Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Лучия Ангелова
Глава от книга
Данаил Данов, Development of media literacy, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Глава от монография
Емилия Караминкова-Кабакова, Адриан георгиев, Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова , Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Любен Витанов, Книга за учителя - методическо ръководство за работа в детската градина по образователно направление „Музика“ от поредицата „Чуден свят“ за III подготвителна възрастова група 5-6 годишни деца , ISBN:ISBN 978-954-01-3547-2, Просвета, София 2017
Книга
1 Лучия Ангелова, Angelova, L. Art Therapy and Hyperactivity in Preschool Age. In: B. Angelov, R. Engels-Kritidis, D. Kostrub, & Robert Osaďan(Eds.) Specific Issues of Contemporary Preschool Education in Bulgaria and Slovakia. Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press, pp. 323-332, 2018, ISBN 978-954-07-4388-2., ISBN:978-954-07-4388-2., УИ „Св. Св. Кирил и Методий, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Розалина Енгелс, Татяна Борисова, Надежда Витанова, Катя Гетова, Приятели с учителите. В помощ на детския учител - четвърта подготвителна група, ISBN:978-954-426-816-9, АНУБИС, София, Рецензирано 2017
3 Лучия Ангелова, Aesthetic and Artistic Development in the Conditions of Kindergarten and Elementary School – Integrative Functions of Art. In: R. Engels-Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.) Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia, pp. 417-428, Brno: Paido, ISBN:978-80-7315-261-1., Brno: Paido, Brno, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
4 Баева, Мария, Божидар Ангелов, Пламен Макариев, Сийка Чавдарава-Костова, Лучия Ангелова, Възможности на занималнята в контекста на интеграцията на учениците от етнически малцинства, ISBN:978-954-400-114-8, ФАБЕР, Велико Търново, Ref, Рецензирано 2009
5 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Децата и изкуството, СУ "Св. Кл. Охридски", София, Ref, Рецензирано 2009
6 Лучия Ангелова, KINDER, ÄSTHETISCHE ENTWICKLUNG, KÜNST. CIELA, С., 2008;, СИЕЛА, София, Ref, Рецензирано 2008
7 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Основи на педагогическата компетентност, СУ "Св. Кл. Охридски", София, Ref, Рецензирано 2007
8 Надежда Витанова, Лучия Ангелова, Катя Гетова, Диагностика, Тестове за измерване на психосоциалната готовност на детето от подготвителната група/клас и 1.клас. , ISBN:978-954-649-944-8, СИЕЛА, София, Рецензирано 2006
9 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Децата и изкуството, СУ "Св. Кл. Охридски", София, Ref, Рецензирано 2005
10 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Детето и светът, Просвета, София, Рецензирано 1993
11 Лучия Ангелова, Децата от предучилищна възраст и изкуството, Просвета, София, Рецензирано 1993
Монография
1 Георги Бижков, Лучия Ангелова, Кристина Танева, Рени Захариева, Фелиянка Стоянова, МЕТОДИКА ЗА ДИАГНОСТИКА НА ГОТОВНОСТТА НА 6–7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧИЛИЩЕ, ISBN:978-954-07-5066-8, УИ "Св. Климент Охридски", Ref, Рецензирано 2020
2 Лучия Ангелова, Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна и начална училищна възраст., ISBN:978-954-07-4834-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2019
3 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Теория и методика на изобразителното изкуство, ISBN:978-954-01-3039-2, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2014
4 Лучия Ангелова, Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище., ISBN:978-954-07-3066-0, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2010
5 Албена Чавдарова, Божидар Ангелов, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Клавдия Сапунджиева, Лучия Ангелова, Мария Баева, Пламен Макариев, Сийка Чавдарова-Костова, Вероника Вълканова, Педагогическа дейност в мултикултурна среда,Фабер, ISBN, 978-954-400-245-9, ISBN:978-954-400-245-9, ФАБЕР, Велико Търново, Ref, Рецензирано 2010
Научен проект
1 Лучия Ангелова, За разширяване възможностите на занималнята като извънкласна училищна форма за оптималната интеграция на учениците от етническите малцинства. , Ръководител, Център за образователна интеграция към МОН, Номер на договора:ДОГОВОР № БС-33.1-076/11.10.2007 г. 2007
