Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Красимира Алексова

Author ID (SCOPUS):57204922360

Researcher ID (Web of Science):AAA-9132-2021

ORCID ID:0000-0003-3205-9958
Глава от книга
1 Йовка Тишева, Красимира Алексова, Йорданка Велкова, Марина Джонова, Алиса Трендафилова, Красимира Алексова. Речевите особености във фокуса на българската социолингвистика. – В: Тишева, Йовка, Красимира Алексова, Йорданка Велкова, Марина Джонова, Алиса Трендафилова. Как говори съвременният българин. Том 1. Граматика и устна реч. София, Фондация „Фокус“, 2014, с. 9 – 41. ISBN 978-619-90169-1-0., ISBN:978-619-90169-1-0, Фондация "Фокус", София 2014
2 Йовка Тишева, Красимира Алексова, Йорданка Велкова, Марина Джонова, Алиса Трендафилова, Обобщено представяне на резултатите от представителна анкета за изследване на езиковите нагласи към правоговорни отклонения. – В: Как говори съвременният българин. Том 1. Граматика и устна реч. , ISBN:978-619-90196-1-0, Фондация "Фокус", София 2014
Глава от монография
Ekaterina Tarpomanova, Krasimira Aleksova, Presumptive, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
Дисертация д-р
Красимира Славчева Алексова, “Езикови процеси в семейството (върху материал от столицата)”, СУ "Св. Климент Охридски" 1994
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Aleksova, Krasimira, Current Trends in the Development of Pragmatics and Cognitive Linguistics, 2016
2 Красимира Петрова, Красимира Алексова, Петя Осенова, IN MEMORIAM. Елена Паскалева. - В: Съпоставително езикознание, ХХХІХ, 2014, Кн.1, стр.122, 2014
3 Aleksova, Krasimira, Language strokes and studies, 2013
Книга
Dentschewa, Emilia, Aleksova, Krasimira, Input Terminology of Philology Students as the Basis for the Creation of electronic Dictionaries of Terminology, ISSN (print):978-3-11-033338-1, ISBN:978-3-11-033338-1 2013
Монография
1 Красимира Алексова, Дубитативът в съвременния български език, ISSN (online):978-619-7433-68-5, ISBN:978-619-7433-68-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2023
2 Красимира Алексова, Изследвания по перцептуална социолингвистика, ISSN (online):978-954-07-5745-2, ISBN:978-954-07-5745-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2023
3 Йовка Тишева, Красимира Алексова , Описание на граматиката на българския жестов език. (Втора част). , ISSN (online):, Министерство на образованието и науката, София 2023
4 Йовка Тишева, Красимира Алексова, Описание на граматиката на българския жестов език. (Трета част), ISSN (online):, Министерство на образованието и науката, София 2023
5 Красимира Алексова, Перцептуална социолингвистика, ISSN (online):978-619-7433-70-8, ISBN:978-619-7433-70-8, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2023
6 Гергана Дачева, Йовка Тишева, Владимир Жобов, Красимира Алексова, Теоретично описание на граматиката на българския жестов език, МОН, София, Рецензирано 2017
7 Йовка Тишева, Гергана Дачева, Красимира Алексова, Юлияна Стоянова, Владимир Жобов, Теоретично описание на граматиката на българския жестов език, Министерство на образованието и науката, София 2017
8 Красимира Алексова, Социолингвистична перцепция, езикови нагласи и социална идентификация по речта., ISBN:978-954-326-292-2, Парадигма, София 2016
9 Красимира Алексова, Алексова, Кр. Езиковите нагласи и вариантността в устната реч (върху материали от национална представителна анкета). – В: Littera et Lingua, Series Dissertations, v. 4, 2013. 20.01.2014 , ISSN (print): 2014
10 Красимира Алексова , Езиковите нагласи и вариантността в устната реч (върху материали от национална представителна анкета). , ISSN (online):, Littera et Lingua http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2013/4, София 2013
11 Красимира Алексова, Адмиративът в съвременния български език. , ISBN:954-8021-24-2, Сема РШ, София 2003
12 Красимира Алексова, Езикът и семейството. (Към методиката за проучване на речта в микрообщностите), ISBN:954-666-015-9, Интервю прес, София 2000
Научен проект
1 Красимира Алексова, „Изследване на наративни модели и граматически явления в исторически съчинения от периода 1900 – 1944 г. (върху материали, публикувани в Годишника на СУ. Историко-филологически факултет). Първи етап“, , Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-75/10.05.2022 г. 2022
2 Красимира Алексова, „Изследване на наративни модели и граматически явления в исторически съчинения от периода 1900 – 1944 г. (върху материали, публикувани в Годишника на СУ. Историко-филологически факултет). Първи етап“, , Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-75/10.05.2022 г. 2022
3 Красимира Алексова, Изследване на наративни модели и граматически явления в исторически съчинения от периода 1900 – 1944 г. (върху материали, публикувани в Годишника на СУ. Историко-филологически факултет). Първи етап, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-75 от 10.05.2022 2022
4 Красимира Алексова, - Проект за съфинансиране на научна конференция „Четиринадесета международна конференция по социолингвистика на тема „Градска култура и езиково разнообразие“, Ръководител, , Номер на договора:80-10-95/16.04.2020 г 2020
5 Красимира Алексова, Евиденциалността в българския език – формални особености и степени на достоверност при перцепция, Член, Софийски университет "Св. Климент ОхридскиИ, Номер на договора:80-10-70/13.04.2020 г. 2020
6 Красимира Алексова, Евиденциалността в българския език – формални особености и степени на достоверност при перцепция , Член, Софийски университет "Св. Климент ОхридскиИ, Номер на договора:80-10-70/13.04.2020 г. 2020
7 Красимира Алексова, Четиринадесета международна конференция по социолингвистика на тема „Градска култура и езиково разнообразие, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент ОхридскиИ, Номер на договора:80-10-95/16.04.2020 г. 2020
8 Красимира Алексова, Четиринадесета международна конференция по социолингвистика на тема „Градска култура и езиково разнообразие“, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-95/16.04.2020 г. 2020
9 Красимира Алексова, „Типологически аспекти на евиденциалността и в частност на конклузива“, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-38 от 10.04.2019 г 2019
10 Красимира Алексова, „Конференция с международно участие „Българистични езиковедски четения“, посветена на 130-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-25/17.04.2018 2018
11 Красимира Алексова, „Конференция с международно участие „Българистични езиковедски четения“, посветена на 130-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-25/17.04.2018 2018
12 Красимира Алексова, „Конференция с международно участие „Българистични езиковедски четения“, посветена на 130-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-25/17.04.2018 г. 2018
13 Красимира Алексова, „Конференция с международно участие „Българистични езиковедски четения“, посветена на 130-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-25/17.04.2018 г. 2018
14 Красимира Алексова, „Международна конференция „Българистични езиковедски четения”, Ръководител, Фонд "Научни изследвания" на МОН, Номер на договора:ДПМНФ 01/31 от 19.09.2018 г. 2018
15 Красимира Алексова, Еволюция на граматическия строеж на българския и руския език в съпоставителен план: корпусен анализ и формални граматики, Ръководител, Фонд "Научни изследвания", Номер на договора:ДНТС/Русия 02/2 от 14.06.2018 г. 2018
16 Красимира Алексова, Проект за съфинансиране на международен научен форум на тема „Международна конференция „Българистични езиковедски четения“, Ръководител, ФНИ - МОН, Номер на договора:ДПМНФ 01/31 от 19.09.2018 г., 2018
17 Красимира Алексова, „Балканските езици като еманация на етно-културната общност на Балканите (типология на глагола)“, Член, Фонд "Научни изследвания", Номер на договора:ДН 20/9/11.12.2017 г. 2017
18 Красимира Алексова, Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния българския книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му, Член, МОН - Фонд "Научни изследвания" 2017
19 Красимира Алексова, Инвариантни значения на членовете на глаголните и именните парадигми и съвременни тенденции в речевите употреби, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2017
20 Красимира Алексова, Надмощие и приспособяване (Традиционна конференция на Факултета по славянски филологии 2017 г.), Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2017
21 Красимира Алексова, Тринадесета международна конференция по социолингвистика „Обществените процеси и тяхното отражение в езика”, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2017
22 Красимира Алексова, Българско езиковедско наследство. Лекционен курс по българска морфология на доц. Георги Герджиков (върху аудиозаписи и записки) – 2.етап, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:206 / 2016 г. 2016
23 Красимира Алексова, Юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова на тема „Морфология, синтаксис, прагматика“, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2016
24 Красимира Алексова, Юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова на тема „Морфология, синтаксис, прагматика“, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2016
25 Красимира Алексова, Юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова на тема „Морфология, синтаксис, прагматика”, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:204/2016 г 2016
26 Красимира Алексова, „Българско езиковедско наследство. Лекционен курс по българска морфология на доц. Георги Герджиков (върху аудиозаписи и записки)“, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:112 / 2015 г. 2015
27 Красимира Алексова, „Дванадесета международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, на тема: ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ“, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2015
28 Красимира Алексова, - „Индивидуални и групови нагласи към неструктурни форми на съществуване на българския език”, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:102 от 19.04.2013 г. 2013
29 Красимира Алексова, ОБОГАТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БЪЛГАРСКО-НЕМСКИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН СПРАВОЧНИК (ШКОЛСКА И АКАДЕМИЧНА ГРАМАТИЧНА ТЕРМИНОЛОГИЯ), Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:104 / 19.04.2013 г. 2013
30 Красимира Алексова, - ВХОДНА МОРФОЛОГИЧНА И СИНТАКТИЧНА ТЕРМИНОЛОГИЯ КАТО БАЗА ЗА УСВОЯВАНЕ НА НАУЧНА ЛИНГВИСТИЧНА ТЕРМИНОЛОГИЯ ОТ СТУДЕНТИ ФИЛОЛОЗИ (БЪЛГАРИСТИ) - ІV етап, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:140/ 09.05.2012 г. 2012
31 Красимира Алексова, „Индивидуални и групови нагласи към динамични модели на речево поведение – ІІ етап”, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:139 от 09.05.2012 г. 2012
32 Красимира Алексова, „Входна морфологична и синтактична терминология за студенти филолози (българисти и германисти) – трети етап”, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:164/ 03.05.2011 2011
33 Красимира Алексова, „Индивидуални и групови нагласи към динамични модели на речево поведение”, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:163 от 03.05.2011 г. 2011
34 Красимира Алексова, „Входна морфологична и синтактична терминология за студенти филолози (българисти и германисти) – втори етап”, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:130 / 15.04.2010 2010
35 Красимира Алексова, „Стратегии за речева акомодация в академичното общуване”, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:126 / 15.04.2010 2010
36 Красимира Алексова, “Изследване на устната академична реч на българската германистика”, СУ „Св. Климент Охридски”, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:232 / 15.05.2009 2009
37 Красимира Алексова, „Входна морфологична и синтактична терминология за студенти филолози (българисти и германисти)”, , Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:268 / 15.05.2009 2009
38 Красимира Алексова, „Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език”, Член, ФНИ на МОН, Номер на договора:ДТК 02/ 11 от 16.12.2009 г. 2009
39 Красимира Алексова, „Студентска академична реч”, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:164/2008 2008
Научно ръководство
1 Красимира Алексова, Конклузивът в съвременния български език, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Михаела Москова 2021
2 Красимира Алексова, Минало страдателно причастие от непреходни нерефлексивни глаголи, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Емма Спасова 2021
3 Красимира Алексова, Отрицателните форми на следходните времена в ренаратив и конклузив в съвременния български език, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Цветков 2021
