Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Даниела Витанова
Редактор на издание нереферирано
1 Даниела Витанова, Испански Самоучител в разкази, Редактор на издание нереферирано 2021
2 Даниела Витанова, Галина Павлова, Даниела Витанова, Магдалена Маркова, Мартин Ненов, Кристин Трендафилова, Редактор на издание нереферирано 2017
Редактор на издание реферирано
Даниела Витанова, „Самоучител по испански език за начинаещи“, издателство Скорпио, Редактор на издание реферирано 2015
Речник
Даниела Витанова, Галина Хитрова, "Con gusto"- испански като втори чужд език 9 клас. 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Даниела Витанова, "Специализиран бизнес испански език. Специфики и дидактически насоки за усвояването му.", 20-та научна конференция на младите учени и дкторанти на ФКНФ, 2023 2023
2 Даниела Витанова, "Специализиран испански език за специалност Туризъм.Специфики и дидактически насоки.", X международна научна конференция ЕЗИК, КОМУНИКАЦИИ, СПОРТ – 60 ГОДИНИ АКАДЕМИЧНО ОБУЧЕНИЕ., 2023, Ref 2023
3 Даниела Витанова, "Развиване на интеркултурната компетентност в преподаването на испански език", 19 научна конференция на младите учени на ФКНФ, 2022 2022
4 Даниела Витанова, "СПЕЦИФИКИ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ИСПАНСКИ ЕЗИК И ДИДАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УСВОЯВАНЕТО МУ", „ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИ РАКУРСИ"- юбилеен сборник на катедра Методина на чуждоезиковото обучение, 2021 2021
5 Даниела Витанова, Методът на симулацията. Дидактически предложения за симулация на казуси в часовете по специализиран испански език, Език и професионална комуникация 4, 2021 2021
6 Даниела Витанова, "ВЪПРОСИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕН ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН ИСПАНСКИ ЕЗИК", 16 научна конференция на млади учени и докторанти на ФКНФ, 2019 2019
7 Даниела Витанова, „Преподаване на специализиран език“- юбилеен сборник на катедра „Западни езици“ (глава от книга), Език и професионална комуникация: Нови предизвикателства в контекста на многоезична и мултикултурна Европа, редактор/и:Гергана Боянова, Кристин Трендафилова, Мартин Ненов, Магдалена Маркова, Даниела Витанова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:290-300, Ref, Web of Science 2017
8 Даниела Витанова, "Испански език за академични цели. Академичното писане", XIII научна конференция на млади учени и докторанти на ФКНФ, 2016 2016
9 Даниела Витанова, 1. “Los géneros discursivos del español profesional y académico. El correo electrónico profesional.”, Преводът – мост между езици и култури: изследвания в чест на професор Людмила Илиева , редактор/и:Петър Моллов-съставител, издателство:press-su.com, 2016, Ref, Web of Science 2016
10 Даниела Витанова, "El lenguaje científico y técnico y el lenguaje de divulgación", "Мислене, език и реч"- изследване в чест на проф. дфн. Е. Вучева, издателство:Университетско издателство, 2014, стр.:200-209, Ref, Web of Science 2014
11 Даниела Витанова, "Специализираните езици и терминологията", XI научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от ФКНФ, издателство:Университетско издателство, 2014, стр.:113-123, Ref, Web of Science 2014
12 Даниела Витанова, "Кооперативното учене в Университета", "Знанието е сила", редактор/и:Росица Кючукова, издателство:Унивеситетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:82-96, Ref, Web of Science 2013
13 Даниела Витанова, "Усвояване на писмения специализиран дискурс в професионалния испански език", Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от ФКНФ, редактор/и:Елка Миленкова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:307-317, Ref, Web of Science 2013
14 Даниела Витанова, "El discurso especializado en el aula universitaria", "El español: territorio de encuentros", редактор/и:Евгения Вучева, Адриана Миткова, Татяна Пантева, Лиляна Табакова, Людмила Илиева, Красимир Тасев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски', 2012, стр.:743-752, Ref, Web of Science 2012
15 Даниела Витанова, "Испански език за професионални цели", "Език и професионална комуникация", редактор/и:Гергана Маринова, Магдалена Маркова, Анна Маркова, Даниела Витанова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:36-47, Ref, Web of Science 2012
16 Даниела Витанова, Усвояване на устното формално общуване на испански език. Стратегии и методи., Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Татяна Джунова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:403-414, Ref, Web of Science 2012
17 Даниела Витанова, ”Испански език за професионални цели: методология, дидактически стратегии и приложениe при работа със студенти от МО” (El espanol profesional: metodologia, estrategias didacticas y aplicacion en el trabajo don estudiantes de RR.II.)гр. Везпрем, Унгария, 2009, HU ISBN: 978-963-9696-82-2., Lenguajes para propósitos esoecíficos: investigación y formación, Везпрем, Унгария, издателство:Pannon Egyetemi Kiado, 2009, стр.:325-337, Ref, Web of Science 2009
18 Даниела Витанова, “Específicas del español jurídico y administrativo”, Пета научна конференция на млади учени и докторанти, ФКНФ- СУ, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, май 2008, ISBN- 978-954-07-2877-3;, 2008, стр.:38-50, Ref, Web of Science 2008
Студия в сборник (на конференция и др.)