2 Лучия Ангелова, Повишаване квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда, Член, МОН, Номер на договора:BG051PO001/07/4.1-01 2007
3 Лучия Ангелова, Университетски център по интеркултурно образование с ромско гражданско участие., Ръководител, Ромски образователен фонд, Будапеща, Номер на договора:Спонсорски № BU 040 2006
Научно ръководство
1 Лучия Ангелова, Възпитателни аспекти на груповите музикално двигателни дейности при 6-7 год.деца, Су "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Гергана Минковска 2021
2 Лучия Ангелова, Худоствено-естетическо развитие - основа за интегриране на образователното съдържание в предучилищна възраст, Су "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Милена Кирниколова 2020
3 Лучия Ангелова, Мениджмънт на предучилищното образование - икономически и образователни ефекти в Република Гърция, СУ "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Томас Георгиос Гакопулос 2019
4 Лучия Ангелова, Модел за подобряване на междукултурната компетентност на учениците, СУ "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Георгия Христос Христаки 2019
5 Лучия Ангелова, Модел за развитие на схематично мислене чрез средствата на изобразителни и конструктивни дейности при 6-8-годишните деца, СУ "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Димитър Наполеонов Баев 2019
6 Лучия Ангелова, Ролята на вълшебните приказки в процеса на социализация и изграждане на половата идентичност при децата в предучилищна възраст, СУ "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Теодора Спиридон Мелиста 2019
7 Лучия Ангелова, Създаване на интерес към книгата чрез интерактивно пресъздаване на художествен текст в предучилищна възраст (5-7 г.възраст), Су "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Василена Вутова 2019
8 Лучия Ангелова, Място и роля на илюстрацията за развитие на творческата активност в изобразителните дейности на 6-8-годишните деца, СУ "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Гергана Михайлова Михайлова - Недкова 2018
Статия в научно списание
1 Vasileios Gougas, Lucia Malinova, School Leadership. Models and Tools: A Review, Open Journal of Social Sciences, issue:Vol.9 No.1, 2021, pages:120-139, ISSN (print):2327-5952 , ISSN (online):2327-5960 , doi:10.4236/jss.2021.91009, Ref, IF, IF (0.93 - 2021), International, PhD 2021
2 Luchia Angelova, Bojidar Angelov, The Art Through the Media in the Conditions of the COVID-19 Pandemic , Postmodernism Problems , vol:Vol 11, issue:No 1, 2021, pages:24-34, ISSN (print):ISSN: 1314-3700, doi:https://doi.org/10.46324/PMP2101076, Ref 2021
3 Vasileios Gougas, Lucia Malinova, Vasileios Gougas,Lucia Malinova, Motives and Consequences of Social Network Sites: Teachers in Greece A Case Study, International Journal of Management & Information Technology , issue:16, 2021, pages:1-12, ISSN (print):ISSN: 2278-5612, ISSN (online):ISSN: 2278-5612, doi:https://doi.org/10.24297/ijmit.v16i.8943, Ref, IF, IF (4 - 2021), International, PhD 2021
4 Vasileios Gougas, Lucia Malinova, Vasileios Gougas,Lucia Malinova,Teaching Loops At Second Chance Schools (SCS) Using Microworlds, The American Journal of Social Science and Education Innovations, issue:October 23, 2020, 2020, pages:103-109, ISSN (print):ISSN – 2689-100x, ISSN (online):ISSN – 2689-100x, doi:https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue10-16, Ref, IF, IF (5.525 - 2020), International, PhD 2020
5 Vasileios Gougas, Lucia Malinova, Vasileios Gougas,Lucia Malinova,What Happens In Educational Institutes When Educators Use Social Network Sites (SNS)? A Case Study From Thessaly, The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, issue:November 10, 2020, 2020, pages:7-11, ISSN (print):ISSN–2642-7478, ISSN (online):ISSN–2642-7478, doi:Doi: https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume02Issue11-02, Ref, IF, IF (5.498 - 2020), International, PhD 2020
6 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, МЕДИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ, Образование и технологии, том:1, брой:11, 2020, ISSN (print):ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN (online):ISSN 2535-1214 (ONLINE ), ISBN:ISSN 2535-1214, doi:DOI: http://doi.org/10.26883/2010.201.2167, Ref, Web of Science 2020
