Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Желю Владимиров

Author ID (SCOPUS):36783781200

Researcher ID (Web of Science):J-5895-2016

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-0435-6827
Глава от книга
1 Zhelyu Vladimirov, Inclusive Entrepreneurship Policies, Country Assessment Notes Bulgaria , OECD, Paris, International 2020
2 Jan Drahokoupil, Béla Galgóczi, Martin Ferry , Gábor Hunya, Mark Knell, Magdolna Sass, Andrea Szalavetz , Balázs Szent-Iványi , Zhelyu Vladimirov, Marzenna Anna Weresa, Condemned to be left behind? Can Central and Eastern Europe emerge from its low-wage model? Chapter 8, The EU industrial policy and SME development in Central and Eastern Europe, ETUI, Brussels, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
3 Zhelyu Vladimirov, Olympia Vedar, Risk factors, preventive measures, compensation, and job satisfaction of employees from night establishments in Bulgaria – Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria,43-64. ISBN:978-954-07-4300-4, Sofia University Press, Sofia., Рецензирано , ISBN:978-954-07-4300-4, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2017
4 Zhelyu Vladimirov, E-Business Adoption by Small Tourism Firms and Shadow Economic Practices, IGI Global, Hershey PA, USA, Ref 2016
5 Десислава Йорданова, Желю Владимиров, Ралица Симеонова-Ганева, “Management Practices in Bulgarian Family and Non-family SMEs: Exploring “Real” Differences” in Family Businesses in Transition Economies: Management, Succession and Internationalization, eds. Léo-Paul Dana & Veland Ramadani, Part II, pp. 113-138, ISBN:ISBN 978-3-319-14208-1, Springer International Publishing, Ref, Рецензирано, International 2015
6 Yordanova, D., Vladimirov, Z., Ralitsa Simeonova-Ganeva , Management Practices in Bulgarian Family and Non-family SMEs: Exploring “Real” Differences, Springer International Publishing, Ref, Рецензирано 2015
7 Yordanova, D., Vladimirov, Z., Simeonova-Ganeva, R., Management Practices in Bulgarian Family and Non-family SMEs: Exploring “Real” Differences, in Dana, L.P., Ramadani, V. (Eds.) Family Businesses in Transition Economies, Springer International Publishing, Ref, Рецензирано 2015
8 Антоанета Симова, Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Елена Пехливанова, Оля Харизанова, Теодора Давидкова, Румен Попов, Цветелина Димитрова, Калоян Ганев, Ангел Мацанов, Социално-икономически особености на селските райони в България, ГТФ Консулт, София, Ref 2013
9 Желю Владимиров, Иван Кацарски, Оля Харизанова, Нона Маламова, Момчил Базжаков, Тодор Тодоров, Предприятията от ХВП на България: Конкурентоспособност в условията на институционална промяна (социологически анализ), Прим Трейд ООД, София 2002
Книга
1 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Zhelyu Vladimirov, Kaloyan Ganev, Nataliya Panayotova, Tsvetelina Dimitrova, Teodora Davidkova, Desislava Yordanova, A Study of Entrepreneurship and the Prospects for Innovations Development in SMEs (2012-2013), Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency, Ministry of Economy, Energy and Tourism 2013
2 Владимиров, Ж. (Ред.), Ганев, К. (Ред.) , Ганева, Р. (Ред.), Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП (2012-2013), ИАНМСП, София, Рецензирано 2013
3 Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Калоян Ганев, Наталия Панайотова, Цветелина Димитрова, Теодора Давидкова, Десислава Йорданова, Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г., Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, ИНСАЙТ: Ноема & Сигма Хет, София, Рецензирано 2013
4 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Zhelyu Vladimirov, Kaloyan Ganev, Nataliya Panayotova, Tsvetelina Dimitrova, Desislava Yordanova, Margarita Boeva, Divil Kulev, Roza Peneva, Analysis of the Situation and Factors for Development of SMEs in Bulgaria 2011-2012: Economic Recovery and Competitiveness, Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency, Ministry of Economy, Energy and Tourism 2012
5 Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Калоян Ганев, Наталия Панайотова, Цветелина Димитрова, Десислава Йорданова, Маргарита Боева, Дивил Кулев, Роза Пенева, Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП в България 2011-2012 г.: Икономическо възстановяване и конкурентоспособност, ИАНМСП 2012
