Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Стела Георгиева

Author ID (SCOPUS): 54079618700
Научен проект
1 Стела Георгиева, Охарактеризиране на Hibiscus sabdariffa по отношение съдържанието на органични киселини и есенциални елементи , Член, , Номер на договора:80-10-200/26.04.2018 2018
2 Стела Георгиева, Азоксисторбин като моделен фунгицид за групата на стробилурините: Екологична оценка на стрес ефектитевърху почвената микрофлора , Член, , Номер на договора:ДН 11/6 от 14. 12. 2017 г. 2017
3 Стела Георгиева, Оценка степента на самоочистване на почвите около бившия металургичен комбинат „Кремиковци, Член, , Номер на договора: 80-10-40/19.04.2017 г 2017
4 Стела Георгиева, Синтез, хроматографски и масспектрални отнасяния на производни на някои непротеиногенни α-аминокиселини – член на колектива, Член, , Номер на договора:№ 48 / 2012 2012
Статия в научно списание
1 Silvena Boteva, Anelia Kenarova, Stela Georgieva, Christo Chanev, Michaella Aleksova, Galina Radeva, The resistance and resilience of soil enzymes after the application of fungicide azoxystrobin to loamy sand soil, Ecologia Balkanica, 2020, pages:185-194, ISSN (print):1314-0213, ISSN (online):1313-9940, Ref, Web of Science Quartile: Q4 (2020), SCOPUS, SJR (0.13 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (2020) 2020
2 Я. Григоров, В. Симеонов, И. Чаирова, А. Гегова, Р. Кальонски, Д. Бошнаков, С. Георгиева, Гигантски бедрен липосарком (клиничен случай). , ,,Известия на Съюза на учените – Варна” Серия медицина и екология. 2018;23:26-31., 2018 2018
3 И. Димитрова, Г. Гоев, С. Георгиева, Ц. Цанова, Л. Иванова, Б. Георгиев, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРАКТИКУМ, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, брой:27, 2018, стр.:722-730, ISSN (print):0861-9255, ISSN (online):1313-8235 2018
4 Georgieva S., P. Getsov, B. Vladimirov, K. Prodanova, Periampullary duodenal diverticula as a predictor for development of stenosing papillitis-construction of mathematical model, Varna Medical Forum, том:6, брой:1, 2017, стр.:40-42, Ref 2017
5 Я. Григоров, М. Кънчев, А. Гегова, Р. Спасов, С. Георгиева, Бедрен липосарком – органосъхраняваща операция., Годишник на Софийския Университет ,,Св, Кл. Охридски,, том 2 – 2017 г. (162 - 170)., 2017 2017
6 Я. Григоров, В. Симеонов, М. Кънчев, Д. Бошнаков, С. Георгиева, Едномоментна двустранна бедрена реампутация по повод остеомиелит. , ,,Известия на Съюза на учените – Варна” – кн. 2, 2017 г. (27 - 32 ), том 22., 2017 2017
7 Dimitrova-Mateva, P., Anev, S., Georgieva, S., Chaneva, G., Tzvetkova, N., Ecophysiological method for assessment of Orchestes fagi L. infestation on common beech trees, Forestry Ideas, том:22, брой:1, 2016, стр.:35-41, Ref, PhD 2016
8 Я. Григоров, А. Гегова, В. Кожухаров, Д. Бошнаков, М. Кънчев, С. Георгиева, Фибросарком на клавикула появил се 30 години след лъчетерапия в същата област. , Известия на Съюза на учените – Варна, том:21, брой:1, 2016, стр.:25-30 2016
9 Я. Григоров, М. Кънчев, А. Гегова, Д. Бошнакова, В. Кожухаров, С. Георгиева, Хондросарком на тибия – органсъхраняваща операция. , Списание на Българското Онкологично Научно Дружество, брой:4, 2015, стр.:16-18 2015
10 Georgieva, S., Hadjieva, P., Chanev, C., Arpadjan, S., Comparison of composition and antimicrobial activityof hydrodistilled and ethanol extracted essential oil of Juniperus Communis L., Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, брой:67 (5), 2014, стр.:635-640 2014
11 Я. Григоров, М. Кънчев, Д. Бошнаков, С. Георгиева, Сериозни усложнения при безобидни манипулации, ,,Известия на Съюза на учените – Варна” – кн.1, 2014 г.(5- 10), том 19., 2014 2014
12 Mariana Gerova, Stela Georgieva, Christo Chanev, Ognyan Petrov, An Improuved Protocol for the Synthesis of Combretastatin A-4 via Modified Wittig Reaction, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, том:64, брой:10, 2011, стр.:1415-1420, Ref, Web of Science 2011
13 Miloikova, G., Georgieva, S., Iliev, I., Ilieva, K, The effect of systematic fungicide fundasol and antibiotics lavendotricin and fuzamicin on Allolobophora caliginosa under laboratory conditions, Annuaire de l'Úniversite de Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculte de Biologie, Livre 1 - Zoologie, том:82, 1993, стр.:89-93, ISSN (print):0204-9902, Ref 1993
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Стела Георгиева, Hibiscus sabdariffa characterization with respect to the organic acids and essential elements content 2018
2 Секционен доклад, Цветомил Войславов, “Assssment the Level of Self-cleaning of the Soils Around the Former Metallurgical Plant – Kremikovtsi, Bulgaria” 2017
3 Секционен доклад, София Александрова, Разработване и валидиране на газово-хроматографски метод за откриване и доказване на парабени в серия козметични продукти 2015
4 Секционен доклад, Стела Георгиева, Хроматографски анализ на (Е)-(Z)-диастереоизомерни производни на стилбена. Определяне индекса на липофилност с метода на обратнофазова високоефективна течна хроматография 2014