7 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, МЕДИИ И ИЗКУСТВО, Образование и технологии, брой:10, 2019, ISSN (print):ISSN 1314-1791 (PRINT), ISBN:ISSN 2535-1214 , doi:DOI: http://doi.org/10.26883/2010.191.1374, Ref, Web of Science 2019
8 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Медийна и дигитална компетентност в контекста на играта. , Образование и технологии, , том:1, брой:№ 9, 2018, стр.:28-36, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, Ref 2018
9 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Играта – необятна научна територия., Електронно списание за наука, култура и образование, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“, брой:№ 3, 2015, Ref 2015
10 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Group Dynamics in Play and Games among Pre-school Children , Journal of Preschool and Elementary School Education, брой:№ 3, 2013, стр.:13-26, Ref 2013
11 Лучия Ангелова, Децата и семейството, децата и художествената комуникация, Предучилищно възпитание, брой:№ 4, 2011, стр.:17-22, Ref 2011
12 Димитър Гюров, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Европейски приоритети за образователни стратегии и програми, Образование и технологии, issue:2, 2011, pages:18-20, ISSN (print):1314-1791, Ref 2011
13 Димитър Гюров, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Европейски приоритети за образователни стратегии и програми., Иновации в обучението и познавателното развитие, брой:№ 2, 2011, Ref 2011
14 Лучия Ангелова, Изобразителното изкуство в единната социално-педагогическа програмна система. , Предучилищно възпитание, брой:№ 3, 2011, стр.:32-36, Ref 2011
15 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Ролята на изкуството и езика при преодоляване на познавателния егоцентризъм , Дом,дете,детска градина, брой:№ 2, 2001, стр.:8-12, Ref 2001
Статия в поредица
Божидар Ангелов, Весела Гюрова, Димитър Гюров,, Екатерина Йорданова, Илка Гутуранова, Лучия Малинова, Мария Баева, Игрови и образователни технологии на овладяване на чужд език в предучилищна възраст (с.178-185).В колективна студия "Модели на образователни стратегии за чуждоедзиково обучение в предучилищна възраст", УИ, ISBN 0861-8216 , Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", том:Факултет по начална и предучилищна педагогика, брой:91, издателство:Университетско издателство СУ, 2001, стр.:151-205, ISBN:0861-8216, Ref 2001
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Лучия Малинова, Гергана Михайлова - Недкова, Възпитателни проекции на изкуството в предучилищна възраст - методически аспекти, Юбилеен сборник "140 години предучилищно образование в България: постижения и перспективи", editor/s:Розалина Енгелс - Критидис, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 2022, pages:326-334, ISBN:978-954-07-5471-0, Ref 2022
2 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СМИ И ИСКУССТВОМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19, NEW HORIZONS OF TRAINING AND EDUCATION IN THE GLOBAL EDUCATIONAL SPACE, Publisher:Казак Университетi 2021, 2021, pages:167-173, Ref, Web of Science, International 2021
3 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, ДИАГНОСТИКАТА НА ГОТОВНОСТТА ЗА УЧИЛИЩЕ – ИСТИНИ,МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА:ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, редактор/и:МиленЗамфиров,Маргарита Бакрачева и др., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:57-65, ISBN:ISBN: 978-954-07-5061-3, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
4 Лучия Малинова, Божидар Ангелов, Ролята на медиите и изкуството в условията на пандемията COVID 19, ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, издателство:АЙ АНД БИ, 2020, 2020, стр.:16-19, ISSN (print):ISSN: 2534-9317, ISSN (online):ISSN: 2534-9317, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
5 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Михаела Рачева, МЕДИИ, ИЗКУСТВО, КОГНИТИВНА ТЕРАПИЯ , ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, издателство:АЙ АНД БИ, 2019, 2019, стр.:6-9, ISBN:2534-9317, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
6 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, ДИАГНОСТИКА, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИТЕ УРОЦИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, 50 години ВТУ, издателство:УИ „Св. Св. Кирил и Методий, 2015, PhD 2015