6 Ганева, Р. (Ред.), Ганев, К. (Ред.), Владимиров, Ж. (Ред.), Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП в България: 2011-2012 г. (Икономическо възстановяване и конкурентоспособност), 141 с., Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП, София 2012
7 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Zhelyu Vladimirov, Margarita Boeva, Natalia Panayotova, Kaloyan Ganev, Roza Peneva , Analysis of the Situation and Factors for Development of SMEs in Bulgaria: SMEs in the Crisis Context, Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency, Ministry of Economy, Energy and Tourism, Noema, Sofia 2011
8 Владимиров, Ж. (Ред.), К. Ганев (Ред.), Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП. Българските МСП в условията на криза, 154 с., Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП, София 2011
9 Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Маргарита Боева, Наталия Панайотова, Калоян Ганев, Роза Пенева, Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП: Българските МСП в условията на криза, ИАНМСП 2011
10 Владимиров, Ж., Глобални предизвикателства пред малките и средните предприятия, 264 с., ISBN 978-954-07-3215-2 , СУ „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, 264 с., ISBN 978-954-07-3215-2 , София, Рецензирано 2011
11 Йордан Ботев, Оля Харизанова, Желю Владимиров, Интегрираност на българските общини в информационното общество, Стоп. факултет на СУ, София, Ref 2010
12 Харизанова, О., Владимиров, Ж., Ботев, Й., Интегрираност на българските общини в информационното общество,138 с., ISBN 978-954-9399-11-0, СУ „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, София, Рецензирано 2010
13 Желю Владимиров, Оля Харизанова, Иван Кацарски, Цветанка Ковачева, Нона Маламова, Икономически и социални ефекти от внедряването на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България , Стоп. факултет на СУ, София, Ref 2009
14 Владимиров, Ж. , Маламова, Н., Ковачева, Ц., Харизанова, О., Кацарски, И., Икономически и социални ефекти от внедряването на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България, 367 с., ISBN 978-954-9399-09-7 , Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, София, Рецензирано 2009
15 Желю Владимиров, Оля Харизанова, Иван Кацарски, Цветанка Ковачева, Нона Маламова, Conforming to the EU Food Quality and Safety Standards in Bulgaria (Economic and Social Effects), FEBA, Sofia, Ref 2008
16 Vladimirov, Z. (Ed.), N. Malamova, Z. Kovacheva, O. Harizanova, I. Katzarski, Conforming to the EU Food Quality and safety Standards in Bulgaria, 112 p., ISBN 978-954-9399-08-0 , Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Economics and Business Administration, Sofia, Рецензирано 2008
17 Желю Владимиров, Оля Харизанова, Иван Кацарски, Цветанка Ковачева, Нона Маламова, Внедряване на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България (Икономически и социални ефекти), Стоп. факултет на СУ, София, Ref 2008
18 Владимиров, Ж., Маламова, Н., Ковачева, Ц., Харизанова, О., Нацарски, И., Внедряване на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България (икономически и социални ефекти), 128 с., ISBN 978-954-9399-07-3, СУ „Св. К. Охридски”, Стопански факултет, София, Рецензирано 2008
19 Оля Харизанова, Желю Владимиров, Кръстю Мирски, Потребителска оценка на пазара на пощенските и далекосъобщителните услуги в България (2005) , Стопански факултет на СУ, София, Ref, Рецензирано 2006
20 Владимиров, Ж., Н. Мирски, О. Харизанова, Потребителска оценка на пазара на пощенските и далекосъобщителните услуги в България, 94 с., ISBN 10: 954-9399-06-0 , СУ ”Св. К. Охридски”, Стопански факултет, София, Рецензирано 2006
21 Оля Харизанова, Желю Владимиров, Готовност на малките и средните предприятия за включване в информационното общество, Стопански факултет на СУ, София, Ref, Рецензирано 2005
22 Владимиров, Ж., О. Харизанова, Готовност на МСП в България за включване в информационното общество, 52 с.,ISBN 954-9399-03-6 , СУ „Св. К. Охридско”, Стопански факултет, София, Рецензирано 2005
