papers vol. 14.1, 2016, стр.:423-428, Ref, IF, IF (1.322 - 2016) 2016
29 Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова, Йоана Омарчевска, Мотивация за учене и предпочитание на среда за реализация, Българско списание по психология, брой:1-4, 2016, стр.:171-192, Ref 2016
30 Маргарита Бакрачева, Манол Манолов, Представи за реален, идеален и очакван аз и връзка със жизнения смисъл и дереализацията, International Journal Knowledge, брой:Scientific Papers 15.1, 2016, стр.:371-378, Ref, IF, IF (1.322 - 2016) 2016
31 Bakracheva, M., Manolov, M., Real, ideal and ought Self-concepts in relation to meaning in life, reality and self-detachment, International Journal Knowledge , vol:15.1, 2015, pages:271-278, Ref 2015
32 Маргарита Бакрачева, Бистра Мизова, Изследователска рамка за изучаване на идентичността, Военен журнал, брой:1, 2015, стр.:47-60, Ref 2015
33 Румяна Божинова, Анна Александрова-Караманова, Маргарита Бакрачева, Ева Папазова, Калина Попова, Максимка Рашева, Ергюл Таир, Зорница Тоткова, Професионално възприемане на индивидуалните особености на ученика в контекста на мотивацията за учене, Психологични изследвания, брой:2, 2015, стр.:191-200, Ref 2015
34 Румяна Божинова, Анна Александрова-Караманова, Маргарита Бакрачева, Ева Папазова, Калина Попова, Максимка Рашева, Ергюл Таир, Професионално оценяване на стимулите и мотивите за учене при учениците, Психологични изследвания, брой:2, 2015, стр.:171-180, Ref 2015
35 Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова, Бистра Мизова, Влияние на сравнението в реална и виртуална среда върху равнищата на щастие и удовлетвореност от живота, Българско списание по психология, 2014, стр.:257-271, Ref 2014
36 Бистра Мизова, Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова, Психологични аспекти на връзката медийни послания и субективно благополучие, Психологични изследвания, брой:2, 2014, стр.:517-524, Ref 2014
37 Маргарита Бакрачева, Личностна самоопределеност, функции на идентичността и стрес, свързан с поддържането на идентичността, Психологични изследвания, брой:2, 2013, стр.:337-344, Ref 2013
38 Маргарита Бакрачева, Психология във фотографията, Българско списание по психология, брой:1-3, 2013, стр.:254-271, Ref 2013
39 Диана Бакалова, Маргарита Бакрачева, Динамика на съдържанието на профилните снимки във Фейсбук, Психологични изследвания, брой:2, 2012, стр.:83-94, Ref 2012
40 Маргарита Бакрачева, Стилове и функции на идентичността, Българско списание по психология, брой:3-4, 2011, стр.:52-60, Ref 2011
41 Диана Бакалова, Маргарита Бакрачева, Структуриране на времето и възприемане на общуването във виртуалните социални мрежи: Качествен анализ на случаи, Психологични изследвания, брой:2, 2011, стр.:201-211, Ref 2011
42 Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова, Субективно усещане за цел, посока, хармония, контрол и структуриране на времето за реално и виртуално общуване, Българско списание по психология, брой:3-4, 2011, стр.:60-66, Ref 2011
43 Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова, Теоретична рамка за изследване на виртуалната идентичност като компонент от психосоциалната идентичност на е-потребителя, Българско списание по психология, брой:1-2, 2011, стр.:63-82, Ref 2011
44 Маргарита Бакрачева, Влиянието на възрастта, пола и дохода върху удовлетвореността от живота и щастието, Психологични изследвания, брой:2, 2010, стр.:7-16, Ref 2010
45 Диана Бакалова, Маргарита Бакрачева, Бистра Мизова, Какво са щастието, удовлетвореността от живота и благополучието за българина днес?, Психологични изследвания, брой:2, 2010, стр.:25-36, Ref 2010
46 Елиана Пенчева, Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова, Личностни ресурси за учене през целия жизнен цикъл – същност и траектория на развитие, Клинична и консултативна психология, том:2(4), 2010, стр.:29-40, Ref 2010
47 Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова, Виртуална идентичност и стил на идентичност на интернет потребителя, Психологични изследвания, брой:2, 2009, стр.:161-168, Ref 2009
48 Маргарита Бакрачева, Приложение на фототерапията в консултативната практика, Психологични изследвания, брой:3, 2009, стр.:85-100, Ref 2009