7 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова - Недкова, Електроните уроци по изобразително изкуство - диагностика, възпитание, обучение, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, editor/s:проф. дпн Сийка Чавдарова - Костова, проф. дпн Яна Рашева - Мерджанова, проф. д-р Румяна Пейчева - Форсайт, доц. д-р Бончо Господинов, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 2015, pages:814-820, ISBN:978-954-07-3937-3, Ref 2015
8 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, ИЗКУСТВОТО И МАСОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ, „50 години ВТУ”, издателство:УИ „Св. Св. Кирил и Методий, 2015, Ref 2015
9 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Педагогика на масовата и художествената комуникация като професионални компетентности в образованието, Дидактически основи на изследователския подход в обучението, том 1, издателство:ЮЗУ,Благоевград, 2014, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
10 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, ЕЛЕКТРОННИТЕ УРОЦИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ДИАГНОСТИКА, ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, издателство:УИ СУ "Св.Климент Охридски", 2013, Ref, PhD 2013
11 Лучия Ангелова, Изкуството за преодоляване на агресията в предучилищна възраст, 130 години предучилищно образование в България, издателство:УИ СУ "Св.Климент Охридски", 2012, Ref 2012
12 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Поглед назад – образование, култура, игра. , „130 години предучилищно образование в България“, издателство:УИ „Св. Св. Кирил и Методий, 2012, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
13 Лучия Ангелова, Педагогически иновации и изобразително изкуство, Единна социално-педагогическа система в детската градина и началното училище, Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание, издателство:Стара Загора,МОН., 2011, стр.:31-34, Ref 2011
14 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Приказният свят на Андерсен в условията на масовата и художествената комуникация , 200 години Ханс Кристиян Андерсен. Образователни постижения и творчество , издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр.:18-28, Ref 2006
15 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Николай Цанев, В приказния свят рисувам, пея, конструирам и играя, Съвременни предизвикателства на прага на детската градина - училище, 2004, стр.:112-118, ISBN:954-439-803-1 2004
Студия в поредица
1 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Мария Баева, Тодор Шопов, Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, част 3. В. Търново, 2006., Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, брой:№ 3, издателство:Фабер,Велико Търново, 2006, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
2 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Мария Баева, Тодор Шопов, Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, част 2, Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, брой:№ 2, издателство:Фабер,велико Търново, 2004, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2004
3 Димитър Гюров, Весела Гюрова, Божидар Ангелов, Лучия Малинова, Мария Баева, Модели за ранночуждоезиково обучение в детството (с.54-с.72), Аспекти на включване нато на ранното чуждоезиково обучение в образователните програми(с.72 -с. 84).,в Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, Б. Ангелов, Весела Гюрова, Димитър Гюров и др.част първа, Фабер, ISBN 954-775-099-2, Велико Търново, Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, брой:1, издателство:Faber, 2002, стр.:54-84, ISBN:954-775-099-2, Ref, PhD 2002
4 Мария Баева, Лучия Ангелова, Е.Русинова, Интегративни функции на въображението в познавателната дейност на 5-6 годишните деца, Годишник СУ “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, том:Годишник СУ “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, брой:Т.84, , редактор/и:СУ “Св. Кл. Охридски”, издателство:СУ “Св. Кл. Охридски”, 1992, стр.:85-154 1992
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Божидар Ангелов, Изкуство и творчество - генезис и интеграция в научните търсения при изобразителното изкуство, Изкуство,творчество,възпитание - между четката и перото , редактор/и:Лучия Малинова,Петя Караиванова, издателство:Фабер, 2024, стр.:31-44, ISSN (print):978-619-00-1756-1, ISBN:978-619-00-1756-1, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2024
