Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Стела Георгиева

Author ID (SCOPUS): 54079618700
Научен проект
1 Стела Георгиева, Охарактеризиране на Hibiscus sabdariffa по отношение съдържанието на органични киселини и есенциални елементи , Член, , Номер на договора:80-10-200/26.04.2018 2018
2 Стела Георгиева, Азоксисторбин като моделен фунгицид за групата на стробилурините: Екологична оценка на стрес ефектитевърху почвената микрофлора , Член, , Номер на договора:ДН 11/6 от 14. 12. 2017 г. 2017
3 Стела Георгиева, Оценка степента на самоочистване на почвите около бившия металургичен комбинат „Кремиковци, Член, , Номер на договора: 80-10-40/19.04.2017 г 2017
4 Стела Георгиева, Синтез, хроматографски и масспектрални отнасяния на производни на някои непротеиногенни α-аминокиселини – член на колектива, Член, , Номер на договора:№ 48 / 2012 2012
Статия в научно списание
1 Todorov P., Georgieva S., Tchekalarova J., Peneva P., Mateeva P., Assenov B., Dzhambazova E., Pechlivanova D., Synthesis, characterization and evaluation of anti-hyperalgesia, anticonvulsant and antioxidant activity of novel VV-hemorphin-5 analogs., Archiv der Pharmazie, 2023, ISSN (online):1521-4184, doi:https://doi.org/10.1002/ardp.202300267, Ref, Web of Science, IF (5.1 - 2023), Web of Science Quartile: Q2 (2023), SCOPUS, SJR (0.55 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023) 2023
2 Michaella Petkova, Anelia Kenarova, Silvena Boteva, Stela Georgieva, Christo Chanev, Galina Radeva, Differences in bacterial functional profiles from loamy sand and clay loam textured soils under fungicide QuadrisR impact, BioRisk, vol:17, 2022, pages:31-43, ISSN (print):13132644, ISSN (online):13132652, doi:doi: 10.3897/biorisk.17.76939, Ref, SCOPUS, SJR (0.297 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
3 Silvena Boteva, Anelia Kenarova, Michaella Petkova, Stela Georgieva, Christo Chanev, Galina Radeva, Soil enzyme activities after application of fungicide QuadrisR at increasing concentration rates, Plant, Soil and Environment, 2022, ISSN (print):1214-1178, ISSN (online):1805-9368, Ref, Web of Science, IF (2.4 - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (2022), SCOPUS, SJR (0.495 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
4 Michaella Aleksova, Anelia Kenarova, Silvena Boteva, Stela Georgieva, Christo Chanev, Galina Radeva, Effects of increasing concentrations of fungicide Quadris(R) on bacterial functional profiling in loamy sand soil, ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, vol:203, issue:7, 2021, pages:4385-4396, ISSN (print):0302-8933, ISSN (online):1432-072X, doi:10.1007/s00203-021-02423-2, Ref, Web of Science, IF (2.667 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.59 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021) 2021
5 Silvena Boteva, Anelia Kenarova, Stela Georgieva, Christo Chanev, Michaella Aleksova, Galina Radeva, The resistance and resilience of soil enzymes after the application of fungicide azoxystrobin to loamy sand soil, Ecologia Balkanica, 2020, pages:185-194, ISSN (print):1314-0213, ISSN (online):1313-9940, Ref, Web of Science Quartile: Q4 (2020), SCOPUS, SJR (0.144 - 2020), SCOPUS Quartile: Q4 (2020) 2020
6 И. Димитрова, Г. Гоев, С. Георгиева, Ц. Цанова, Л. Иванова, Б. Георгиев, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРАКТИКУМ, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, брой:27, 2018, стр.:722-730, ISSN (print):0861-9255, ISSN (online):1313-8235 2018
7 Georgieva S., P. Getsov, B. Vladimirov, K. Prodanova, Periampullary duodenal diverticula as a predictor for development of stenosing papillitis-construction of mathematical model, Varna Medical Forum, том:6, брой:1, 2017, стр.:40-42, Ref 2017