49 Маргарита Бакрачева, Виктория Недева, Предизвикателства пред кариерното консултиране в условията на социални промени, Психологични изследвания, брой:2, 2008, стр.:169-178, ISSN (print):1311-4700 , Ref 2008
50 Маргарита Бакрачева, Преоткриване на психосоциалната идентичност в консултативната практика, Българско списание по психология, брой:2, 2008, стр.:17-33, Ref 2008
51 Маргарита Бакрачева, Решаване на кризата на интимността в зряла възраст, Българско списание по психология, брой:1-4, 2008, стр.:194-204, Ref 2008
52 Маргарита Бакрачева, Юлия Васева, Социални промени и кризисни тенденции в националната и културната идентичност , Списание Наука, брой:4, 2008, стр.:59-63, Ref 2008
53 Маргарита Бакрачева, Статус и стил на идентичността като основа на приложни програми, Психологични изследвания, брой:2, 2008, стр.:149-159, Ref 2008
54 Маргарита Бакрачева, Четири статусен модел на решаване на кризата на интимността, Психологични изследвания, брой:1, 2008, стр.:67-79, Ref 2008
55 Красимира Байчинска, Маргарита Бакрачева, Статуси на психосоциална идентичност в изследователската, педагогическата и консултативната практика, Психологични изследвания, брой:1, 2007, стр.:23-38, Ref 2007
56 Красимира Байчинска, Маргарита Бакрачева, Субективно психично благополучие на българите в кроскултурна перспектива, Философски алтернативи , брой:2-3, 2007, стр.:32-46, Ref 2007
57 Маргарита Стефанова, Възрастови кризи и сили на Аз-а в теорията на Ерик Ериксън. Интимност срещу изолация, Психологически изследвания , брой:2, 2006, стр.:21-34, Ref 2006
58 Маргарита Стефанова, Интердисциплинарност и медии – фактори за научно популяризиране, Списание на Българската Академия на Науките, брой:2, 2006, стр.:50-53, Ref 2006
59 Маргарита Бакрачева, Статуси на идентичност и интимност, Психологическа мисъл, 2006, стр.:91-103, Ref 2006
60 Красимира Байчинска, Маргарита Бакрачева, Статуси на психосоциалната идентичност на българските юноши, Българско списание по психология, брой:1, 2006, стр.:5-24, Ref 2006
61 Маргарита Стефанова, Възможно ли е поддържането на стабилна психосоциална идентичност, Българско списание по психология, 2005, стр.:68-73, Ref 2005
62 Маргарита Стефанова, Стабилната идентичност като терапевтична цел, Психологически форум, брой:5, 2005, стр.:87-93 2005
63 Маргарита Стефанова, Методът на насочено афективно въображение, Психологически форум, брой:4, 2004, стр.:23-31 2004
64 Красимира Байчинска, Маргарита Стефанова, Субективно психично благополучие в съвременната психология, Психологически форум, брой:3, 2004, стр.:10-24 2004
65 Красимира Байчинска, Маргарита Стефанова, Субективно психично благополучие на българските юноши, Психологични изследвания, брой:1, 2004, стр.:5-19, Ref 2004
66 Маргарита Стефанова, Статуси на психосоциална идентичност и субективно психично благополучие в юношеска възраст, Психологически форум, брой:2, 2003, стр.:57-65 2003
67 Красимира Байчинска, Маргарита Стефанова, Статуси на психосоциална идентичност на българските юноши в условията на социални промени, Доклади на БАН, том:CXVI, брой:2, 2003, стр.:32-37, Ref 2003
68 Маргарита Стефанова, Влияние на социалния контекст върху процеса изграждане на психосоциална идентичност, Психологически форум, брой:1, 2002, стр.:39-46 2002
69 Маргарита Стефанова, Психично благополучие – личностов и междукултурен подход, Психологични изследвания, брой:2, 2001, стр.:53-57, Ref 2001
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Бакрачева, М., Тоцева, Я., Аспекти на педагогическата комуникация в условия на криза, Педагогическата комуникация в условия на криза, Сборник доклади от научно-практическа конференция, 2022, pages:11-55, ISBN:978-619-00-1558-1 2022
2 Тоцева, Я., Бакрачева, М., Дигиталните компетентности на учителите в детски градини и училища в условията на кризата, предизвикана от COVID пандемията, В: Педагогическата комуникация в условия на криза, Сборник доклади от научно-практическа конференция, 2022, pages:56-75, ISSN (print):978-619-00-1558-1 2022
3 Тоцева, Я., Бакрачева, М., Ромите в България като конспиративен наратив за възприемана заплаха, Хармония в различията, 2022 2022
4 Бакрачева, М., Замфиров, М., Универсалното място на когнитивните изкривявания при формиране и изразяване на мнение, Сборник с доклади от Tрета научно-практическа конференция Образование и изкуства: Традиции и перспективи, 2022, pages:554-565, ISSN (online):2738-8999 2022
