Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Петя Недкова

Author ID (SCOPUS):33568012500

Researcher ID (Web of Science):AAK-8310-2021

ORCID ID:0000-0002-7612-8348
Глава от книга
Petya Nedkova, Shadows and accretion disk images of compact objects, ISSN (print): 978-3-031-42095-5, ISSN (online): 978-3-031-42095-5, ISBN: 978-3-031-42095-5, Springer Nature, Cham, Switzerland, Ref, Рецензирано, International 2023
Дисертация д-р
Петя Георгиева Недкова, Exact solutions to the 5D Einstein-Maxwell equations and their thermodynamics, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн. Стойчо Язаджиев 2012
Друго (научно-популярни и др. под.)
P. Nedkova, Quasi-periodic oscillations from the accretion disk around rotating traversable wormholes, 2021
Монография
Petya Nedkova, Stoytcho Yazadjiev, "Mathematical aspects of static and stationary higher dimensional spacetimes", Ref, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Петя Недкова, ''Гравитационен лензинг на акреционни дискове'', Ръководител, 2019
2 Петя Недкова, ''Гравитационни вълни от осцилиращи неутронни звезди в модифицирани теории на гравитацията'', Член, 2018
3 Петя Недкова, ''The multi-messenger physics and astrophysics of neutron stars'', Член, 2017
4 Петя Недкова, Деформирани черни дупки: точни решения и наблюдателни следствия, Ръководител, , Номер на договора:DM 18/3 2017
5 Петя Недкова, ''Информационна геометрия на класически и квантови модели'', Член, 2017
6 Петя Недкова, ''Тестване на модифицирани теории на гравитацията с наблюдения на пулсари'', Член, 2017
7 Петя Недкова, Нови парадигми за фундаменталната структура на материята, Член, , Номер на договора:№ T 02/6 от 12.12.2014 2015
8 Петя Недкова, The String Theory Universe, Член, , Номер на договора:Cost Action MP1210 2013
9 Петя Недкова, "Структура и свойства на компактни обекти в релативистката астрофизика", Член, 2011
10 Петя Недкова, ,,Осцилации и квазинормални моди на компактни самогравитиращи обекти в релативистката астрофизика'', Член, 2011
11 Петя Недкова, ,,Свойства и динамика на релативистки обекти'', Член, 2010
12 Петя Недкова, ,,Структура и динамика на самогравитиращи сиситеми в четири и повече измерения на пространство-времето: черни дупки и космологии'', Член, 2009
13 Петя Недкова, "Квантова структура и геометрична природа на фундаменталните сили", Член, 2008
14 Петя Недкова, ,,Черни дупки в пространство-време с допълнителни измерения'', Член, 2008
Научно ръководство
1 Петя Недкова, ,,Движение на частици в пространство-време на черна дупка на Шварцшилд'', СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Симеон Петров 2015
2 Петя Недкова, ''Black objects in Kaluza-Klein theories'', Oldenburg University дипломна работа:Christian Knoll 2013
Статия в научно списание
1 Kristian Gjorgjieski, Jutta Kunz, Matheus C. Teodoro, Lucas G. Collodel, Petya Nedkova, Magnetized Thick Disks around Boson Stars, Physical Review D, vol:107 , issue:10, 2023, pages:103043-0, doi:https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.103043, Ref, Web of Science, IF (5.407 - 2023), Web of Science Quartile: Q1 (2023), SCOPUS, SJR (1.64 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2023), International 2023
2 Valentin Deliyski, Galin Gyulchev, Petya Nedkova, Stoytcho Yazadjiev, Polarized image of equatorial emission in horizonless spacetimes: naked singularities, PHYSICAL REVIEW D, vol:108, issue:104049, 2023, ISSN (print):1539-3755, ISSN (online):1550-2376, doi:https://doi.org/10.1103/PhysRevD.108.104049, Ref, Web of Science, IF (4.973 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2023), SCOPUS, SJR (1.64 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2023), PhD 2023