8 Я. Григоров, М. Кънчев, А. Гегова, Р. Спасов, С. Георгиева, Бедрен липосарком – органосъхраняваща операция., Годишник на Софийския Университет ,,Св, Кл. Охридски,, том 2 – 2017 г. (162 - 170)., 2017 2017
9 Я. Григоров, В. Симеонов, М. Кънчев, Д. Бошнаков, С. Георгиева, Едномоментна двустранна бедрена реампутация по повод остеомиелит. , ,,Известия на Съюза на учените – Варна” – кн. 2, 2017 г. (27 - 32 ), том 22., 2017 2017
10 Dimitrova-Mateva, P., Anev, S., Georgieva, S., Chaneva, G., Tzvetkova, N., Ecophysiological method for assessment of Orchestes fagi L. infestation on common beech trees, Forestry Ideas, том:22, брой:1, 2016, стр.:35-41, Ref, PhD 2016
11 Я. Григоров, А. Гегова, В. Кожухаров, Д. Бошнаков, М. Кънчев, С. Георгиева, Фибросарком на клавикула появил се 30 години след лъчетерапия в същата област. , Известия на Съюза на учените – Варна, том:21, брой:1, 2016, стр.:25-30 2016
12 Я. Григоров, М. Кънчев, А. Гегова, Д. Бошнакова, В. Кожухаров, С. Георгиева, Хондросарком на тибия – органсъхраняваща операция. , Списание на Българското Онкологично Научно Дружество, брой:4, 2015, стр.:16-18 2015
13 Georgieva, S., Hadjieva, P., Chanev, C., Arpadjan, S., Comparison of composition and antimicrobial activityof hydrodistilled and ethanol extracted essential oil of Juniperus Communis L., Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, брой:67 (5), 2014, стр.:635-640 2014
14 Я. Григоров, М. Кънчев, Д. Бошнаков, С. Георгиева, Сериозни усложнения при безобидни манипулации, ,,Известия на Съюза на учените – Варна” – кн.1, 2014 г.(5- 10), том 19., 2014 2014
15 Mariana Gerova, Stela Georgieva, Christo Chanev, Ognyan Petrov, An Improuved Protocol for the Synthesis of Combretastatin A-4 via Modified Wittig Reaction, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, том:64, брой:10, 2011, стр.:1415-1420, Ref, Web of Science 2011
16 Miloikova, G., Georgieva, S., Iliev, I., Ilieva, K, The effect of systematic fungicide fundasol and antibiotics lavendotricin and fuzamicin on Allolobophora caliginosa under laboratory conditions, Annuaire de l'Úniversite de Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculte de Biologie, Livre 1 - Zoologie, том:82, 1993, стр.:89-93, ISSN (print):0204-9902, Ref 1993
Студия в научно списание
1 Tsvetkov, T., Georgieva, S., Inflation, Inflation Instability and Nominal Uncertainty in the Bulgarian Economy, Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), vol:31, issue:8, 2022, pages:41-64, ISSN (print):0205-3292, ISSN (online):02053292, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2008 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2022), др.(RePEc; EBSCO; CEEOL;American Economic Association) 2022
2 Tsvetkov, T., Georgieva, S., Anti-crisis macroeconomic policy in the conditions of COVID-19 in Bulgaria, Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), vol:30, issue:1, 2021, pages:107-130, ISSN (print):0205-3292, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2008 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2021) 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Стела Георгиева, Hibiscus sabdariffa characterization with respect to the organic acids and essential elements content 2018
2 Секционен доклад, Цветомил Войславов, “Assssment the Level of Self-cleaning of the Soils Around the Former Metallurgical Plant – Kremikovtsi, Bulgaria” 2017
3 Секционен доклад, София Александрова, Разработване и валидиране на газово-хроматографски метод за откриване и доказване на парабени в серия козметични продукти 2015
4 Секционен доклад, Стела Георгиева, Хроматографски анализ на (Е)-(Z)-диастереоизомерни производни на стилбена. Определяне индекса на липофилност с метода на обратнофазова високоефективна течна хроматография 2014