4 Красимира Алексова, Електронното обучение по български език като чужд в Медицинския университет – Варна. Граматични категории на глагола в А1 и А2, Софийски университет "Св. Климент ОхридскиИ дипломна работа:Бояна Ангелова, фак. № 771306 2020
5 Красимира Алексова, Социолингвистичен анализ на речта на инфлуенсъри, Софийски университет "Св. Климент ОхридскиИ дипломна работа:Моника Кардашева, фак. № 771248 2020
6 Красимира Алексова, Степени на достоверност на евиденциалните субкатегории при перцепция, Софийски университет "Св. Климент ОхридскиИ дипломна работа:Малина Стойчева, фак. № 771274 2020
7 Красимира Алексова, Предизвикателства в овладяването на притежателните местоимения с оглед преподаването на български език като чужд, Софийски университет "Св. Климент ОхридскиИ дипломна работа:Жени Жикова, фак. № 990466 2019
8 Красимира Алексова, Преизказването в обучението по български език в средното училище, Софийски университет "Св. Климент ОхридскиИ дипломна работа:Камелия Герова, фак. № 771084 2019
9 Красимира Алексова, Генезис и семантика на адмиратива в български и албански, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Галя Нинова Георгиева 2016
10 Красимира Алексова, Бройната форма в българския език, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Иван Иванов, фак. № 770872 2015
11 Красимира Алексова, Езикови нагласи към жаргонизми, вулгаризми и професионална лексика, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Стефанка Боянова Абазова 2014
12 Красимира Алексова, Маркираност и иконичност (теоретични аспекти и приложение към българската глаголна система), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Рени Манова, фак. № 770840 2014
13 Красимира Алексова, Против маркираността, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Валентина Стефанова, фак. № 770696 2013
14 Красимира Алексова, Стратегии за речева акомодация, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Алиса Трендафилова 2013
15 Красимира Алексова, Българският език в различни езикови ситуации. Езикова политика, езиково планиране и прогнозиране, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Илияна Гегова, фак. № 770646 2012
Редактор на издание реферирано
Красимира Алексова, Надмощие и приспособяване. Сборник с доклади от Международната конференция на Факултета за славянски филологии. София: Факултет по славянски филологии, 24-25 април 2017 г. ІІ том. Езиковедски четения. , Редактор на издание реферирано 2017
Статия в научно списание
1 Красимира Алексова, За конклузива в обучението по български език като чужд, Български език и литература, брой:2, 2024, стр.:187-199, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516, doi:https://doi.org/10.53656/bel2024-2-5К, Ref 2024
2 Красимира Алексова, Категорията евиденциалност на българския глагол в обучението по български език в средното училище. , Български език и литература, issue:1, 2024, pages:30-47, ISSN (print):0323–9519 , ISSN (online):1314–8516 , doi:https://doi.org/10.53656/bel2024-1-2-K, Ref 2024
3 Красимира Алексова, Evidentiality in modern Bulgarian language, Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, vol:10, issue:1, 2023, pages:31-46, ISSN (print): 2367-6248 , ISSN (online): 2603-4832, Ref 2023
4 Aleksova, Krasimira, NEW STUDIES DEVOTED TO THE ONTOLOGY OF STATUS SITUATIONS IN THE BULGARIAN AND RUSSIAN LANGUAGES, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:65, issue:1, 2023, pages:104-111, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516, doi:10.53656/bel2023-1-9 2023
5 Красимира Алексова, Категорията евиденциалност на българския глагол в обучението по български език като чужд., Чуждоезиково обучение, issue:6, 2023, pages:581-596, ISSN (print):0205–1834 , ISSN (online):1314–8508 , doi:https://doi.org/10.53656/for23.622kate, Ref 2023
6 Красимира Алексова, Нови изследвания, посветени на онтологията на ситуациите зa състояние в българския и в руския език, Български език и литература, том:65, брой:1, 2023, стр.:104-111, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516, doi:https://doi.org/10.53656/bel2023-1-9, Ref, Web of Science 2023
7 Красимира Алексова, Перцепция на форми от типа специалносттъ, песентъ, Българска реч, issue:1-2, 2023, pages:150-163, ISSN (print):1310-733X 2023
8 Красимира Алексова, Проницаемостта на формите на конклузива в съвременния български език., Чуждоезиково обучение, issue:4, 2023, pages:347-358, ISSN (print):0205–1834 , ISSN (online):1314–8508 , doi:https://doi.org/10.53656/for23.401pron, Ref 2023
9 Красимира Алексова, ПЪРВА КНИГА У НАС ЗА РЕЧЕЗНАНИЕТО (Димитър Попов, „Увод в речезнанието“, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 349 с.) , Езиков свят, том:21, брой:2, 2023, стр.:155-158, ISSN (print):1312 – 0484, ISSN (online): 2603-4026, Ref 2023
10 Красимира Алексова, Седемдесет години преподаване на българистика в Будапеща, Българистика, vol:47, 2023, pages:98-100, ISSN (print):1311-8544 2023
11 Красимира Алексова, Частите на речта и граматическата доминанта на флективния тип според вижданията на Г. Герджиков. , Български език, том:Приложение 2023, 2023, стр.:113-122, ISSN (print):0005-4283, ISSN (online):2603-3372 2023
12 Aleksova, Krasimira, Stancheva, Ruska, Proficiency in written social norms of the Bulgarian language and social exclusion, BALKANISTIC FORUM, vol:3, 2022, pages:221-236, ISSN (print):1310-3970, ISSN (online):2535-1265, doi:10.37708/bf.swu.v31i3.14 2022
13 Красимира Алексова, Руска Станчева, Владеене на писмени книжовни норми на българския език и социално изключване, Балканистичен форум, vol:ХХХІ, issue:3, 2022, pages:221-236, ISSN (print):1310-3970 , ISSN (online):2535-1265 , Ref, IF ( - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022) 2022
14 Красимира Алексова, За негативните форми на бъдещите времена на конклузива в съвременния български език. , Езиков свят, vol:20, issue:2, 2022, pages:183-190, ISSN (print):ISSN 1312 – 0484, ISSN (online): ISSN 2603-4026 (Online), doi:https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v20i2.2, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2023) 2022
15 Красимира Алексова, Индекс дискретизации грамматической информации в парадигме болгарского глагола, Балканско езикознание , vol:LXI , issue:2, 2022, pages:129-145, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
16 Красимира Алексова, Перцепция на форми от типа специалносттъ, песентъ, Българска реч, issue:1-2, 2022, pages:15-30, ISSN (print):ISSN (print):1310-733X 2022
17 Aleksova, Krasimira, Stancheva, Ruska, Are the Boundaries Between Language Attitudes in Town and Village Deleted?, SLAVIA MERIDIONALIS, vol:21, 2021, ISSN (print):1233-6173, ISSN (online):2392-2400, doi:10.11649/sm.2386 2021
18 Stancheva, Ruska, Aleksova, Krasimira, DOES THE NATIONAL MATRICULATION EXAM IN BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE HAVE AN IMPACT ON THE GRAMMATICAL COMPETENCE, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:62, issue:3, 2020, pages:247-266, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516 2020
19 Руска Станчева, Красимира Алексова, Има ли въздействие ДЗИ по БЕЛ върху граматическата компетентност на младото поколение? , Български език и литература, issue:3, 2020, pages:247-266, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516 , Ref 2020
20 Елена Иванова, Красимира Алексова, Международный проект «Эволюция грамматического строя болгарского и русского языков в сопоставительном плане: корпусный анализ и формальные грамматики»., Русистика без краници, vol:4, issue:3, 2020, pages:7-15, ISSN (online):2535-0390, Ref, (РИНЦ), International 2020
21 Stancheva, Ruska, Aleksova, Krasimira, THE ROLE OF THE TEACHERS AND THE SCHOOL AS A FACTOR IN THE FORMATION OF LANGUAGE ATTITUDES, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:61, issue:2, 2019, pages:169-181, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516 2019
22 Красимира Алексова, Йовка Тишева, Изводи, Български език, vol:Приложение 2. Езиковите нагласи на днешните българи. Езикови нагласи – мотивация и оценки на езиковата общност за спазването на книжовните правила., 2019, pages:213-226, ISSN (print):0005-4283, ISSN (online):2603-3372, Ref, (ERIH PLUS: European Reference Index for the Humani) 2019
23 Красимира Алексова, Общественото мнение за ползите от спазването на писмените книжовни норми. , Българска реч, брой:2-3, 2019, стр.:67-79, ISSN (print):1310-733X 2019
24 Красимира Алексова, Екатерина Търпоманова, Презумптивът в българския и румънския език, Лингвистични проблеми, vol:1, issue:1, 2019, pages:106-116, ISSN (print):26829673, Ref 2019
25 Руска Станчева, Красимира Алексова, Ролята на учителите и училището като фактор за формиране на езиковите нагласи, Български език и литература, том:61, брой:2, 2019, стр.:169-181, ISSN (print):0323–9519 , ISSN (online):1314–8516, Ref 2019
26 Красимира Алексова, Косвени евиденциали и степени на достоверност (върху материал от българския език), Езиков свят, том:16, брой:2, 2018, стр.:133-141, ISSN (print):1312–0484, ISSN (online):2603-4026, Ref 2018
27 Красимира Алексова, Методи за обработка на емпирични социолингвистични данни, Български език , том:65, брой:Приложение за 2018 г., 2018, стр.:62-83, ISSN (print): 0005-4283, ISSN (online):2603-3372, Ref 2018
28 Красимира Алексова, Ограниченията на облигаторността на именни фрази с един, изразяващи специфична неопределеност, Съпоставително езикознание, брой:3, 2018, стр.:75-89, ISSN (print):0204 – 8701, Ref 2018
29 Красимира Алексова, Парадигмата на презумптива в съвременния български език (върху материали от интернет), Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, брой:7, 2018, стр.:8-24, ISSN (online):2449-8297, Ref 2018
30 Красимира Алексова, Съвременни нагласи към съотношението писмен : устен български език, SLAVICA LODZIENSIA, брой:2, 2018, стр.:175-186, ISSN (print):2544-1795, Ref 2018
31 Красимира Алексова, Стефка Фетваджиева, Нагласи към форми от типа есентъ, радосттъ, Българска реч, брой:4, 2015, стр.:38-48, ISSN (print):1310-733X 2015
32 Красимира Алексова, Рецензия за за Ангел Ангелов „Политическа лингвистика според принципите на екологичната етика“., Съпоставително езикознание, брой:2, 2015, стр.:131-135 2015
33 Красимира Алексова, Рецензия за за Илияна Гаравалова „Членуването на съществителните имена в българските говори“. , Съпоставително езикознание, брой:4, 2015 2015
34 Красимира Алексова, Конвергенцията като акомодационна стратегия в речта на телевизионни водещи (върху материали от предаванията „Карбовски директно“, „Отечествен фронт“ и „Нека говорят... с Росен Петров“). , Littera et Lingua, том:11, брой:1-2, 2014, ISSN (online):1312-6172 2014
35 Красимира Алексова, Българският адмиратив в типологическата класификация на езиците, притежаващи евиденциална глаголна категория. , Съпоставително езикознание, том:XXXVIII, брой:2-3, 2013, стр.:68-83, ISSN (print):0204 – 8701 2013
36 Красимира Алексова, Катя Исса, Рецензия. За щрихите в езиковедските етюди в контекста на научните трудове на академик Михаил Виденов [On specific touches in linguistic essays in the context of the scientific works of academician Mihail Videnov], Български език и литература, брой:6, 2013, стр.:612-617 2013
37 Красимира Алексова, Съвременни гледни точка за евиденциалността и за преизказването в българския език. , Съпоставително езикознание, том:XXXVIII, брой:2-3, 2013, стр.:5-17, ISSN (print): 0204 – 8701 2013
38 Красимира Алексова, Влиянието на фактора ‘образование’ върху нагласите на съвременните българи към някои отклонения от кодифицираните правоговорни норми., Многообразие в единството, том:Съвременни предизвикателства пред науката., брой:Брой 2012, 2012, ISSN (online):1314-0825 2012
39 Адриана Славчева, Красимира Алексова, Ласка Ласкова, Йорданка Велкова, Сравнителният корпус от академична реч GeWiss и българските данни в него, Littera et Lingua, том:Пролет 2012 , брой:Компютърна и корпусна лингвистика, 2012, ISSN (online):1312-6172 2012
40 Красимира Алексова, Езиковият опит като част от социалния опит. , Български език и литература, брой:1, 2011, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516 , Ref 2011
41 Красимира Алексова, Коментари върху съответствието термини по морфология и техните определения в средното училище: академични термини и определения. , Littera et Lingua, том:Есен 2011, 2011, ISSN (online):1312-6172 2011
42 Красимира Алексова, Ласка Ласкова, Йорданка Велкова, Корпус от студентска научна реч, Български език, том:LVIII, брой:3, 2011, стр.:72-88, ISSN (print):0005-4283, ISSN (online):2603-3372, Ref 2011
43 Красимира Алексова, Ласка Ласкова, Йорданка Велкова, Корпус от студентска научна реч. , Български език , брой:3, 2011, стр.:72-88 2011
