Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Кристина Божинова
Научен проект
1 Кристина Божинова, Диабетна невропатия - фармакометрични подходи в оценката на нови терапевтични модалности, Член, , Номер на договора:KП-06-Н63/9 2022
2 Кристина Божинова, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНИЯ ФАРМАКОКИНЕТИЧЕН АНАЛИЗ ЗА ОЦЕНКА ФАРМАКОКИНЕТИЧНИЯ ПРОФИЛ НА РАЗЛИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ НА METOCLOPRAMIDE, Ръководител, Софийски Университет Св. Кл. Охридски, Номер на договора:80-10-130 2022
Научно ръководство
Кристина Божинова, Мониторинг на формалдехид при работници, експонирани на токсични вещества, ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ дипломна работа:Адриана Владкова 2021
Статия в научно списание
1 K. Bozhinova, I. Atanasova, D. Terziivanov, APPLICATION OF POPULATION PHARMACOKINETIC ANALYSIS IN EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY, Annual of Sofia University, 2017, стр.:181-193 2017
2 Kristina Bozhinova, Ivanka Atanasova, Dimiter Terziivanov, Application of population pharmacokinetic analysis in experimental pharmacology., Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, , том:Faculty of Medicine, брой:2, 2017, стр.:181-194, ISSN (print):2367-7376, Ref 2017
3 T. Kuneva, Z. Stoyanova, D. Medjidieva, D. Apostolova, S. Kuzmov, G. Oncheva, R. Toncheva, V. Boyadzieva, K. Bozhinova, Occupational risk and health status of workers in the production of head, J Biomed Clin Res , том:7, брой:2, 2014, стр.:116-122 2014
4 D. Terziivanov, K. Bozhinova, Em. Hristov, I. Atanasova, V. Lindareva, Application of D-optimal timing strategy and population pharmacokinetic analysis in biopharmaceutical trials of ampicillin, Pharmacy, том:LIV, брой:3-4, 2007, стр.:12-16 2007
5 Dimiter Terziivanov, Kristina Bozhinova, Velislava Dimitrova, Ivanka Atanasova, Nonparametric Expectation Maximisation (NPEM) Population Pharmacokinetic Analysis of Caffeine Disposition from Sparse Data in Adult Caucasians Systemic Caffeine Clearance as a Biomarker for Cytochrome P450 1A2 Activity, Сборник научни трудове посветени на 90-Годишнината от създаването на Медицински Факултет София, 2007 2007
6 Д. Терзииванов, К. Божинова, Приложения на метода монте карло в клиничната фармакология и терапия. Анализ на възможностите, които предоставят Mонте Kарло симулациите в лекарственото фенотипизиране. , J Clin Med, том:1, брой:1, 2007, стр.:40-56 2007
7 D. Terziivanov, K. Bozhinova, M. Georgieva, I. Atanasova, P. Borissova, Application of pharmacokinetic analysis in experimental pharmacology. I. Population pharmacokinetic analysis of caffeine in rats, Pharmacy, том:LIII, брой:1, 2006, стр.:35-38 2006
8 D. Terziivanov, K. Bozhinova, M. Georgieva, I. Atanasova, P. Borissova, Application of pharmacokinetic analysis in experimental pharmacology. II. Determination of D-optimal times of caffeine in rats and Bayesian forecasting of population pharmacokinetic parameter estimates of caffeine in random sample of rats, Pharmacy, том:LIII, брой:2-3, 2006, стр.:20-24 2006
9 D. Terziivanov, K. Bozhinova, I. Atanasova, Application of the pharmacokinetic of caffeine for evaluating CYP1A2 activity based on D-optimality design. II Determination of D-optimal times and bayesian forecasting of systemic caffeine clearance, Pharmacy, том:L, брой:3-4, 2003, стр.:21-26 2003
10 D. Terziivanov, K. Bozhinova, V. Dimitrova, I. Atanasova, Application of the population pharmacokinetic model of caffeine for evaluating CYP1A2 activity based on D-optimality design I. Evaluation of discrete distribution of CYP1A2 activity in random population sample of adult caucasians using systemic caffeine clearance as biomarker, Pharmacia, том:L, брой:3-4, 2003, стр.:15-20, Ref 2003
11 Terziivanov, D, K. Bozhinova, V. Dimitrova, I. Atanasova, Nonparametric Expectation Maximization (NPEM) Population Pharmacokinetic Analysis of Caffeine Disposition from Sparse Data in Adult Caucasians. Systemic Caffeine Clearance as a Biomarker for Cytochrome P450 1A2 Activity., Clin Pharmacokinet, vol:42, 2003, pages:1393-1409, Ref, Web of Science 2003
12 Atanasova I., K. Bozhinova, D. Todorova, D. Terziivanov, Pharmacokinetics and comparative bioavailability of two metformin formulations after single-dose administration in healthy subjects., Clin Drug Invest, том:23, 2003, стр.:743-748 2003
13 Djoneva S., K. Bozhinova, N. Kostova, D. Terziivanov, Evaluation of famotidine (Famosan, Alkaloid) therapeutic efficacy and pharmacokinetic disposition after day/night administration to patients with gastric/duodenal ulcer, Acta Medica Bulgarica, том:29, 2002, стр.:33-38 2002
14 Atanasova I., K. Bozhinova, D. Terziivanov, Average bioequivalence of two oral formulations of fluconazole in healthy subjects after multiple dosing., Int J Clin Pharmacol Ther, том:37, 1999, стр.:282-285 1999
15 Atanasova I., K. Bozhinova, E. Christov, N. Kostova, D. Terziivanov, Investigation of average population bioequivalence of Аmpicillin caps. 500 mg (Biovet) and Standacillin caps. 500 mg (Biochemie, Austria), Neph Hem Translpl , том:3, брой:3-4, 1997, стр.:44-51 1997
16 К. Божинова, Д. Терзииванов, Количествена оценка на лекарствени концентрации в биологични течности за целите на популационния фармакокинетичен анализ. I. Доказване валидността на ВЕТХ метод за едновременно определяне на кофеин и първичните му метаболити в кръв и урина, Analytical Laboratory, том:6, брой:3-4, 1997, стр.:142-148 1997
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Кристина Божинова, ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ДЕКОНВОЛЮЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СИСТЕМНАТА БИОНАЛИЧНОСТ НА МЕТОКЛОПРАМИД (MCP) СЛЕД P.O. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗДРАВИ ДОБРОВОЛЦИ. 2022
2 Секционен доклад, Кристина Божинова, ФИЗИОЛОГИЧНО БАЗИРАН ФАРМАКОКИНЕТИЧЕН (PBPK) МОДЕЛ НА МЕТОКЛОПРАМИД (MCP) СЛЕД I.V. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗДРАВИ ДОБРОВОЛЦИ И ОЦЕНКА НА ЛИНЕЙНАТА ПРЕДСКАЗУЕМОСТ НА ДОЗАТА. 2022