2 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Димитър Кр. Димитров - ретроспекция или поглед в бъдещето, Димитър Кръстев Димитров-Мастера,био-библиография, редактор/и:Райна Захариева, издателство:Изкуства, 2019, стр.:48-67, Ref 2019
3 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Изкуство и медии - динамика на аудиторията., Съвременни тенденции в предучилищното образование, редактор/и:Мария Чинкова-Стаматова, издателство:БОН,Благоевград, 2019, стр.:49-60, ISSN (print):2367-5284, ISSN (online):2367-5284, Ref 2019
4 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Една ретроспекция или още веднъж за играта. , Диалог на педагогическите компетенции, издателство:УИ „Св. Св. Кирил и Методий, 2012, стр.:26-49, Ref 2012
Съставителска дейност
Радослав Пенев, Любослава Пенева, Лучия Малинова, Квалификация и добри педагогически практики. Трета част. Кръгла маса., ISBN:978-854-92368-4-2, София, Рецензирано 2021
Учебник
1 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова, Симона Хаджиева, Изобразително изкуство за четвърти клас. ПРОСВЕТА, С. 2019, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2019
2 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова, Симона Хаджиева, Книга за учителя по изобразително изкуство за четвърти клас. ПРОСВЕТА, С. 2019, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2019
3 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова, Симона Хаджиева, Изобразително изкуство за трети клас. ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
4 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова, Симона Хаджиева, Книга за учителя по изобразително изкуство за трети клас. ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
5 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Пенка Вълчева, Галина Георгиева, Севдалина Витанова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Людмила Зафирова, Емилия Караминкова-Кабакова, Книга за учителя. Чуден свят. I възрастова група (3 – 4 г.), ISBN:ISBN: 978-954-01-3798-8, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
6 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Симона хаджиева, Изобразително изкуство за втори клас, Просвета, София, Рецензирано 2017
7 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Симона хаджиева, Изобразително изкуство за втори клас, ISBN:978-954-01-3412-3, Просвета, София, Рецензирано 2017
8 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Симона хаджиева, Книга за учителя по Изобразително изкуство за втори клас, ISBN:978-954-01-3463-5, Просвета, София, Рецензирано 2017
9 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Симона хаджиева, Изобразително изкуство за първи клас, ISBN:978-954-01-3226-6, Просвета, София 2016
10 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Симона хаджиева, Книга за учителя по Изобразително изкуство за първи клас, ISBN:978-954-01-3225-9, Просвета, София, Рецензирано 2016
11 Здравко Лалчев, Любен Витанов, Лучия Малинова, Крася Каваклова, Татяна Борисова, Адриан Георгиев, Илиана Мирчева, Коста Герджиков, Николай Цанев, Райна Захариева, Модулно институционално образование на учениците в началното училище. Учебен свитък № 3. , ISBN:978-954-07-3625-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ ISBN 978-954-07-3626-6, София, Рецензирано 2014
12 Весела Гюрова, Магдалена Стоянова, Лучия Малинова, Гергана Михайлова, Димитър Гюров, Любослава Пенева, Радослав Пенев, Розалина Енгелс-критидис, Лора Спиридонова, Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система "Детска градина-начално училище",Моделни технологии на учителя на 21 век. Модулно институционално образование на децата в детската градина, 2 Детски учители,София УИ "Св. Кл. Охридски", 2014, Тема № 9.2, 9.3, (56-65), т.10.2,(65-67).ISBN:978-954-07-3624-2 , ISBN:978-954-07-3624-2 , УИ "Св. Кл. Охридски", , София, Рецензирано 2013
13 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Розалина Енгелс, Татяна Борисова, Надежда Витанова, Катя Гетова, Приятели с учителите. В помощ на детския учител - подготвителна група, ISBN:978-954-426-779-7, АНУБИС, София, Рецензирано 2010
14 Божидар Ангелов, Татяна Борисова, Розалина Енгелс, Лучия Ангелова, Надежда Витанова, Катя Гетова, Приятели с учителите. В помощ на детския учител - трета подготвителна група, ISBN:978-954-426-816-9, АНУБИС, София, Рецензирано 2009
