Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Надя Манолова-Николова
Изложби
Надя Иванова Манолова-Николова , Национална 50 годишен юбилей Исторически факултет СУ 2022 Ректорат на Софийския университет 22 постера със снимки на преподаватели от Исторически факултет от създаването на ИФилологическия факултет до историята на съвременния Исторически факултет 2022
Книга
1 Надя Манолова-Николова, Българите, църковното строителство и религиозната литература (30-40-те години на ХІХ век), ISBN:ISBN 978-954-07-4175-8, УИ " Св. Климент Охридски" , София, Рецензирано 2016
2 Надя Манолова-Николова, Красимира Табакова, Испания, Балканите и българите XVIII - XIX век., ISBN:ISBN 978-954-07-4041-6, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
3 Надя Манолова-Николова, Пенка Желева, Исторически изследвания за Средна Западна България XV-XIX век. , ISBN:ISBN 978-954-07-3746-1, УИ "Св. Климент Охридски", София 2014
4 Надя Манолова-Николова, Чумавите времена 1700-1850. , ISBN:ISBN 954-90589-9-9, ИФ-94; , София 2004
5 Бони Петрунова, Валери Григоров, Надя Манолова-Николова, Свети места в Годечко, Драгоманско и Трънско, ISBN:ISBN 954-8872-28-5, IMIR , София, Ref, Рецензирано 2001
6 Надя Манолова-Николова, Пенка Желева, Летописни бележки от Средна Западна България XVI-XX век, ISBN:ISBN 954-607-264-8 , ЛИК, София, Ref, Рецензирано 1999
Научен проект
1 Надя Манолова-Николова, „Котел и Старопланинският регион - икономика, миграции, общество (краят на XIX – началото на ХХ в.)“, Член, , Номер на договора:Договор № 80-10-103/ 15.04.2019 г. 2019
2 Надя Манолова-Николова, Проучване на испански документи за Балканите и България(ХІХ и ХХ в.) от Националния исторически архив и Националната библиотека в Мадрид. , Ръководител, , Номер на договора:№ 80-10-195 2018
3 Надя Манолова-Николова, Испански документи за българската история ХVІІІ - ХХ в., Член, , Номер на договора:137 от 21.04.2017 г. 2017
4 Надя Манолова-Николова, Кюстендил и Кюстендилският район през Възраждането - теренни наблюдения., Ръководител, 2017
5 Надя Манолова-Николова, „ИСПАНСКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ ХІХ – ХХ в.“ ; , Член, , Номер на договора:Договор № 234/2016 г 2016
6 Надя Манолова-Николова, Студентски практики Фаза 1, Член, , Номер на договора:№ BG 05M20P001 – 2.002- 0001 2016
7 Надя Манолова-Николова, Превод и систематизация на испански документи от Националния исторически архив – Мадрид., Ръководител, , Номер на договора:№ 84/2015 г. 2015
8 Надя Манолова-Николова, Документи за Балканите и българите в Мадридските архиви., Член, , Номер на договора:№ 108/8.05.2014 2014
9 Надя Манолова-Николова, Студентски практики, финансиран от ОП НОИР , Член, , Номер на договора:№ BG 05PO001 – 3.3. 07-0002 2014
10 Надя Манолова-Николова, Испански документи за Балканите и българите ХVІІІ – ХХ в. , Член, , Номер на договора:№ 177/ 16.05.2013 2013
11 Надя Манолова-Николова, Испански документи във Фондовете на Държавен исторически архив от епохата на Българското Възраждане. , Член, , Номер на договора: № 263/ 16. 05. 2009 2009
12 Надя Манолова-Николова, Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000 г., Член, ФНИ на МОНМ, Номер на договора:TK02-338 (TK_09_0710) 2009
13 Надя Манолова-Николова, Преходът: гласове, образи и памет , Член, ФНИ на МОМН, Номер на договора:02/1-16.12.2009 г. 2009
14 Надя Манолова-Николова, Религия и идентичност при банатските българи., Ръководител, , Номер на договора:№ 6/15. 05. 2009 2009
15 Надя Манолова-Николова, Традициите в крак с времето , Член, ФНИ на МОМН, Номер на договора:DTK, 02/13 от 16.12.2009; 2009
16 Надя Манолова-Николова, Видинският район през ХІХ и ХХ век., Ръководител, , Номер на договора:№ 81/2008 2008
17 Надя Манолова-Николова, Видин и Видинският район ХІХ-ХХ век. , Ръководител, , Номер на договора:№ 97 / 2007 2007
18 Надя Манолова-Николова, Визуална история на Българското възраждане. , Член, , Номер на договора:№ 93 / 2006 2006
19 Надя Манолова-Николова, Българската младеж и социалните промени до Първата световна война. , Член, , Номер на договора:ОХН - 1411/2004 2005
Научно ръководство
1 Надя Манолова-Николова, "Стратегия за управление на културното и природното наследство на община Павликени". , дисертация д-р:Диана Николаева Кънчева/Митева 2023