44 Красимира Алексова, Представяне на терминологичната база данни по българска и немска граматика (граматични термини и техните определения в учебниците за средно образование и термини и определения в някои академични граматики). , Littera et Lingua, том:Есен 2011, 2011, ISSN (online):1312-6172 2011
45 Со-Йънг Ким, Красимира Алексова, Съпоставка на езиковите ситуации в Корея и България. , CEESOK journal of Korean Studies, том:12, брой:Корея: език, култура и икономика., 2011, стр.:152-178, ISBN:978-954-321-807-3 2011
46 Красимира Алексова, Типологическите индекси – конкретен път за установяване на многообразието и единството между езиците (върху примери от български и френски)., Многообразие в единството, том:„История и съвременност“, брой:2, 2011, стр.:146-152, ISSN (online):1314-0825 2011
47 Красимира Алексова, Бизнес преговори, бизнес-преговори или безнеспреговори. , Бизнес секретар, брой:4, 2010, стр.:11-14 2010
48 Красимира Алексова, Алексова, Красимира. Съвременни тенденции в езика на българското семейство. , Български език и литература (електронна версия в Електронно списание LiterNet~, брой:2, 2009, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516 2009
49 Красимира Алексова, За прилаганите в българската социолингвистика методи за анализ на речевата вариантност и за необходимостта от съчетаване на количествени и оценъчни подходи при изследването ѝ. , Език и литература, брой:1-2, 2009, стр.:79-106, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref 2009
50 Красимира Алексова, За два феномена при съвместната употреба на времената в българското сложно изречение: емпатията и темпоралните неутрализации (с акцент върху преподаването на български език като L2). , Езиков свят, брой:кн. 6, 2008, стр.:7-22, ISSN (print):1312–0484, ISSN (online):2603-4026, Ref 2008
51 Красимира Алексова, Татяна Ангелова, Показатели за качество на обучението по български език в средното училище. , Български език и литература, брой:2, 2005, стр.:55-60, ISSN (print):0323–9519 , ISSN (online):1314–8516, Ref 2005
Статия в поредица
1 Красимира Алексова, Адмиративни употреби на неминалите времена в конклузив. , ХХVІІ Дежавинские чтения. Современные и истоические проблемы болгаристики и славистики. , vol:К юбилею Зои Кузьминчы Шановой. ХХVІІ Дежавинские чтения. Современные и истоические проблемы болгаристики и славистики. , Publisher:ВВМ, 2023, pages:51-61, Ref 2023
2 Красимира Алексова, Перцепцията на аористни форми с гласна -а- вм. -о-, Лингвистични проблеми , vol:Научни текстове от Четвъртата международна научна конференция „Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи“ (Благоевград, 1-2 юни 2023 г.). В чест на проф. д-р Лилия Илиева., issue:3, editor/s:Тодорова, Б., Л. Перчеклийски, М. Багашева, М. Накова-Петрова, Н. Ивова, Publisher:Университетско издателство "Неофит Рилски", 2023, pages:147-154, ISSN (print):2682-9673 2023
3 Krasimira Aleksova, Judgments of reliability degree expressed by evidential subcategories, LINCOM Studies in Language Acquisition and Bilingualism , vol:Linguistics and Children’s Language Development. Festschrift in Honor of Prof. Dr. Juliana Stoyanova, issue:04, editor/s:Gerganov, Encho, Hristo Kyuchukov, Milan Samko , Publisher:LINCOM , 2022, pages:196-207, ISBN:9783969391006 2022
4 Красимира Алексова, Вариантността в негативната парадигма на дубитатива в съвременния български език, Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език "Проф. Л. Андрейчин", том:Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ (София, 2021 година), брой:І том, редактор/и:Коева, Св., М. Стаменов, издателство:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, 2021, стр.:39-47, ISSN (print):2683-118Х , ISSN (online):2683-1198 , doi:10.7546/ConfIBL2021.I.04 2021
5 Красимира Алексова, Социолингвистиката и общественото мнение в България за отношението писмена : устна реч, Проблеми на устната комуникация, том:Проблеми на устната комуникация, брой:12, редактор/и:Мария Илиева (отг. ред), Вл. Маринав, Т. Куртева-Рабовянова, Ил. Димитрова. Главен редактор на поредицата Мария Илиева, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, стр.:277-294, ISSN (print):2367-8712 , ISSN (online):2738-8840 2021
6 Красимира Алексова, Стефка Фетваджиева, Степенуват ли се причастията в съвременния български език, Научни трудове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", issue:т. 58, кн.1, сб. А, Филология, Publisher:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2021, pages:210-224, ISSN (print):0861-0029 2021
7 Красимира Алексова, Факторът образование като детерминатор на нагласите към писмения книжовен език., Проблеми на социолингвистиката, том:Градска култура и езиково разнообразие. Материали от Четиринадесетата международна конференция по социолингвистика, София 2020. , брой:ХІV, редактор/и:Алексова, Красимира (съст.), 2021, стр.:112-122, ISSN (print):1314-5401 2021
8 Красимира Алексова, Обвързаността на перцептивната яркост на някои правоговорни отклонения със социалната и личностната идентификация на говорещия, Отговорността пред езика, том:Сборник, посветен на 40-годишнината на Катедрата по български език, брой:5, редактор/и:Надка Николова, Велка Попова, Димитър Попов, издателство:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2019, ISSN (print):1313-695Х 2019
9 Красимира Алексова, Презумптивът в български историографски съчинения от първата половина на ХХ в. , Научни трудове на Пловдивския университет „П. Хилендарски", vol:Филология. Паисиеви четения. Езикознание. Кръгла маса. , issue:Т. 57, кн. 1, сб. А., Publisher:Университетско издателство „П. Хилендарски“, 2019, pages:124-140, ISSN (print):0861-0029 2019
10 Красимира Алексова, Облигаторност и контекстова зависимост на морфологичните категории (върху материал от съвременния български език), Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски". Филологии, том:Филология. Паисиеви четения, Българистика, брой:т. 55, кн. 1, сб. А, 2017, издателство:УИ "Паисий Хилендарски", 2018, стр.:38-51, ISSN (print):0861-0029, Ref 2018
11 Красимира Алексова, Обществени нагласи към т.нар. мекане в писмената и в устната реч, Проблеми на социолингвистиката, том:Обществените процеси и тяхното отражение в езика, брой:13, редактор/и:Красимира Алексова, Ангел Г. Ангелов, Катя Исса, Цветомира Венкова, Данка Апостолова, Петър Сотиров, Павлина Кънчева, Кирил Цанков , издателство:Знак ’94, Международно социолингвистическо дружество, 2018, стр.:367-376, ISSN (print):1314-5401, ISSN (online):978-954-8305-52-5 2018
12 Красимира Алексова, Дубитативът в съвременния български език, лексикалните модификатори за достоверност и маркерите за емотивност, Отговорността пред езика, том:Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Добрина Даскалова., брой:4, редактор/и:Надка Николова , издателство:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, стр.:23-41, ISSN (print):1313-695X 2016
13 Красимира Алексова, Езиковата ситуация в София на фона на езиковата ситуация в България (върху данни за етнолингвистичното разнообразие). , Проблеми на социолингвистиката, том:Езиковата ситуация – състояние и тенденции, брой:12, редактор/и:Ангел Ангелов, Красимира Алексова, Катя Исса, Павлина Кънчева, Данка Апостолова, Илияна Гегова, издателство:Знак “94, 2016, стр.:254-271, ISSN (print):1314-5401, ISBN:978-954-8305-43-3 2016
14 Красимира Алексова, Отношението автор на субстратното изказване : автор на актуалното изказване с дубитатив , Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, брой:53, кн. 1, сб. А, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, , 2016, стр.:210-224, ISSN (print):0861-0029, Ref 2016
15 Красимира Алексова, Свръхякането – обществени нагласи, устни и писмени реализации. , Проблеми на устната комуникация. , брой:т. 10, част І, издателство:Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий", 2016, стр.:239-255, ISSN (print):2367-8712 2016
16 Красимира Алексова, Латентни фактори при изследването на връзки между езикови нагласи (върху данни от национална представителна анкета). , Проблеми на социолингвистиката, том:Езикът във времето и пространството., брой:11, редактор/и:Михаил Виденов, Красимира Алексова, Катя Исса, Павлина Кънчева, Ангел Г. Ангелов, Цветомира Венкова, издателство:Международно социолингвистическо дружество в София, ИК "Знак '94", 2014, стр.:405-419, ISSN (print):1314-5401 2014
17 Красимира Алексова, Алиса Трендафилова, Наблюдения върху дивергенцията като акомодационна стратегия (върху материали от телевизионната комуникация). , Научни трудове. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет., брой:51, кн. 1, сб. А, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2014, стр.:345-357, ISSN (print):0861–0029, PhD 2014
18 Красимира Алексова, Правилно : неправилно в устната комуникация – анализ на езиковите нагласи на съвременните българи въз основа на данни от национална представителна анкета. , Проблеми на устната комуникация, брой:Книга IX, т. 1, редактор/и: М. Илиева (отг. ред.), А. Петкова, Вл. Маринов. , издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, стр.:83-93, ISBN:978-954-524-887-0 2013
19 Красимира Алексова, Изследване на връзки между езикови нагласи (върху данни от национална представителна анкета)., Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, брой:Т. 50, кн. 1, сб. В, Филология, издателство:Издателство на ПУ „Паисий Хилендарски“ , 2012, стр.:70-83, ISSN (print):0861-0029, Ref 2012
20 Красимира Алексова, Кумулация на граматични значения и видове граматически показатели в синтетичната глаголна словоформа в съвременния български език. , Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, брой:Том 49, кн. 1, сб. А, 2011. Филология. , издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2012, стр.:28-41, ISSN (print):0861-0029, Ref 2012
21 Krasimira Aleksova, La langue romani dans la situation linguistique en Bulgarie. , ReCHERches, том:Cultures et arts. Roumanie, Bulgarie, брой:numéro 07, редактор/и:Sous la direction d’Helene Lenz et Lidiya Mihova, издателство:Université de Strasbourg, 2011, стр.:103-121, ISSN (print):1968-035X, ISBN:978-2-35410-042-1 2011
22 Красимира Алексова, За съвременния статус на някои от най-разпространените в столичния социум речеви варианти. , Проблеми на устната комуникация. , брой:VIII, редактор/и:Станева, Христина, Мария Илиева, Анелия Петкова, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, стр.:213-224, ISBN:978-954-524-745-3 2010
23 Красимира Алексова, За междукатегориалните връзки на морфологичното равнище, Specimina Philologiae slavicae. , том:Bulgaristica -Studia et Argumenta.Festschrift fuer Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag, брой:Band 151. , редактор/и:Herausgegeben von Sigrun Comati. , издателство:Otto Sagner, 2008, стр.:76-88, ISSN (print):0170-1320, ISBN:978-3-86688-031-3 2008
24 Красимира Алексова, Темпоралните неутрализации в сложното изречение в преподаването на системата на българските глаголни времена на чуждестранни студенти. , Годишник на Департамента за езиково обучение - ИЧС, том:Юбилейна научна конференция по случай 45-годишнината на ИЧС „Традиции, новаторство, европейски стандарти", София, 2 – 4 октомври 2008 г., , брой:15 (2), 2008, ISSN (print):1312-2223 2008
25 Красимира Алексова, Цветелина Славчева, Уличният език (Кой, къде, кога, защо, в каква степен - анкетно проучване). , Проблеми на социолингвистиката, том:Агресията на уличния език, брой:Том 9, издателство:Международно социолингвистическо дружество в София, 2008, стр.:162-170, ISBN:978-954-8709-92-7 2008
26 Fetvadzhieva, Stefka, Aleksova, Krasimira, Balkan Languages Attitudes (A Pilot Contrastive Research), BALKANISTIC FORUM, issue:1-3, 2006, pages:224-243, ISSN (print):1310-3970, ISSN (online):2535-1265 2006
27 Красимира Алексова, Балканската езикова йерархия според съвременния българин. , Проблеми на социолингвистиката, том:Съвременни форми на съществуване на българския език. , брой:8, издателство:Международно социолингвистическо дружество, 2005, стр.:107-114, ISBN:954-8818-15-9 2005
28 Алексова, Красимира, Стефка Фетваджиева, Йерархията на езиците според съвременния българин, Балкански идентичности, том:Балкански идентичности. Част III, брой:3, редактор/и:Николай Аретов, Николай Чернокожев, 2003, стр.:291-304 2003
29 Красимира Алексова, Емилия Никова, Повторителните глаголни употреби в съвременния българския език като резултат от интрапарадигматична комбинация на диференциални признаци. , Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, том:Филология, кн. 1, брой:т. 41 - Филология, кн. 1, издателство:Пловдивско унив. изд. П. Хилендарски, 2003, стр.:135-146, ISSN (print):0861-0029, Ref 2003