15 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Мария Баева, Тодор Шопов, Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение/ Състав. Т. Шопов и др. – София: Унив. изд.”Св. Кл. Охридски”, 2008 – 442 с. , УИ “Св. Климент Охридски”, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
16 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Николай Цанев, Приказни игри Образователно направление Игрова култура и пресъздаване: Подготовка и оценяване: За подготвителна група/кл. в детската градина и в училище, ISBN:954-426-634-8, АНУБИС, София, Рецензирано 2005
17 Димитър Гюров, Весела Гюрова, Божидар Ангелов, Лучия Малинова, Маргарита Миленова, Мария Баева, Стефан Желязков, Тодорка Велинова, Модели за ранночуждоезиково обучение в детството (с.54-с.72), Аспекти на включване нато на ранното чуждоезиково обучение в образователните програми(с.72 -с. 84).,в Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, Б. Ангелов, Весела Гюрова, Димитър Гюров и др.част първа, Фабер, ISBN 954-775-099-2, Велико Търново, ISBN:954-775-099-2, Faber, Велико Търново, Рецензирано 2002
Учебник/Учебно помагало
1 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева, Изобразително изкуство,2 клас, Просвета, София, Рецензирано 2017
2 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Изобразително изкуство,4 клас, Просвета, София, Рецензирано 2017
3 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева, Книга за учителя по изобразително изкуство за 1.клас, Просвета, София, Рецензирано 2017
4 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева, Книга за учителя по изобразително изкуство за 2.клас, Просвета, София, Рецензирано 2017
5 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Приятели с цветовете – обучение, възпитание и диагностика- 1. подготвителна група, АНУБИС, София, Рецензирано 2017
6 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Приятели с цветовете – обучение, възпитание и диагностика-2.подготвителна група, АНУБИС, София, Рецензирано 2017
7 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева, Изобразително изкуство,1 клас, Просвета, София, Рецензирано 2016
8 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Изобразително изкуство,3 клас, Просвета, София, Рецензирано 2016
9 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Изобразително изкуство,2 клас, Просвета, София, Рецензирано 2015
10 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Изобразително изкуство,1 клас, Просвета, София, Рецензирано 2014
11 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Приятели с цветовете – обучение, възпитание и диагностика-втора група, АНУБИС, София, Рецензирано 2009
12 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Приятели с цветовете – обучение, възпитание и диагностика-първа група, АНУБИС, София, Рецензирано 2009
13 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Приятели с цветовете – обучение, възпитание и диагностика-трета група, АНУБИС, София, Рецензирано 2009
14 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Приятели с цветовете – обучение, възпитание и диагностика-подготвителна група, АНУБИС, София, Рецензирано 2008
15 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Методически разработки на уроци по изобразително изкуство 1.-4.клас, Просвета, София, Рецензирано 2007
16 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Магия от цветове – обучение и диагностика, АНУБИС, София, Рецензирано 2006
17 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Изобразително изкуство,4 клас, Просвета, София, Рецензирано 2005
18 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Книга за учителя по изобразително изкуство за 4.клас, Просвета, София, Рецензирано 2005
19 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Тестови задачи и упражнения за 1-4.клас, Просвета, София, Рецензирано 2005
20 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Изобразително изкуство,3 клас, Просвета, София, Рецензирано 2004
21 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Книга за учителя по изобразително изкуство за 3.клас, Просвета, София, Рецензирано 2004
22 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Изобразително изкуство,2 клас, Просвета, София, Рецензирано 2003