5 Bakracheva, M., N. Chivarov, A. Ivanov, Companion robotic assistants for improving the quality of life of people with disabilities, 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2020, pages:1-6, doi:10.1109/ICAI50593.2020.9311320 , Ref 2020
6 Маргарита Бакрачева, Международно проучване на копинг стратегиите като предиктори на психичното благополучие по време на пандемията от коронавирус 2020 , Сборник резюмета IX международен конгрес по психология, 2020, pages:112-113, ISBN:978-619-90786-2-4 2020
7 Бакрачева, М., Проактивен майндфулнес: пътища към психичното благополучие и процъфтяването , Сборник резюмета IX международен конгрес по психология, 2020, стр.:19-20, ISBN:978-619-90786-2-4 2020
8 Bakracheva, M., Promotion of Identity and Coping Strategies: A Model of Stress Management, Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference, May 2018, Naples, Italy, 2018, pages:569-577, ISSN (print):2232-3309569-577, COBISS.SI-ID= 294783744, ISBN:978-961-6914-23-9, doi:http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-23-9/papers/ML2018-148.pdf 2018
9 Yanka Totseva, Margarita Bakracheva, Stereotypes and Social Representations as Intercultural Dialogue Facilitators or Impediments, Реторика и комуникация , 2018, Ref 2018
10 Margarita Bakracheva, Tatoos as a form of inward and outward communication, Comunicarea Interpersonala Dialogul Social, Volumnul I, редактор/и:Marinela Rusu, 2018, стр.:39-47, ISBN:978-973-148-290-3, Ref 2018
11 Маргарита Бакрачева, Позитивна психология – процъфтяване посредством поддържане на гъвкава идентичност и проактивни копинг стратегии, Пловдив, 2018, стр.:56-74, ISBN:978-619-202-433-8, Ref 2018
12 Маргарита Бакрачева, Манол Манолов, Субективна представа за себе си в контекста на социалното равенство/неравенство?, Сборник доклади от Тринадесета национална конференция по етика Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество, издателство:Авангард Прима, 2018, стр.:359-372, Ref 2018
13 Margarita Bakracheva, Yanka Totseva, Contextualand Individual Factors Determining the Belief in Conspiracy Theories in Bulgaria, The Future of Humanities, Education and Creative Industries, 2017, стр.:309-323, ISSN (print):2566-4409, Ref 2017
14 Margarita Bakracheva, Promoting intercultural competence through phototherapy techniques and creative events, Cultural Diversity in Art and Eductaion – developing intercultural skills, 2017, стр.:24-31, Ref 2017
15 Маргарита Бакрачева, Tатуировките – личен избор или форма на свързаност, Proceedings from theVIIth international conference Education, Science, Innovations, 2017, стр.:700-712, ISSN (print):1314-5711, Ref 2017
16 Румяна Божинова, Анна Александрова-Караманова, Ергюл Таир, Ева Папазова, Маргарита Бакрачева, Калина Попова, Зорница Тоткова, Мотивация в урока по физическо възпитание и спорт и фактори за нейното стимулиране според учителите, Сборник с доклади от XXІ международна научна конференция Личност, Мотивация, Спорт, том 21, 2017, Ref 2017
17 Маргарита Бакрачева, Манол Манолов, Оценка за начина на ползване на онлайн социалните мрежи от позицията Аз – Моите приятели, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян, редактор/и:Бараджиева, Е. и Хаджийски, М. , издателство:Унив. Изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2017, стр.:40-48 2017
18 Румяна Божинова, Ергюл Таир, Зорница Тоткова, Ева Папазова, Маргарита Бакрачева, Анна Александрова-Караманова, Подходи за работа в учебния процес в контекста на мотивацията за учене, VIII Национален конгрес по психология, 2017, стр.:530-520 2017
19 Маргарита Бакрачева, Превенция на насилието посредством промяна в социалните модели: посланмия от връстници към връстници и ангажиране на „немите свидетели”, Сборник доклади от Международна конференция Насилието и детето на 21 век /концептуални и практически предизвикателства, 2017, стр.:69-78, ISBN:978-619-202-311-9, Ref 2017
20 Маргарита Бакрачева, Представи за социалното предприемачество и насоки за комуникиране, Сборник доклади от Шести европейски форум за социално предприемачество, 2017, стр.:99-112 2017