30 Красимира Алексова, Синтагматичната неутрализация на граматическите опозиции като причина за различните състояния, които морфологичната система може да заема (върху материал от темпоралната система на българския език). , Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, брой:т. 41 - Филология , издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2003, стр.:147-166, ISSN (print):0861-0029, Ref 2003
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Красимира Алексова, За композитумите от типа кой ще да е. , Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2023 година)., editor/s:Светла Коева, Максим Стаменов (съставители), Publisher:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2023, pages:24-31, ISSN (print):2683-118Х , ISSN (online):2683-1198 2023
2 Красимира Алексова, Неопределителни местоимения ли са композитумите от типовете кой ще да е и който ще да е. , Да попитаме Владко Мурдаров! Текстове, посветени на 75-годишнината на езиковеда и преводача проф. д.ф.н. Владко Мурдаров. , редактор/и:Александрова, Т. (отг. ред.)., издателство:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2023, стр.:175-187, ISSN (print):978-619-245-342-8. 2023
3 Красимира Алексова, Преизказните глаголни форми в обучението по български език като чужд, Десета международна научна конференция. Eзик, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади. , editor/s:Дойкова, Ил., Ал. Добрева, С. Ставрева-Доростолска, Н. Амуджиева., Publisher:Медицински уневирситет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, 2023, pages:60-69, ISSN (online):978-619-221-452-4 , ISBN:978-619-221-454-8 2023
4 Ekaterina Tarpomanova, Krasimira Aleksova, Evidential strategies and grammatical marking in clauses governed by verba dicendi in Bulgarian, Proceedings of the Fifth International Conference Computa- tional Linguistics in Bulgaria (CLIB 2022), 2022, pages:81-88, ISSN (online):2367 5675, Ref 2022
5 Красимира Алексова, Анастасия Мосинец, Българският дубитатив и неговите функционални съответствия при превод на руски, От слово към действие: разкази и репрезентации. Том 1. Езиковедски четения. Сборник с доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии, 2–4 май 2019 г. , редактор/и:Ангелова, Т., А. Бояджиев, Ст. Фетваджиева, М. Александрова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:9-18, ISSN (print):978-619-7433-32-6, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
6 Красимира Алексова, Анастасия Мосинец, Българският дубитатив и неговите функционални съответствия при превод на руски, От слово към действие: разкази и репрезентации. Сборник с доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии, 2 – 4 май 2019 г., editor/s:Ангелова, Т., А. Бояджиев, Ст. Фетваджиева, М. Александрова. , Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, pages:9-18, ISBN:ISBN 978-619-7433-32-6 (мека подвързия), ISBN 978-619-7433-33-3 (pdf) 2022
7 Красимира Алексова, Езиковите нагласи в България към ролята на писмения книжовен език за социалния престиж на индивида и за кариерното му развитие, Širinom filološke misli. Zbornik u čast Diani Stolac, editor/s:Borana Morić-Mohorovičić, Anastazija Vlastelić, Publisher:Hrvatska sveučilišna naklada. Sveučiliše u Rijeci, Filozofsli fakultet, 2022, pages:55-70, ISSN (online):9789533610764, ISBN:9789531695060, 9789533610757, 9789533610764 2022
8 Красимира Алексова, Езиковите нагласи в България към ролята на писмения книжовен език за социалния престиж на индивида и за кариерното му развитие, ŠIRINOM FILOLOŠKE MISLI. Zbornik u čast Diani Stolac, editor/s:Morić-Mohorovičić, Borana, Vlastelić, Anastazija. , Publisher:Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2022, pages:55-70 2022
9 Красимира Алексова, Петя Осенова, За граматическия статус на композитумите от типа „който ще да е“, Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2022), editor/s: Татяна Александрова, Диана Благоева, Лиляна Василева, Марияна Витанова, Мая Влахова-Ангелова, Цветелина Георгиева, Лора Желева, Жанета Златева, Йоанна Кирилова, Мария Китанова, Надежда Костова, Ана Кочева-Лефеджиева, Михаела Кузмова, Христина Кукова, Publisher:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022, pages:92-101, ISSN (print):2683-118Х (print), ISSN (online):ISSN 2683-1198 (online) 2022
10 Красимира Алексова, Презумптивът в българската художествена проза и в историографски съчинения, Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие на тема „Образование, наука, общество“, 3 – 4 ноември 2022 г., град Смолян., издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2022 2022
11 Красимира Алексова, Ренаратив и дубитатив в препредадено собствено изказване, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения, София, 21 – 23 април 2016 г., Том ІІІ- Морфология, синтаксис, прагматика. Юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Ницолова. , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, 2022, стр.:150-163, ISBN:978-954-07-5389-8 (твърда корица), 987-619-7433-54-8 (pdf) 2022
12 Красимира Алексова, Вариантността в парадигма на следходните времена в конклузив и ренаратив и синтагматичните параметри на граматикализацията, ШЬСТВОУѬ НЫНѢ ПО СЛѢДОУ ОУЧИТЕЛЮ. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова, редактор/и:Славова, Т., Г. Ганева, М. Тотоманова-Панева, Д. Атанасова, , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:563-581, ISBN:978-954-07-5222-8 2021
13 Красимира Алексова, Идентификатори на българския езиков Изток и българския езиков Запад според перцепцията на съвременните българи, От традиционна към интерактивна лингвогеография. Сборник в чест на сто и десетата годишнина от рождението на проф. Стойко Стойков (1912-1969), editor/s:Лучия Антонова-Василева (отг.ред.), Publisher:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, pages:49-63, ISBN:978-619-245-193-6 2021
14 Красимира Алексова, Няколко типологически индекса на евиденциалните парадигми в съвременния български език, Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“. Том 59, кн. 1, сб. А, 2021 – Филология. , Publisher:Издателство на ПУ „П. Хилендарски“, 2021, pages:160-176 2021
15 Красимира Алексова, Семантична и формална съпоставка на презумптива и конклузива в съвременния български език, Studia philologica universitatis velikotarnovensis. Vol. 40/1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. , editor/s:Бонджолова, В., Вл. Маринов, Н. Радева, Кр. Василева (ред. и съст.), Publisher:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, pages:71-86, ISSN (print):2534-918Х , ISSN (online):2537-9236 2021
16 Красимира Алексова, Типологическа характеристика на българската евиденциална система, Contributions to the 23rd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). , editor/s:Bednarska, K., Kruk, D., Popov, B., Saprikina, O., Speed, T., Terekhova, S., Tsonev, R., Wysocka, A. (Eds.). , Publisher:Harrassowitz Verlag, 2021, pages:1-10, ISSN (print):2363-8605, ISBN:978-3-447-11725-8 2021
17 Красимира Алексова, Руска Станчева, Езикова толерантност в електронна среда, IX международна научна конференция „Наука и образование в дигиталната ера“. Сборник с доклади. , редактор/и:Тачева, Виолета, Ив. Мерджанов, Ил. Дойкова, А. Добрева, С. Ставрева-Доростолска, Сл. Горанова, издателство:Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ , 2020, стр.:327-334, ISBN:978-619-221-283-4 2020
18 Красимира Алексова, Конклузивът и презумптивът в съвременния български език – общност и различия, XXV Державинские чтения „Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики. Сборник статей по материалам XLIX международной филологической конференции, посвященной памяти Людмилы Алексеевны Вербицкой (1936–2019). , editor/s:Иванова, Е. Ю., З. К. Шанова (отв. ред.). , Publisher:ВВМ, 2020, pages:13-22, ISBN:978-5-9651-0609-7, Ref, (РИНЦ) 2020
19 Елена Иванова, Красимира Алексова, Презумптивные формы в русско-болгарском параллельном корпусе. , Русистика в современном мира. При поддержке международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, , editor/s:Пенева, Н. (отг. ред.) , Publisher:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, pages:86-89, ISSN (print):1312-3069, International 2020
20 Красимира Алексова, Стефка Фетваджиева, Степенуват ли се причастията в съвременния български език, Научни трудове на Пловдивския университет „П. Хилендарски“, том 58, кн.1, сб. А, 2020 – Филология, издателство:Издателство на ПУ „П. Хилендарски“, 2020, стр.:225-240, ISSN (print): 0861-0029 2020
21 Aleksova, Krasimira, Stancheva, Ruska, IS LINGUISTIC PURISM STILL ALIVE IN PUBLIC OPINION, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ANNUAL CONFERENCE OF THE INSTITUTE FOR BULGARIAN LANGUAGE, 2019, pages:23-31, ISSN (print):2683-118X, ISSN (online):2683-1198, ISBN:978-954-322-987-1 2019
22 Красимира Алексова, Взаимовръзката между дубитатива и категориите лице и число в съвременния български език, Българистични езиковедски четения. Материали от Международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски", 19-20 ноември 2018, редактор/и:Красимира АлексоваЙовка Тишева, Марина Джонова, издателство:Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, ISBN:978-619-7433-31-9, Ref 2019
23 Красимира Алексова, Анастасия Мосинец, Дубитатив и конклюзив в современном болгарском языке: сферы употребления и тактики перевода. , ХХІV Державинские чтения „Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики. Сборник статей по материалам XLVIII Международной филологической конференции, Санкт-Петербург, 18-27 марта 2019 г. / СПбГУл Филологический факультет, editor/s:О. В. Васильева, З. К. Шанова, Publisher:Санкт-Петербург: ВВМ, 2019, pages:19-29, ISBN:978-5-9651-1262-3, др.(РИНЦ), International 2019
24 Красимира Алексова, Дубитативът в съвременния български език в типологически аспект., Рада и приятели. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Радка Влахова. , editor/s:Хаджиева, Ел., Св. Коева, Ат. Атанасов, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, pages:119-136, ISBN:978-954-07-4700-2 2019
25 Красимира Алексова, Руска Станчева, Жив ли е пуризмът в общественото мнение, Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 14 – 15 май 2019 година), редактор/и:Мичева, Ваня, Диана Благоева, Сия Колковска, Татяна Александрова, Христина Дейкова, отг. ред. , издателство:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019, стр.:23-31, ISBN:978-954-322-987-1 2019
26 Красимира Алексова, За перцептивната яркост на няколко правоговорни отклонения, Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков, редактор/и:Бонджолова, Валентина, издателство:Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, стр.:63-78, ISBN:978-619-208-193-5 2019
27 Красимира Алексова, Обществени оценки за социално-демографската детерминираност на допускането на граматични грешки в писмената реч. , Българистични четения – Сегед 2019. Международна научна конференция, Сегед, Унгария, 13–14 юни 2019 г., , редактор/и:Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta, издателство:JATEPress, 2019, стр.:35-46, ISBN:978-963-315-424-3 2019
28 Красимира Алексова, Оценки за изразяваната от евиденциалните субкатегории степен на достоверност, Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, редактор/и:Мария Илиева, издателство:Университетско „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр.:127-140, ISBN:978-619-208-188-1 2019
29 Красимира Алексова, Персоналната мотивация за спазване на писмените книжовни норми., Езикови нагласи и книжовен език. Конференция с международно участие, София, 17 и 18 септември 2019 г., издателство:Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН, 2019, ISBN:978-619-90884-0-1 2019
30 Красимира Алексова, Субективните евиденциали в съвременния български език, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, София, 26-28 април 2018 г. Том І. Езикознание, редактор/и:Аврамова, Цветанка, Диана К. Иванова, Росица Стефчева, Дялана Денчева, Лилия Желева, Емилия Македонска, Владимир Колев, Тиха Бончева, Биляна Васич, Кристиян Янев, Надя Радованова, Боряна Цветкова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:632-641, ISBN:978-954-07-4883-2 (мека подвързия), 978-954-07-4895-5 (pdf) 2019
31 Красимира Алексова, Типологичен аспект на предикатните и генеричните употреби на един в българския като етапи от семантичния му развой към неопределителен член, От лингвистика към семиотика: траектории и хоризонти в изследването на комуникацията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Попова, редактор/и:Илиева, Людмила, Петър Моллов, Мартина Нинова, издателство:Университетско „Св. Климент Охридски“, 2019, ISBN:987-954-07-4824-5 2019
32 Елена Иванова, Красимира Алексова, Грамматикализация ще в болгарском языке: следование, предположение, но не только. , Славянский мир: язык, литература, культура. Материалы международной научной конференции, посвященой 100-летию со рождения заслуженного професора МГУ имени М. В. Ломоносова А. Г. Широковой и 75-летию кафедры славянский филологии филологического факультета,, Publisher:Макс Пресс, 2018, pages:102-105, ISBN:978-5-317-05930-9, Ref, др.(РИНЦ), International 2018
