Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Снежана Цекова
Статия в научно списание
1 Снежана Цекова, „Създаване на новобългарското търговско право”, IUS ROMANUM, брой:1, 2016 2016
2 Снежана Цекова, „Помирителните съдилища в периода на Временното руско управление в България”, IUS ROMANUM, брой:2, 2015 2015
3 Снежана Цекова, „Законите относно печата в Княжество България (1879 -1908) Част I. Проблемът за отговорността по печата. Субект на престъплението по печата", Норма, брой:3, 2013 2013
4 Снежана Цекова, „Законите относно печата в Княжество България (1879 -1908) Част II. Престъпленията по печата", ”Норма”, брой:4, 2013 2013
5 Снежана Цекова, „Религиозните съдилища в Княжество България”, Норма, брой:8, 2013 2013
6 Снежана Цекова, "Ценен принос в българската историко-правна наука", "Съвременно право", брой:1, 2002 2002
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Снежана Цекова, „Влиянието на обичайноправните концепции при уреждането на семейно-брачните и наследствени отношения в България след Освобождението", „100 години от рождението на проф. М. Андреев”, 2011 2011
2 Снежана Цекова, "Свободата на печата в системата на основните права и свободи на българските граждани, регламентирани в Търновската конституция", "125 години от приемането на Търновската конституция", 2004 2004
3 Снежана Цекова, "Съхраняването на българските национални правни традиции в дейността на съдилищата в периода на временното руско управление в България", "Ролята на Русия за изграждане на българската държавност след Освобождението на България през 1878 г.", 2003 2003
4 Снежана Цекова, "Наказателната отговорност на министрите, регламентирана в Търновската конституция", Годишник на Бургаския свободен университет, Юридически факултет, 1999 1999