Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Емануела Свиларова
Дисертация д-р
Емануела Славомирова Свиларова, Автобиографичният разказ в творби на автори от френския Нов роман и в творби на съвременни български автори. Сравнително изследване, Университет Париж 3 - Нова Сорбона, Ръководител:Жан Бесиер 2016
Научен проект
1 Емануела Свиларова, Какви лингвистични средства и комуникационни стратегии за валоризиране на националното материално и нематериално културно наследство?, Член, , Номер на договора:КП-06-Франкофония/1/20.12.18 с ФНИ-МОН по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. - България-Университетска агенция на Франкофонията 2019
2 Емануела Свиларова, Проект Еразъм + между Университета в Тирана и Софийския университет "Св. Климент Охридски": преподавателска мобилност с участие в магистърска програма "Методология на специализирания френски език" и в бакалавърска степен "Преподаване на чужди езици"., Член, , Номер на договора:2017-1-BG01-KA107-036050 2018
3 Емануела Свиларова, Създаване на учебен комплект "Лексиката не е лесна, но е интересна" (с използване на хумора в помощ на чуждоезиковото обучение), Член, , Номер на договора:93/17.04.2015 2015
4 Емануела Свиларова, Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06 - 0045 2013
Превод на книга
1 Анна Маркова, Емануела Чичова, Алегорията за архитектурното наследство, ISBN:9786199126783, Фън Тези EООД, София 2022
2 Весела Генова, Емануела Чичова, Весела Антонова, Кристоф Шарл. Интелектуалците в Европа през XIX век : Есе по сравнителна история , Дом на науките за човека и о-вото, София 2004
Статия в научно списание
Емануела Свиларова, Съвременна българска емигрантска литература, или за трудния прочит на външното отвътре, Литературна мисъл, 2012, ISSN (print):03240495 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Доротея Цацова, Аглая Маврова, Емануела Свиларова, Зорница Лъчезарова, За мястото на хумора и хумористичните жанрове в чуждоезиковото обучение, Иновативно обучение в 21 век, издателство:Полиграфюг АД, 2015, стр.:109-126, ISBN:978-619-7240-17-7 2015
2 Емануела Свиларова, Автобиографичното и мемоарно писане в България след 1989 г., Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, 2012, ISSN (print):1314-3948 2012
3 Емануела Чичова, Автобиографичният разказ в българската и френската съвременна литература, Осма конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, 2011 2011
Учебник
1 Радост Цанева, Силвия Ботева, Емануела Свиларова, Rallye 6. Classe de 11e et 12e. Cahier d'exercices, ISBN:978-954-01-3984-5, Просвета, София 2020
2 Радост Цанева, Силвия Ботева, Емануела Свиларова, Rallye 6. Classe de 11e et 12e. Livre de l'élève, ISBN:978-954-01-3983-8, Просвета, София 2020
3 Радост Цанева, Силвия Ботева, Емануела Свиларова, Rallye 6. Classe de 11e et de 12e. Livre du professeur, ISBN:978-954-01-3985-2, Просвета, София 2020
4 Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова, Livre du professeur. Rallye 4-5, ISBN:978-954-01-3580-9 2018
5 Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова, Rallye 4. Cahier d'exercices, ISBN:978-954-01-3581-6 2018
6 Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова, Rallye 4. Classe de 9e, ISBN:978-954-01-3582-3 2018
7 Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова, Rallye 5. Cahier d'exercices. , ISBN:978-954-01-3586-4 2018
8 Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова, Rallye 5. Classe de 10e, ISBN:978-954-01-3586-1 2018
9 Весела Антонова, Емануела Чичова, Rallye 3. Cahier d'exercices, ISBN:978-954-01-2331-8 2009
10 Весела Антонова, Емануела Чичова, Георги Жечев, Rallye 3. Classe de huitième, ISBN:978-954-01-2328-8 2009
11 Весела Антонова, Емануела Чичова, Rallye 3. Classe de huitième. Guide du professeur, ISBN:978-954-01-2403-2 2009
Учебно помагало
1 Емануела Свиларова, Смях в час. Методическо приложение към помагалото по френски език, ISBN:978-954-07-4053-9 2016
2 Емануела Свиларова, Смях в час. Помагало по френски език, ISBN:978-954-07-4052-2 2016
3 Liana Mkrtchyan, Emanuela Svilarova, Dorieta Chakarova, Maja Milevska-Kulevska, Marija Varsamis-Simonovska, Tatiana Petcu, Galina Berbeu, Monica Benghe, Liliana Ciochina, Gabriela Narciza Marin, 15 fiches pédagogiques. Niveau A2, CREFECO/OIF, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014