33 Елена Иванова, Красимира Алексова, Следходност и предположение като граматикализирани значения на частицата ще в българския език, XXIII Державинские чтения: Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики: Сборник статей по материалам XLVII Международной филологической конференции, Санкт-Петербург, 19–28 марта 2018 г. СПбГУ. Филологический факультет. , редактор/и:Отв. ред. О. В. Васильева, З. К. Шанова, издателство:ВВМ, 2018, стр.:3-10, ISBN:978-5-9651-1168-8, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
34 Красимира Алексова, Социолингвистичната променлива, Общество, думи, съзнание. Юбилеен сборник в чест на езиковедите Ангел Пачев, Иван Касабов и Максим Стаменов, издателство:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2018, стр.:51-58, ISBN:978-954-322-923-9 2018
35 Tisheva, Yovka, Aleksova, Krasimira, Public Opinion and Orthoepy (Based on National Representative Survey), PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL JUBILEE CONFERENCE OF THE INSTITUTE FOR BULGARIAN LANGUAGE, VOL 2, 2017, pages:75-85, ISBN:978-954-92489-9-9 2017
36 Красимира Алексова, Аспекти на социолингвистичната вариантност, Езикът на науката и науката за езика. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова, редактор/и:Екатерина Петкова, Миглена Михайлова-Паланска, Сия Колковска, издателство:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, стр.:315-322, ISBN:978-954-322-891-1 2017
37 Красимира Алексова, Дубитативът и семантичните карти на модалността и евиденциалността, Надмощие и приспособяване. Сборник с доклади от Международната конференция на Факултета за славянски филологии, редактор/и:Търпоманова, Ек., Кр. Алексова, издателство:Факултет по славянски филологии, 2017, стр.:297-306, ISBN:978-619-7433-07-4, Ref 2017
38 Красимира Алексова, Евиденциалността в обучението по български език като чужд., Чуждият език и съвременното висше образование. Сборник с доклади от VІІІ международна научна конференция , 23-25 юни 2017 г., Варна, България. Част 1. , издателство:Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"., 2017, стр.:140-149, ISBN:978-619-221-071-7 2017
39 Красимира Алексова, Когнитивен подход към социолингвистичната вариантност, Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания (посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев“, 10-11 ноември, Паисиеви четения 2016, Пловдив). , редактор/и:Бъркалова, П., Св. Коева (съст.) , издателство:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, стр.:420-429 2017
40 Красимира Алексова, Обществените нагласи към форми от типа пишеме, четеме. , Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. на проф. д-р Пенка Радева. , редактор/и:Стоян Буров, Антон Гецов, Силвия Коева, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, стр.:501-512, ISBN:978-619-208-123-2 2017
41 Йовка Тишева, Красимира Алексова, Обществено мнение и правоговор (върху материал от национално представително проучване), Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 година). Част втора. , редактор/и:Александрова, Татяна, Диана Благоева (отг. ред.), издателство:Институт за български език, 2017, стр.:75-86, ISBN: 978-954-92489-9-9 2017
42 Красимира Алексова, Красимира Петрова, Страдательные причастия от непереходных глаголов в болгарском языке и их перевод на русский язык, Русистика сегодня: традиции и перспективы. Юбилейная международная научная конференция, София, 23–25 ноября 2016 г., редактор/и:А. Вачева, Т. Алексиева, Ц. Ралева, А. Радкова, К. Петрова, Н. Нечаева, И. Чекова (съст.), издателство:ТИП-ТОП ПРЕС, 2017, стр.:52-63, ISBN:978-954-723-197-9 2017
43 Красимира Алексова, Языковые установки (аттитюды) и вариантность литературных норм, Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, konanej 5. – 6. 9. 2016 v Ba, редактор/и:PATRÁŠ, Vladimír , издателство:Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017, стр.:9-19, ISBN:978-80-557-1358-8 2017
44 Красимира Алексова, За какво говорят девиациите в употребите на дубитатива в българския език, Светът е слово, словото е свят (сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет. 06.10-07.10.2016 г.), редактор/и:Съст. М. Костова-Панайотова, А. Пенчева, Д. Георгиев, Л. Ненова, издателство:Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2016, стр.:36-44, ISBN:978-954-00-0085-5 2016
45 Красимира Алексова, Как идентифицира съвременният българин езиковия ни изток и езиковия ни запад., Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. , издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2016, стр.:245-253, ISBN:978-954-322-852-2 2016
46 Красимира Алексова, Темпоралната парадигма на българския дубитатив, Българистични четения – Сегед 2015, 11–12 юни 2015 г. , редактор/и:Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta, издателство:JATEPress, 2016, ISBN:978-963-315-313-0 2016
47 Красимира Алексова, Дубитативът в българския език и възпроизведената реч., Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Ив. Кочев. , издателство:Университетско издателство „Н. Рилски“, 2015, стр.:347-354, ISBN:978-954-00-0044-2 2015
48 Красимира Алексова, Значение и форми на дубитатива в съвременния български език., Да (пре)откриваш думите. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска. , издателство:Университетско издателство „П. Хилендарски“, 2015, стр.:35-48, ISBN:978-619-202-081-1 2015
49 Красимира Алексова, Наклонението в обучението по български език в средното училище., Българският език и съвременното езиково обучение. (Сборник в чест на на 65-годишнината на доц. д-р Мария Петрова)., издателство:Издателство ПУ "Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян, 2015, стр.:88-105, ISBN:978-954-8767-59-0 2015
50 Красимира Алексова, Преизказването в обучението по български език. , Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник в памет на проф. Кирил Димчев. , редактор/и:Маргарита Георгиева и др., издателство:Булвест 2000, 2015, стр.:265-283, ISBN: 978-954-18-0960-0 2015
51 Красимира Алексова, Употреби на дубитатива в съвременния български език. , илологическият проект – кризи и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция (24 – 26 април 2015)., редактор/и:Александрова, Ирен, Йовка Тишева, Красимира Алексова, Мария Калинова, Николай Чернокожев, Петя Осенова, Ренета Божанкова. , издателство:Фабер, 2015, стр.:297-314, ISBN:978-619-00-0463-9 2015
52 Красимира Алексова, Конклузивът и неговите употреби в съвременния български език, Трети конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013 г. Том 13. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Фонетика и граматика. , редактор/и:Попнеделев, Тодор (гл.ред.), Емилия Истаткова, Светлана Стойчева (ред.), Алексова, Красимира (научен редактор), , издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2014, стр.:99-124, ISBN:978-954-07-3832-1 2014
53 Красимира Алексова, Съвременната българска езикова ситуация в европейски контекст. , Езиковата политика в европейски и национален контекст. , редактор/и:Диана Иванова, издателство: Университетско издателство „Паисий Хилендарски, 2014, стр.:65-81, ISBN:978-954-423-947-3 2014
54 Красимира Алексова, Темпоралните неутрализации в обучението по български език като чужд., Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. (Сборник с доклади от VІІ международна конференция, 8 – 9.12.2014 г., Варна, България), редактор/и:Виолета Тачева, 2014, стр.:86-93, ISBN:978-954-449-770-5 2014
55 Красимира Алексова, Типове синтетични глаголни словоформи в съвременния български език. , Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от Международната конференция по повод 2-годишнината от създаването на специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ (Благоевград, 16-18.10.2014 г.). , редактор/и:Лъчезар Перчеклийски, Маринела Младенова, Михаела Кузмова, издателство:Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2014, стр.:553-563, ISBN:978-954-680-976-6 2014
56 Emilia Dentschewa, Krasimira Aleksova, Die Eingangsterminologie der Philologiestudenten als Basis für die Erstellung elektronischer Terminologiewörterbücher , Specialised Lexicography. Print and Digital, Specialised Dictionaries, Databases. 6. Internationales Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung an der Universität Maribor 25.-26. Oktober 2010, редактор/и: Vida Jesenšek, издателство:Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2013, стр.:215-225, ISSN (print):0175-9264, ISBN:978-3-11-033338-1, Ref, Web of Science 2013
57 Красимира Алексова, Адмиративните глаголни форми – реакция на учудващи факти, събития, действия., Смърт и безсмъртие (литературата, език, философия, наука). , редактор/и:Съст. Д. Камбуров, Ю. Стоянова, Оф. Николова, Д. Тенев, К. Спасова; ред. Оф. Николова, Д. Тенев, К. Спасова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:162-168, ISBN:978-954-07-3692-1 2013
58 Красимира Алексова, Влиянието на фактора ‘трудова заетост’ върху езиковите нагласи на съвременните българи. , Юбилейна национална научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства“. Том 1. Хуманитарни науки (Езикознание и литературознание. Езиково и литературно обучение. Педагогически науки. История, архивистика и правни науки). , редактор/и:Иванова, Евгения (отг.ред.), издателство:Издателство на ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян, 2013, стр.:64-76, ISBN:978-954-8767-41 2013
59 Красимира Алексова, Предговор, Георги Герджиков. Избрани студии и статии по езикознание. , редактор/и:Красимира Алексова , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:7-31, ISBN:978-954-07-3528-3 2013
60 Красимира Алексова, Eзиковите нагласи в съвременното българско общество към стратифициращата сила на няколко правоговорни отклонения., Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката. Сборник с доклади от международна научна конференция. Т. ІV., издателство:Издателство „Наука и икономика“, 2012, стр.:481-491, ISBN:978-954-21-0603-6 2012
61 Красимира Алексова, Български езиков изток – български езиков запад на базата на данни, представящи езиковите нагласи на съвременния българин. , Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971 – 2011“. Факултет по хуманитарни науки. , редактор/и:Ивелина Савова и др., издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, стр.:314-323, ISBN:978-954-577-604-5 2012
62 Красимира Алексова, Влиянието на регионалния произход върху нагласите на съвременните българи към некодифицирани маркери в устната комуникация. , Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от международна научна конференция, Бургас, 22 – 23 юни 2012 г. , издателство:ИК "Знак '94", 2012, стр.:25-34 2012
63 Красимира Алексова, Влиянието на регионалния произход върху нагласите на съвременните българи към некодифицирани маркери в устната комуникация., Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от Международна научна конференция., редактор/и:Мариана Пързулова, Кирил Цанков, издателство:ИК "Знак '94", 2012, стр.:34-40, ISBN:978-954-8305-24-2 2012
64 Красимира Алексова, Диалогът дете – родител в социолингвистичен аспект. , Грижа за детето ри развод в семейството., издателство:Фондация „Деца и родители – отново заедно“, 2012, стр.:65-85, ISBN:978-619-7009-01-9 2012
65 Красимира Алексова, Нагласите на поколенията в българското общество към съвременни явления в устната комуникация., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесети национални славистични четения 19 – 21 април 2012. , редактор/и:Берова, Ани, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, стр.:253-263, ISBN:978-954-07-3457-6 2012
66 Красимира Алексова, Отношението граматично значение : граматичен суфикс в синтетичната глаголна словоформа в съвременния български език. , Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. , редактор/и:Маровска, Вера, Красимира Чакърова, Константин Куцаров, Мария Павлова, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2012, стр.:75-92, ISBN:978-954-423-797-4 2012
67 Красимира Алексова, Разлики между езиковите нагласи на българите от различни типове населени места., Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи., издателство:Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2012, стр.:23-32 2012
68 Красимира Алексова, Синтагматика на граматичните показатели в синтетичната глаголна словоформа. , Диалогът между културите. Доклади от научна конференция на Факултета по славянски филологии, 2007 г. Локални светове, глобални предизвикателства. Доклади от научна конференция на Факултета по славянски филологии, 2008 г., издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, стр.:364-387 2012