2 Надя Манолова-Николова, Българите в Лайпциг през Възраждането., СУ Исторически факултет дисертация д-р:Аделина Петрова 2021
3 Надя Манолова-Николова, Църковно-националното движение в Добруджа през ХІХ век. , СУ - Исторически факултет дисертация д-р:Мирослав Георгиев 2021
4 Надя Манолова-Николова, Българите в Мала Азия 1800 - 1914 г. , Исторически факултет, Софийски университет дисертация д-р:Стоян Шиваров 2018
5 Надя Манолова-Николова, Българските търговци и правната регулация на търговско - финансовите отношения в Османската империя (40-те - 70-те години на XIX в.), Исторически факултет СУ дисертация д-р:Ивелина Машева 2014
Редактор на издание нереферирано
Надя Манолова-Николова, Известия на Общински исторически музей-Брезник, т. 2., Редактор на издание нереферирано 2019
Статия в научно списание
1 Надя Манолова-Николова, Въпроси към биографията на трънския национален деец Тако Пеев., Известия на Общински исторически музей - Брезник, том:IV, 2023, стр.:52-67, ISSN (print):ISSN print 2603-5049 2023
2 Надя Манолова-Николова, ЗА САМОКОВСКИЯ ЗОГРАФ КОСТАДИН ВАЛЬОВ , История Istorya History, том:31, брой:1, 2023, стр.:9-18, doi:https://doi.org/10.53656/his2023-1-1-abo, Ref, IF ( - 2023) 2023
3 Nadya Mnanolova-Nikolova, Hristiyan Atanasov, Taking Care of Orphans’ Properties: the Funds for Orphans in the Danube Vilayet of the Ottoman Empire (1864–78), Turkish Historical Review, vol:13, issue:3, 2022, pages:372-398, ISSN (print):1877-5454, ISSN (online):1877-5462, doi:DOI: https://doi.org/10.1163/18775462-bja10001, Ref, IF ( - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (2022), SCOPUS, SJR ( - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2022) 2022
4 Надя Манолова-Николова, Известия на Общински исторически музей - Брезник, том II, 2019 г., Известия на Общински исторически музей - Брезник, том:III, 2021, стр.:186-191, ISSN (print):2603-5049 2021
5 Надя Манолова-Николова, Стоян Шиваров, Османотурски документи за Брезник и Брезнишко ХVІІ - ХІХ в. , Известия на Общински исторически музей Брезник, том:І, 2019, стр.:73-86, ISSN (print):2603, ISSN (online):5049, PhD 2019
6 Надя Манолова-Николова, Първият български митрополит в Пирот - Партений Нишавски 1867 - 1874 г. , Известия на общински исторически музей - Брезник, том:т. II, 2019, стр.:107-116, ISSN (print):2603-5049 2019
7 Надя Манолова-Николова, Стоян Шиваров, Османо-турски документи за Брезник и Брезнишко 17 - 19 в. , Известия на Общински исторически музей - Брезник, vol:1, 2018, pages:73-86, ISSN (print):ISSN print 2603-5049 2018
8 Надя Манолова-Николова, Митрополитският храм "Св. Неделя" в София 1820 - 1821 г., Исторически преглед/излиза 2018, брой:кн. 3-4, 2017, стр.:130-156, doi:ISSN - 0323 - 9748 2017
9 Надя Манолова-Николова, Испания, ген. Хуан Прим и Кримската война. , ИИИИ, том:т. ХХХI, 2014, стр.:269-286, doi:ISSN - 2367 - 5187 2014
10 Надя Манолова-Николова, Пенка Желева, Рисувани надгробни и оброчни кръстове от Средна Западна България. , Известия на РИМ-Перник., том:2, 2014, стр.:248-287, doi:ISSN - 1313-4078 2014
11 Надя Манолова-Николова, Църква и модернизация: Бележки за първата половина на ХІХ век., Исторически преглед, брой:кн. 3-4, 2014, стр.:47-58, doi:ISSN - 0323 - 9748 2014
12 Надя Манолова-Николова, Църква и вяра (ХVIII-XX в.) в българската историческа периодика от прехода (1990-2010 г.) /библиография/. , АНАМНЕЗА, том:VIII, брой:3, 2013, стр.:183-214 2013
13 Надя Манолова-Николова, Шуменската църква “Св. Възнесение/Св. Георги” 1829-1831 г., Историческо бъдеще, брой:1-2, 2012, стр.:220-231, doi:ISSN - 1311-0144 2012
14 Надя Манолова-Николова, Пенка Желева, Les localités au courant de Gorna Struma pendant les 15-17éme sieclés (Histoire bréve)., BHR, брой:1-2, 2010, стр.:16-43, doi:ISSN - 0204 - 8906 , Ref, Web of Science 2010
15 Надя Манолова-Николова, Испански документи за Софийско -Пловдивската католическа епархия в края на XVIII век., Историческо бъдеще, брой:1-2, 2010, стр.:237-245, doi:ISSN 1311-0144 2010
16 Надя Манолова-Николова, Възрожденска микроистория: Манастирът „Св. Св. Кирик и Юлита” в Нишавската епархия през 18-19 в., Балканистичен форум, том:XVIII Памет и забрава, брой:1-2-3, 2009, стр.:252-269, doi:ISSN 1310-3970 2009
17 Надя Манолова-Николова, Българските учители в смесените етнически региони/примерът на гр. Омуртаг-първата половина на ХХ век/., История, брой:2, 2006, стр.:11-20, doi:ISSN 0861-3710 2006
