Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Лилия Винарова

Author ID (SCOPUS):56528470200
Научен проект
1 Лилия Винарова, "Разработване на "съвършеното" блокче сапун" "Elaboration on the Perfect Soap Bar", Член, Unilever, САЩ 2021
2 Лилия Винарова, „Изследване на процесите свързани с резобцията на лекарствени вещества в стомашно-чревния тракт“, Член, COST, Номер на договора:2829 2018
3 Лилия Винарова, Разработване на модел за предсказване свойствата на сапуни при подготовка и използване, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3280 2018
4 Лилия Винарова, Разработване на теоретични модели за предсказване свойствата на пени, “Development of low cost- superior sensorial shampoo chassis”, Член, Unilever, Холандия 2016
5 Лилия Винарова, Кинетика на отделяне на смесени твърдо-течни замърсявания при ниска температура и ниски концентрации на ПАВ, “Quick, cold and dilutecleaning”, Член, Unilever, Англия 2014
6 Лилия Винарова, Физични, биологични и химични аспекти на почистващото действие, “Low temperature cleaning – physical, biological and chemical insights”, Член, Unilever, Англия 2013
7 Лилия Винарова, Природни растителни емулгатори: Охарактеризиране, физико-химични и технологични свойства, “Screening for natural plant emulsifiers: characterization physicochemical and technofunctional properties and biological behavior and activity in simulated gastric conditions”, Член, Unilever,Холандия 2012
8 Лилия Винарова, Физикохимични методи за манипулиране на ензими в комплексни среди, “Physicochemical expertise to manipulate enzyme in complex media”, Член, Unilever, Англия 2011
Статия в научно списание
1 L. Vinarova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, The mechanism of Lowering Cholesterol Absorption by Calcium Studied by In Vitro Digestion Model., Food & Function, vol:7, 2016, pages:151-163, doi:10.1039/C5FO00856E , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
2 L. Vinarova, Z. Vinarov, B. Damyanova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Mechanisms of Cholesterol and Saturated Fatty Acid Lowering by Quillaja saponaria Extract, Studied by in vitro Digestion Model. , Food Function, vol:6, issue:215, 2015, pages:1319-1330, doi:10.1039/C4FO01059K , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
3 Z. Vinarov, L. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In vitro study of triglyceride lipolysis and phase distribution of the reaction products and cholesterol: effects of calcium and bicarbonate, Food & Function, vol:3, 2012, pages:1206-1220, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012