21 Янка Тоцева, Маргарита Бакрачева, Степен на толерантност и определяне на категориите Аз – Другия, Сборник доклади от научна конференция Хармония в различията, редактор/и:Назърска, Ж., С. Шапкалова, 2017, стр.:348-359, Ref 2017
22 Румяна Божинова, Анна Александрова-Караманова, Ергюл Таир, Ева Папазова, Маргарита Бакрачева, Калина Попова, Зорница Тоткова, Стил, формиране и подкрепа на връзката учител-ученик, Сборник доклади от международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“, 2017, стр.:230-237, Ref 2017
23 Margarita Bakracheva, Coping strategies in adulthood, Proceedings from the Sixth International Conference Education, Science, Innovations, 2016, стр.:359-370, Ref 2016
24 Маргарита Бакрачева, Адаптивни статуси на идентичност в зависимост от социалния контекст и индивидуални фактори, Международна научна конференция Приложна психология и социална практика, 2016, стр.:54-69, Ref 2016
25 Маргарита Бакрачева, Нагласи към емиграция и национална идентичност, Хармония в различията, издателство:За буквите – О Писменехь, 2016, стр.:350-357, Ref 2016
26 Маргарита Бакрачева, Приложения на социално конструктивистката теория в електронното обучение, Делото на Л. С. Виготски – световен принос в психологията и педагогиката, издателство:Екс-прес, 2016, стр.:143-151 2016
27 Krasimira Mineva, Margarita Bakracheva, Innovative typology determining the psychological profiles of drug addicted, Proceedings of the fifth international conference “Education, Science, Innovations”, 2015, Ref 2015
28 Маргарита Бакрачева, Зорница Тоткова, Влияние на индивидуалните фактори върху възприемания родителски стил и привързаността в ранна зрялост, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука – София, 2015, стр.:172-183, Ref 2015
29 Румяна Божинова, Анна Александрова-Караманова, Маргарита Бакрачева, Ева Папазова, Калина Попова, Максимка Рашева, Зорница Тоткова, Практическата стойност на учебния материал в аспекта на мотивиране на учениците за учене – нагласи на учителите, Сборник с доклади от III научна конференция с международно участие „Психологията – Традиции и Перспективи”, 2015, стр.:63-68 2015
30 Margarita Bakracheva, Integrative consulting – the three steps of identity, Рroceedings of the fourth international conference “Education, Science, Innovations”, 2014, стр.:295-300, Ref 2014
31 Тоткова, З., М. Бакрачева, Възприемани смесени родителски стилове, сборник доклади от 13та международна конференция приложната психология: Възможности и перспективи, Варна, 2014, pages:515522-0, PhD 2014
32 Тоткова, З., Бакрачева, М., Възприемани смесени родителски стилове, Сборник доклади от 13та международна конференция приложната психология: Възможности и перспективи, Варна, Publisher:Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Университетско издателство, 2014, pages:515-522, ISSN (print):1314–0507 2014
33 Маргарита Бакрачева, Росица Георгиева, Ролята на консултативната психология в динамична среда на несигурност, 20 години специалност „психология“ – пътуване към себе си, 2014, стр.:66-74, Ref 2014
34 Маргарита Бакрачева, Зорница Тоткова, Влияние на родителския стил върху различни аспекти на психосоциалното развитие на децата и юношите, Семейство и солидарност между поколенията, издателство:Акад. Изд. Проф. Марин Дринов, 2013, стр.:249-260, Ref 2013
35 Зорница Тоткова, Маргарита Бакрачева, Възприемани смесени родителски стилове, Възможности и перспективи, 2013, стр.:515-522, Ref 2013
36 Стефанова-Бакрачева, М., Тоткова, З., Динамика на модела на родителство, Сборник с доклади Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа от конференция с международно участие 23-24 ноември 2012, София, 2013, стр.:402-409, PhD 2013
37 Bistra Mizova, Margarita Bakracheva, Specifics of national and European identity of Bulgarian adolescents, Towards Transformative Education. A multidisciplinary perspective on research and practice in Bulgaria and Ireland, редактор/и:Nikolaeva, S., Mulcahy, C & Scanlon, G, 2012, Ref 2012
38 Бакрачева, М., Тоткова, З., Динамика на модела на родителство, Сборник доклади от конференция с международно участие Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социална работа, 2, Publisher:Унив. Издателство Ст. Климент Охридски, 2012, pages:402-409, ISBN:978-954-07-3522-1 2012