3 Staykov, Kalin, V, Luis Blazquez-Salcedo, Jose, Doneva, Daniela D., Kunz, Jutta, Nedkova, Petya, Yazadjiev, Stoytcho S., Axial perturbations of hairy Gauss-Bonnet black holes with a massive self-interacting scalar field, PHYSICAL REVIEW D, vol:105, issue:4, 2022, ISSN (print):2470-0010, ISSN (online):2470-0029, doi:10.1103/PhysRevD.105.044040 2022
4 Kalin V. Staykov, Jose Luis Blázquez-Salcedo, Daniela D. Doneva, Jutta Kunz, Petya Nedkova, Stoytcho S. Yazadjiev, Axial perturbations of hairy Gauss-Bonnet black holes with massive self-interacting scalar field, Physical Review D, vol:105, issue:4, 2022, pages:44040-0, doi:10.1103/PhysRevD.105.044040, Ref, Web of Science, IF (5.296 - 2020), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (1.89 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2022
5 Valentin Deliyski, Galin Gyulchev, Petya Nedkova, Stoytcho Yazadjiev, Observational features of thin accretion disks around traversable wormholes, Journal of Physics: Conference Series, 2022, Ref, Web of Science, PhD 2022
6 I. Bogush, D. Gal'tsov, G. Gyulchev, K. Kobialko, P. Nedkova, T. Vetsov, Photon surfaces, shadows and accretion disks in gravity with minimally coupled scalar field, Physical Review D, vol:106, issue:2, 2022, doi:doi:10.1103/PhysRevD.106.024034, Ref, Web of Science, IF ( - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR ( - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
7 Valentin Deliyski, Galin Gyulchev, Petya Nedkova, Stoytcho Yazadjiev, Polarized image of equatorial emission in horizonless spacetimes: Traversable wormholes, Physical Review D, 2022, Ref, Web of Science, PhD 2022
8 Valentin Deliyski, Galin Gyulchev, Petya Nedkova, Stoytcho Yazadjiev, Polarized image of equatorial emission in horizonless spacetimes: Traversable wormholes, Physical Review D, vol:106, issue:10, 2022, ISSN (print):0031-899X, ISSN (online):1536-6065, doi:https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.09455, Ref, IF, IF (4.973 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2022), PhD 2022
9 Galin Gyulchev, Petya Nedkova, Tsvetan Vetsov, Stoytcho Yazadjiev, Image of the thin accretion disk around compact objects in the Einstein-Gauss-Bonnet gravity, Eur. Phys. J. C , vol:81, issue:10, 2021, doi:https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-09624-5, Ref, Web of Science, IF (4.59 - 2020), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.94 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021) 2021
10 Efthimia Deligianni, Jutta Kunz, Petya Nedkova, Stoytcho Yazadjiev, Radostina Zheleva, Quasiperiodic oscillations around rotating traversable wormholes, Physical Review D, 2021, Ref, Web of Science Quartile: Q1 (2021), International 2021
11 Efthimia Deligianni, Burkhard Kleihaus, Jutta Kunz, Petya Nedkova, Stoytcho Yazadjiev, Quasiperiodic oscillations in rotating Ellis wormhole spacetimes, Physical Review D, 2021, Ref, Web of Science Quartile: Q1 (2021), International 2021
12 Matheus C. Teodoro, Lucas G. Collodel, Daniela Doneva, Jutta Kunz, Petya Nedkova, Stoytcho Yazadjiev, Thick toroidal configurations around scalarized Kerr black holes, Phys. Rev. D 104 (2021) 12, 124047, 2021, doi:https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.124047, Ref, IF, IF (5.296 - 2020), Web of Science Quartile: Q1 (2021), International 2021