18 Надя Манолова-Николова, Датировка и локализация на една приписка за чумата. , Paleobulgarica, Старобългаристика., том:ХХХ, брой:2, 2006, стр.:80-84, doi:ISSN 0204 - 4021 2006
19 Надя Манолова-Николова, Елена Попова, Царибродският кръст “Св. Троица”. , Минало, брой:1, 2004, стр.:25-35, doi:ISSN 1310-3415 2004
20 Надя Манолова-Николова, Нишавските владици през ХІХ век. , История, брой:1, 2001, стр.:10-12, doi:ISSN 0861-3710 2001
21 Надя Манолова-Николова, Das mittlere westbulgarien 1877-1879 (übergang zwischen zwei Epochen)., BHR, брой:1-2, 2000, стр.:41-55, doi:ISSN - 0204- 8906 , Web of Science 2000
22 Надя Манолова-Николова, Приписки и микроистория. , Историческо бъдеще, брой:1-2, 1999, doi:ISSN - 1311-0144 1999
23 Надя Манолова-Николова, Здравко Пеев, Документи за освобождението на района Трън – Брезник ( 1878-1879г.)., История, брой:1, 1998, стр.:30-37, doi:ISSN 0861-3710 1998
24 Надя Манолова-Николова, Знано буди кой прави цркву...“ (Църквата „Св. Вмк Димитрий“ на с. Ярловци в Трънския край. , Балканистичен форум, брой:1, 1997, стр.:69-81, doi:ISSN 1310-3970 1997
25 Надя Манолова-Николова, Преходът между две епохи в Трънско-Брезнишкия край 1877-1879 г., Родина, Списание за българска историческа литература Родина , брой:III - IV, м. юли - декември , 1997, стр.:153-173 1997
Статия в поредица
1 Надя Манолова-Николова, Партений Зографски, Поленински и Нишавски /Биографични бележки/. , Биографични очерци., брой:том I, редактор/и:Пламен Митев , издателство:Университетско издателство, СУ., 2021, стр.:9-41, ISBN: ISBN 978-954-07-5102-3 2021
2 Надя Манолова-Николова, Религиозната литература за българите (първата половина на ХІХ век), Известия на Исторически музей Кюстендил, брой:т. ХХ, редактор/и:Светослава Филипова, Веска Спасова, Явор Митов, Десислава Стоичкова, издателство:Фабер, 2019, стр.:383-398, ISSN (print):0861–4342 2019
3 Надя Манолова-Николова, Ангел Апостолов и др., Българската еволюция през Възраждането - примери от църковното строителство през 30-те години на ХІХ в., Кюстендилски четения, том:Историята между революцията и еволюцията, брой:23 (2017), редактор/и:В. Дебочички, Г. Николов, Св. Живков, М. Милчева, издателство:УИ " Св. Климент Охридски" , 2018, стр.:103-111, ISBN:ISBN 978-954-07-4594-7 2018
4 Надя Манолова-Николова, Българското църковно строителство през 30-те години на ХІХ в. , Християнство и култура, брой:2 /89/, издателство:Комунитас , 2014, стр.:99-105, doi:ISSN - 1311 - 9761 2014
5 Надя Манолова-Николова, Пенка Желева, Селища от Горна Струма ХV-ХVІІ век. , Известия на РИМ - Кюстендил., брой:т. XVI, издателство:Велико Търново, 2010, стр.:95-117, doi:ISSN 0861-4342 2010
6 Надя Манолова-Николова, La cultura europea contra la peste en los Balcanes durante el siglo XVIII-XIX. , Actas del IX Congreso “Cultura Europea”. Pamplona, 24-27 de octubre de 2007., редактор/и:I. Pastor, M. Casrtillo, R. García, I. Olejua, J. Vázques, M. Villela, издателство:Universidad de Navarra, 2009, стр.:443-449 2009
7 Надя Манолова-Николова, Приписките – възможностите на различните подходи., Известия на РИМ - Перник., брой:т. 1, редактор/и:В. Пауноа, М. Добрева, А. Бакъмска, Ф. Михайлов, П. Желева, издателство:Аргус, 2008, стр.:254-264, doi:ISSN 1313-4078 2008
8 Надя Манолова-Николова, Наблюдения върху чумните епидемии и култа към Св. Харалампий., Сб. Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ – нач. на ХХ в.)., редактор/и:Пламен Митев, издателство:ИФ-94, 2003, стр.:203-230, doi:ISBN 954-90589-5-6 2003
9 Надя Манолова-Николова, Православната църква в живота на възрожденския българин., Българската църква през вековете. , редактор/и:Петко Петков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2003, стр.:170-178, doi: ISBN 954-07-1698-5 2003
10 Надя Манолова-Николова, Български източници за чумата в Османската империя (ХVІІІ-ХІХ в.)., В търсене на истината. Юбилейно издание по случай 75 години от рождението на проф. Н. Генчев., редактор/и:Елка Дроснева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2002, стр.:129-134, doi: ISBN 954-07-1738-8 2002