23 Vladimirov, Z. (Ed.), Competitiveness of Agricultural Producers and Food Processing Enterprises in Bulgaria (Main Results, Conclusions, and Recommendations), 64 p., ISBN 954-07-1873-2 , Sofia University St Kliment Ohridski, Prime Trade Ltd, Sofia 2004
24 Владимиров, Ж. (Ред.), Конкурентоспособност на земеделските стопанства и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България (Основни резултати, изводи и препоръки), 82 с., ISBN 954-07-1872-4 , СУ „Св. Климент Охридски”, Прим Трейд, София 2004
25 Владимиров, Ж. (Ред.), Политики за стимулиране развитието на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и селските райони в България. Национален работен семинар 4 юни, 2004, 140 с., ISBN 954-9399-01-X, СУ „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, София 2004
26 Желю Владимиров, Иван Кацарски, Оля Харизанова, Ан Симова, Т Ракаджийска, Нона Маламова, Тодор Тодоров, Момчил Баджаков, Диана Копева, Competitiveness of Agricultural Producers and Food Processing Enterprises in Bulgaria. (Main Results, Conclusions, and Recommendations), Prime Trade Ltd, Sofia, Ref, Рецензирано 2003
27 Владимиров, Ж. (Ред.), Кацарски, И., Симова, А., Маламова, Н., Ракаджийска, Т., Харизанова, О., Вътева, С., Копева, Д., Конкурентоспособност на земеделските стопанство в България, 237 с., ISBN 957-07-1871-6, СУ „Св. Климент Охридски”, Прим Трейд, София, Рецензирано 2003
28 Владимиров, Ж. (Ред.), Чобанов, Г. (Ред.), Устойчивото развитие в преходните икономики: възстановяване на икономическите потоци. Доклади на български език от международна конференция 22-24 ноември, 2002, Том 1., 300 с., ISBN 954-9300-03-X , Печат медия дизайн - ПМ, София 2003
29 Владимиров, Ж., О. Харизанова, И. Чалъков, Методология за изследване на перспективите за развитие на информационното общество в България , Министарство на съобщенията и транспорта, София 2002
30 Владимиров, Ж. (Ред.), Кацарски, И., Харизанова, О., Маламова, Н., Баджаков, М., Тодоров, Т., Предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България: конкурентоспособност в условия на институционална промяна, 231 с., ISBN 954-90836-9-1 , Прим-Трейд, София, Рецензирано 2002
31 Vladimirov, Z. (Ed.), Katzarski, I. , Badzhakov, M. , Todorov, T. , Bulgaria after 1997- Current Situation and Developmental Tendencies, 101 р.,ISBN 954-9884-08-2 , Sofiiski Novini Ed., Sofia 2000
32 Vladimirov, Z. (Ed.) , Contribution of Social Research to the Economic and Social Recovery Policy. (Materials of the International Conference 23-24.11.1999, Sofia), 301 p., ISBN 954-9884-07-4 , Sofia News, Sofia, Рецензирано 2000
33 Владимиров, Ж. (Ред.), Баджаков, М., Кацарски, И., Тодоров, Т., България след 1997 – ефекта на тунела, 348 с., ISBN 954-9884-09-0, ISSN (print):, Софийски новини, София, Рецензирано 2000
34 Владимиров, Ж., Културното наследство срещу демокрацията и пазара (България 1989-1998), 260 с., ISBN 954-9884-01-5 , Софийски новини, София, Рецензирано 1999
35 Vladimirov, Z., Badzhakov, M., Katzarski, I. , Todorov, T. , Bulgaria in Circles of Anomie, 121 p., ЕDES, Neuchâtel, Switzerland, Neuchâtel, Рецензирано 1998
36 Владимиров, Ж., Баджаков, М., Кацарски, И., Тодоров, Т., България в кръговете на аномията, 225 с., Софийски новини, София, Рецензирано 1998
37 Vladimirov, Z. , Naydenov, G., Krasteva, A., Badjakov, M. , Katzarski, I., Bogomilova, N., La Bulgarie – une transition menacée, 169 p., EDES, Neuchâtel, Switzerland, , Neuchâtel 1996
Монография
1 Желю Владимиров, Културното наследство като ресурс за местно развитие, ISBN:978-954-07-5797-1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Желю Владимиров, Соня Милева, Минералните води в България като ресурс за местно развитие, ISSN (print):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2023
Научен проект
1 Желю Владимиров, Activating Students in Online Classes, Член, Европейска комисия 2021
2 Желю Владимиров, „Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа“ (SHARE ERIC България проект)”, Ръководител, МОН, Номер на договора:МОН ДО1-162/28.08.2018 г 2020
3 Желю Владимиров, „Твоят глас сега“, Ръководител, МИЕ, Номер на договора:№ BG16RFOP002-1.005-0188-C01 2018