69 Красимира Алексова, Балканските езици – контакти между народи и култури. , КУЛТУРНО И ЕЗИКОВО МНОГООБРАЗИЕ, 2011, стр.:24-36 2011
70 Красимира Алексова, Со-Йънг Ким, Корейският и българският език в условията на робство., Източна Европа и Източна Азия: исторически опит и системи. , 2011, стр.:205-213, ISBN:978-954-321-810-3 2011
71 Красимира Алексова, Методът на главните компоненти в социолингвистичните изследвания. , Психология и лингвистика. Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. , редактор/и:Стоянова, Юлияна, Христо Кючуков, издателство:Просвета, 2011, стр.:64-81, ISBN:978-954-01-2552-7 2011
72 Красимира Алексова, Криза на кодификацирани книжовни норми или промяна в езиковата норма. , Световната криза и икономическото развитие. Т. 4. Езикът и кризата. , издателство:Издателство „Наука и икономика“, 2010, стр.:15-28, ISBN:978-954-21-0489-6 2010
73 Красимира Петрова, Красимира Алексова, Петя Осенова, Обзор электронных ресурсов славянских языков с птичьего полета: виды и применение , Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования (Материалы Первой Международной научно-практической конференции, 24-26 ноября 2010 г., Россия, Ростов-на-Дону). , редактор/и:Отв.ред. д.психол.н. А.К.Белоусова, 2010, стр.:549-555 2010
74 Стефка Фетваджиева, Красимира Алексова, Употреба на главна и малка буква и членуване на несъщински собствени имена, Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма, редактор/и:Вера Маровска, Красимира Чакърова, издателство:Контекст, 2010, стр.:148-169, ISBN:978-954-8238-25-0 2010
75 Стефанка Фатваджиева-Абазова, Красимира Алексова, Употреба на главна и малка буква и членуване на някои несъщински собствени имена. , Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма., издателство:Контекст, 2010, стр.:148-169 2010
76 Красимира Алексова, Видове граматически афикси в синтетичната глаголна словоформа в съвременния български език. , Отговорността пред езика. Книга 3. Summa cun pietate. Studia litterarum. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова., редактор/и:Савова, Ивелина, Велка Попова, Красимира Колева, издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2009, стр.:217-230, ISSN (print):1313-695X 2009
77 Красимира Алексова, За статуса на най-честотните речеви варианти в столичния социум. , Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева., редактор/и:Буров, Стоян, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, стр.:163-174, ISBN:978-954-524-693-7 2009
78 Красимира Алексова, Корелационни зависимости между лингвистични променливи. , Преходи и граници. , редактор/и:Карагьозов, Панайот, Юлияна Стоянова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2009, стр.:480-495, ISBN:978-954-07-2997-8 2009
79 Красимира Алексова, Между правилното и неправилното, книжовното и диалектното, източното и западното, столичното и провинциалното в софийския макросоциум. , Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. , редактор/и:Буров, Стоян, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, стр.:78-90, ISBN:978-954-524-674-6 2009
80 Красимира Алексова, Видове междукатегориални връзки в парадигмата на българския глагол (начални наблюдения). , Матрицата – властта на подобието. , редактор/и:Стефанов, Валери, Йовка Тишева, Ренета Божанкова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008, стр.:230-247, ISBN:978-954-07-2442-3 2008
81 Красимира Алексова, Проблемът за неутрализациите на темпоралните опозиции и смяната на гледната точка в българското сложно изречение в преподаването на български език на чужденци, говорещи френски език, Езикът – феномен без граници, 2008, стр.:173-181, ISBN:978-954-9685-43-5 2008
82 Красимира Алексова, Бипартиципиалност – омонимия – бидетерминативност в българската глаголна система. , Политики на различието, езици на близостта. , редактор/и:Стефанов, Валери, Йовка Тишева, Ренета Божанкова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2006, стр.:355-371, ISBN:978-954-07-2313-6 2006
83 Красимира Алексова, Епистемична модалност – евиденциалност – адмиратив. , Славистика и общество. Седми национални славистични четения., редактор/и:Младенова, Маргарита, И. Монова, издателство:Heron Press, 2006, стр.:247-255, ISBN:978-954-580-189-1 2006
84 Красимира Алексова, Епистемична модалност – евиденциалност – адмиратив. , Славистика и общество. Седми национални славистични четения. , редактор/и:М. Младенова, И. Монова, издателство:Heron Press, 2006, стр.:247-255, ISBN:978-954-580-189-1 2006
85 Красимира Алексова, За отношението омонимия – бипартиципиалност – бидетерминативност в българската глаголна система. , Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Василка Радева. , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2006, стр.:439-456, ISBN:978-954-07-2180-4 2006
86 Красимира Алексова, Со Йънг Ким, Евиденциалността в корейския и в българския език – типологически аспект., Юбилеен сборник “10 години специалност "Кореистика" в СУ "Св. Климент Охридски", издателство:Ех - М, 2005, стр.:91-108, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
87 Красимира Алексова, Йерархията на социолингвистичните променливи според стратифициращата им сила. , : Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Михаил Виденов., редактор/и:Ангелов, Ангел Г., Иван Харалампиев, Красимира Алексова, Красимир Стоянов, Катя Исса, Павлина Кънчева, издателство:Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий", 2005, стр.:299-324, ISBN:954-524-452-6 2005
88 Красимира Алексова, Отношението модалност – евиденциалност – презумптивност (с оглед и на българския език)., Юбилеен славистичен сборник (10 години Славянска филология в Югозападния университет “Неофит Рилски”)., редактор/и:Вълчанова, Маринела, Михаела Кузмова, Миглена Михайлова, издателство:УИ "Неофит Рилски", 2005, стр.:420-430, ISBN:954-680-359-6 2005
89 Красимира Алексова, Спецификата на адмиративните употреби в трите глаголни лица, Как с думи се правят светове., редактор/и:Стефанов, В., Й. Тишева, Р. Божанкова, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, стр.:557-568, ISBN:954-07-2036-2 2005
90 Красимира Алексова, Сравнително изследване на резултатите от няколко метода за установяване на йерархията на социолингвистичните променливи. , Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. , редактор/и:Георгиев, Станьо, Кирил Занков, Антон Гецов, Анелия Петкова, издателство:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, стр.:199-213, ISBN:954-524-485-2 2005
91 Красимира Алексова, Адмиративът в българската разговорна реч, Проблеми на разговорната реч. Книга VІ. (Шеста научна сесия с международно участие, 31 май – 1 юни 2001), издателство:Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, стр.:21-35 2004
92 Красимира Алексова, Интензификатори, частици, междуметия и фразеологизирани глаголни изрази в изказвания с адмиративни глаголни форми, Проблеми на българската разговорна реч. Книга седма. // Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Филологически факултет. Том 34, кн. 2. Езикознание, редактор/и:П. Христов (гл. ред.), М. Димитрова, А. Гецов, С. Гочева, Св. Станчев, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, стр.:37-49 2004
93 Красимира Алексова, Отново за отношението индикативен перфект – конклузивен аорист (някои теоретични аспекти с оглед и на обучението по български език за чужденци), Трета международна конференция “Езикът – средство за образование, наука професионална реализация, Publisher:СТЕНО, 2004, pages:183-191 2004
94 Татяна Ангелова, Красимира Алексова, Показатели за качество на обучението по български език в средното училище, Трета международна конференция “Езикът – средство за образование, наука професионална реализация, издателство:СТЕНО, 2004, стр.:331-336 2004
95 Красимира Алексова, . Синтагматичната неутрализация на граматическите опозиции като причина за различните състояния, които морфологичната система може да заема (върху материал от темпоралната система на българския език). , Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 41 - Филология, кн. 1,, издателство:Университетско издателство "П. Хилендарски", 2003, стр.:147-166 2003
96 Krasimira Petrova, Krasimira Aleksova, Petya Osenova, Electronic Resources of Slavic Languages – an Overview, Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. (Proceedings of the International Conference “Electronic Description and Edition of Slavic Sources”, 24–26 September 2002, Pomorie, Bulgaria), Publisher:Boyan Penev” Publishing Center, 2003, pages:21-35 2003
97 Kim, So Yong, Aleksova, Krasimira, Mirativity in Korean and Bulgarian, Bulgaria, Korea, Central and East Europe – Humanities and Social Science. (The Third International Academic Conference of KACEES), Sofia-Seoul, 2003, pages:87-103, International 2003
98 Красимира Петрова, Красимира Алексова, Адаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език, : Езикът и литературата в епохата на глобализацията, Publisher:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2003, pages:277-293 2003
99 Красимира Алексова, За един граматически начин за изразяване на изненада в художествения текст, Езикът и литературата – средство за [не]разбирателство, Publisher:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2003, pages:378-394 2003
100 Красимира Алексова, Стефка Фетваджиева, Йерархията на езиците според съвременния българин, Балкански идентичности – част ІІІ, издателство:Институт за изследване на интеграцията, 2003, стр.:291-304 2003
101 Красимира Алексова, Емилия Никова, Повторителните глаголни употреби в съвременния българския език като резултат от интрапарадигматична комбинация на диференциални признаци, Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 41 - Филология, издателство:Университетско издателство "П. Хилендарски", 2003, стр.:135-146, MSc 2003
102 Красимира Алексова, Красимира Петрова, Приложение на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания, Славистиката в началото на ХХІ век. Традиции и очаквания, editor/s:Панайотов, В., Бъчваров, Я., Publisher:Сема РШ, 2003, pages:168-177 2003
103 Красимира Алексова, Удостоверителен перфект или умозаключителен аорист – от теоретичните основи към преподаването на чужденци, Публикации от Юбилейната научнопрактическа сесия “40 години ИЧС”, 2003, pages:60-66 2003
104 Krasimira Aleksova, Modal, temporal and aspectual characteristics of Bulgarian da- and če-clauses after verbs of perception, Алтернативи. Езиково обучение. Част ІІ, Publisher:Издание на Университета за национално и световно стопанство, 2002, pages:49-54 2002
105 Красимира Алексова, Динамиката на компонентите на комуникативната способност по български език (емпирично изследване на влиянието на независимите променливи “степен на обучение” и “изучавана специалност”), Litora Psycholingvistica, Publisher:Сема РШ, 2002, pages:86-87 2002
106 Красимира Алексова, Езикови атитюди, нормативни статуси и социолингвистични маркери, Проблеми на социолингвистиката. Билингвизъм и диглосия - съвременни проблеми. , Publisher:Международно социолингвистическо дружество, 2002, pages:127-135 2002
107 Красимира Алексова, Към типологическата характеристика на българския адмиратив, Езикът: история и съвременност, Publisher:Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” , 2002, pages:97-111 2002
108 Красимира Алексова, Красимира Петрова, Семантико-грамматические особенности русского ОДИН и болгарского ЕДИН, VІІІ международный симпозиум МАПРЯЛ “Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века”, 4 -7 април 2002 г., Publisher:FABER, 2002, pages:869-875 2002
109 Красимира Алексова, ългарският и немският език в езиковата йерархия на съвременния българин, Германците и българите в диалог, Publisher:Българска асоциация по четене, 2002, pages:246-256 2002
110 Красимира Алексова, Депалатализационните процеси в софийската реч като маркер на разговорността, Проблеми на българската разговорна реч. т. 5, Publisher:Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, pages:9-18 2001
111 Красимира Алексова, Значение и граматическа същност на българския адмиратив, Обучението по български език в началото на ХХI в. , издателство:ПУ “Паисий Хилендарски – филиал Смолян, 2001, стр.:27-33 2001
112 Красимира Алексова, Социолингвистические маркеры и языковые аттитюды, Язык и общество на пороге нового тысячелетия: итоги и перспективы, Publisher:УРСС, 2001, pages:144-146 2001
113 Красимира Алексова, Съвременният българин за своя език, Българският език през ХХ век, Publisher:Издателство “Пенсофт”, 2001, pages:367-376 2001
114 Krasimira Alexova, Yovka Tisheva, Bulgarian da- and che-clauses after verbs of perception, Papers from 3rd Conference “Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages”, Publisher:, University of Throdheim. Working Papers in Linguistics, 34, 2000, 2000, pages:97-109 2000
