Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Анна Георгиева

Researcher ID (Web of Science):AAG-6025-2021

ORCID ID:0000-0002-8838-9246
Глава от книга
1 Витанова, Н. , Татяна Борисова, Анна Георгиева, и др., Книга за учителя за 1 група на детската градина. „Приятели“. с. 16-39, - 246с. COBISS.BG-ID 1292296420, , ISBN:978-619-215-4813, ИК Анубис, София, Рецензирано 2018
2 Надежда Витанова, Татяна Борисова, Анна Георгиева, и др., Съвременни педагогически технологии за организация на обучението по Български език и литература, с. 16-52.В: Книга за учителя за 2 група на детската градина. "Приятели" - 274с. COBISS.BG-ID 1283427556 , ISBN:ISBN 978-619-215-173-7., ИК Анубис, София, Рецензирано 2018
3 Н. Витанова, Татяна Борисова, Анна Георгиева, Съвременни педагогически технологии за организация на обучението по Български език и литература. В. Книга за учителя за 4-та подготвителна група на детската градина. Приятели. - 384с COBISS.BG-ID 1287381732, ISBN:978-619-215-277-2, ИК Анубис-Клетт, София, Рецензирано 2018
4 Надежда Витанова, Татяна Борисова, Анна Георгиева , и др., Съвременни педагогически технологии за организация на обучението по Български език и литература.В: Книга за учителя за 3 група на детската градина. "Приятели". COBISS.BG-ID 1288293348, ISBN:ISBN 978-619-215-276-5, Анубис-Клетт, София, Рецензирано 2018
5 Надежда Витанова, Татяна Борисова Ненкова, Анна Георгиева, Невена Христова, Илиана Мирчева, Николай Цанев, Здравка Ганева, Съвременни педагогически технологии за организация на обучението по Български език и литература. Приятели: Книга за учителя 1. група на детската градина. (с. 16-38),COBISS.BG-ID 1283427300 , ISBN:978-619-215-108-9, Анубис-Клет, София, Рецензирано 2017
6 Татяна Борисова, Анна Георгиева, Тематично-съдържателни конструкти и образователни конструкти - говорни и комуникативни компетенции на децата/учениците. В: Модулно институционално образование на учениците в началното училище. с. 27-59, ISBN:978-954-07-3625-9, МОН и унив. из-во "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014
7 Илина Мирчева, Анна Георгиева, Analyse der Kinderdeutungen: die Grenze zwischen Realität und Phantasie.// Natur und Technik in frühen Bildungsprozessen. Studienbich Bd.2: Kinder wahrnehmen und verstehen. р. 119-141, ISBN:978-3-8340-0845-9., Schneider Verlag Kogengehren, GbmH, Германия, Рецензирано, International 2011
8 Илиана Мирчева, Анна Георгиева, Ханс-Йоахим Фишер, Тюнде Барабиш, Габор Киш, Норберта Шаги, Анализ на детските тълкувания. Съществува ли граница между реалност и фантазия? с. 158-186. В: Природата и техниката в ранния образователен процес. Природните феномени въздух и вода. Сборник 2. Да възприемаме и разбираме децата. - 275с. // Анна Георгиева - Развитие на речевата компетентност на децата при дейности за запознаване с природните феномени с. 178-184., ISBN:978-954-8846-08-0, Веда-Словена-ЖГ, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
9 Илиана Мирчева , Анна Георгиева, .Bilderbücher, Sprache und Phantasie. In: Nаtur und Technik in frühen Bildungsprozesen. Studienbuch Bd. 1: Pädagogische Förderung. Baltmannsweiler. , ISBN:978-3-8340-0665-3, Schneider Verlag Kogengehren GmbH , Германия, International 2010
10 Илиана Мирчева, Анна Георгиева, Франц Билмайер, Петер Гансен, Христос Говарис, Лудвиг Дункер, Габриеле Либер, Ренате Кумметат, Lernen mit Bildern.EU-Projekt imago2010, SDV GmbH, 2010. (и на електронен носител)(Autoren sind die Teilnehmer des Projekts), SDV Gmbh, SDV Gmbh, Берлин, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