4 Желю Владимиров, Подобряване на иновационните политики на новите страни членки на Европейския съюз от Източна Европа, Ръководител, СУ, Номер на договора:№ 80.10-219/26.04.2018 2018
5 Желю Владимиров, Индустриалната политика на ЕС и развитието на МСП от новите страни членки, Ръководител, СУ, Номер на договора:№ 80.10-27/19.04.2017 2017
6 Желю Владимиров, Културното наследство в ценностната система на студентите от Стопанския факултет на СУ, Ръководител, СУ, Номер на договора:№ 183/13.04.2016 г 2016
7 Zhelyu Vladimirov, Key factors for the SMEs competitiveness in the context of globalisation, Ръководител, Marie Curie Actions – Intra-European Fellowships for Career Development, Номер на договора:GA 327405 2013
8 Желю Владимиров, Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Член, МОНМ, Номер на договора:BG051PO001-3.1.07 2013
9 Желю Владимиров, Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Кл Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги /Ключ към качеството/, Член, МОНМ, Номер на договора:№ BG051PO001-3.1.08-0010 2013
10 Желю Владимиров, „Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител, МОНМ, Номер на договора: № BG051PO001-4.3.04-0023 2012
11 Желю Владимиров, Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions (FASTER), Ръководител, ЕК, Номер на договора:518894-LLP-1-2011-1-GR-KA3-KA3MP 2012
Научно ръководство
1 Желю Владимиров, Почасовото заплащане - проблем или решение на въпросите за заетостта и безработицата, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Тихомира Костова 2015
2 Желю Владимиров, Влиянието на националната култура върху нагласата по отношение на корпоративната социална отговорност , Стопански факултет на СУ дипломна работа:СТАНИМИРА ТОДОРОВА СТОЙКОВА 2013
3 Желю Владимиров, Корпоративната социална отговорност като стратегия за управление на човешките ресурси в малки и средни предприятия на България, Философски факултет на СУ дипломна работа:Лора Кирилова Васева 2013
4 Желю Владимиров, Методът на оценка на персонала при изследването и развитието на кадрите, Стопански факултет на СУ дипломна работа:НОВИЦА НИКОЛОВ 2013
5 Желю Владимиров, Системи за възнаграждение в публичния сектор, Стопански факултет на СУ дипломна работа:ВАСИЛ НИКОЛОВ ПАСЕВ 2013
6 Желю Владимиров, Сравнителен анализ на управлението на човешките ресурси в малки и средни предприятия и големи компании, Стопански факултет на СУ дипломна работа:ВЕРА ПАНАЙОТОВА ШИДЕРОВА 2013
7 Желю Владимиров, ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНИ ИЛИ НЕУСПЕШНИ СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1990-2010Г. , СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дисертация д-р:Стефка Янкова 2013
8 Желю Владимиров, Електронната търговия. Сравнителен анализ на сайтовете за електронно пазаруване eBay.com и Amazon.com, Стопански факултет на СУ дипломна работа:НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ГРИГОРОВ 2012
9 Желю Владимиров, Концепция за автоматизация на процеса по предоставяне на образователни услуги по примера на „Ай Ти Си И” ООД и анализ на промените, Стопански факултет на СУ дипломна работа:СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА 2012
10 Желю Владимиров, Корпоративната социална отговорност и концепцията за „Споделените ценности“ (Shared Value, Michael Porter), Стопански факултет на СУ дипломна работа:ГЕРГАНА ИВАНОВА КАРАГЬОЗОВА 2012
11 Желю Владимиров, Лидерът във фирмената среда. Управленският стил на тийм-лидерите в два от клоновете на УниКредит Булбанк, Стопански факултет на СУ дипломна работа:РОСИЦА ПЛАМЕНОВА ЦВЕТКОВА 2012
12 Желю Владимиров, Методи за работа с безработни в Агенцията по заетостта, Стопански факултет на СУ дипломна работа:ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ 2012
13 Желю Владимиров, Обучение и квалификация на кадрите на примера на Банка „Х”, Стопански факултет на СУ дипломна работа:ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ 2012
14 Желю Владимиров, Обучение и развитие на персонала във фирма „АЙТАШ” АД, Турция, Стопански факултет на СУ дипломна работа:СЕВГИНАР МЮЗЕКЯ ДУМАНЛЪ 2012