115 Красимира Алексова, Видимото време на езика, Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди, Publisher:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2000, pages:305-317 2000
116 Красимира Алексова, Красимира Петрова, Синтактични особености на рекламния текст (наблюдения върху съвременния български и руски периодичен печат), Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 36, кн.1, 1998 - Филология, , Publisher:Университетско издателство "П. Хилендарски", 2000, pages:356-366 2000
117 Красимира Алексова, Езиците на поколенията, Проблеми на социолингвистиката. Езикът и съвременността. Т. 6. , 1999, pages:312-317 1999
118 Красимира Алексова, Старите нови проблеми на социолингвистиката, Българистика и българисти, Publisher:Тилия, 1998, pages:28-32 1998
119 Красимира Алексова, Георги Алексов, Приложението на метода на главните компоненти при изследване на социалната диференциация на езика, Проблеми на социолингвистиката. Т. 5. Езикът и социалните контакти. , editor/s:Михаил Виденов, Ангел Ангелов, Красимира Алексова, Петър Сотиров, Publisher:Международно социолингвистическо дружество, 1997, pages:266-270 1997
Студия в научно списание
1 Красимира Алексова, Идеите на социолингвистиката в профилираното обучение по български език за ХІ и ХІІ клас, Български език, том:69, 2022, стр.:13-29, ISSN (print):0005-4283, ISSN (online):2603-3372 2022
2 Красимира Алексова, Някои типологически индекси на дубитативните предикати в съвременния български език, Български език, том:Приложение 2022, 2022, стр.:67-95, ISSN (print):0005-4283 , ISSN (online):2603-3372 2022
3 Красимира Алексова, Пять типологических индексов парадигмы глагола в современном болгарском языке, Рема. Rhema, issue:3, 2022, pages:27-63, ISSN (print):2500-2953, doi:10.31862/2500-2953-2022-3-27-63 2022
4 Красимира Алексова, Иновационни процеси и граматикализация, Български език, том:Приложение 2021, брой:68, 2021, стр.:50-72, ISSN (print):0005-4283, ISSN (online):2603-3372, doi:10.47810/BL.68.21.PR.04 2021
5 Красимира Алексова, Руска Станчева, Размиват ли се границите между езиковите нагласи в града и селото? , Slavia Meridionalis, том:21, 2021, ISSN (print):2392-2400, doi:https://doi.org/10.11649/sm.2386, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2021) 2021
6 Красимира Алексова, Типология на взаимоотношенията между граматическите категории в българския език. , Български език, vol:Приложение 2020, 67 (2020) , 2020, pages:109-130, ISSN (print):0005-4283, ISSN (online):2603-3372, doi:doi: 10.7546/BL.LXVII.20.PR.07, Ref, (ERIH PLUS: European Reference Index for the Humani) 2020
7 Красимира Алексова, За процеса на граматикализация на един в полето на неопределеността, Известия на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН, том:ХХХІІ, 2019, стр.:160-200, ISSN (print):0323-9934, Ref 2019
8 Красимира Алексова, За процеса на граматикализация на един в полето на неопределеността., Известия на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН, vol:ХХХІІ, 2019, pages:160-200, ISSN (print):0323-9934, ISSN (online):2603-3402, doi:10.7546/PIBL.XXXII.19.05, Ref, (РИНЦ) 2019
9 Красимира Алексова, Руска Станчева, Ивайло Янков, Борис Гюров, Методологически и методически решения на емпиричното социологическо изследване., Български език, vol:Приложение 2. Езиковите нагласи на днешните българи. Езикови нагласи – мотивация и оценки на езиковата общност за спазването на книжовните правила., 2019, pages:213-226, ISSN (print):0005-4283, ISSN (online):2603-3372 2019
10 Красимира Алексова, Руска Станчева, Ивайло Янков, Борис Гюров, Методологически и методически решения на емпиричното социологическо изследване., Български език, vol:Приложение 2. Езиковите нагласи на днешните българи. Езикови нагласи – мотивация и оценки на езиковата общност за спазването на книжовните правила., 2019, pages:12-35, ISSN (print):0005-4283, ISSN (online):2603-3372, Ref, (ERIH PLUS: European Reference Index for the Humani) 2019
11 Красимира Алексова, Йовка Тишева, Оценки за спазването на писмените правила на книжовния език, за причините за тяхното нарушаване и за социално-демографската детерминираност на правилното писане., Български език, vol:Приложение №2. Езиковите нагласи на днешните българи. Езикови нагласи – мотивация и оценки на езиковата общност за спазването на книжовните правила. 2019, 2019, pages:100-213, ISSN (print):0005-4283, ISSN (online):2603-3372, Ref, (ERIH PLUS: European Reference Index for the Humani) 2019
12 Красимира Алексова, Йовка Тишева, Персонална и обществена мотивация за спазване на писмените книжовни норми, Български език, vol:Приложение 2. Езиковите нагласи на днешните българи. Езикови нагласи – мотивация и оценки на езиковата общност за спазването на книжовните правила., 2019, pages:36-99, ISSN (print): 0005-4283, ISSN (online):2603-3372, Ref, (ERIH PLUS: European Reference Index for the Humani) 2019
13 Красимира Алексова, Окончанието за 1 л., мн.ч., сег.вр. на глаголите от І и ІІ спрежение в историята на кодификацията на книжовните норми в България от 1945 г. до днес., Български език, vol:Приложение 2017, 2017, pages:60-81, ISSN (print):0005-4283, , ISSN (online):2603-3372, Ref, (ERIH PLUS: European Reference Index for the Humani) 2017
14 Красимира Алексова, Български езикови ресурси, в които е отразена невербалната комуникация. , Littera et Lingua .Електронно списание за хубанитаристика, том:11, брой:1-2, 2014, ISSN (online):1312-6172 2014
15 Красимира Алексова, Български езикови ресурси, в които е отразена невербалната комуникация., Littera et Lingua, том:11, брой:1-2, 2012, ISSN (online):1312-6172 2012
16 Krasimira Alexova, Intersubjectivity in the Language of Sofia Families, International Journal of the Sociology of Language, vol:135, 1999, pages:63-81 1999
Студия в поредица
1 Красимира Алексова, Обобщено представяне на резултатите от представителна анкета за изследване на езиковите нагласи към правоговорни отклонения. , Как говори съвременният българин., том:Граматика и устна реч., брой:Том 1, редактор/и:Тишева, Йовка, Красимира Алексова, Ася Асенова, Йорданка Велкова, Марина Джонова, Алиса Трендафилова, издателство:Фондация „Фокус“, 2014, стр.:41-104, ISBN:978-619-90169-1-0 2014
2 Красимира Алексова, Речевите особености във фокуса на българската социолингвистика., Как говори съвременният българин., том:Граматика и устна реч. , брой:Том 1, редактор/и:Тишева, Йовка, Красимира Алексова, Йорданка Велкова, Марина Джонова, Алиса Трендафилова, издателство:Фондация „Фокус“, 2014, стр.:9-41, ISBN:978-619-90169-1-0 2014
3 Красимира Алексова, Стефанка Фетваджиева-Абазова, Съпоставително изследване на езиковите атитюди на Балканите (пилотно проучване). , Балканистичен форум, том:Интимни и публични светове на Балканите. , брой:1-2-3, 2006, стр.:224-244 2006
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Красимира Алексова, Влиянието на месторождението върху разпознаването на замяната на [л] с [ў] при перцепция. , Отговорността пред езика. Кн. 9. Сборник, посветен на 45-годишнината на Катедрата по български език. , издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2023, стр.:99-130, ISSN (print):1313-695X, ISSN (online):2815-4312 2023
2 Красимира Алексова, Проницаемостта на композираните глаголни форми в съвременния български език. , Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по славянски филологии, редактор/и:Гл. ред. Ренета Божанкова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:53-114, ISSN (print):1314-9989 2023
3 Руска Станчева, Красимира Алексова, Общественото мнение в България за спазването на правилата на писмения книжовен език в електронната комуникация, Generacija interneta, editor/s:Stolac, Diana, Anastazija Vlastelić, Publisher:Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2021, pages:126-150, ISSN (print):978-953-169-462-9 , ISSN (online):978-953-361-032-0, ISBN:978-953-361-031-3 2021
4 Красимира Алексова, За маркираността като признаковост (различията в концепциите на Р. Якобсон и Г. Герджиков за граматическите опозиции). , Научни изследвания в памет на Георги Герджиков., редактор/и:Венче Попова, Тодор Бояджиев, Красимира Алексова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, стр.:39-66, ISBN:978-954-07-2992-3 2011
5 Стефка Фетваджиева, Красимира Алексова, Съпоставително изследване на езиковите атитюди на Балканите (пилотно проучване), Балканистичен форум, 2006, ч. 1-2-3, Интимни и публични светове на Балканите., 2006, стр.:224-244, ISSN (print):1310-3970, ISSN (online):2535-1265, Ref 2006
6 Красимира Алексова, Стефка Фетваджиева, Балкански езикови атитюди, Балкански идентичности, част IV, редактор/и:Цветана Георгиева, Стефка Фетваджиева, издателство:Институт за изследване на интеграцията, 2003, стр.:186-212 2003
7 Красимира Алексова, Стефка Фетваджиева, Балкански езикови атитюди, Балкански идентичности – част ІV, издателство:Институт за изследване на интеграцията, 2003, стр.:186-212 2003
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Красимира Алексова, За композитумите от типа кой ще да е 2023
2 Пленарен доклад, Красимира Алексова, Эвиденциальная система болгарского языка 2023
3 Секционен доклад, Красимира Алексова, Преизказните глаголни форми в обучението по български език като чужд. 2023
4 Секционен доклад, Красимира Алексова, 27. Категорията евиденциалност на глагола в съвременния български език 2023
5 Пленарен доклад, Красимира Алексова, Категорията евиденциалност на българския глагол в обучението по български език в средното училище 2023
6 Секционен доклад, Красимира Алексова, За едни от най-честотните употреби на презумптива в съвременния български език 2023
7 Секционен доклад, Красимира Алексова, Перцепцията на съществителни имена от ж.р. с определителен член -тъ под ударение вм. -та. 2023
8 Секционен доклад, Красимира Алексова, За конклузива в чуждоезиковото обучение. 2023
9 Секционен доклад, Красимира Алексова, Неумозаключителни употреби на конклузива в съвременния български език 2023
10 Секционен доклад, Красимира Алексова, Перцепция на глаголни форми с окончание -ме вм. -м за 1 л., мн. ч., сег. вр., І и ІІ спрежение от съвременните българи 2023
11 Пленарен доклад, Красимира Алексова, Перцептуалната социолингвистика - ново направление в социолингвистиката 2023
12 Секционен доклад, Красимира Алексова, Перцепцията на глаголни и именни форми с твърда вм. мека съгласна 2023
13 Секционен доклад, Красимира Алексова, Перцепцията на аористни форми с гласна -а- вм. -о-. 2023
14 Секционен доклад, Красимира Алексова, Йовка Тишева, Валентина Христова, Постижения в изследването на българския жестов език 2022
15 Секционен доклад, Красимира Алексова, Радослав Цонев, Влиянието на фактора образование върху владеенето на писмени норми на книжовния български език 2022
16 Секционен доклад, Красимира Алексова, Индекс дискретизации грамматической информации в парадигме болгарского глагола 2022
17 Секционен доклад, Красимира Алексова, Употреби на презумптива през първата половина на ХХ в. 2022
18 Секционен доклад, Красимира Алексова, Частите на речта и граматическата доминанта на флективния тип според вижданията на Г. Герджиков 2022
19 Секционен доклад, Красимира Алексова, Морфологичната прогресия в обучението по български език зад граница 2022
20 Присъствие, Красимира Алексова, Участие в обсъжданията в комисиите 2022
21 Секционен доклад, Красимира Алексова, Петя Осенова , За граматическия статус на композитумите от типа „който ще да е“ 2022
22 Секционен доклад, Красимира Алексова, Петя Осенова, За граматическия статус на композитумите от типа който ще да е 2022
23 Присъствие, Красимира Алексова, присъствие 2022
24 Секционен доклад, Ekaterina Tarpomanova, Krasimira Aleksova, Bilyana Mihaylova., Who knows what in the communication process: evidential strategies and grammatical marking after verba dicendi in Bulgarian 2022
25 Присъствие, Красимира Алексова, Участие в дискусиите 2022
26 Секционен доклад, Ласка Ласкова, Красимира Алексова, Анотация на типове реч и наративни стратегии в историографски текстове 2022
27 Секционен доклад, Красимира Алексова, Проблеми на преподаването на български език на педагогически специалности 2022
28 Секционен доклад, Красимира Алексова, ПРЕЗУМПТИВЪТ В БЪЛГАРСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА И В ИСТОРИОГРАФСКИ СЪЧИНЕНИЯ 2022
29 Присъствие, Красимира Алексова, присъствие и участие в дискусиите 2022
30 Секционен доклад, Ekaterina Tarpomanova, Krasimira Aleksova, Evidential strategies and grammatical marking in clauses governed by verba dicenfi in Bulgarian 2022
31 Секционен доклад, Красимира Алексова, Презумптивът в историографски съчинения от първата половина на ХХ в. 2022