11 Илиана Мирчева, Анна Георгиева, Франц Билмайер, Петер Гансен, Христос Говарис, Лудвиг Дункер, Ренате Кумметат, Μάθηση με εικόνες Πρόγραμμα της ΕΕ imago2010:Εναύσματα για την εργασία στην προσχολική ηλικία και στην ηλικία δημοτικού. Εικόνες και γλώσσα – στο παράδειγμα εικονογραφημένων βιβλίων και μεταφορών. p-68-77. Ανά- πτυξη υλικών για τη διδακτική ενό-τητα Γλωσσική στήριξη με τη χρή-ση μεταφορών..ην(и на електронен носител) ύСъщата книга на гръцки език – стр. 68-77, SDV-Saarlandische Druckerei und Verlag, Berlin, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
12 Peter Gansen, Анна Георгиева, Учене с картини. Проект към ЕС - IMAGO 2010. Аранжименти за учене и преподаване - най-добрите практики. 2. Картини и език - пример с картини и метафори. , Saarlandishe Druckerei und Verlag GmbH, Германия, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
13 Iliana Mitrshewa, Георгиева, Анна, Hans-Yoahim Fisher, Gabor Kish, Narberta Shagi, Picter Books, Language and Fantasy as Children`s Gateway to Natural Phenomena. In: Nstural and Technical Pkenomena in Early Childhood Education. Study Companion Volume 1: Pedagogical Support., Лудвигсбург, Германия, Рецензирано, International 2009
14 Илиана Мирчева, Анна Георгиева, Картинните книги – средство за доближаване на децата до природните феномени, за развитие на речта и фантазията. с. 111-131, В:Природата и техниката в ранния образователен процес. Том 1., Стимулиране на образователния процес. - 148с., ISBN:978-954-8846-07-03, Веда-Словена-ЖГ, 2009, София, , в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
Дисертация д-р
Анна Савова Георгиева, Читателски профил на учениците от първи до четвърти клас. COBISS.BG-ID – 1230676452, СУ "Св. Кл. Охридски", ВАК, Ръководител:доц. д-р Татяна Борисова Ненкова 2008
Монография
1 Георгиева, Анна, Читателски профил на учениците от първи до четвърти клас., ISBN:978-954-07-577-6, Унив. из-во "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Георгиева, Анна, Съвременни проекции на обучението по български език и литература в началните класове. - 471с., ISBN:978-954-07-4930-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2020
3 Георгиева, Анна, Подготовка по български език на ученици мигранти (методически аспекти). -384с. COBISS BG ID 1257602788, ISBN:978-954-400-898-7, Фабер, Велико Търново, Рецензирано 2013
4 Георгиева, Анна, Обучението по извънкласно четене в началните класове. - 168с. COBISS BG ID 1248582628, ISBN: 978-954-07-3403-3 , София, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2012
Научен проект
1 Анна Георгиева, SUMMIT BG-RRP-2.004-0008-C01, с тема „Проучване, апробиране и анализ на прилагането на иновативни подходи в обучението на студенти и ученици от 1 до 4 клас – 1 част“, Член, 2023
2 Георгиева, Анна, Обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми и алтернативни учебници за началните класове., Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:Договор № 80-10-97 от 15.04.2019г. 2019
3 Георгиева, Анна, „Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийския университет „Св. Кл. Охридски““ , Член, ОП "РЧР", Номер на договора:BG 051PO001 – 1.3.09-0005 2014
4 Георгиева, Анна, „Осигуряване на достъп до програмите за едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висше училище, с цел придобиване на допълнителна квалификация (преквалификация)за детски и начален учител“ BG051PO001-3.1.03-001 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“., Член, МОН, Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-001 2013
5 Георгиева, Анна, BG05M20P001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” и BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1”., Член, ОП "НОИР", Номер на договора:BG051PO001-3.3.07-0002/ BG05M20P001-2.003-0001 2013
6 Георгиева, Анна, Развитие на системата за квалификация и кариерно развитие на академичния състав в Софийски унииверситет "Св. Кл. Охридски", Член, ОП "РЧР", Номер на договора:BG051PO001-3.1.09-0005 2013