15 Желю Владимиров, Студентският стаж – средство за по-добра интеграция на пазара на труда, Философски факултет на СУ дипломна работа:Мариела Кръстева Велчева 2012
16 Желю Владимиров, Атестацията като метод за оценка на медицинския персонал в Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Габрово ЕООД, Стопански факултет на СУ дипломна работа:БОРЯНА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА 2011
17 Желю Владимиров, Оценка и атестация на кадрите на примера на фирма МВD България, отдел „Връзки с клиенти”, Стопански факултет на СУ дипломна работа:МИЛЕНА ГАЛИТОНОВА ИЛИЕВА 2011
18 Желю Владимиров, Оценка на механизма за определяне на възнаграждението, като фактор за трудовото представяне на персонала, по примера на Хюлет-Пакард България, Стопански факултет на СУ дипломна работа:НИКОЛА ПЕТРОВ КИБРИТОВ 2011
19 Желю Владимиров, Процес на оценяване на човешките ресурси (по примера на ОМВ България ООД), Стопански факултет на СУ дипломна работа:ВИОЛЕТА ИЛИЕВА САРАФОВА 2011
20 Желю Владимиров, Тенденции във въвеждащото и продължаващо професионално обучение в сектора на услугите, Филосфоски факултет на СУ дипломна работа:Павлинка Генова Йончева 2011
21 Желю Владимиров, Управление на представянето. Примерът на Дженерали ППФ Холдинг Б.В., Стопански факултет на СУ дипломна работа:МИХАЕЛА КРАСИМИРОВА СТАНИМИРОВА 2011
22 Желю Владимиров, Центрове за оценка и развитие – същност и приложения, Стопански факултет на СУ дипломна работа:МАРИАНА ХРИСТОВА НЕНЧЕВА 2011
23 Желю Владимиров, Анализ на кариерното развитие на персонала в Хюлет Пакард Глобъл Деливъри Център България, Стопански факултет на СУ дипломна работа:ПЕТЯ СТАНИСЛАВОВА МИЛЧЕВА 2010
24 Желю Владимиров, Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, Философски факултет на СУ дипломна работа:Стела Стефанова Калева 2010
25 Желю Владимиров, Е-туризъм в България. Роля на туристическите компании в динамично променящата се бизнес среда, Стопански факултет на СУ дипломна работа:ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ ПЕЙЧЕВ 2010
26 Желю Владимиров, Лидерският стил и влиянието му върху социалния климат (върху примера на отдел „Информационни технологии” в организация Х”), Философски факултет на СУ дипломна работа:Елеонора Стоянова Лилова 2010
27 Желю Владимиров, Оценка на ефективността на обучението в застрахователна компания Х, Стопански факултет на СУ дипломна работа:ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА БАРЪМОВА 2010
28 Желю Владимиров, Оценяването на персонала като средство за подобряване на трудовото представяне, Философски факултет на СУ дипломна работа:Юлия Цветанова Лазарова 2010
29 Желю Владимиров, Работен стрес, Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:МАРИН ЦВЕТАНОВ СТАНЕВ 2010
30 Желю Владимиров, Реализиране на синергия при сливания и придобивания – интегриран модел за анализ. Изследване на практически казус от България, Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ИВАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ 2010
31 Желю Владимиров, Управление на промяната. Примерът на Адеко груп., Стопански факултет на СУ дипломна работа:ЖЕНЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА 2010
32 Желю Владимиров, Мотивиране на персонала чрез система за оценка на трудовото представяне, Философски факултет на СУ дипломна работа:Антон Стоянов Стоянов 2009
33 Желю Владимиров, Система за възнаграждение като фактор за управление на знанието (на примера на една НПО), Философски факултет на СУ дипломна работа:Женя Илиева Цонкова 2008
34 Желю Владимиров, Система за оценяване изпълнението на работата в дистрибуционна компания, Философски факултет на СУ дипломна работа:Вяра Ивова Иванова 2008
Статия в научно списание
1 Vladimirov, Zhelyu, A new approach for clustering domestic tourists visiting heritage sites in the city of Shumen (Bulgaria), European Review of Service Economics and Management (Revue européenne d’économie et management des services), 2023 – 2, n° 16, pp. 123-166. Services dynamic in the Central and Eastern European Countries, vol:2023-2, issue:16, 2024, pages:123-166, ISSN (online):2497-0107, doi:DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-17009-9.p.0123, Ref, SCOPUS, SJR (13 - 2023), SCOPUS Quartile: Q4 (2024) 2024