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Надя Манолова-Николова, Българската историография за епидемиите от чума и холера в Османската империя/Бележки/, От Черната смърт до холерата, редактор/и:Албена Симова, Анелия Стоянова, Любомир Кръстев, издателство:Университетско издателство, СУ., 2023, стр.:9-19, ISBN:978-954-07-5637-0 2023
2 Надя Манолова-Николова, Неизвестен документ за Трън и самоковския зограф Костадин Вальов, Българските земи в архивите и документите от 18-19 в. Модерност и традиция. , редактор/и:Хр. Атанасов, О. Събев, издателство:За буквите, 2022, стр.:63-74, ISSN (print):978-619-185-584-1 2022
3 Надя Манолова-Николова, Албена Миланова и др., За митрополит Евстатий Нишавски (Пелагонийски)1874 - 1878 г. , Кракра 1, editor/s:Венцислава Крумова; Георги Н. Николов, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски" София , 2020, pages:171-186, ISBN:978-954-07-4981-5 2020
4 Надя Манолова-Николова, Иван Русев и др, Котленските спомоществователи през 1846 г. , Котел и Старопланинският регион. Икономика, миграции, общество. София. ISBN 978-954-07-5009-5, редактор/и:Иван Русев, издателство:Университетско издателство, СУ., 2020, стр.:63-72, ISBN: ISBN 978-954-07-5009-5 2020
5 Надя Манолова-Николова, Пламен Митев и др., Пиротските спомоществователи през 40-50-те години на 19 в. , Дарителство и предприемачество на Балканите през 19 в. по примера на бр. Евлоги и Христо Георгиеви. , редактор/и:Пламен Митев, издателство:Университетско издателство, СУ., 2020, стр.:79-91, ISBN: ISBN 978-954-07-5038-5 2020
6 Надя Манолова-Николова, Децата сираци през Възраждането - бележки, Градиво за изследване на детето, децата и детството. кн. 1., редактор/и:Маргарита Карамихова; Борислава Петрова, издателство:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ; ВТУ , 2019, стр.:9-21, ISBN:978-619-208-202-4 2019
7 Надя Манолова-Николова, Храмовото строителство в периода 1812 - 1828 г. , В: 200 години храм "Успение на Пресвета Богородица"., 2019, стр.:5-13 2019
8 Надя Манолова-Николова, Ангел Николов, Александър Николов, Албена Миланова, и др., Бележки върху Псалтир от 1495 г. , Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Николов, редактор/и:доц. д-р Ангел Николов, издателство:УИ " Св. Климент Охридски", 2018, стр.:828-833, doi:ISBN 978-954-07-4490-2, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
9 Надя Манолова, Пенка Данова, Калина Минчева, Анна Леонтиева и др., Българското църковно строителство през 30-те год на ХІХ в.(историографски бележки), Трети международен конгрес по Българистика, 23 - 26 май 2013 г., т. 21 , редактор/и:Т. Попнеделев, издателство:УИ " Св. Климент Охридски", 2018, стр.:39-51, doi: ISBN 978-954-07-3840-6, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
10 Надя Манолова-Николова, Допълнение към учебния разказ - история на природните бедствия на Балканите 15 - нач. на 19 в. , Общество, памет, образование. /История и обществени нагласи/ т. 4, редактор/и:Красимир Кръстев; Тодор Мишев, издателство:ИК Силует ЕООД, 2018, стр.:50-63 2018
11 Надя Манолова-Николова, Антоанета Кирилова, Валери Колев, и др., Испанско сведение за българското въстание от 1850 г., Изследвания и материали за Видин и Видинско, т. ІІІ, редактор/и:Пламен Митев, Ваня Рачева, издателство:УИ " Св. Климент Охридски", 2018, стр.:135-142, doi:ISBN 978-954-07-3647 - 1 2018
12 Надя Манолова-Николова, Българската еволюция през Възраждането - примери от църковното строителство през 30-те години на ХІХ век. , Войни, революции памет., редактор/и:К. Грозев Р. Михнева, издателство:София, Камея, 2017, стр.:20-28, doi:ISBN 978-619-7084-36-8 , в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
13 Надя Манолова-Николова, Иван Русев, Марко Димитров, Пенчо Пенчев, Сирашките каси в Османската империя - Трънската каса 1872 - 1875 г. В: Известия на ЦСИИ, т. 2., Разнообразието в българското стопанско историческо развитие, редактор/и:Иван Русев, издателство:Варна, 2017, стр.:375-387, doi:ISSN 2534 - 9244, Ref 2017
14 Надя Манолова-Николова, Трънската каса за сираци 1872 - 1875 г. , Българите в Османската империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности., редактор/и:Ваня Рачева, издателство:УИ " Св. Климент Охридски", 2017, doi:ISBN 978-954-07-4352 -3 , в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