7 Георгиева, Анна, „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение“, Член, МОН, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04/11 2012
8 Георгиева, Анна, “Imago-2010 – Bildcompetenz und Literalitat im Grundschul und Vorschulalter (2008-2010)” "IMAGO-2008-2010 Картинна и езикова компетентност в предучилищна възраст и началното учиище", Член, Европейска комисия, Номер на договора:№ 142381-2008-LLP-DE-Comenius-CMP 2008
9 Анна Георгиева, „Natur und Technik in frühen Bildungsprozess" (2008-2010 г.) "Природата и техниката в ранния образователен процес - 2008-2010", Член, Европейска комисия, Номер на договора:№141796-2008-LLP-DE-CMP 2008
10 Георгиева, Анна, „Външно оценяване на резултатите от обучението по български език и литература и математика” , Член, ФНИ-СУ 2008
Научно ръководство
1 Анна Георгиева, Диагностика на резултатите от обучението по български език в края на втори клас, Софийски университет "Св. Климент Охридски" - ФНОИ дипломна работа:Александра Ангелакова 2019
2 Анна Георгиева, Типове правописни грешки, допускани от учениците в края на първи клас., СУ "Св. Климент Охридски" - ФНПП дипломна работа:Адриана Максудова 2016
3 Анна Георгиева, Игровият подход в обучението по английски език в първи клас., СУ "Св. Климент Охридски" - ФНПП дипломна работа:Мартина Александрова 2015
4 Анна Георгиева, Методически процедури за овладяване алгоритмите за четене на срички в буквара на Т. Борисова и кол. (издателство Булвест 2000), СУ "Св. Климент Охридски" - ФНПП дипломна работа:Анета Джартова 2015
Статия в научно списание
1 Георгиева, Анна, Българският фолклор в читанките за първи и втори клас (с първи тираж 2016-2017г.), Български език и литература Bulgarian Language and Literature, том:66, брой:3, 2024, стр.:279-300, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516, doi:https://doi.org/10.53656/bel2024-3-4, Ref, IF (1 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2024), (Emerging Sources Citatioх) 2024
2 Георгиева, Анна, Формиране на умения за четене и разбиране в обучението по английски език в началните класове, Чуждоезиково обучение, том:50, брой:3, 2023, стр.:326-329, ISSN (print):0205–1834 , ISSN (online):1314–8508 , doi:10.53656/for23.251form, Ref 2023
3 Гергиева, Анна, Georgieva, Anna, Reading comprehension in different educational contexts. / Четене с разбиране в различен образователен контекст. , Knowledge - Capital of the Future. International Journal, том:Knowledge. Scientific Papers. Education & Humanities., брой:53 (2), 2022, стр.:343-349, ISSN (print):1857-923X, ISSN (online):2545-4439, Ref, Web of Science, (EBSCO (EBSCO Discovery Services) Google Scholar Pu) 2022
4 Георгиева, Анна, Дигитална трансформация в образованието – дигитализиране на научното познание и отдалечен достъп до образователни ресурси// Digital Transformation in Education – Digitalization of Scientific Knowledge and Remote Access to Educational Resources., KNOWLEDGE - International Journal , vol:50.1, issue:50.1, 2022, pages:113-118, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, doi:UDK 37, Ref, Web of Science, др.(EBSCO (EBSCO Discovery Services) Google Scholar Pu) 2022
5 Георгиева, Анна, ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕПОДАВАНИЯ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА КАК РОДНОГО И ВТОРОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ//, Известия института педагогики и психологии образования, issue:2, 2022, pages:52-63, Ref, Web of Science, (РИНЦ) 2022
6 Георгиева, Анна, Методически специфики в учебните помагала от поредицата "Заедно! Български език и читанка" за подпомагане на обучението по български език и литература, оргнизирано в чужбина./Methodological Specifics in the Teaching Textbooks from the Series "Together! Bulgarian Language and Reading Book" to Support the Training in Bulgarian Language and Literature Organized Abroad., KNOWLEDGE-International Journal, том:vol. 49 (2), брой:vol. 49 (2), 2021, стр.:413-419, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref, Web of Science, др.(EBSCO (EBSCO Discovery Services) Google Scholar Pu) 2021