2 Irina Yanchovska, Zhelyu Vladimirov, Flexible working and IT employees’ job satisfaction before and during COVID-19, Economic Alternatives, vol:Vol. 29, issue:Issue 4, 2023, pages:827-855, ISSN (print):1312-7462, ISSN (online):2367-9409, Ref, SCOPUS, SJR (130 - 2022), PhD 2023
3 Vladimirov, Z., Social and Economic Benefits of Cultural Heritage Tourism in the City of Shumen, Research Announcements Bulletin ‘Heritage BG’, issue:5, 2023, pages:54-65, Ref 2023
4 Zhelyu Vladimirov, Assessment of Cultural Heritage in the Town of Shumen by the Locals and Intentions to Contribute to its Development, Research Announcements. Bulletin “Heritage BG”, issue:Issue 2, 2022, pages:5-13, ISSN (print):2815-3138, ISSN (online):2815-3316, Ref 2022
5 Boryana Bogdanova, Zhelyu Vladimirov, Cross-sectional differences in the level of depression since the Covid-19 outbreak: a study on SHARE data, Revista Inclusiones, vol:8, issue:Nomero/Especial OCTUBRE/DICIEMBRE 2021, 2021, pages:22-43, ISSN (online):ISSN 0719-4706, Ref, Web of Science, IF ( - 2017) 2021
6 Petya Slavova, Zhelyu Vladimirov, Rosalina Todorova, Nina Denisova, How to make ‘new heritage’ in a fragile institutional context: the case of Tzari Mali Grad in Bulgaria as ‘community of patrons’, International Journal of Heritage Studies, 2021, pages:1-14, doi:https://doi.org/10.1080/13527258.2021.1941196, Ref, Web of Science, PhD 2021
7 Zhelyu Vladimirov, Mediating Role of Innovations as a Factor of Firm’s Competitiveness, Economic Alternatives, vol:27, issue:3, 2021, pages:407-429, ISSN (print):1312-7462, ISSN (online):2367-9409, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.033 - 2021), др.(ERIH Plus) 2021
8 Zhelyu Vladimirov, Discussing innovation policy biases in the new EU member states, Economic studies, брой:5, 2018, стр.:3-26, ISSN (print):0205-3292, Ref, IR , SCOPUS, SJR (13 - 2016) 2018
9 Zhelyu Vladimirov, Allan Williams, Hotel innovations and performance: the mediating role of staff related innovations, Tourism Management Perspectives, том:28, 2018, стр.:166-178, doi:https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.08.010, Ref, Web of Science, IF (1.779 - 2018), SCOPUS, SJR (0.842 - 2018), в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
10 Желю Владимиров, Нагласи на български студенти към опазване на културното наследство и склонност за ангажиране и дарения, Социологически проблеми, брой:1, 2018, стр.:388-412, Ref 2018
11 Vladimirov, Z., Davidkov, T., Yordanova, D., The influence of the perceptions of institutional environment on entrepreneurial plans: exploring the moderating effects of firm age and firm size in Bulgarian enterprises, Problems and Perspectives in Management, том:15, брой:1-1, 2017, стр.:175-182, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.3 - 2017) 2017
12 Zhelyu Vladimirov, Factors for the e-business adoption by small tourism firms and the role of shadow economic practices, European Journal of Tourism Research, брой:10, 2015, стр.:5-34, ISSN (print):ISSN:1994-7658, ISSN (online):E-ISSN:1314-0817, Ref, Web of Science, IF (73 - 2018), SCOPUS, SJR (262 - 2018) 2015
13 Vladimirov, Z., Configurations of the Manufacturing SMEs Competitiveness Factors under Globalization, The Journal of Small Business Innovation, том:17, брой:4, 2014, стр.:19-48, Ref 2014
14 Желю Владимиров, Икономически изследвания на библиотеките и информацията, Списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история, брой:2, 2014, стр.:7-27, Ref 2014
15 Zhelyu Vladimirov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Significance of globalization-specific factors for SME competitiveness: a conceptual model and an empirical test, Business Systems Review, том:2, брой:3, 2013, стр.:1-25, Ref, Web of Science 2013
16 Владимиров, Ж., Влияние на социализацията върху оценката на обекти от културното наследство, Социологически проблеми, брой:1-2, 2013, Ref 2013
17 Vladimirov, Z., Customer satisfaction with the Bulgarian tour operators and tour agencies' websites, Tourism Management Perspectives, брой:4, 2012, стр.:176-184, Ref 2012