15 Надя Манолова-Николова, Църква и вяра /ХVІІІ - ХІХ В./ в българската историческа периодика от прехода 1990 - 2010 г. /Библиография от централните софийски издания/., Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов /1943 - 2012/., редактор/и:В. Гюзелев, издателство:ИК "Гутенберг", 2017 2017
16 Надя Манолова-Николова, За холерата в Османската империя през 60-те години на ХІХ век /По материали от българския възрожденски печат/. , Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева., редактор/и:Милета Милчева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:235-244, doi:ISBN 978-954-07-4074-4 2016
17 Надя Манолова-Николова, Милена Петкова-Енчева, За чумната епидемия на Балканите в края на ХVII – началото на XVIII в. , Културна и медицинска антропология. Сб. В чест на проф. Минчо Георгиев. , редактор/и:Борислав Кременски, издателство: АИ „Проф. Марин Дринов“., 2015, стр.:166-171, doi:ISBN 978-954-322-846-1 2015
18 Надя Манолова-Николова, Испански документ за Европейска Турция от XIX век. , Двувековният път на едно понятие „Балканският полуостров" (1808 – 2008 г.)., редактор/и:Ив. Първев, М. Баръмова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:83-94, doi:ISBN 978-954-07-3290 -9 2014
19 Надя Манолова-Николова, Димитър Димитров, Природни бедствия във времето на Софроний – Дендрохронология и дендрохронологически анализи. , Софроний Врачански- книжовник и политик от Новото време. Сборник с материали от Международна научна конференция, София., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:148-161, doi:ISBN 978-954-07-3645-7 , PhD 2014
20 Надя Манолова-Николова, Църква и вяра (XVIII-XX в.) в Известията на музеите от Северозападна България (историографски бележки). , Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко (ХІХ XX в.), Сборник с материали от Международна научна конференция, Видин, 24-25 октомври 2013 г., редактор/и:Св. Кръстева, издателство:Веда Словена, 2014, стр.:46-61, doi: ISBN 978-954-8846-26-4 2014
21 Надя Манолова-Николова, Spain and the Crimean war. , Power and Influence in South-Eastern Europe 16 th-19-th century., редактор/и:P. Mitev, I. Parvev, M. Baramova, V. Racheva.(Eds), издателство:LIT, 2013, стр.:367-374, doi: ISBN 978-3-643-90331-0 2013
22 Надя Манолова-Николова, Бележки за Етрополе през 18-19 в. , История и култура на старопланинското население. По примера на общините Етрополе и Сунгурларе., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:121-132, doi:ISBN 978-954-07-3543-6 2013
23 Надя Манолова-Николова, Гравюри за Османската империя от ХVІ век в Испания., Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. , редактор/и:доц. д-р Красимира Мутафова, издателство:Фабер, 2012, стр.:389-393, doi:ISBN 978-954-400-721-8 2012
24 Надя Манолова-Николова, Йордан Иванов в Испания. , сб. Кюстендилски четения 2007, Заедно или разделени. Европа на съюзите, личностите и регионите. ИФ-СУ „Св., издателство:lib.sudigital.org/record/18923/files/SUDIGTL-BOOK-2012-028.pdf , 2012, стр.:84-90 2012
25 Надя Манолова-Николова, Русия и българското въстание от 1850 г. , Историята, истината, историкът, Юбилейно издание по случай 80-годишнината на проф. Николай Генчев., редактор/и:Милета Милчева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”,, 2012, стр.:132-144, doi:ISBN 978-954-07-3438-5 , Ref, Web of Science 2012
26 Надя Манолова-Николова, Храмове и политика: българското църковно строителство (1812-1821). , Българското възрожденско общество, проблеми, борби и постижения., редактор/и:Ил. Тодев, О. Тодорова, Пл. Божинов, А. Кирилова, издателство:АИ „Проф. М. Дринов" София, 2012, стр.:104-114, doi:ISBN 978-954-322-544-6 , Ref, Web of Science 2012
27 Надя Манолова-Николова, Въпроси към историята на Етрополе., Етрополската книжовна школа и българският ХVII век., издателство:Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”., 2011, стр.:9-17, doi:ISBN 978-954-523-121-6 2011
28 Надя Манолова-Николова, Село Радово в Трънския край /ХV-ХІХ в./ , сб. Факти и мистификации в старите текстове. , редактор/и:Б. Христова, Ел. Узунова, издателство:ИК "Гутенберг", 2011, стр.:333-349, doi: ISBN 978-954-617-119-1 2011
29 Nadia Manolova-Nikolova, Spanish Records of Istanbul at the End of the 18 th Century. , Empires and Peninsulas, Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699 – 1829., редактор/и:P. Mitev, I. Parvev, M. Baramova, V. Racheva, издателство:LIT Vergland Dr. W.Hopf Berlin, 2010, стр.:115-125, doi:ISBN 978-3-643-10611-7 , Ref, Web of Science 2010