7 Georgieva, Anna, COMPARATIVE METHODOLOGICAL ANALYSIS OF ALPHABET BOOKS FOR THE 1ST GRADE, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, том:92, брой:6, 2020, стр.:798-811, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref, Web of Science 2020
8 Георгиева, Анна, COMPARATIVE METHODOLOGICAL ANALYSIS OF ALPHABET BOOKS FOR THE 1ST GRADE. Сравнителен методически анализ на алтернативните буквари за първи клас., Педагогика, том:92, брой:6, 2020, стр.:798-811, ISSN (print):0861 – 3982 , ISSN (online):1314 – 8540 , Ref 2020
9 Георгиева, Анна, Доц. д-р Татяна Борисова Ненкова – с любов към науката, студентите и българския език [Dr. Tatyana Borisova Nenkova, Assoc. Prof. – with Love for Science, Students and Bulgarian Language] , Педагогика, том:ХСI, брой:6, 2019, стр.:898-905, ISSN (print):086-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref, (Web of Science: Emerging Sources Citation Index – ) 2019
10 Георгиева, Анна, Модул "български като втори" език в учебните програми за обучениe,реализиращо се в чужбина./MODULE BULGARIAN LANGUAGE AS SECOND LANGUAGE IN CURRICULAR TRAINING PROGRAMS FUNCTIONING ABROAD, "KNOWLEDGE” - International Journal, том:International journal. Scientific Papers. . Education, брой:Vol 28.3, 2018, стр.:779-784, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923Х, doi:DOI: https://doi.org/10.35120/kij2803779A, Ref, Web of Science 2018
11 Георгиева, Анна, Специфика на обучението по български език в чужбина. /The Specificity of Bulgarian Language Education Abroad/. , KNOWLEDGE, том:vol. 26.3 , брой:26.3, 2018, стр.:813-818, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN1857-923X, Ref, Web of Science 2018
12 Борисова, Татяна, Анна Георгиева, Връзка между теория и практика в обучението на студенти – бъдещи начални учители., Knowledge. International Journal. Scientific&Applicative, том:Papers.V9. , брой:9, 2015, стр.:139-143, ISSN (print):1857-92., Ref, Web of Science 2015
13 Георгиева, А., Симеонова, И., Динамика в езиковата политика и мултиезикова комуникативна компетентност., Knowledge International Journal. Scientific Paper. Vol. 11/1., vol:11.1, issue:11.1, 2015, pages:424-428, ISSN (print):1857-92, Ref, Web of Science 2015
14 Георгиева, Анна, Четящото дете в дигиталното общество на знанието. , ББИА онлайн Двумесечно списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, брой:2, 2013, стр.:8-11, ISSN (print):ISSN 1314-7285 (печатно издание), ISSN (online):1314-4944 (електронно издание) 2013
15 Георгиева, Анна, Езиковите упражнения в обучението по български език като втори език.COBISS.BG-ID - 1276552420, Образование и технологии Иновации в обучението и познавателното развитие. (годишно научно-методическо списание), брой:3, 2012, стр.:307-313, ISSN (print):ISSN 1314-1791 2012
16 Георгиева, Анна, Възпитателни проекции и интерпретиране на "Пет приказки" на Валери Петров. COBISS.BG-ID - 1239414756, Начално образование, брой:6, 2011, стр.:34-42, ISSN (print):0204-4951 2011
17 Георгиева, Анна, Затруднения при овладяване на български език от ученици-мигранти (1.-4. клас).COBISS.BG-ID - 1274412004, Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие. (годишно научно-методическо списание), брой:2, 2011, стр.:250-255, ISSN (print):1314-1791 2011
18 Георгиева, Анна, Картинните книги за развитие на ключови компетентности у децата. COBISS.BG-ID - 1237604068, Предучилищно възпитание, брой:1, 2011, стр.:11-13, ISSN (print):0204-7004 2011
19 Георгиева, Анна, Откъс от "Възпитателни проекции и интерпретиране на "Пет приказки" на Валери Петров"., вестник "Аз-буки" 8-14 декември, брой:49 (1036), 2011, стр.:11-13, ISSN (print):977-0661-1390-040 2011