23 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Книга за учителя по изобразително изкуство за 2.клас, Просвета, София, Рецензирано 2003
24 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Книга за учителя по изобразително изкуство за 2.клас, Просвета, София, Рецензирано 2003
25 Лучия Ангелова, Красива приказка – диагностични процедури, Просвета, София, Рецензирано 2003
26 Лучия Ангелова, Цветна магия, АНУБИС, София, Рецензирано 2003
27 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Изобразително изкуство,1 клас, Просвета, София, Рецензирано 2002
28 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Книга за учителя по изобразително изкуство за 1.клас, Просвета, София, Рецензирано 2002
29 Лучия Ангелова, Приказната фея в света на красивото – оценъчни упражнения, АНУБИС, София, Рецензирано 2002
Учебно помагало
1 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 год.). ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
2 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Изобразително изкуство за първа възрастова група (3-4 год.). ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
3 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Книга за учителя за втора възрастова група (4-5 год.). ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
4 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Книга за учителя за първа възрастова група (3-4 год.). ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
5 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Лучия Ангелова, Севдалина Витанова, Пенка Вълчева, Гергана Михайлова -Недкова, Емилия КАраминкова-Кабакова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Адриан Георгиев, Чуден свят. Книга за учителя за втора възрастова група 4 – 5 години, ISBN:ISBN: 978-954-01-3799-5, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
6 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Лучия Ангелова, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Людмила Зафирова, Емилия караминкова-Кебакова, Галина Георгиева, Гергана Михайлова-Недкова, Книга за учителя. Чуден свят. III подготвителна възрастова група (5 – 6), ISBN:ISBN: 978-954-01-3547-2, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
7 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Лучия Ангелова, Севдалина Витанова, Пенка Вълчева, Людмила Зафирова, Гергана Михайлова-Недкова, Галина Георгиева, Емилия Караминкова-Кабакова, Адриан Георгиев, Книга за учителя. Чуден свят. IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.), ISBN:ISBN: 978-954-01-3548-9, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
8 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Изобразително изкуство за трета подготвителна възрастова група (5-6 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
9 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Изобразително изкуство за четвърта подготвителна възрастова група (6-7 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
10 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Книга за учителя за трета подготвителна възрастова група (5-6 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
11 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Книга за учителя за четвърта подготвителна възрастова група (6-7 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
12 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Приятели с учителите. Книга за учителя за втора група, ISBN:978-954-426-839-8, Анубис, София 2010
13 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Приятели с учителите. Книга за учителя за първа група , ISBN:978-954-426-846-6, Анубис, София 2010
14 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Приятели с учителите. Книга за учителя за трета група, ISBN:978-954-426-816-9, Просвета, София 2010
15 Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова, Лучия Малинова, Пламен Легкоступ, Любомир Михайлов, Приятели сръчни и можещи. Учебно помагало за ІІI група , ИК Анубис, София, Рецензирано 2009
16 Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова, Лучия Малинова, Пламен Легкоступ, Невена Петрова, Любомир Михайлов, Приятели сръчни и можещи. Учебно помагало за І група , ИК Анубис, София 2009
17 Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова, Лучия Малинова, Пламен Легкоступ, Любомир Михайлов, Приятели сръчни и можещи. Учебно помагало за ІІ група, ИК Анубис, София, Рецензирано 2009