30 Надя Манолова-Николова, За ранната история на Нишавската епархия., Sine ira et studio, Изследвания в памет на проф. З. Маркова. , издателство:Академично издателство „Проф. М. Дринов"., 2010, стр.:326-338, doi:ISBN 978-954-322-344-2 2010
31 Надя Манолова-Николова, За житието на св. Харалампий., Българската православна църква -традиции и настояще. , редактор/и:П. Павлов Л. Зидарова, издателство:ИК "Гутенберг", 2009, стр.:115-123, doi:ISBN 978-954-617-058-3 2009
32 Надя Манолова-Николова, “Златното” време на детството-възрожденски аспект. , сб. И настъпи време за промяна. Образование и възпитание в България 19 - 20 в. , редактор/и:Ал. Костов, Д. Парушева, Р. Прешленова, издателство:,Институт по Балканистика при БАН, 2008, стр.:9-15, doi: ISBN 978-954-92231-2-5 2008
33 Надя Манолова-Николова, Документи за Нишавската епархия от средата на ХІХ в., Университетски четения и изследвания по българска история, ІV международен семинар, Смолян, 11-13 май 2006. , издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2008, doi: ISBN 978-954-07-2768-4 2008
34 Надя Манолова-Николова, Едно писмо от Знеполски Пеев архив. , Етнически и културни пространства на Балканите, сб. В чест на проф. Цв. Георгиева, ч. 1. , редактор/и:Светлана Иванова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:565-571, doi:ISBN 978-954-07-2713-4 (ч.І) 2008
35 Надя Манолова-Николова, За букурещките българи – Ан. Х. Г. Полизов, Д. Х. Й. Бакалоглу и С. Попович. , Балканските измерения на братя Мустакови, Сборник с материали от международна научна конференция Габрово, 18-19.09.2007., редактор/и:Ваня Рачева Пламен Митев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:258-266, doi:ISBN 978-954-07-2778-3 2008
36 Надя Манолова-Николова, Рударство и свети места /примерът на гр. Брезник/., сб. В света на човека, В чест на проф. д.и.н. Ив. Георгиева, т.2., редактор/и:Дж. Маджаров, Кр. Стоилов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:177-192, doi: ISBN 978-954-07-2716-5 2008
37 Надя Манолова-Николова, Карантинната система на Балканите., Историки, т. 2, Научни изследвания в чест на доц.д-р Стоян Танев., издателство:УИ на Шуменски университет , 2007, стр.:134-145, doi: ISBN 978-954-577-495-9 2007
38 Надя Манолова-Николова, Андрей Пантев, Ася Николова, Божидар Димитров и др., Дарове за здраве, Българското дарителство. История, съвременност и перспективи. , редактор/и:Андрей Пантев, издателство:Карлово, 2003, стр.:28-36, doi: ISBN 954-90589-7-2 2003
39 Надя Манолова-Николова, Манастири в Средна Западна България. , Държавността в историята. , редактор/и:Елка Дроснева, издателство:ИФ-94, 2001, стр.:36-46, doi:ISBN954-90589 3-Х 2001
40 Надя Манолова-Николова, Елка Димитрова Дроснева, Веселин Трайков, Георги Стойчев, Дарина Илиева-Петрова и др, Идеята за висше българско училище във възрожденския печат. , Далителите, редактор/и:Елка Дроснева, издателство:ЛИК, 1998, стр.:141-152, doi:ISBN 954-607-176-5 1998
41 Надя Манолова-Николова, Търговски сдружения и обществено поведение., Създаване и развитие на модерни институции в българското възрожденско общество., редактор/и:Пламен Митев, 1996, стр.:83-99 1996
Студия в научно списание
Надя Манолова-Николова, Митрополит Евстатий Пелагонийски - биографични бележки, Годишник на РИМ Пазарджик, том:Х, 2019, стр.:9-34, ISSN (print):1314-2038 2019
Студия в поредица
Надя Манолова-Николова, Тако Пеев - възстановяване на паметта, Биографични очерци.Том II, брой:II, редактор/и:Пламен Митев, издателство:Университетско издателство, СУ., 2023, стр.:7-46, ISBN:ISBN 978-954-07-5762-9 /PDF/ 2023
Студия в сборник (на конференция и др.)
Надя Манолова Николова, Християн Атанасов, Сирашките каси в Дунавския вилает на Османската империя (60-те и 70-те години на 19 век). , Българският 19 век. Нови архиви и прочити., редактор/и:Орлин Събев; Християн Атанасов, издателство:Академично издателство "За буквите - О писменехь", 2019, стр.:18-82, ISSN (print):978-619-185-382-3 2019
Участие в конференция
1 Присъствие, Надя Манолова-Николова, 1837 година - памет и история 2023
2 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Испански дипломати за Балканите и българите 18-20 в. 2023
3 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Приказни герои от с. Гърло, Брезнишко 2023
