Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Лилия Винарова

Author ID (SCOPUS):56528470200
Научен проект
1 Лилия Винарова, Задълбочено охарактеризиране на аморфни твърди дисперсии при, Член, Янсен, Белгия 2023
2 Лилия Винарова, Oхарактеризиране на разтварянето на аморфни твърди дисперсии в биоподобни среди. Advanced characterization of Amorphous Solid Dispersions during dissolution in biorelevant media, Член, Янсен, Белгия 2022
3 Лилия Винарова, "Разработване на "съвършеното" блокче сапун" "Elaboration on the Perfect Soap Bar", Член, Unilever, САЩ 2021
4 Лилия Винарова, Mechanistic understanding and prediction of API solubilization in fasted, fed and lipidrich biorelevant media Изследване на механизма на действие и прогнозиране на разтворимостта на активни фармацевтични съставки в биосреди с различно съдържание на липиди, Член, Янсен, Белгия 2021
5 Лилия Винарова, „Изследване на процесите свързани с резобцията на лекарствени вещества в стомашно-чревния тракт“, Член, COST, Номер на договора:2829 2018
6 Лилия Винарова, Разработване на модел за предсказване свойствата на сапуни при подготовка и използване, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3280 2018
7 Лилия Винарова, Разработване на теоретични модели за предсказване свойствата на пени, “Development of low cost- superior sensorial shampoo chassis”, Член, Unilever, Холандия 2016
8 Лилия Винарова, Кинетика на отделяне на смесени твърдо-течни замърсявания при ниска температура и ниски концентрации на ПАВ, “Quick, cold and dilutecleaning”, Член, Unilever, Англия 2014
9 Лилия Винарова, Физични, биологични и химични аспекти на почистващото действие, “Low temperature cleaning – physical, biological and chemical insights”, Член, Unilever, Англия 2013
10 Лилия Винарова, Природни растителни емулгатори: Охарактеризиране, физико-химични и технологични свойства, “Screening for natural plant emulsifiers: characterization physicochemical and technofunctional properties and biological behavior and activity in simulated gastric conditions”, Член, Unilever,Холандия 2012
11 Лилия Винарова, Физикохимични методи за манипулиране на ензими в комплексни среди, “Physicochemical expertise to manipulate enzyme in complex media”, Член, Unilever, Англия 2011
Статия в научно списание
1 T. de Waal, J. Brouwers, M. Rayyan, C. Stillhart, L. Vinarova, Z. Vinarov, P. Augustijns, Characterization of Neonatal And Infant Enterostomy Fluids - Part II: Drug Solubility, 642, 2023, pages:123141-0, doi:doi: 10.1016/j.ijpharm.2023.123141, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.91 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
2 L. Vinarova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Мechanism of Lowering Cholesterol Absorption by Calcium Studied by In Vitro Digestion Model, Food & Function, vol:7, 2016, pages:151-163, doi:10.1039/C5FO00856E , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
3 L. Vinarova, Z. Vinarov, V. Atanasov, I. Pantcheva, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Lowering cholesterol bioaccessibility and serum concentrations by saponins: in vitro and in vivo studies, Food Funct., vol:6, issue:2, 2015, pages:501-512, doi:10.1039/c4fo00785a, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), PhD 2015
4 L. Vinarova, Z. Vinarov, B. Damyanova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Mechanisms of Cholesterol and Saturated Fatty Acid Lowering by Quillaja saponaria Extract, Studied by in vitro Digestion Model. , Food Function, vol:6, issue:215, 2015, pages:1319-1330, doi:10.1039/C4FO01059K , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
5 Z. Vinarov, L. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In vitro study of triglyceride lipolysis and phase distribution of the reaction products and cholesterol: effects of calcium and bicarbonate, Food & Function, vol:3, 2012, pages:1206-1220, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Лора Манова, Л. Винарова, С. Чолакова, З. Винаров, Роля на носителите в липидни формулировки върху солюбилизацията на фенофибрат в мицели на жлъчни киселини 2023
2 Постер, T. Boyanov, L. Vinarova, C. Tistaert, J. Bevernage, S. Tcholakova, Z. Vinarov, Role of lipophilicity for solubilization of neutral and charged drugs in simulated intestinal fluids 2023
3 Секционен доклад, Лилия Винарова, Лора Манова, Вася Банкова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Разработване на прототипи на продукти на базата на прополисов екстракт 2023