20 Георгиева, Анна, Влияние върху речевото развитие на учениците чрез интегриране на научни знания за околната среда и нейното описание в художествени произведения. COBISS.BG-ID - 1234879716, Начално образование, брой:6, 2010, стр.:24-28, ISSN (print):0204-4951 2010
21 Георгиева, Анна, Езиковата и картинна компетентност на учениците при интерпретиране съдържанието на пословици и поговорки. COBISS.BG-ID - 1234533604, Начално образование, брой:3, 2010, стр.:34-40, ISSN (print):0204-4951 2010
22 Георгиева, Анна, Тенденции и насоки за оптимизиране на обучението по извънкласно четене.COBISS.BG-ID - 1234526692, Начално образование, брой:2, 2010, стр.:42-50, ISSN (print):0204-4951 2010
23 Георгиева, Анна, Влияние на ранното чуждоезиково обучение върху обучението по роден език., Начално образование, брой:4, 2009, стр.:37-43, ISSN (print):0204-4951 2009
24 Георгиева, Анна, Оценяване на резултатите от обучението по български език и литература в началното училище (съпоставителен анализ)., Начално образование, брой:4, 2008, стр.:13-22, ISSN (print):0204-4951 2008
25 Георгиева, Анна, Типология на читателите, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски" - ФНПП за 2004г., том:98, 2007, стр.:5-20, ISSN (print):0861-8216 2007
26 Георгиева, Анна, Онагледяване на систематизирането на звуковете в процеса на изучаване според фонемната система., Начално образование, брой:4-5, 2002, стр.:19-23, ISSN (print):0204-4951 2002
Статия в поредица
1 Iliana Mirtschewa, Anna Georgieva, An Analysis of Child Interpretation: The Line between Reality and Imagination. In: Naturе and Technоlogy in Early Educational Processes. Study Companion Volume 2: Perceiving and Understanding Children, 2011, pp. 199-140. In: http://www.ph-ludwigsburg.de/html/8x-0009-s-01//wp-content/uploads/2011/05/Handbuch2_EN.pdf , Naturе and Technоlogy in Early Educational Processes, том:Perceiving and Understanding Children, брой:2, 2011, стр.:199-140 2011
2 Iliana Mirtschewa, Anna Georgieva, Analyse der Kinderdeutungen: die Grenze zwischen Realitaet und Phantasie, Natur und Technik in frühen Bildungsprozessen, том:Kinder wahrnehmen und verstehen, брой:2, издателство:Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hogengehren , 2011, стр.:119-141, ISBN:978-3-8340-0845-9 2011
3 Iliana Mirtschewa, Anna Georgieva, Bilderbücher, Sprache und Phantasie, Natur und Technik in frühen Bildungsprozessen, том:Pädagogische Förderung, брой:1, издателство:Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hogengehren, 2010, стр.:93-105, ISBN:978-3-8340-0665-3 2010
4 Iliana Mirtschewa, Anna Georgieva, Picture Books, Language and Fantasy as Children’s Gateways to Natural Phenomena. , Natural and Technical Phenomena in Early Childhood Education, том:Pedagogical Support, брой:1, 2009, стр.:93-105 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Георгиева, Анна, Нормативна регламентация и изисквания при оценяване на резултатите от обучението по български език и литература в 1.–4. клас, Актуални политики и практики в образованието. Преподаване и учене за развитие на умения за 21. век (Сборник с доклади 2024, от Шеста научно-практическа конференция, 26-27.04.2024 г. Педагогичeски колеж на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Плевен, редактор/и:доц. д-р Боряна Здравкова, доц. д-р Емил Бузов, доц. д-р Росица Пенкова, доц. д-р Христина Гергова, ас. Мария Илиева-Дунчева, ст. преп. Клемена Ангелова, издателство:ВТУ-Педагогически колеж-Плевен, 2024, стр.:228-234, ISBN:978-619-91255-9-5, Ref 2024
