Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Даниела Витанова
Редактор на издание нереферирано
1 Даниела Витанова, Испански Самоучител в разкази, Редактор на издание нереферирано 2020
2 Даниела Витанова, Галина Павлова, Даниела Витанова, Магдалена Маркова, Мартин Ненов, Кристин Трендафилова, Редактор на издание нереферирано 2017
Редактор на издание реферирано
Даниела Витанова, „Самоучител по испански език за начинаещи“, издателство Скорпио, Редактор на издание реферирано 2015
Речник
Даниела Витанова, Галина Хитрова, "Con gusto"- испански като втори чужд език 9 клас. 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Даниела Витанова, "ВЪПРОСИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕН ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН ИСПАНСКИ ЕЗИК", 16 научна конференция на млади учени и докторанти на ФКНФ, 2019 2019
2 Даниела Витанова, "СПЕЦИФИКИ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ИСПАНСКИ ЕЗИК И ДИДАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УСВОЯВАНЕТО МУ", „ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИ РАКУРСИ"- юбилеен сборник на катедра Методина на чуждоезиковото обучение, 2019 2019
3 Даниела Витанова, „Преподаване на специализиран език“- юбилеен сборник на катедра „Западни езици“ (глава от книга), Език и професионална комуникация: Нови предизвикателства в контекста на многоезична и мултикултурна Европа, редактор/и:Гергана Боянова, Кристин Трендафилова, Мартин Ненов, Магдалена Маркова, Даниела Витанова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:290-300, Ref, Web of Science 2017
4 Даниела Витанова, "Испански език за академични цели. Академичното писане", XIII научна конференция на млади учени и докторанти на ФКНФ, 2016 2016
5 Даниела Витанова, 1. “Los géneros discursivos del español profesional y académico. El correo electrónico profesional.”, Преводът – мост между езици и култури: изследвания в чест на професор Людмила Илиева , редактор/и:Петър Моллов-съставител, издателство:press-su.com, 2016, Ref, Web of Science 2016
6 Даниела Витанова, "El lenguaje científico y técnico y el lenguaje de divulgación", "Мислене, език и реч"- изследване в чест на проф. дфн. Е. Вучева, издателство:Университетско издателство, 2014, стр.:200-209, Ref, Web of Science 2014
7 Даниела Витанова, "Специализираните езици и терминологията", XI научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от ФКНФ, издателство:Университетско издателство, 2014, стр.:113-123, Ref, Web of Science 2014
8 Даниела Витанова, "Кооперативното учене в Университета", "Знанието е сила", редактор/и:Росица Кючукова, издателство:Унивеситетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:82-96, Ref, Web of Science 2013
9 Даниела Витанова, "Усвояване на писмения специализиран дискурс в професионалния испански език", Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от ФКНФ, редактор/и:Елка Миленкова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:307-317, Ref, Web of Science 2013
10 Даниела Витанова, "El discurso especializado en el aula universitaria", "El español: territorio de encuentros", редактор/и:Евгения Вучева, Адриана Миткова, Татяна Пантева, Лиляна Табакова, Людмила Илиева, Красимир Тасев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски', 2012, стр.:743-752, Ref, Web of Science 2012
11 Даниела Витанова, "Испански език за професионални цели", "Език и професионална комуникация", редактор/и:Гергана Маринова, Магдалена Маркова, Анна Маркова, Даниела Витанова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:36-47, Ref, Web of Science 2012
12 Даниела Витанова, Усвояване на устното формално общуване на испански език. Стратегии и методи., Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Татяна Джунова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:403-414, Ref, Web of Science 2012
13 Даниела Витанова, ”Испански език за професионални цели: методология, дидактически стратегии и приложениe” (El espanol profesional: metodologia, estrategias didacticas y aplicacionгр. Везпрем, Унгария, 2009, HU ISBN: 978-963-9696-82-2., Lenguajes para propósitos esoecíficos: investigación y formación, Везпрем, Унгария, издателство:Pannon Egyetemi Kiado, 2009, стр.:325-337, Ref, Web of Science 2009
14 Даниела Витанова, “Específicas del español jurídico y administrativo”, Пета научна конференция на млади учени и докторанти, ФКНФ- СУ, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, май 2008, ISBN- 978-954-07-2877-3;, 2008, стр.:38-50, Ref, Web of Science 2008
Студия в сборник (на конференция и др.)
Даниела Витанова, "La terminología. Aspectos sociolingüísticos de la terminología", Език и пофесионална комуникация 3. Нови стандарти в специализираното университетско чуждоезиково обучение, 2019 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Даниела Витанова, “Специфики на юридическия испански език и дидактически насоки за усвояването му” 2019
2 Секционен доклад, Даниела Витанова, "ВЪПРОСИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕН ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН ИСПАНСКИ ЕЗИК" 2019
3 Секционен доклад, Даниела Витанова, La terminología. Aspectos sociolingüísticos de la terminología 2018
4 Секционен доклад, ас. Даниела Витанова, "Стратегии и нови практики в обучението по испански език за университетски цели" 2017
5 Секционен доклад, Даниела Витанова, "Испански език за академични цели. Академичното писане". 2016
6 Секционен доклад, Даниела Витанова, "Специализираните езици и терминологията" 2014
7 Секционен доклад, Даниела Витанова, "Усвояване на писмения специализиран дискурс в професионалния испански език". 2013
8 Секционен доклад, Даниела Витанова, “Усвояване на устното формално общуване на испански език. Стратегии и методи” 2012
9 Секционен доклад, Даниела Витанова, "El discurso especializado en el aula universitaria" 2011
Участие в редколегия
1 Даниела Витанова, Даниела Витанова, Участие в редколегия 2015
2 Даниела Витанова, Даниела Витанова, Участие в редколегия 2015
3 Даниела Витанова, Даниела Витанова, Участие в редколегия 2013
4 Даниела Витанова, Гергана Маринова, Магдалена Маркова, Анна Маркова, Участие в редколегия 2011
Учебник
1 Даниела Витанова, Галина Хитрова, "Con gusto"- испански като втори чужд език 10 клас 2018
2 Даниела Витанова, Галина Хитрова, "Tú mismo"- интензивно изучаване на испански за 9 клас 2018
3 Даниела Витанова, Галина Хитрова, Tú mismo- интензивно изучаване на испански език за 10 клас 2018
4 Даниела Витанова, Галина Хитрова, "A bordo"- интензивно изучаване на испански език в 8 клас 2017