4 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Приказни герои от с. Гърло, Брезнишко 2023
5 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Духовници от Средна Западна България 14 - 19 в. 2023
6 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Българската историография за чумните и холерните епидемии по българските провинции на Османската империя (XVII - XIX в.) 2022
7 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Въпроси към биографията на трънския национален деец Тако Пеев 2022
8 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Неизвестен документ за самоковския зограф Костадин Вальов. 2021
9 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Известия на Общински исторически музей - Брезник, т. IIq 2019. 2020
10 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Пирот и българските митрополити 1867 - 1878 г. 2019
11 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Пиротските спомоществователи през 40-50-те години на 19 в. 2019
12 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, За първия български митрополит в Пирот - Партений Нишавски 2019
13 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Котленските спомоществователи през 1846 г. 2019
14 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Допълнение към учебния разказ - история на природните бедствия на Балканите 15- нач. на 19 в. 2018
15 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, За митрополит Евстатий Нишавски (Пелагонийски) 1874 - 1878 г. 2018
16 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Испанската дипломация за Източната криза 1875 - 1876 г. 2018
17 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Памет за рударството в (Средна) Западна България 2018
18 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Османотурски документи за Брезник и Брезнишко 17 - 19 в. 2018
19 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Децата сираци през Възраждането - бележки. 2018
20 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Българската еволюция през Възраждането - примери от църковното строителство през 30-те години на ХІХ в. 2017
21 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Сирашките каси в Османската империя - Трънската каса 1872 - 1878 г. 2017
22 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Религиозната литература за българите /първата половина на 19 в./ 2017
23 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Храмовото строителство в периода 1812 - 1821 г. 2017
24 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Въпроси към икономическата и социалната модернизация на българите през ХІХ в. 2016
25 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Modernization and Church: The Bulgarian case in the half past of 19th century. 2014
26 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Църковно строителство и социален капитал / два български примера от 30-те години на 19 в./ 2013
27 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Българското църковно строителство през 30-те години на XIX в. (историографски бележки). 2013
28 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Църква и вяра /18-20 в./ в „Известия на музеите от Северозападна България – историографски проблеми. 2013
29 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Димитър Димитров, Дендрохронология, климат и история – пример от края на ХVIII в.” 2012
30 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Природните бедствия във времето на Софроний – история и дендрохронологически анализ. 2011
31 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Вестник „Турция” за холерата през 60-те год на ХIХ в. Университетска база - Гьолечица. 2011
32 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Испанско сведение за българското въстание през 1850 г. 2011
33 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Гравюри за Османската империя – XVI век. 2010
34 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, За преподаването по История на България във ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски”. 2010
35 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Възрожденски делници – Етрополе през 19 век. 2010
36 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Испания и Кримската война 1853 - 1856 г. 2010