2 Георгиева, Анна, Дефицити при дигиталното образование. (пълен текст-доклад) , Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения, оценяване и акредитация (сборник с резюмета на докладите от национална научно-практическа конференция)), редактор/и:Доц. д.н. Валентина Войноховска Доц. д-р Анелия Иванова Проф. д-р Ангел Смрикаров, издателство:Русенски университет "Ангел Кънчев", 2023, стр.:26-33, ISSN (print):978-954-712-892-7 2023
3 Георгиева, Анна, Дефицити при дигиталното образование. (резюме), Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения, оценяване и акредитация (сборник с резюмета на докладите от национална научно-практическа конференция)), редактор/и:Доц. д-р Анелия Иванова Доц. д.н. Валентина Войнохоска Проф. д-р Ангел Смрикаров, издателство:Русенски университет "Ангел Кънчев", 2023, стр.:10-10, ISBN:978-954-712-892-7 2023
4 Георгиева, Анна, Подкрепа за изучаване на български език и литература в чужбина, „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ (Сборник с доклади от Деiета международна годишна научна конференция), редактор/и:Съставител на сборника: Доц. д-р Мариела Тодорова-Колева Научни рецензенти: Проф. дн Венка Кутева-Цветкова Проф. д-р Маринела Михова, издателство:Унив. из-во "Св. св. Кирил и Методий", 2023, стр.:347-355, ISSN (print):2534-9317 2023
5 Георгиева, Анна, Типични грешки в дигиталните образователни ресурси за обучение по български език в началните класове., Образование и изкуства: традиции и перспективи“. сборинк с доклади от Четвърта научно-практическа конференция с международно участие., редактор/и:Замфиров, М., М. А., Георгиев, А. Денисов, А. Корнев и др.,Крумова, издателство:Унив. из-во "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:246-253, ISSN (print):978-954-07-5061-3., Ref 2023
6 Георгиева, Анна, Дидактическа обезпеченост на обучението по български език като втори език в началните класове, Педагогичeското образование - традиции и съвременност (сборник с доклади от 9-та международна научна конференция, 18 ноември, 2022 г. Велико Търново), редактор/и:проф. дн Венка Кутева-Цветкова, проф. д-р Маринела Михова, издателство:Ай енд Би, Велико Търново, 2022, стр.:281-288, ISSN (print):2534-9317, ISSN (online):2534-9317, Ref, (НАЦИД) 2022
7 Георгиева, Анна, Европейските измерения на българската азбука. , Образование и изкуства: Традиции и перспективи. Трета научно-практическа конференция., редактор/и:проф. дпн Милен Замфиров проф. дпсн Александър Корнев проф. дн Лаура Димитрова Проф. дн Марек Сак проф. дпн Николай Попов проф. дпсн Нели Василева проф. дн Радослав Пенев проф. дн Розалина Енгелс-Критидис проф. д-р Адриан Георгиев проф. д-р Бисера Вълева , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:421-431, ISSN (print):2738-8999, ISSN (online):2738-8999 2022
8 Георгиева, Анна, Електронни и онлайн ресурси за обучение в началните класове - ползи и потенциални опасности., Сборник с доклади от Годишна научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", редактор/и:полк. доц. д-р инж. Николай Тенев Урумов, доц. д-р Ваня Емануилова Димитрова, проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова, проф. д.н. Стойко Димитров Стойков, издателство:Издателски комплекс НВУ "Васил Левски", 2022, стр.:123-132, ISSN (print):1314-1937, ISSN (online):2367-7481, Ref 2022
9 Георгиева, Анна, Етнокултурни и национални акценти в учебниците по български език като втори език. , Образование и изкуства: Традиции и перспективи. (сборник с доклади от Трета научно-практическа конференция на ФНОИ, редактор/и:проф. дпн Милен Замфиров проф. дпсн Александър Корнев проф. дн Лаура Димитрова Проф. дн Марек Сак проф. дпн Николай Попов проф. дпсн Нели Василева проф. дн Радослав Пенев проф. дн Розалина Енгелс-Критидис проф. д-р Адриан Георгиев проф. д-р Бисера Вълева , издателство:Универнситетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:299-307, ISSN (print):2738-8999, ISSN (online):2738-8999, Ref 2022