39 Бистра Мизова, Маргарита Бакрачева, Специфика на националната и европейската идентичност на българските юноши , Мултидисциплинарен поглед към изследванията и практиките в България и Ирландия, редактор/и:К. Мълкахи, С. Николаева, Дж. Скенлън, 2012, стр.:185-193, Ref 2012
40 Маргарита Бакрачева, Бистра Мизова, Специфика на националната и европейската идентичност на българските юноши и младежи, Национална идентичност – социален контекст и етични рамки, 2011, стр.:210-218, Ref 2011
41 Бистра Мизова, Диана Бакалова, Маргарита Бакрачева, Локус на стимулите и равнища на щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие – изследване на взаимовръзките в български контекст, „Психологията – традиции и перспективи”, 2010, стр.:208-217, Ref 2010
42 Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова, Бистра Мизова, Локусът на стимулите като предиктор на щастието, удовлетвореността от живота и психичното благополучие, Юбилейна научна конференция с международно участие Здравеопазването през 21 век, том 2, 2010, стр.:592-596, Ref 2010
43 Диана Бакалова, Бистра Мизова, Маргарита Бакрачева, Себепредставяне и управление на Аз-образа в сайтове за социални мрежи, Приложната психология в България: Възможности и перспективи, , 2009, стр.:180-191, Ref 2009
44 Виктория Недева, Маргарита Бакрачева, Кризи в кариерното и жизненото развитие и програма за поддържане на професионалната идентичност , Приложна психология и социална практика, 2008, стр.:373-384, Ref 2008
45 Бистра Мизова, Маргарита Бакрачева, Психологични и етични измерения на медийната реалност, Сборник доклади от 5-та национална конференция по етика Моралът в българските медии, 2008, стр.:199-205, Ref 2008
46 Маргарита Стефанова, Може ли българинът да бъде щастлив, Ще оцелее ли българският народ през XXI век, издателство:Захарий Стоянов, 2007, стр.:263-273, Ref 2007
47 Маргарита Бакрачева, Нели Гаврилова, Пилотен проект по прилагане на фототерапията и техниките на терапевтичната фотография, Психологията пред предизвикателствата на новото време, том 3, 2007, стр.:158-168, Ref 2007
48 Маргарита Бакрачева, Стратегии за изграждане на културната идентичност и общата самоопределеност в юношеска възраст, Морал и социализация на децата и младежите в България, 2006, стр.:441-446 2006
49 Маргарита Стефанова, Връзка на психичното благополучие и икономическото състояние в междукултурен план, Психологията на прага на третото хилядолетие, 2002, стр.:254-259, ISSN (print):1310–1331 , ISSN (online):2367–5535, Ref 2002
50 Маргарита Стефанова, Красимира Байчинска, Криза и дифузия на психосоциалната идентичност в условията на социални промени, Юбилеен сборник на МВР, 2001, стр.:181-190 2001
51 Маргарита Стефанова, Психосоциална и национална идентичност в условията на социална промяна, България – национална и европейска идентичност , 2001, стр.:148-154 2001
Студия в научно списание
Маргарита Бакрачева, Милен Замфиров, В ТЪРСЕНЕ НА ИНТЕГРАТИВНОСТ В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ: ПРИНЦИПЪТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОСТТА ПРЕЗ ИСТОРИЯТА НА ПАУЛИ И ЮНГ, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Книга Педагогически науки, vol:114, 2021, pages:82-106, ISSN (print):ISSN 2683-1074 2021
Студия в поредица
1 Бакрачева, М., Замфиров, М., В търсене на интегративност в научното познание: принципът на допълнителността през историята на Паули и Юнг, Годишник на СУ Св. Климент Охридски, Книга Педагогичски науки, issue:114, Publisher:СУ Св. Климент Охридски, 2021, pages:82-106 2021
2 Замфиров, М., Бакрачева, М., Модел за използване на хипноза като средство за регулиране на адаптацията към „безтегловност“, ГОДИШНИК НА СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, КНИГА ПЕДАГОГИЧСКИ НАУКИ, брой:113, 2020, стр.:7-31, ISSN (print):2683-1074 2020
Студия в сборник (на конференция и др.)
Тоцева, Я., Бакрачева, М., Педагогическата комуникация в условията на извънредно положение, Сборник доклади от научно-практическа конференция Педагогическата комуникация: Вербална и визуална, издателство:Faber, 2020, стр.:11-50, ISBN:978-619-00-1190-3 2020
Съставителска дейност
