Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Милена Мишонова

Author ID (SCOPUS):57198761655

Researcher ID (Web of Science):AAL-2603-2021

ORCID ID:0000-0001-5803-6696
Дисертация д-р
Милена Янкова Мишонова, РЕГУЛАЦИЯ НА ЧЕРНОДРОБНА И БЪБРЕЧНА ДИАМИНООКСИДАЗА НА ПЛЪХ ОТ ТЕСТОСТЕРОН, АМИНОГУАНИДИН, СИНТАЗИ НА АЗОТЕН ОКСИД И ВЪГЛЕРОДНИ НАНОЧАСТИЦИ, , Ръководител:проф. д-р Христо Гагов 2018
Научен проект
1 Милена Мишонова, Роля на обестатина, синтезата и обратното захващане на катехоламини за симпатиковата регулация върху силата на сърдечните съкращения при Pelophylax ridibundus, Член, , Номер на договора:80-10-129 2020
2 Милена Мишонова, Роля на симпатиковата сигнализация при осъществяване на ефектите на обестатина върху силата на сърдечните съкращения при Pelophylax ridibundus, Член, , Номер на договора:80-10-36/10.04.2019 г. 2019
3 Милена Мишонова, Алготоксини – нов рисков фактор за качеството на живот и здравето на хората в България?, Член, Фонд научни изследвания към МОМН 2018
4 Милена Мишонова, Регулация на разтворимите Cu-съдържащи аминооксидази от тестостерон в кръвна плазма и клетъчни фракции на полово незрели мъжки плъхове, Член, , Номер на договора:80-10-103/19.04.2018 2018
5 Милена Мишонова, Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. 2017
6 Милена Мишонова, Регулация на чернодробна и бъбречна диаминооксидаза на плъх от тестостерон, Член, , Номер на договора:80-10-17/12.04.2017г. 2017
7 Милена Мишонова, „Регулация на чернодробна и бъбречна диаминооксидаза на плъх от азотен оксид”, Член, , Номер на договора:53 2016
8 Милена Мишонова, Регулация на чернодробна и бъбречна диаминооксидаза на плъх от аминогуанидин и тестостерон, Член, , Номер на договора:20/2015 2015
9 Милена Мишонова, Квалификация на педагогическите специалисти, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2007
Научно ръководство
1 Милена Мишонова, Изледване на диаминооксидазна активност в различни клетъчни фракции. Влияние температурата. , дипломна работа: Жанет Атанасова Пенкова 2019
2 Милена Мишонова, Диаминооксидазна активност в черен дроб и бъбреци при различни субстрати. Влияние на андрогени, дипломна работа:Анелия Борисова Бобева 2010
3 Милена Мишонова, Влияние на кортикостерона върху диаминооксидазната активност в черен дроб и бъбреци на плъхове, дипломна работа:Танер Фикретов Османов 2007
4 Милена Мишонова, Влияние на различни концентрации аминогуанидин и на тестостерон върху диаминооксидазната актовност в черен дроб и бъбреци на женски и мъжки плъхове, дипломна работа:Ивайла Любомирова Евстатиева 2006
5 Милена Мишонова, Влияние на аминогуанидина и тестостерона върху диаминооксидазната актовност в черен дроб и бъбреци на женски плъхове, дипломна работа:Илияна Василева Иванова 2005
Статия в научно списание
1 Mariela Chichova, Oskan Tasinov, Milena Shkodrova, Milena Mishonova, Iliyana Sazdova, Bilyana Ilieva, Dilyana Doncheva-Stoimenova, Yoana Kiselova-Kaneva, Neli Raikova, Hristo Gagov, New Data on Cylindrospermopsin Toxicity, Toxins, vol:13, issue:1, 2021, pages:41-0, ISSN (online):2072-6651, doi:https://doi.org/10.3390/toxins13010041, Ref, Web of Science, IF (3.531 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (1.034 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), PhD 2021
2 Alexandre Roumenov Loukanov, Hristo Stefanov Gagov, Milena Yankova Mishonova, Seiichiro Nakabayashi, Biocompatible Carbon Nanodots for Functional Imaging and Cancer Therapy: Carbon Nanodots for Imaging and Cancer Therapy, International Journal of Biomedical and Clinical Engineering, том:7, брой:2, 2018, стр.:31-45, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
3 Milena Mishonova, Hristo Gagov, Regulation of Semicarbazide-Sensitive Amine Oxidase Activity by Testosterone: Role of Androgen Receptor, Ornithine Decarboxylase and Nitric Oxide Synthases., Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Biology, Book 4, 2018, стр.:5-12, ISSN (print):1310-1331, PhD 2018
4 Milena Mishonova, Ognyan Dimitrov, Iliyana Sazdova, Daniela Dimitrova, Hristo Gagov, NITRIC OXIDE SYNTHASES AND SEMICARBAZIDE-SENSITIVE AMINE OXIDASE ACTIVITY IN RAT LIVER AND KIDNEY, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, том:70, брой:11, 2017, стр.:1549-1556, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.207 - 2017), SCOPUS Quartile: Q4 (2017), PhD 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Милена Мишонова , POSTER Testosterone as Diamine Oxidase Activity Regulator 2017
2 Секционен доклад, Христо Гагов, Периваскуларна мастна тъкан като регулатор на съдова контрекция при здраве и патология 2015
Учебно помагало
1 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Мариела Чичова, Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка № 1 за специалност Молекулярна биология, ISBN:978-954-07-4741-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
2 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Мариела Чичова, Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка № 2 за специалности Биология, Екология и опазване на околната среда и Биотехнологии, ISBN:978-954-07-4742-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
3 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Мариела Чичова, Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка № 3 за специалности Биология и химия, География и биология, Биология и английски език, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Медицинска физика и Оптометрия, ISBN:978-954-07-4743-9, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
4 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Мариела Чичова, Физиология на човека. Протоколна тетрадка № 4 за специалност Фармация, ISBN:978-954-07-4744-6, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
5 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Мариела Чичова, Биляна Илиева, Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка, ISBN:978-619-7427-04-2, ПРИНТ ФАКТОР 2018
6 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Мариела Чичова, Биляна Илиева, Физиология на животните и човека. Лабораторни упражнения, ISBN:978-954-07-3300-5, УИ „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2012
7 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Мариела Чичова, Биляна Илиева, Физиология на животните и човека. Лабораторни упражнения, ISBN:978-954-07-3300-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2012
8 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Екатерина Грънчарова, Нина Ламбаджиева, Радой Иванов, Огнян Димитров, Тест по физиология, ISBN:954180512-4, “Булвест 2000”, София, Рецензирано 2006