18 Vladimirov, Z., Implementation of food safety management system in Bulgaria, British Food Journal, том:113, брой:1, 2011, стр.:50-65, Ref, Web of Science 2011
19 Vladimirov, Z., Umpleby, S, Mekhonoshin, K., A Global University for a Global Village, Cultural Studies / Critical Methodologies, брой:9, 2009, стр.:446-461 2009
20 Владимиров, Ж., „Дигитално разделение” или дигитално измерение на информационното неравенство, Социологически проблеми, брой:3-4, 2008, стр.:214-231 2008
21 Владимиров, Ж., Внедряване на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България (икономически и социални ефекти ), Хранително-вкусова промишленост, брой:9/10, 2008, стр.:41-45 2008
Статия в поредица
1 Желю Владимиров, Културното наследство като ресурс за местно развитие, „Бюлетин „Наследство БГ“ – Научни известия“, брой:1, редактор/и:Емануел Мутафов, Иван Илчев, Оля Харизанова, издателство:Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“, 2021, стр.:9-15, ISSN (print):ISSN 2815-3138, ISSN (online):ISSN 2815-3316, Ref 2021
2 Zhelyu Vladimirov, Sonia Mileva, Travel Information’s Search, Planning and Purchase of Travel Service: The Bulgarian Tourists Behaviour, Bulgarian Economic Papers, брой:BEP 10-2017, редактор/и:Teodor Sedlarski, Henrik Egbert, 2017, стр.:1-11, Ref 2017
3 Владимиров, Ж., Състояние и развитие на българската ХВП след 2006 г. , Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, брой:т. 13, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:5-45, Ref 2016
4 Владимиров, Ж., Йорданова, Д., Симеонова-Ганева, Р., Интернационализация на българските МСП от текстилния бранш, ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION, брой:12, 2014, стр.:73-92 2014
5 Владимиров, Ж., Д. Илиева, М. Митевска, П. Лефтеров, И. Младенова, Анализ и усъвършенстване на административни процеси в Софийския университет „Св. Климент Охридски", Годишник на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", том:Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, брой:11, редактор/и:Г. Чобанов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:65-84 2013
6 Желю Владимиров, Десислава Йорданова, Ралица Симеонова-Ганева, Интернационализация на българските малки и средни предприятия от текстилния бранш, Годишник на Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2013 2013
7 Vladimirov, Z., Impact of the food safety standards implementation on the small business, Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, брой:vol. 8, редактор/и:Г. Чобанов и др., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, стр.:29-57 2009
8 Желю Владимиров, Оля Харизанова, Потребителското търсене на далекосъобщителни услуги в България, сп. Икономика, брой:1, 2007, стр.:61-66, Ref 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Zhelyu Vladimirov, How to Increase the Number of SMEs Exporters in Less Technology Developed Economy, Entrepreneurship Theory and Practice: Present and Future, Proceedings of the 10th International Conference 10 - 13 June 2019, Varna, Bulgaria, , editor/s:Mitko Dimitrov, Kostadin Kolarov, Publisher:BAMDE, 2020, pages:158-169, ISBN:ISBN 978-954-9827-20-0, Ref 2020
2 Zhelyu Vladimirov, Sonia Mileva, Tourist information search behavior: Bulgarian perspective, in Traditions and Innovations in Contemporary Tourism, редактор/и:Vasil Marinov, Maria Vodenska, Mariana Assenova, Elka Dogramadjieva, издателство:Cambridge Scholars Publishing, 2018, стр.:35-52, ISSN (print):1-5275-0829-3, ISBN:978-1-5275-0829-3, Ref 2018
3 K. Todorov, Z. Vladimirov, Entrepreneurship teaching, Research and Practice in Global Environment – Building Bridge, Entrepreneurship teaching, Research and Practice in Global Environment – Building Bridge, редактор/и:Z. Vladimirov and K. Todorov, издателство:BAMDE, 2017, doi:222, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
4 Соня Милева, Желю Владимиров, Решение за избор и покупка на туристически продукт на българските туристи, Местна идентичност и глобалният туризъм , издателство:Славена , 2017, стр.:9-11 2017
5 Vladimirov, Z., SME innovation and performance: the mediating role of product innovation, Economic development and entrepreneurship in transition economies: Assessment of the last 25 years, going beyond the `transition`, редактор/и:Jovo Ateljević and Jelena Trivić , издателство:University of Banja Luka, Faculty of Economics, 2016, стр.:350-360, Ref 2016