доц. дпн Милен Замфиров – председател, доц. д-р Маргарита Бакрачева, доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис, проф. дн Радослав Пенев, доц. Милена Блажиева, доц. д-р Николай Цанев, проф. дпн Николай Попов, проф. д-р Адриан Георгиев, доц. д-р Габриела Кирова, доц. д-р Неда Балканска, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, ISBN:978-954-07-5061-3, Рецензирано 2020
Участие в конференция
1 Присъствие, Маргарита Стефанова-Бакрачева, модератор 2022
2 Присъствие, Маргарита Стефанова-Бакрачева, Дигиталните компетентности на учителите в детски градини и училища в условията на кризата, предизвикана от COVID пандемията 2022
3 Присъствие, Маргарита Стефанова-Бакрачева, Участие в Еcommerce and Retail Summit, организирано от Капитал, https://www.capital.bg/event/231-ecommerce-and-retail-summit/?ref=header-navigation 2022
4 Пленарен доклад, Маргарита Стефанова-Бакрачева, Аспекти на педагогическата комуникация в условия на криза 2022
5 Присъствие, Маргарита Стефанова-Бакрачева, Участие в Четвърти обществен разговор „Щастието на нацията“ в условията на несигурност, организирано от сп. Мениджър, https://btvnovinite.bg/bulgaria/balgarite-se-projavjavat-kato-ustojchivi-na-krizite-hora.html 2022
6 Секционен доклад, Маргарита Стефанова-Бакрачева, Кръгла маса 2021
7 Присъствие, Маргарита Стефанова-Бакрачева, Проактивен майндфулнес и благополучие. Осъзнатостта като път за всеки лидер 2021
8 Секционен доклад, Маргарита Стефанова-Бакрачева, Участие с експертно мнение за себевъзприемането в условията на пандемия 2021
9 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Проактивен майндфулнес: пътища към психичното благополучие и процъфтяването 2020
10 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Неприсъствена форма на обучение в условията на COVID-19 2020
11 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Companion robotic assistants for improving the quality of life of people with disabilities 2020
12 Пленарен доклад, Маргарита Бакрачева, Педагогическата комуникация в условията на извънредно положение 2020
13 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Международно проучване на копинг стратегиите като предиктори на психичното благополучие по време на пандемията от коронавирус 2020 2020
14 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Psychological aspects of Lifelong Lеarning 2018
15 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Етиката и мястото и в психологическата практика и изследвания 2018
16 Секционен доклад, Margarita Bakracheva, Tattoos as a form of inward and outward communication 2018
17 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Sharing experience of any previously provided distance learnings 2018
18 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Позитивна психология – процъфтяване посредством поддържане на гъвкава идентичност и проактивни копинг стратегии 2018
19 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Promotion of Identity and Coping Strategies: A Model of Stress Management 2018
20 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Представи за социалното предприемачество и насоки за комуникиране 2017
21 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Субективна представа за себе си в контекста на социалното равенство/неравенство? 2017
22 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Степен на толерантност и определяне на категориите Аз – Другия 2017
23 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Мотивация в урока по физическо възпитание и спорт и фактори за нейното стимулиране според учителите 2017
24 Секционен доклад, Margarita Bakracheva, Contextualand Individual Factors Determining the Belief in Conspiracy Theories in Bulgaria 2017
25 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Stereotypes and Social Representations as Intercultural Dialogue Facilitators or Impediments 2017
26 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2017
27 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Promoting intercultural competence through phototherapy techniques and creative events 2017
28 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Превенция на насилието посредством промяна в социалните модели: посланмия от връстници към връстници и ангажиране на „немите свидетели” 2017
29 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Tатуировките – личен избор или форма на свързаност 2017