4 Секционен доклад, Йоана Петрова, В. Петков, Л. Винарова, Г. Михов, С. Чолакова, З. Винаров, Методи за енкапсулиране на протеин в полиестерамиден полимер 2023
5 Секционен доклад, Теодор Боянов, Л. Винарова, К. Тистаерт, Ян Бевернаж, С. Чолакова, З. Винаров, Солюбилизация на хидрофобни вещества в колоидни агрегати в моделни чревни течности 2023
6 Секционен доклад, Liliya Vinarova, Christophe Tistaert, Jan Bevernage, Slavka Tcholakova, Zahari Vinarov, Effect of lipid molecular structure on aggregate formation and drug solubilization in simulated intestinal fluids 2023
7 Секционен доклад, Поля Иванова, Л. Винарова, Т. Боянов, К. Тистаерт, Ян Бевернаж, С. Чолакова, З. Винаров, Солюбилизация на хидрофобни лекарствени вещества в моделни чревни течности: ефект от вида на липидите 2023
8 Постер, Lora Manova, L. Vinarova, S. Tcholakova , Z. Vinarov, Effect of lipid formulation excipients on fenofibrate solubilization during in vitro digestion 2023
9 Секционен доклад, Лилия Винарова, Лора Манова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Разработване на прототип на продукт на базата на екстракт от прополис 2022
10 Секционен доклад, Liliya Vinarova, Nikolay Adamov, Christophe Tistaert, Jan Bevernage, Slavka Tcholakova, Zahari Vinarov, Effect of lipid molecular structure on aggregate formation and drug solubilization in simulated intestinal fluids 2022
11 Секционен доклад, Л. Винарова, Д. Димитрова, Н. Борисова, С. Чолакова, Н. Денков , Растителните протеини като пеностабилизатори и емулгатори – устен доклад 2015
12 Секционен доклад, Vinarov Z., Vinarova L., Denkov N., Tcholakova S., Stoyanov S., Reducing lipid bioaccessibility: physico-chemical approaches 2015
13 Секционен доклад, L.Vinarova, Z. Vinarov, V. Atanasov, Iv. Pantcheva, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Lowering of serum cholesterol by saponin extracts: in vitro and in vivo studies 2015
14 Постер, Petrova L., Vinarov Z., Tcholakova S., Denkov N., Stoyanov S., Lips A., Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in vitro 2014
15 Секционен доклад, Vinarov Z., Petrova L., Atanasov V., Pantcheva I., Denkov N., Tcholakova S., Stoyanov S., Lowering of serum cholesterol by saponin extracts: in-vitro and in-vivo studies 2014
16 Постер, Vinarov Z., Vinarova L., Tcholakova S., Denkov N., Stoyanov S., In vitro study of the factors affecting the distribution of lipid molecules between different phases, formed during triglyceride lipolysis 2014
17 Секционен доклад, Л. Петрова, М. Темелска, Зл. Митринова, З. Винаров, С. Чолакова, Н. Денков, Разделяне на фракции и физикохимично охарактеризиране на триглицеридни масла 2014
18 Постер, Vinarov Z., Petrova L., Damyanova B., Tcholakova S., Denkov N., Mechanism of cholesterol and saturated fatty acids lowering by Quillaja saponaria extract, studied by in-vitro digestion model 2013
19 Секционен доклад, Л. Петрова, З. Винаров, С. Чолакова, Н. Денков, Роля на киселините и моноглицеридите за солюбилизацията на холестерол в мицели на жлъчни киселини 2013
20 Секционен доклад, Petrova L., Vinarov Z., Tcholakova S., Denkov N., Stoyanov S, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in-vitro 2013
21 Секционен доклад, В. Александрова, З. Винаров, Л. Петрова, С. Чолакова, Н. Денков, Разделяне на полифеноли и сапонини от растителни екстракти 2013
22 Постер, Petrova L., Vinarov Z., Tcholakova S., Denkov N., Stoyanov S, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in-vitro 2013
23 Секционен доклад, Petrova L., Vinarov Z., Tcholakova S., Denkov N., Stoyanov S., Lips A., Effects of calcium and bicarbonate on phase distribution of the reaction products and cholesterol as studied in in vitro model 2013
24 Постер, Petrova L., Vinarov Z., Tcholakova S., Denkov N., Stoyanov S., Lips A., Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in-vitro 2013
25 Секционен доклад, Petrova L., Vinarov Z., Tcholakova S., Denkov N., Stoyanov S., Effect of calcium on triglyceride lipolysis and phase distribution of the reaction products and cholesterol 2012
26 Секционен доклад, Vinarov Z., Ivanova L., Tcholakova S., Denkov N., A novel lipid digestion model for the in vitro study of bioavailability of poorly water-soluble compounds 2012
27 Секционен доклад, Vinarov Z., Ivanova L., Tcholakova S., Denkov N., In vitro model for investigation of triglyceride lipolysis and bioavailability of lipophilic components in the intestine 2012
28 Постер, Petrova L., Vinarov Z., Tcholakova S., Denkov N., Stoyanov S., Lips A., Effects of calcium and bicarbonate on phase distribution of the reaction products and cholesterol as studied in vitro mode 2012