Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Калина Босева

ORCID ID:0000-0002-4747-6642
Монография
Калина Босева, Валафрид Страбон „За градинарството” – превод от латински език, уводна студия и коментар, ISBN:619152852-3, Изток-Запад 2016
Научен проект
Калина Босева, Създаване на латинско-български електронен речник. Дейност по дигитална лексикография към Националната изследователска инфраструктура КЛаДА-БГ (CLARIN и DARIAH-EU ERIC за България), Член, , Номер на договора:80-11-65 2019
Статия в научно списание
Калина Босева, Болестта като проклятие или пътят на един медицински термин, Филологически форум, том:5, брой:1 (9), 2019, стр.:48-62, ISSN (online):2367-8119 2019
Статия в поредица
1 Калина Босева, Домът в" De domo sua ad pontifices oratio" на Цицерон, Societas Classica, брой:9-1, издателство:Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2018, стр.:88-99, ISSN (print):978-619-208-128-7 2018
2 Калина Босева, Творческа рецепция на Античната традиция в "De cultura hortorum" на Валафрид Страбон, Societas Classica, том:Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, брой:9, издателство:Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, стр.:22-36, ISSN (print):978-619-208-128-7 2017
3 Kalina Y. Boseva, Yulia Z. Bosseva, Edible and Medicinal Plants in the Cloister Gardens of Western Europe (800s – 900s AD, Phytologia Balcanica, vol:International journal of Balkan Flora and Vegetation, issue:vol. 22(2), Publisher:prof. Marin Drinov Publishing House, 2016, pages:161-166, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027, Ref 2016
4 Калина Босева, „Phytogonic myths in Ovid`s “Metamorphoses”, Societas Classica, том:Сборник в чест на професор Борис Геров, In honour of prof. Boris Gerov, брой:4, редактор/и:З. Гочева, М. Славова, Н. Шаранков, издателство:СУ Св. Климент Охридски, 2015, стр.:239-251, ISBN:978-954-07-3789-8 2015
5 Калина Босева, “De cultura hortorum на Валафрид Страбон и средновековните манастирски градини”, Societas Classica, том:Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, брой:VI, издателство:Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2013, стр.:359-374, ISSN (print):978-619-208-128-7 2013
6 Калина Босева, „Топография на отвъдното у Омир, Хезиод и Платон“, Studia classica Serdicensia, том:Сборник в чест на професор Руска Гандева, брой:2, редактор/и:С. Янакиева, В. Герджикова, издателство:СУ Св. Климент Охридски, 2013, стр.:25-36, ISBN:978-954-07-3367-8 2013
7 Калина Босева, Тълкуване на Auspicia oblativa в Рим – религиозен жребий, наука или политически инструмент, Societas Classica, том:Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и изтока, брой:ΙΙΙ-1, редактор/и:И. Дончева, И. Мандова, Л. Радославова, издателство:Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, стр.:112-123, ISSN (print):978-619-208-128-7 2008
8 Калина Босева, Поезия и музика в творчеството на Сафо, Алтера Академика, брой:година І, кн. 2, редактор/и:В. Градев, Г. Каприев, Д. Тенев, М. Николчина, Д. Деянов, Д. Камбуров, К. Янакиев, С. Събева, С. Йотов, 2007, стр.:66-83, ISSN (print):1313-034X 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Калина Босева, Трудности при поставянето на ретроспективна диагноза на базата на писмени извори, ОТ ЧЕРНАТА СМЪРТ ДО ХОЛЕРАТ. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV – XIX в., редактор/и:съст. А. Симова, А. Стоянова, Л. Кръстев, рецензенти, проф. д-р Борислав Гаврилов, доц. д-р Росица Ташева, издателство:Университетско издателство „Св Климент Офридски“, 2023, стр.:149-166, ISBN:978-954-07-5637-0 2023
2 Калина Босева, „Ignis sacer” в „Георгики“ на Вергилий, ДВАДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 2022, стр.:205-2015, ISBN:78-954-756-301-8, Ref 2022
Студия в сборник (на конференция и др.)
Калина Босева, Ignis Sacer Data Base: Пример за приложението на релационна база данни за диахронно многофакторно проследяване на латинска медицинска терминология в антични и средновековни извори, АРУКО ЧЕТЕНИЯ. ЛОГОС. ДОГМА. ФАНТАЗИЯ. ΜИТ. ИМЕ. ИСΤΟΡИЯ, редактор/и:Д. Гичева-Гочева, С. Кръстева, П. Горанов, издателство:Университетско издателство „Св Климент Офридски“, 2023, стр.:100-148, ISBN:978-954-07-5639-4 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Калина Босева, Creating an Online Latin-Bulgarian Dictionary – problem-solving in preliminary data analysis and perspectives 2022
2 Секционен доклад, Калина Босева, Acidula в “De viribus herbarum” на Мацер Флоридус – проблеми при афилиацията на фитоними в антични и средновековни латински и старогръцки извори 2022
3 Секционен доклад, Калина Босева, Теорията за патоценозата и синтетичният подход в историята на медицината. 2022
4 Секционен доклад, Калина Босева, Ignis sacer фразеологизъм или многосъставен медицински термин 2022
5 Секционен доклад, Калина Босева, „IGNIS SACER” В „ГЕОРГИКИ“ НА ВЕРГИЛИЙ 2022
6 Секционен доклад, Калина Босева, What stands behind the pathonym "Ignis Sacer" in the 11th-century Latin pharmacological poem “De viribus herbarum” of Macer Floridus 2022
7 Секционен доклад, Калина Босева, ПРИЛОЖЕНИЕТО НА РЕЛАЦИОННА БАЗА ДАННИ (MICROSOFT ACCESS) ЗА ДИАХРОННО МНОГОФАКТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛАТИНСКА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ В АНТИЧНИ И СРЕДНОВЕКОВНИ ИЗВОРИ 2021
8 Постер, Калина Босева, HEALING PLANTS USED FOR TREATMENT OF “IGNIS SACER” FROM 1ST CENTURY BC TO 11TH CENTURY AD 2019
9 Постер, Калина Босева, SPECIES OF THE GENUS ARTEMISIA IN MACER FLORIDUS (11TH - 12TH CENTURY AD) 2019
10 Секционен доклад, Калина Босева, Ignis sacer – кои са проклятията, с които ни изгаря божественото? 2018
11 Секционен доклад, Калина Босева, Творческа рецепция на античната традиция в De cultura hortorum на Валафрид Страбон 2015
12 Секционен доклад, Калина Босева, Edible And Medicinal Plants In The Cloister-Gardens Of Western Europe (8th And 9th Century Ad) 2015
13 Секционен доклад, Калина Босева, Walafrid Strabo`S “De Cultura Hortorum” - Medieval Poetical Work On Medicinal Plants 2015
14 Секционен доклад, Калина Босева, Домът в “De domo sua ad pontifices oratio” на Цицерон 2014
15 Секционен доклад, Калина Босева, De cultura hortorum на Валафрид Страбон и средновековните манастирски градини 2011
16 Секционен доклад, Калина Босева, Тълкуване на Auspicia oblativa в Рим – религиозен жребий, наука или политически инструмент 2007