6 Владимиров, Ж., Ведър, О., Рискови фактори за работещите в нощни заведения и удовлетвореност от труда, Съвременни управленски практики IX „Управленска наука, икономика и бизнес практики – съвременни ресурси и предизвикателства“ , издателство:Бургаски свободен университет, 2016, стр.:102-110, Ref 2016
7 Vladimirov, Z., Main types of SME Innovations and their Interdependence, Entrepreneurial/Managerial Innovative Strategies and Behaviour in Global Multicultural Environement, редактор/и:K. Tododrov and M. Dimitrov, 2015, стр.:15-36 2015
8 Vladimirov, Z., National Country Studies on the SME Sector in the BSEC Region. Bulgaria, Emerging Entrepreneurship and SME Policy Development in the BSEC after the Economic Crisis, редактор/и:A. Szabo and A. Çetin, издателство:Konrad Adenauer Stiftung, 2012, стр.:133-167 2012
9 Vladimirov, Z., Development of Entrepreneurship and SME Sector in Bulgaria, Entrepreneurship and SME Policy Development in the BSEC region in Time of Emerging from Economic Crisis, редактор/и:A. Szabó, издателство:Konrad Adenauer Stiftung, 2011, стр.:77-98 2011
10 Zhelyu Vladimirov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Interaction of Leading and Supporting Factors for the SME Competitiveness, Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Review of Current Policy Approaches, 2011 2011
11 Vladimirov, Z., MNCs and the Transformation of Bulgarian Employment relations, Globalizing Employment relations. Multinational Firms and CEE Transitions. , редактор/и:S. Contrepois, V. Delteil, P. Dieuaide, and S. Jefferey, издателство:Palgrave, 2011, стр.:150-164, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
12 Владимиров, Ж., Внедряване на стандартите за качество и безопасност на храните в България, Социологията – от емпирията към теорията, редактор/и:С. Михайлов , издателство:Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, 2010, стр.:281-303 2010
13 Zhelyu Vladimirov, Acquiring New Tools and Skills for Analyzing the Economic Phenomena, WORKING PAPERS ON TEACHING AND LEARNING, издателство:CEU, CRC, 2006, стр.:1-22, Ref 2006
14 Желю Владимиров, Оля Харизанова, E-готовност и Е-дейност на малките и средните предприятия в България (Резултати от емпирично изследване 2004) , Интеграция на България в Европейския съюз – предизвикателствата на конкурентоспособността (Научно-практическа конференция на Икономическия институт на БАН) , издателство:ГорексПрес, 2005, стр.:248-263, Ref 2005
Студия в научно списание
Zhelyu Vladimirov, SME Innovations and Performance: The Mediating Role of Product Innovation, International Review of Entrepreneurship, том:14, брой:2, 2016, стр.:209-234, Ref 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Желю Владимиров, Targeting SMEs Internationalization Policy in Bulgaria 2019
2 Секционен доклад, Желю Владимиров, Targeting SMEs Internationalization Policy in Bulgaria 2019
3 Секционен доклад, Желю Владимиров, Overcoming the weaknesses in innovation policy of the new EU member states 2018
4 Секционен доклад, Желю Владимиров, Overcoming biases in innovation policy of the new EU member states 2018
5 Секционен доклад, Желю Владимиров, Оценка на структурен модел посредством AMOS 2017
6 Секционен доклад, Желю Владимиров, The EU industrial policy and SME development in Eastern Europe 2017
7 Секционен доклад, Желю Владимиров, Towards an Enlarged Framework of SMEs Competitiveness Factors: Integrating Innovations 2016
8 Секционен доклад, Желю Владимиров, The EU industrial policy and SME development in Eastern Europe 2016
9 Секционен доклад, Желю Владимиров, Рискови фактори за работещите в нощни заведения и удовлетвореност от труда 2016
10 Секционен доклад, Желю Владимиров, Theoretical Foundations of SMEs competitiveness in the context of Globalisation 2014
11 Секционен доклад, Желю Владимиров, E-tourism development in small and medium size tourism firms in Bulgaria 2010
Участие в редколегия
Желю Владимиров, Годишник на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Участие в редколегия 2004