Даниела Витанова, "La terminología. Aspectos sociolingüísticos de la terminología", Език и пофесионална комуникация 3. Нови стандарти в специализираното университетско чуждоезиково обучение, 2019 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Даниела Витанова, "Специализиран испански език за специалност Туризъм.Специфики и дидактически насоки." 2023
2 Секционен доклад, Даниела Витанова, "Специализиран бизнес испански език. Специфики и дидактически насоки за усвояването му." 2023
3 Секционен доклад, Даниела Витанова, "Развиване на интеркултурната компетентност в преподаването на испански език" 2022
4 Секционен доклад, Даниела Витанова, Методът на симулацията. Дидактически предложения за симулация на казуси в часовете по специализиран испански език 2021
5 Секционен доклад, Даниела Витанова, A bordo, cómo desarrollar de manera eficaz competencias auténticas en el aprendizaje de ELE 2021
6 Секционен доклад, Даниела Витанова, “Специфики на юридическия испански език и дидактически насоки за усвояването му” 2020
7 Секционен доклад, Даниела Витанова, "ВЪПРОСИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕН ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН ИСПАНСКИ ЕЗИК" 2019
8 Секционен доклад, Даниела Витанова, La terminología. Aspectos sociolingüísticos de la terminología 2018
9 Секционен доклад, ас. Даниела Витанова, "Стратегии и нови практики в обучението по испански език за университетски цели" 2017
10 Секционен доклад, Даниела Витанова, "Испански език за академични цели. Академичното писане". 2016
11 Секционен доклад, Даниела Витанова, "Специализираните езици и терминологията" 2014
12 Секционен доклад, Даниела Витанова, "Усвояване на писмения специализиран дискурс в професионалния испански език". 2013
13 Секционен доклад, Даниела Витанова, “Усвояване на устното формално общуване на испански език. Стратегии и методи” 2012
14 Секционен доклад, Даниела Витанова, "El discurso especializado en el aula universitaria" 2011
Участие в редколегия
1 Даниела Витанова, "Пътеводител и разговорник с културни съвети", Участие в редколегия 2021
2 Даниела Витанова, Глаголни таблици Испански език, Участие в редколегия 2021
3 Даниела Витанова, Aprueba Gramática y léxico con ejercicios A1-C1, Участие в редколегия 2020
4 Даниела Витанова, Даниела Витанова, Участие в редколегия 2015
5 Даниела Витанова, Даниела Витанова, Участие в редколегия 2013
6 Даниела Витанова, Гергана Маринова, Магдалена Маркова, Анна Маркова, Участие в редколегия 2011
Учебник
1 Даниела Витанова, Галина Хитрова, "Con gusto"- испански като втори чужд език 10 клас 2018
2 Даниела Витанова, Галина Хитрова, "Tú mismo"- интензивно изучаване на испански за 9 клас 2018
3 Даниела Витанова, Галина Хитрова, Tú mismo- интензивно изучаване на испански език за 10 клас 2018
4 Даниела Витанова, Галина Хитрова, "A bordo"- интензивно изучаване на испански език в 8 клас 2017
Учебно помагало
Даниела Витанова, Галина Хитрова, Laura Tarricone, Nocoletta Giol, !Aprueba! Gramática y léxico con ejercicios A1-B2 (hacia C1), ISSN (print): 2020