13 Jose Luis Blázquez-Salcedo, Daniela Doneva, Sarah Kahlen, Jutta Kunz, Petya Nedkova, Stoytcho Yazadjiev, Axial perturbations of the scalarized Einstein-Gauss-Bonnet black holes, Phys. Rev. D 101, 104006 (2020), 2020, doi:10.1103/PhysRevD.101.104006, Ref, IF, IF (4.689 - ), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR ( - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2020
14 Galin Gyulchev, Jutta Kunz, Petya Nedkova, Tsvetan Vetsov, Stoytcho Yazadjiev, Observational signatures of strongly naked singularities: image of the thin accretion disk, The European Physical Journal C, vol:80, 2020, doi:https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-020-08575-7, Ref, Web of Science, IF (4.843 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (1.76 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2020
15 Jose Luis Blázquez-Salcedo, Daniela Doneva, Sarah Kalhen, Jutta Kunz, Petya Nedkova, Stoytcho Yazadjiev, Polar quasinormal modes of the scalarized Einstein-Gauss-Bonnet black holes, Phys. Rev. D 102, 024086 (2020), 2020, doi:10.1103/PhysRevD.102.024086, Ref, IF, IF (4.689 - 2020), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2020
16 Efthimia Deligianni, Jutta Kunz, Petya Nedkova, Quasiperiodic oscillations from the accretion disk around distorted black holes, Phys.Rev.D 102 (2020) 6, 064023, 2020, doi:https://doi.org/10.1103/PhysRevD.102.064023, Ref, IF, IF (4.689 - ), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2020
17 Daniela Doneva, Stella Kiorpelidi, Petya Nedkova, Eleftherios Papantonopoulos, Stoytcho Yazadjiev, Charged Gauss-Bonnet black holes with curvature induced scalarization in the extended scalar-tensor theories , Phys. Rev. D, issue:98, 104056 , 2018, doi:10.1103/PhysRevD.98.104056 , Ref, Web of Science, IF ( - 2017), SCOPUS, SJR ( - 2017), International 2018
18 Jai Grover, Jutta Kunz, Petya Nedkova, Alexander Wittig, Stoytcho Yazadjiev, Multiple shadows from distorted static black holes, Phys.Rev. D, issue:97, 084024 , 2018, doi: 10.1103/PhysRevD.97.084024, Ref, Web of Science, IF ( - 2017), SCOPUS, SJR ( - 2017), International 2018
19 B. Lazov, P. Nedkova, S. Yazadjiev, Uniqueness theorem for static phantom wormholes in Einstein-Maxwell-dilaton theory , Phys. Lett. B, 2018, Ref, IF, IF (4.8 - ) 2018
20 J. Kunz, P. Nedkova, S. Yazadjiev, Magnetized Black Holes in an External Gravitational Field. , Phys. Rev. D, том:96, 2017, стр.:24017-0, Ref, IF, IF (4.568 - 2016), в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
21 C. Knoll, P. Nedkova, Charged rotating dilaton black holes with Kaluza-Klein asymptotics, Physical Review D93 064052 , 2016, doi:DOI: 10.1103/PhysRevD.93.064052 , Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2016
22 S. Abdolrahimi, J. Kunz, P. Nedkova, Myers-Perry Black Hole in an External Gravitational Field, Physical Review D91 no.6, 064068 , 2015, doi:10.1103/PhysRevD.91.064068 , Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
23 S. Abdolrahimi, J. Kunz, P. Nedkova, C. Tzounis, Properties of the distorted Kerr black hole, JCAP 1512 009 , 2015, doi:10.1088/1475-7516/2015/12/009, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
24 J. Kunz, P. Nedkova, C. Stelea, Charged black holes on Kaluza-Klein bubbles, Nucl.Phys. B874 773, 2013, doi:DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2013.06.013 , Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