10 Георгиева, А., Обучението по български език и литература в началните класове (ретроспективен обзор). , Образователни идеи и методически парадигми. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дн Димитър Веселинов. , редактор/и:Съставители: Росица Пенкова, Ангел Петров, Боряна Туманова, Николина Цветкова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:385-397, ISBN:978-954-07-5567-0 2022
11 Георгиева, Анна, Деинституционализиране на образованието., „Образование без граници – реалности и перспективи“ Сборник с доклади от Международна научна конференция „Образование без граници – реалности и перспективи“ 26-27 ноември 2021 г., гр. Благоевград., редактор/и:Янка Стоименова, Даниела Томова, Ицка Дерижан, Пелагия Терзийска, Юлиана Ковачева, Лидия Цветанова-Чурукова, Красимира Марулевска, Блага Джорова, Невяна Докова, издателство:Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2021, стр.:314-318, ISBN:978-954-00-0306-1 2021
12 Георгиева, Анна, Дехуманизация на образованието чрез дистанционно обучение в електронна среда., Актуални политики и практики в образованието. Дигитална образователна реалност. Доклади от научно-практическа конференция, плевен, 2021. Current Policies and Practices in Education. Digital Educational Reality. Compilation of Conference Reports., редактор/и:Емил Бузов, Росица Пенкова, Христина Гергова, Кремена Ангелова. Съставител: Боряна Здравкова, издателство:ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Педагогически колеж - Плевен, 2021, стр.:54-61, ISBN:978-619-91255-5-7 2021
13 Георгиева, Анна, Достъпът до образование България - възможност за интеграция на българите, живеещи в чужбина., Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция 2021. Том 1, Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", редактор/и:Свилен Евтимов Стефанов, Ваня Куздова Банабакова, Стойко Димитров Стойков, Илиян Цветанов Ангелов, Събин Иванов Събев, издателство:издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2021, стр.:114-122, ISSN (print):1314-1937, Ref 2021
14 Георгиева, Анна, Електронните ресурси в образованието - възможности и ограничения., Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция 2021.Том 1 Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", редактор/и:Свилен Евтимов Стефанов, Ваня Куздова Банабакова, СтойкоДимитров Стойков, Илиян Цветанов Ангелов, Събин Иванов Събев, , издателство:Издателски комплекс НВУ "Васил Левски", 2021, стр.:123-130, ISSN (print):1314-1937, Ref 2021
15 Георгиева, Анна, Стандартизирано оценяване на резултатите от обучението по български език и литература в началните класове., Образование и изкуства: традиции и перспективи. Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, редактор/и:доц. дпн Милен Замфиров, доц. д-р Маргарита Бакрачева, доц. дн Розалина Енгелс, проф. дпн Радослав Пенев,доц. Милена Блажиева, доц. д-р Николай Цанев, проф. Николай Попов, проф. Адриан Георгиев, доц. Габриела Кирова, доц. Неда Балканска, проф. Стефан , , издателство:Унив. из-во "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:645-654, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
16 Tzvetkova, Svetlana, Georgieva, Anna, Petleshkov, Angel, Estimation of the electrical energy quality indicators in the power supply system of an optical cable manufacturer, 2018 10TH ELECTRICAL ENGINEERING FACULTY CONFERENCE (BULEF), 2018, ISBN:978-1-5386-7565-6 2018
17 Георгиева, Анна, Визия на студентите за профила на "добрия начален учител"., СБОРНИК Доклади от годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018г. Том1. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки" , редактор/и:Веселин Петров Мадански, Венелин Къстев Терзиев, Свилен Евтимов Стефанов, Георги Атанасов Георгиев, Илиян Цветанов Ангелов, Събин Иванов Събев, издателство:Издателски комплекс НВУ "Васи Левски", 2018, стр.:117-124, ISSN (print):1314-1937, ISBN:978-7246-20-9, Ref 2018