32 Секционен доклад, Красимира Алексова, Проницаемостта на българския език на чужди влияния според нагласите на съвременните българи 2022
33 Секционен доклад, Красимира Алексова, За негативните форми на бъдещите времена на конклузива в съвременния български език 2021
34 Секционен доклад, Красимира Алексова, Идентификатори на българския езиков Изток и българския езиков Запад според перцепцията на съвременните българи 2021
35 Секционен доклад, Красимира Алексова, Няколко типологически индекса на евиденциалните парадигми в съвременния български език 2021
36 Присъствие, Красимира Алексова, Участие в обсъжданията (без доклад) 2021
37 Секционен доклад, Красимира Алексова, Руска Станчева, Размиват ли се границите между езиковите нагласи в града и селото? 2021
38 Секционен доклад, Красимира Алексова, Електронни ресурси за българския език, разработени от преподаватели в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ 2021
39 Пленарен доклад, Красимира Алексова, Идеите на социолингвистиката в профилираното обучение по български език за ХІ и ХІІ клас 2021
40 Секционен доклад, Красимира Алексова, Някои типологически индекси на дубитативните предикати в съвременния български език 2021
41 Секционен доклад, Красимира Алексова, Вариантността в негативната парадигма на дубитатива в съвременния български език 2021
42 Пленарен доклад, Красимира Алексова, Иновационни процеси и граматикализация 2020
43 Секционен доклад, Красимира Алексова, Руска Станчева, Езикова толерантност в електронна среда 2020
44 Секционен доклад, Красимира Алексова, Социолингвистиката и общественото мнение в България за отношението писмена : устна реч 2020
45 Секционен доклад, Красимира Алексова, Конклузивът и презумптивът в съвременния български език – общност и различия 2020
46 Секционен доклад, Красимира Алексова, Стефка Фетваджиева, Степенуват ли се причастията в съвременния български език 2020
47 Пленарен доклад, Красимира Алексова, Иновационни процеси и граматикализация 2020
48 Секционен доклад, Красимира Алексова, Руска Станчева, Жив ли е пуризмът в общественото мнение 2019
49 Секционен доклад, Красимира Алексова, Типология на взаимоотношенията между граматическите категории в българския език 2019
50 Секционен доклад, Красимира Алексова, Типологическа характеристика на българската евиденциална система (защо не е от типа А2) 2019
51 Секционен доклад, Красимира Алексова, Обществени оценки за социално-демографската детерминираност на допускането на граматични грешки в писмената реч 2019
52 Секционен доклад, Красимира Алексова, Типологическа характеристика на българската евиденциална система (защо не е от типа А2). 2019
53 Секционен доклад, Красимира Алексова, Типологическа характеристика на българската евиденциална система (защо не е от типа А2). 2019
54 Секционен доклад, Руска Станчева, Красимира Алексова, Ролята на учителите и училището като фактор за формиране на езиковите нагласи. 2019
55 Секционен доклад, Руска Станчева, Красимира Алексова, Има ли въздействие ДЗИ по БЕЛ върху граматическата компетентност на младото поколение? 2019
56 Секционен доклад, Красимира Алексова, Анастасия Мосинец, Дубитатив и конклюзив в современном болгарском языке: сферы употребления и тактики перевода 2019
57 Секционен доклад, Руска Станчева, Красимира Алексова, Общественото мнение в България за спазването на правилата на писмения книжовен език в електронната комуникация 2019
58 Секционен доклад, Красимира Алексова, Персоналната мотивация за спазване на писмените книжовни норми 2019
59 Секционен доклад, Руска Станчева, Красимира Алексова, Общественото мнение в България за спазването на правилата на писмения книжовен език в електронната комуникация 2019
60 Секционен доклад, Красимира Алексова, Типологическа характеристика на българската евиденциална система (защо не е от типа А2). 2019
61 Пленарен доклад, Красимира Алексова, Анастасия Мосинец, Българският дубитатив и неговите функционални съответствия при превод на руски 2019
62 Секционен доклад, Красимира Алексова, Субективните евиденциали в съвременния български език. 2018
63 Секционен доклад, Красимира Алексова, Дубитатив в современном болгарском языке 2018
64 Секционен доклад, Красимира Алексова, Взаимовръзката между дубитатива и категориите лице и число в съвременния български език 2018
65 Секционен доклад, Красимира Алексова, Косвени евиденциали и степени на достоверност (върху материал от българския език) 2018
66 Секционен доклад, Красимира Алексова, Обвързаността на перцептивната яркост на някои правоговорни отклонения със социалната и личностната идентификация на говорещия 2018
67 Секционен доклад, Елена Иванова, Красимира Алексова, Грамматикализация ЩЕ в болгарском языке: следование, предположение, но не только. 2018
68 Секционен доклад, Красимира Алексова, Екатерина Търпоманова, Презумптивът в българския и румънския език. 2018
69 Секционен доклад, Красимира Алексова, Парадигмата на презумптива в съвременния български език (върху материали от интернет) 2018
70 Секционен доклад, Елена Иванова, Красимира Алексова, СЛЕДХОДНОСТ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ КАТО ГРАМАТИКАЛИЗИРАНИ ЗНАЧЕНИЯ НА ЧАСТИЦАТА ЩЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 2018
71 Секционен доклад, Красимира Алексова, Парадигмата на презумптива в съвременния български език (върху материали от интернет) 2018
72 Секционен доклад, Елена Иванова, Красимира Алексова, Презумиране формы в русско-болгарском параллельном корпусе 2018
73 Секционен доклад, Красимира Алексова, Взаимовръзката между дубитатива и категориите лице и число в съвременния български език 2018
74 Секционен доклад, Красимира Алексова, Методи за обработка на емпирични социолингвистични данни 2017
75 Секционен доклад, Красимира Алексова, Дубитативът и семантичните карти на модалността и евиденциалността 2017
76 Секционен доклад, Красимира Алексова, Когнитивен подход към социолингвистичната вариантност 2017
77 Секционен доклад, Йовка Тишева, Красимира Алексова, Обществено мнение и правоговор (върху материал от национално представително проучване) 2017
78 Секционен доклад, Красимира Алексова, Облигаторност и контекстова зависимост на морфологичните категории (върху материал от съвременния български език) 2017
79 Секционен доклад, Красимира Алексова, Съвременни нагласи към съотношението писмен : устен български език 2017
80 Секционен доклад, Красимира Алексова, Евиденциалността в обучението по български език като чужд 2017
81 Секционен доклад, Красимира Алексова, Обществени нагласи към т.нар. мекане в писмената и в устната реч 2017
82 Секционен доклад, Красимира Алексова, Съвременни нагласи към съотношението писмен : устен български език 2017
83 Секционен доклад, Красимира Алексова, Обществени нагласи към т.нар. мекане в писмената и в устната реч. 2017
84 Секционен доклад, Йовка Тишева, Красимира Алексова, Обществено мнение и правоговор (върху материал от национално представително проучване) 2017
85 Секционен доклад, Красимира Алексова, Методи за обработка на емпирични социолингвистични данни 2017
86 Секционен доклад, Красимира Алексова, Дубитативът и семантичните карти на модалността и евиденциалността 2017
87 Секционен доклад, Красимира Алексова, ЯЗЫКОВЫЕ УСТАНОВКИ (АТТИТЮДЫ) И ВАРИАНТНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ НОРМ 2016
88 Секционен доклад, Красимира Алексова, За какво говорят девиациите в употребите на дубитатива в българския език 2016
89 Секционен доклад, Красимира Алексова, Красимира Петрова, Страдательные причастия от непереходных глаголов в болгарском языке и их перевод на русский язык 2016
90 Секционен доклад, Красимира Алексова, Красимира Петрова, Страдательные причастия от непереходных глаголов в болгарском языке и их перевод на русский язык 2016
91 Секционен доклад, Красимира Алексова, Красимира Петрова, Страдательные причастия от непереходных глаголов в болгарском языке и их перевод на русский язык. 2016
92 Секционен доклад, Красимира Алексова, Когнитивен подход към социолингвистичната вариантност 2016
93 Секционен доклад, Красимира Алексова, Дубитативът в българския език и възпроизведената реч 2015
94 Секционен доклад, Красимира Алексова, КАК ИДЕНТИФИЦИРА СЪВРЕМЕННИЯТ БЪЛГАРИН ЕЗИКОВИЯ НИ ИЗТОК И ЕЗИКОВИЯ НИ ЗАПАД 2015
95 Секционен доклад, Красимира Алексова, ОТНОШЕНИЕТО АВТОР НА СУБСТРАТНОТО ИЗКАЗВАНЕ : АВТОР НА АКТУАЛНОТО ИЗКАЗВАНЕ С ДУБИТАТИВ 2015
96 Секционен доклад, Красимира Алексова, Типологически характеристики на съвременната българска езикова ситуация 2015
97 Секционен доклад, Красимира Алексова, Ренаратив и дубитатив в препредадено собствено изказване 2015
98 Секционен доклад, Красимира Алексова, Употреби на дубитатива в съвременния български език 2015
99 Секционен доклад, Красимира Алексова, Темпоралната парадигма на българския дубитатив 2015
100 Секционен доклад, Красимира Алексова, Темпоралните неутрализации в обучението по български език като чужд 2014
101 Секционен доклад, Красимира Алексова, Исследование языковых установок носителей языка методом анкетирования. 2014
102 Секционен доклад, Красимира Алексова, СВРЪХЯКАНЕТО – ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, УСТНИ И ПИСМЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ 2014
103 Секционен доклад, Красимира Алексова, Темпоралните неутрализации в обучението по български език като чужд 2014
104 Секционен доклад, Красимира Алексова, Как говорят съвременните българи 2014
105 Секционен доклад, Красимира Алексова, Типове синтетични глаголни словоформи в съвременния български език 2014
106 Секционен доклад, Красимира Алексова, Единадесета международна конференция по социолингвистика. 2012
107 Секционен доклад, Красимира Алексова, Комуникативни, прагматични и социолингвистични особености на семейния диалог при развод. 2011
108 Секционен доклад, Красимира Алексова, Синтагматика грамматических аффиксов в синтетической глагольной словоформе в современном болгарском языке 2011
109 Секционен доклад, Красимира Алексова, Динамиката в статуса на отклоненията от книжовно-разговорната норма в рамките на столичната езикова ситуация. 2009
Участие в редколегия
1 Красимира Алексова, . Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения – София, 21-23 април 2016 г. Т. 3. Морфология, синтаксис, прагматика. Юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова. София: Университет, Участие в редколегия 2022
2 Красимира Алексова, Проблеми на социолингвистиката, т. 14. Градска култура и езиково разнообразие, Участие в редколегия 2021
3 Красимира Алексова, Проблеми на социолингвистиката. Том ХІV. Градска култура и езиково разнообразие. Материали от Четиринадесетата международна конференция по социолингвистика, София 2020, Участие в редколегия 2021
4 Красимира Алексова, Проблеми на социолингвистиката. т. 13. Обществените процеси и тяхното отражение в езика. Велико Търново: Знак '94, Международно социолингвистическо дружество. ISBN 978-954-8305-52-5, ISSN 1314-5401, Участие в редколегия 2018
5 Красимира Алексова, Проблеми на социолингвистиката. Т. 12. Езиковата ситуация – състояние и тенденции. , Участие в редколегия 2014
6 Светослав Живков, Красимира Алексова (съст.). , Трети конгрес по българистика. 23 – 26 май 2013 г. т. 13. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Фонетика и граматика“. , Участие в редколегия 2014
7 Съст. Александрова, Ирен, Йовка Тишева, Красимира Алексова, Мария Калинова, Николай Чернокожев, Петя Осенова, Ренета Божанкова. , Филологическият проект – кризи и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция (24 – 26 април 2015). Велико Търново: Фабер, 2015, Участие в редколегия 2014
8 (Съст.) Красимира Алексова, Биляна Борисова, Надежда Александрова, Quod scripsi, scripsi. т. 2. - Спъпки от началото ІІ. Littera et Lingua Series Dissertationes 5, 2013. , Участие в редколегия 2013
9 (Съст.) Красимира Алексова, Биляна Борисова, Надежда Александрова, Quod scripsi, scripsi. т. 2. - Спъпки от началото ІІ. Littera et Lingua Series Dissertationes 5, 2013. , Участие в редколегия 2013
10 Ангел Г. Ангелов, Красимира Алексова, Катя Исса, Красимир Стоянов, Проблеми на социолингвистиката. Т. 11. Езикът във времето и пространството. , Участие в редколегия 1997
Учебно помагало
1 Мария Герджикова, Красимира Алексова, Деспина Василева , Български език и литература. 4. клас. Подготовка за външно оценяване., ISBN:978-619-02-0492-3, Колибри, София 2019
2 Мария Герджикова, Красимира Алексова, Деспина Василева , Тестове за външно оценяване по български език и литература. 7. клас. София: ИК „Колибри“, 2019. , ISBN: 978-619-02-0511-1, Колибри, София 2019
3 Стефанка Абазова, Красимира Алексова, Петър Петров, Тестови задачи за 11. и 12. клас. Литература., ISBN: 9789543442140, ПОНС България ЕООД 2012, София 2012