25 P. Nedkova, S. Yazadjiev, New Magnetized Squashed Black Holes -- Thermodynamics and Hawking Radiation, Eur. Phys. J. C73 , 2377 , 2013, doi:DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2377-y, Ref, Web of Science 2013
26 P. Nedkova, V. Tinchev, S. Yazadjiev, Shadow of a rotating traversable wormhole, Physical Review D88 124019 , 2013, doi:DOI: 10.1103/PhysRevD.88.124019 , Ref, Web of Science 2013
27 P. Nedkova, S. Yazadjiev, Magnetized Black Hole on Taub-Nut Instanton, Physical Review D85 064021 , 2012, doi:DOI: 10.1103/PhysRevD.85.064021, Ref, Web of Science 2012
28 Nedkova, Petya G., P. Nedkova, Magnetized black hole on the Taub-NUT instanton, PHYSICAL REVIEW D, vol:85, issue:6, 2012, ISSN (print):1550-7998, ISSN (online):1550-2368, doi:10.1103/PhysRevD.85.064021 2012
29 P. Nedkova, S. Yazadjiev, On the Thermodynamics of 5D Black Holes on ALF Gravitational Instantons , Physical Review D 84 124040 , 2011, doi:10.1103/PhysRevD.84.124040, Ref, Web of Science 2011
30 Nedkova, Petya G., P. Nedkova, Thermodynamics of 5D black holes on asymptotically locally flat gravitational instantons, PHYSICAL REVIEW D, vol:84, issue:12, 2011, ISSN (print):1550-7998, ISSN (online):1550-2368, doi:10.1103/PhysRevD.84.124040 2011
31 P. Nedkova, S. Yazadjiev, Rotating black ring on Kaluza-Klein bubbles , Physical Review D 82 044010 , 2010, doi:10.1103/PhysRevD.82.044010 , Ref, Web of Science 2010
32 Stoytcho S. Yazadjiev, Petia G. Nedkova, Sequences of dipole black rings and Kaluza-Klein bubbles, JHEP 1001, 048 , 2010, doi:10.1007/JHEP01(2010)048 , Ref, Web of Science 2010
33 Stoytcho S. Yazadjiev, Petia G. Nedkova, Magnetized configurations with black holes and Kaluza-Klein bubbles: Smarr-like relations and first law , Physical Review D 80, 24005, 2009, doi:10.1103/PhysRevD.80.024005 , Ref, Web of Science 2009
34 Yazadjiev, Stoytcho S., P. Nedkova, Magnetized configurations with black holes and Kaluza-Klein bubbles: Smarr-like relations and the first law, PHYSICAL REVIEW D, vol:80, issue:2, 2009, ISSN (print):1550-7998, ISSN (online):1550-2368, doi:10.1103/PhysRevD.80.024005 2009
Статия в поредица
1 Galin Gyulchev, Jutta Kunz, Petya Nedkova, Tsvetan Vetsov, Stoytcho Yazadjiev, Observational signatures of strongly naked singularities: image of the thin accretion disk, The European Physical Journal C, issue:80, 2020, doi:https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-020-08575-7, Ref, Web of Science, IF (4.843 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (1.76 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), (https://inspirehep.net/literature/1785665), International 2020
2 Galin Gyulchev, Petya Nedkova, Tsvetan Vetsov, Stoytcho Yazadjiev, Image of the Janis-Newman-Winicour naked singularity with a thin accretion disk, Phys. Rev. D , issue:100, Publisher:American Physical Society, 2019, pages:1-13, doi:https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.024055, Ref, Web of Science, IF (4.368 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (1.703 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2019) 2019
3 Galin Gyulchev, Petya Nedkova, Vassil Tinchev, Stoytcho Yazadjiev, On the shadow of rotating traversable wormholes, The European Physical Journal C, брой:78, издателство:SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2018, стр.:1-19, ISSN (print):1434-6044, ISSN (online):1434-6052, doi:10.1140/epjc/s10052-018-6012-9, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (PHYSICS, PARTICLES & FIELDS) 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 V. Deliyski, G. Gyulchev, P. Nedkova, S. Yazadjiev, Observational features of thin accretion disks around traversable wormholes, J. Phys.: Conf. Ser., 2022, pages:12002-12008, ISSN (print):1742-6588, ISSN (online):1742-6596, doi:10.1088/1742-6596/2255/1/012002, Ref, Web of Science, IF (0.5 - 2021), Web of Science Quartile: Q4 (2022), SCOPUS, SJR (0.21 - 2021), PhD 2022
