Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Георги Александров
Научен проект
Георги Александров, COST Акция IS 1404 - Evolution of reading in the age of digitization (E-READ), Член, , Номер на договора:693/11.08.2017 2017
Статия в научно списание
1 Georgi Alexandrov, Book Format Preferences of Children and Teenagers, Piron, issue:20, 2020, ISSN (online):2367-7031, Ref 2020
2 Георги Александров, Медийният формат на книгите като фактор при данъчното им облагане в Европейския съюз, Newmedia21. Медиите на 21. век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика., 2020, ISSN (online):1314-3794 2020
3 Андреана Ефтимова, Георги Александров, Калин Калинов, Мая Василева, Мая Стоянова, Никола Вангелов, Петър Айолов, Ралица Ковачева, Международна научна конференция "Качествена журналистика и нова комуникационна среда" - 29-30.10.2020 г., Медии и език, том:1, брой:9, 2020, стр.:77-94, ISSN (online):2535-0587, Ref, др.( ERIH PLUS, CEEOL, Crossref, DOAJ, Sherpa Romeo) 2020
4 Georgi Alexandrov, Impact of Content Suitability and Reading Habits on E-book Consumption, Postmodernism Problems, том:8, брой:2, 2018, стр.:168-181, ISSN (online):1314-3700 2018
5 Georgi Alexandrov, Transformation of Digital Legal Deposit in Terms of Legislation and Public Access, Knygotyra, том:70, 2018, стр.:136-152, ISSN (print):0204-2061 2018
6 Георги Александров, Спадът в продажбите на електронни книги в САЩ и Великобритания – временна или устойчива тенденция, Newmedia21. Медиите на 21. век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика., 2018, ISSN (online):1314-3794 2018
7 Георги Александров, Лилия Райчева, Читателски нагласи при избора между печатни и електронни книги, Проблеми на постмодерността, том:8, брой:2, 2018, стр.:135-152, ISSN (online):1314-3700, Ref, PhD 2018
8 Георги Александров, Облагането с ДДС на доставката на електронни книги в законодателството на Европейския съюз, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", том:24, 2017, стр.:185-204, ISSN (print):1311-4883 2017
9 Георги Александров, Тенденции в законодателството и практиката на задължителното депозиране в страните от Европейския съюз, Библиотека, брой:6, 2017, стр.:113-127, ISSN (print):0861-847X 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Georgi Alexandrov, The COVID-19 Pandemic as a Trendsetting Factor for the Book Publishing Industry, Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства, редактор/и:Проф. Веселина Вълканова, проф. Николай Михайлов, издателство:Факултет по журналистика и масова комуникация, 2023, стр.:169-181, ISBN:978-619-7567-15-1 2023
2 Георги Александров, Комуникационни практики в книгоиздаването в условията на пандемична ситуация, Качествена журналистика и нова комуникационна среда, редактор/и:Веселина Вълканова, Андреана Ефтимова, Николай Михайлов, Теодора Петрова, Ефрем Ефремов, издателство:Факултет по журналистика и масома комуникация, 2021, стр.:487-496, ISBN:978-619-7567-07-6 2021
3 Georgi Alexandrov, E-books versus Print Books: Digital Disruption or Intermedia Relations, Communication Management. Theory and Practice in the 21st Century, editor/s:Veselina Valkanova, Andreana Eftimova, Teodora Petrova,Efrem Efremov, Kalin Kalinov, Publisher:Факултет по журналистика и масова комуникация, 2020, pages:282-296, ISSN (print):978-619-7567-03-8, ISSN (online):978-619-7567-04-5 2020
4 Георги Александров, Опитът в статистиката и опитите за статистика за книжния пазар, Между книгите и хората, издателство:Факултет по журналистика и масома комуникация, 2017, стр.:143-158, ISBN:978-954-8194-85-3 2017
5 Георги Александров, От „всяко печатно нещо“ до „произведенията в дигитална форма“, (Не)забравените, издателство:Факултет по журналистика и масома комуникация, 2017, стр.:205-221, ISBN:978-954-8194-84-6 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Георги Александров, Комуникационни практики в книгоиздаването в пандемична ситуация 2020
2 Секционен доклад, Георги Александров, E-books versus Print Books: Digital Disruption or Media Evolution 2019
3 Секционен доклад, Георги Александров, Book Reading Practices among Children and Teenagers 2018
4 Секционен доклад, Георги Александров, E-reading Practices in the Access to Digital Repositories 2017
5 Секционен доклад, проф. Лилия Райчева, Георги Александров , The Challenges of E-reading Habits to the Trends of E-book sales 2017