Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Димитър Димитров
Глава от книга
1 Ваня Кашукеева-Нушева, Линка Тонева-Методиева, Димитър Димитров, Катя Христова-Вълчева, Калин Славов, Гълъб Балджиев, „Увод и методология“, „Част І“, „Част ІІ“, „Част ІІІ“, „Част ІV“, „Част V“, „Изводи и препоръки“, в: Прозрачност и почтеност в изборния процес: доклад от наблюдението на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на 25 май 2014 година, с. 5-8, с. 10-14, с. 23-26, с. 27-43, с. 44-60, ISBN:978-954-2999-08-9, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2014
2 Милена Стефанова, Стойчо Стойчев, Даниел Смилов, Георги Гнев, Ружа Смилова, Румяна Коларова, Димитър Димитров, Омбудсман. Оценка на националната система за почтеност на България : национален доклад 2011, ISSN (print):, Прозрачност без граници, София 2012
3 Милена Стефанова, Стойчо Стойчев, Данел Смилов, Георги Гнев, Ружа Смилова, Румяна Коларова, Димитър Димитров, Публичен сектор. Оценка на националната система за почтеност на България : национален доклад 2011. , ISSN (print):, Прозрачност без граници, София 2012
4 Rumyana Kolarova, Dimitr Dimitrov, The Roundtable Talks in Bulgaria. in: Jon Elster The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, Chicago Univ. Press, Ref, Рецензирано 1995
5 Димитров, И., Емилия Николова, Цонка Шейтанова, Димитър Димитров, Синто Моис Юлзари, Ирина Колева, Светла Василева, Проект за Нова концепция за обществено предучилищно възпитание в България.В кн: Концепции за предучилищно възпитание с.1-56, Научнои-следователски институт по образованието към МОН, София, Рецензирано 1990
Книга
1 Валери Колев, Димитър Димитров, Люба Коспартова, Летопис на Просветното министерство, 1879-2001. Второ допълнено издание., УИ Св. Кл. Охридски, София, Рецензирано 2001
2 Валери Колев, Димитър Димитров, Люба Коспартова, Летопис на Просветното министерство, 1879 - 1995., УИ Св. Кл. Охридски, София, Рецензирано 1995
Научен проект
1 Димитър Димитров, Предизборна кампания и електорална динамика за Президентски избори 2016, Член, 2016
2 Димитър Димитров, Роля на служебните правителства в управлението на кризи и електорална динамика в България 2013 – 2014 г, Член, 2015
Превод на книга
Анна Цветкова-Глазер, Антония Атанасова, Владимир Атанасов, Димитър Димитров, Димитър Илиев, Евелина Минева, Елия Маринова, Иван Петров, йеромонах Мелетий Спасов, Петя Стоянова и др., Антология по раннохристиянска литература. - Св. Григорий Назански. Въведение. Из „За себе си и за епископите“ (стр. 193-210)., ISBN:978-619-224-030-1, Комунитас, София 2021
Статия в научно списание
1 Димитър Димитров, Приложение на комплексното (интегрално) социално-икономическо райониране при провеждането на регионалната политика в България, Годишник на СУ, том:99, 2007 2007
2 Димитър Димитров, Преференциалната регионална политика в България и някои държави от Европейския съюз – сравнителна характеристика и приоритети, География 21, брой:3, 2006 2006
3 Мартин Иванов, Верджиния Велчева, Иван Кръстев, Румяна Коларова, Димитър Димитров, В. Коркинов, Веселин Методиев, Д. Канев, Избирателни системи и тяхната политическа приложимост у нас., Демократически преглед, брой:5-6, 1994, стр.:100-120 1994
4 Rumyana Kolarova, Dimitr Dimitrov, Media Wars in Sofia, East European Constitutional Review, том:2, брой:3, 1993, стр.:48-51, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
5 Румяна Коларова, Димитър Димитров, Темата Странджа-Сакар на страниците на ежедневния печат (Май 1982–Декември 1983), Социологически проблеми, брой:1, 1986, стр.:61-71, Ref, Web of Science 1986
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Димитър Димитров, Три бележки относно референдума като скеч, Изборни системи том V, издателство:Българска асоциация по избирателни системи, 2017, стр.:29-35 2017
2 Димитър Димитров, Стойчо П. Стойчев, Електорална динамика в изборния цикъл 2013-2015: три равнища на анализ, Предизвикателства пред представителната демокрация в България, редактор/и:Теодора Калейнска, издателство:Европейски информационен център, 2016, стр.:121-131, Ref 2016
3 Димитър Димитров, Стойчо П. Стойчев, Отражения на контролираното гласоподаване в електоралната динамика в България 2013 - 2014 г., Изборни ситеми, редактор/и:Михаил Константинов, издателство:Българска асоциация по изборни системи, 2015, стр.:35-57 2015
4 Димитър Димитров, Относно оптимума на броя, териториалния обхват, функционалността и значението на общините при провеждането на регионалната политика в България, 30 години катетра „География във Великотърновския университет „Св..Св. Кирил и Методий”, издателство:„ИВИС”, Велико Търново, 2014 2014
5 Надя Манолова-Николова, Димитър Димитров, Природни бедствия във времето на Софроний – Дендрохронология и дендрохронологически анализи. , Софроний Врачански- книжовник и политик от Новото време. Сборник с материали от Международна научна конференция, София., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:148-161, doi:ISBN 978-954-07-3645-7 , PhD 2014
6 Димитър Димитров, Регионалното прогнозиране в светлината на Новата икономическагеография, Новата икономическа география-теория и практика, 2013 2013
7 Димитър Димитров, Трансграничното сътрудничество и регионалното развитие на приграничните територии в България, Трети конгрес на географите в Република Македония, 2005 2005
8 Димитър Димитров, Транспортната инфраструктура и влиянието й върху депресивните демографски райони в България, VІІ конгрес по медицинска география, 2005 2005
9 Димитър Димитров, Цели и принципи на инфраструктурната транспортна политика на България, Географията вчера, днес, утре , издателство:УИ „Св.Кл. ОХридски, 2004 2004
Студия в сборник (на конференция и др.)
Мария Йовчева, Димитър Димитров, Старобългарските канони за Пресв. Троица в контекста на византийската химнографска традиция. – В: Св. Климент Охридски – пръв епископ на българския език. Сборник статии. София, 2020, 138–165, Св. Климент Охридски – пръв епископ на българския език, редактор/и:Мария Йовчева, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, , 2020, стр.:138-156, ISBN:978-954-07-5097-2 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Димитър Димитров, Сравнение на базите данни избиратели между България и Австрия 2017
2 Секционен доклад, Димитър Димитров, Електронното гласуване - предизвестено самоуубийство 2017
3 Секционен доклад, Димитър Димитров, Три бележки за референдума като скеч 2016
Учебник
Радослава Горанова, Димитър Димитров, Ръководство по бази от данни, ISBN:9789540738840, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2015
Учебник/Учебно помагало
Златка Димитрова, Станислав Георгиев, Калина Андреевска, Димитър Димитров, История на фармацията, ISBN:954-07-1739, ”Св. Кл. Охридски”, София 2010