2 G.Gyulchev, P. Nedkova, V. Tinchev, S. Yazadjiev, Cusp structure in shadows casted by rotating wormholes , AIP Conf.Proc. 2075 (2019) no.1, 040005, 2019, doi: 10.1063/1.5091165, Ref 2019
3 J. Kunz, P. Nedkova, S. Yazadjiev, Distorted black holes in an external magnetic field , AIP Conf.Proc. 2075 (2019) no.1, 040004, 2019, Ref, International 2019
4 B. Lazov, P. Nedkova, S. Yazadjiev, Uniqueness of static phantom wormhole solutions to the Einstein-Maxwell-dilaton equations , AIP Conf.Proc. 2075 (2019) no.1, 090024, 2019, doi: 10.1063/1.5091238, Ref 2019
5 S. Abdolrahimi, J. Kunz, P. Nedkova, Rotating distorted black holes in higher dimensions , Proceedings of the MG14 Meeting on General Relativity, редактор/и:Massimo Bianchi , Robert T Jantzen , Remo Ruffini, издателство:World Scientific, 2017, стр.:1763-1768, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
6 P. Nedkova, S. Yazadjiev, Charged Black Holes on the Taub-Bolt Instanton and Their Thermodynamics, Proceedings of the 13th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics, and Relativistic Field Theories, редактор/и:Thibault Damour, Robert T. Jantzen , Remo Ruffini , издателство:World Scientific, 2015, стр.:1330-1332, doi:10.1142/9789814623995_0163, Ref 2015
7 Stoytcho S. Yazadjiev, Petya Nedkova, Sequences of dipole black rings and Kaluza-Klein bubbles , Proceedings of the 12th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics, and Relativistic Field Theories, редактор/и:Thibault Damour, Robert T. Jantzen , Remo Ruffini , издателство:World Scientific, 2012, стр.:1084-1086, doi:10.1142/9789814374552_0139 , Ref 2012
8 P. Nedkova, S. Yazadjiev, Rotating black ring on Kaluza-Klein bubbles , Proceedings of the 2nd Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, редактор/и:Michail D. Todorov , Christo I. Christov , издателство:AIP Conf. Proc. 1301 , 2010, стр.:347-354, doi:10.1063/1.3526631 , Ref 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Петя Недкова, "The Shadow of Black Holes and Compact Objects" 2019
2 Секционен доклад, Петя Недкова, Distorted black holes shadows 2018
3 Секционен доклад, Петя Недкова, Distorted Black Holes in an External Magnetic Field 2018
4 Секционен доклад, Петя Недкова, ''Distorted black holes: exact solutions in an external magnetic field and local shadows'' 2017
5 Секционен доклад, Петя Недкова, Black holes in external gravitational fields 2016
6 Секционен доклад, Петя Недкова, Rotating distorted black holes in higher dimensions 2015
7 Секционен доклад, Петя Недкова, Rotating distorted black holes in higher dimensions 2015
8 Секционен доклад, Петя Недкова, Distorted black holes in four and higher dimensions 2014
9 Секционен доклад, Петя Недкова, Black hole shadow: the image of black holes 2013
10 Секционен доклад, Петя Недкова, Exact black hole solutions in five dimensions 2012
11 Секционен доклад, Петя Недкова, Charged Black Holes on the Taub-Bolt Instanton and Their Thermodynamics 2012
12 Секционен доклад, Петя Недкова, Rotating black ring on Kaluza-Klein bubbles 2010
13 Секционен доклад, Петя Недкова, Sequences of dipole black rings and Kaluza-Klein bubbles 2009