37 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, За един вицеконсул на Испания в Пловдив от 1786 г. Кюстендил 2010
38 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Въпроси от историята на Етрополе. 2010
39 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Дългата криза в Нишавската епархия през 19 в. Кюстендил 2009
40 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Испански свидетелства за Истанбул от края на 18 в. 2009
41 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Рударството в Западна България. 2009
42 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, La vida universitaria in Bulgaria - historia y tendencias actuales./ Университетският живот в България – история и актуални тенденции/ 2009
43 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Чумата и нестарндартният й образ през ХIХ век. 2009
44 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Поврати във времето? 2008
45 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Испански документи за Европейска Турция през ХІХ в. 2008
46 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, съавтор Пенка Желева, Селища от Горна Струма ХV-ХVІІ век. Кюстендил 2007
47 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Йордан Иванов в Испания. Кюстендил 2007
48 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, За букурещките българи- Ан.Полизов, Д. Бакалоглу и Ст. Попович. 2007
49 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, La cultura europea contra la peste en los Balcanes durante el siglo XVIII - XIX. /Европейската култура срещу чумата на Балканите ХVІІІ-ХІХ век./ 2007
50 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, За населението на Нишавската епархия през ХІХ в.- Кюстендил 2006
51 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Документи за Нишавската епархия от средата на ХІХ век. 2006
52 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Жените в приписки от ХVІІІ и ХІХ век - Творчески дом - Гьолечица. 2006
53 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, La educacion bulgara - encuentros culturales con Europa. /Българското образование – културни срещи с Европа/ 2005
54 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Една приписка за чумата 2005
55 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Хуманитарни аспекти на войната (Примерът от войните на Балканите ХVІІІ-ХІХ в.) 2005
56 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Лечителство и просветеност в края на 18 и началото на 19 в. 2004
57 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, 125 години от Освобождението на България 2003
58 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Български източници за чумните епидемии в Османската империя ХVІІІ – първата половина на ХІХ в. 2001
59 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Възрожденските учители за празника на св. Харалампий. 2001
60 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Чумавите времена и светецът - Чумник. 2001
61 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Православната църква в живота на възрожденския българин. 2000
62 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Чумните епидемии в българските земи през 18 в. 1999
63 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Нишавските владици през 19 в. 1999
64 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Историческа реконструкция на спора със Сърбия за Средна Западна България 1877 - 1879 г. 1998
65 Секционен доклад, Надя Манолова-Николова, Освобождението на района Трън - Брезник 1878 - 1879 г. 1997
Участие в редколегия
1 Надя Манолова-Николова, Известия на Общински исторически музей Брезник т. 3, Участие в редколегия 2021
2 Надя Манолова-Николова, Известия на Общински исторически музей-Брезник, т. 1, Участие в редколегия 2018
Учебник
1 Таня Бонева, Диляна Ботева-Боянова, Надя Манолова-Николова, Галин Георгиев, Виолета Коцева, Анета Петрова, Георги Стойчев, Културно-историческото наследство като национално богатство, ISBN:978-954-07-3369-2, УИ "Св. Климент Охридски"ISBN 978-954-07-3369-2 , София, Рецензирано 2012
2 Милияна Каймакамова, Пламен Митев, Милчо Лалков, Любомир Огнянов, Гееорги Николов, Людмила Зидарова, Валери Колев, Веселин Янчев, Надя Манолова , Петър Ангелов, История на България. Разширени планове и тестове за конкурсен изпит 2000