30 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Contextualand Individual Factors Determining the Belief in Conspiracy Theories in Bulgaria 2017
31 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2016
32 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Оценка за начина на ползване на онлайн социалните мрежи от позицията Аз – Моите приятели 2016
33 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Приложения на социално конструктивистката теория в електронното обучение 2016
34 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2016
35 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2016
36 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Coping strategies in adulthood 2016
37 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Нагласи към емиграция и национална идентичност 2016
38 Пленарен доклад, Маргарита Бакрачева, Адаптивни статуси на идентичност в зависимост от социалния контекст и индивидуални фактори 2016
39 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2015
40 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Innovative typology determining the psychological profiles of drug addicted 2015
41 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Локус на стимулите и равнища на щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие – изследване на взаимовръзките в български контекст 2015
42 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Мотивация в урока по физическо възпитание и спорт и фактори за нейното стимулиране според учителите 2015
43 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2015
44 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Влияние на индивидуалните фактори върху възприемания родителски стил и привързаността в ранна зрялост 2014
45 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Ролята на консултативната психология в динамична среда на несигурност 2014
46 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2014
47 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Възприемани смесени родителски стилове 2014
48 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Integrative consulting – the three steps of identity. in: рroceedings of the fourth international conference 2014
49 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2013
50 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Динамика на модела на родителство 2012
51 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2012
52 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Влияние на родителския стил върху различни аспекти на психосоциалното развитие на децата и юношите 2012
53 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2011
54 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2011
55 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Локусът на стимулите като предиктор на щастието, удовлетвореността от живота и психичното благополучие 2010
56 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2010
57 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Специфика на националната и европейската идентичност на българските юноши и младежи 2010
58 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Статуси и стил на идентичността като основа за приложни програми 2008
59 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Психологични и етични измерения на медийната реалност 2008
60 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Себепредставяне и управление на Аз-образа в сайтове за социални мрежи 2008
61 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, доклад 2008
62 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Статуси на идентичност и интимност 2006
63 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Стратегии за изграждане на културната идентичност и общата самоопределеност в юношеска възраст 2006
64 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Пилотен проект по прилагане на фототерапията и техниките на терапевтичната фотография 2006
65 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Интердисциплинарност и медии – фактори за научно популяризиране 2005
66 Секционен доклад, Маргарита Стефанова , Възможно ли е поддържането на стабилна психосоциална идентичност 2005
67 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Възможно ли е българинът да бъде щастлив 2005
68 Секционен доклад, Маргарита Стефанова , доклад 2005
69 Секционен доклад, Маргарита Бакрачева, Връзка на психичното благополучие и икономическото състояние в междукултурен план 2002
70 Секционен доклад, Маргарита Стефанова , Психично благополучие – личностов и междукултурен подход 2001
71 Секционен доклад, Маргарита Стефанова , Психосоциална и национална идентичност в условията на социална промяна 2001
72 Секционен доклад, Маргарита Стефанова , Криза и дифузия на психосоциалната идентичност в условията на социални промени 2001
Участие в редколегия
1 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Институционално недоверие и липса на лично деятелство като фактори, предопределящи възникването на психични проблеми в условията на пандемията от коронавирус, Участие в редколегия 2023
2 Маргарита Стефанова-Бакрачева, ТРАНСПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ШОФИРАНЕ, Участие в редколегия 2023
3 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Папазова, Е. (2022). Аспекти от годините на възникващата зрелост, izdavam.com, ISBN 978-619-162-800-1, Участие в редколегия 2022
4 Маргарита Стефанова-Бакрачева, VIT Press International Journal of Counselling Psychology (VITP-IJCP), Участие в редколегия 2021
5 Margarita Bakracheva, Addiction Therapy and Rehabilitation World Forum, Участие в редколегия 2021
6 Margarita Bakracheva, Sumerianz Journal of Social Science, Участие в редколегия 2021
7 Маргарита Стефанова-Бакрачева, VIT Press International Journal of Psychology (VITP-IJP), Участие в редколегия 2021
8 Маргарита Стефанова-Бакрачева, Втора международна научна конференция Иновации и конкурентноспособност, Участие в редколегия 2021
9 Маргарита Бакрачева, Стоева, В. (2021). Тайната и лъжата във взаимоотношенията в периода на юношеството, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ , Участие в редколегия 2021
10 Margarita Bakracheva, Psychology, Участие в редколегия 2020
11 Margarita Bakracheva, Psychology and Behavioral Sciences , Участие в редколегия 2020
12 Margarita Bakracheva, Psychology and Behavioral Sciences (PBS), Участие в редколегия 2020
13 Маргарита Бакрачева, Проект на ИИК-БАН "Рационални и ирационални проявления на субкултурните конструкти при корпоративния мениджмънт ", Участие в редколегия 2020
14 Маргарита Бакрачева, Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков Образование и изкуства: традиции и перспективи, Участие в редколегия 2020
15 Маргарита Бакрачева, Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална (2019). Фабер, ISBN 978-619-00-0929-0, Участие в редколегия 2019
16 Маргарита Бакрачева, Българско списание по психология, Участие в редколегия 2018
17 Маргарита Бакрачева, Реторика и комуникации, Участие в редколегия 2018
18 Маргарита Бакрачева, Герджиков, С. (2017). Философия учебна тетрадка и Философия – учебник за 8 клас, ISBN 978-954-8418-89-8, Екстрем , Участие в редколегия 2017
19 Маргарита Бакрачева, Маргарита Бакрачева, рецензент, Сборник научни доклади от VIII Национален конгрес по психология ISBN: 978-954-91472-9-2, Участие в редколегия 2017
20 Маргарита Бакрачева, Ценова, Б. (2017). Насилие на работното място – актуален психосоциален и здравен проблем, ISBN 978-954-8404-36-5, Участие в редколегия 2017
21 Маргарита Бакрачева, Цветанска, С. и Мизова, Б. (2016). Педагогическо общуване за практически цели, ISBN 978-954-07-3925-0, Участие в редколегия 2016
Учебник
Байчинска, Кр., М. Стефанова-Бакрачева , Българска адаптация на методика за обективно измерване на статуса на психосоциална идентичност (EOMEIS - 2) на Дж. Адамс и кол. – индивидуално и групово ниво. Методическо пособие, ръкопис. Институт по психология – БАН 2001
Учебно помагало
1 Борян Андреев, Йоланда Зографова, Виктория Недева, Маргарита Бакрачева, Стойка Калчева, Практически наръчник за психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот, Акад, издат. Проф. М. Дринов 2013
2 Байчинска, Кр., Стефанова, М. , Българска адаптация на методика за обективно измерване на статуса на психосоциална идентичност (EOMEIS - 2) на Дж. Адамс и кол. – индивидуално и групово ниво. Методическо пособие, ръкопис. Институт по психология – БАН 2001