18 Георгиева, Анна, Индивидуална специфика на ученика и постигане на очакваните резултати от обучението., Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, - 478с., редактор/и:проф. дпн Цветанка Ценова, проф. дпн Мира Цветкова-Арсова, проф. дпсн Нели Василева, доц. д-р Неда Балканска, издателство:Университетско издателсто "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:135-140, ISBN:ISBN 978-954-07-4541-1. 2018
19 Георгиева, Анна, Развитие на творческите и езиковите способности на децата в предучилищна възраст. - 343с., Децата и творчеството. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова, редактор/и:доц. д-р Розалина Енгелс - Критидис, издателство:София, Унив. из-во "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:196-203, ISBN:978-954-07-4407-0. 2018
20 Георгиева, Анна, Стратегическо планиране в образованието и обезпечаване с кадри в социалната сфера, СБОРНИК Доклади от годишна научна конференция 14-15 юни 2018. Том 1. Научна направление "Педагогически и хуманитарни науки", редактор/и:Веселин Петров Мадански, Венелин Кръстев Терзиев, Свилен Евтимов Стефанов, Георги Атанасов Георгиев, Илиян Цветанов Ангелов, Събин Иванов Събев , издателство:Издателски комплекс НВУ "Васил Левски", 2018, стр.:108-116, ISSN (print):1314-1937, ISBN:978-619-7246-20-9., Ref 2018
21 Георгиева, Анна, Влияние на четените книги при изграждане на светогледа и ценностните ориентации на учениците.COBISS.BG-ID - 1286961380, Детето-книгата-училището. (сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Невена Чимева )., - 143с., редактор/и:Добринка Тодорина, Невена Филипова, Траян Попкочев, Димитър Г. Димитров, Левчо Георгиев, издателство:ЮЗУ , Университетско издателство "Неофит Рилски", 2015, стр.:60-73, ISBN:978-954-00-0031-2. 2015
22 Георгиева, Анна, Динамика в съдържанието и качествата на диагностичния инструментариум за Националното външно оценяване на резултатите от обучението по български език и литература в края на 4 клас (2007-2014 г.) COBISS.BG-ID - 1274247140, Сборник „30 години Педагогически факултет във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, издателство:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, стр.:198-201, ISBN:978-619-00-0352-6 2015
23 Георгиева, Анна, Завръщане и мултиплициране на неграмотността в българското общество., Научни трудове Том 54, Серия 6.2. Педагогика и психология, История, етнология и фолклор. , - 174с., редактор/и:проф. д-р Ангел Смрикаров, проф. д-р Диана Антонова, доц. д-р Калоян Стоянов, доц. д-р Стоят Стоянов, доц. д-р Теодо Илиев, доц. д-р Валентин Иванов, доц. д-р Емилия Великова, доц. д-р Лилия Тодорова, доц. д-р Цветан Димитров, гл. ас. д-р Антонина Димитро, издателство:Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр.:26-30, ISSN (print):1311-3321, ISBN:1311-3321, Ref 2015
24 Георгиева, Анна, „Конективизъм“ – новата стратегия за (не)учене на младото поколение., Сборник с научни трудове на Русенски университет «Ангел Кънчев». Том 53, серия 6.2 Педагогика и психология, история, етнология и фолклор. , редактор/и:проф. Ангел Смрикаров, издателство:Русе, Университетско издателство "Ангел Кънчев", 2014, стр.:11-15, ISSN (print):1311-3321, Ref 2014
25 Георгиева, Анна, Алтернативи в овладяването на грамотността. COBISS.BG-ID – 1276001508, Учителят и модернизирането на образованието - национални и Европейски практики. 4 есенен научно-образователен форум 14-15 ноември 2014г, редактор/и:Габриела Каменова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:61-66, ISBN:978-954-07-4013-3 2014
26 Татяна Борисова, Анна Георгиева, Жизнен и творчески път, отдадени на науката.COBISS.BG-ID 1261278692, Традиции и иновации в началното образование - 400с., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:9-16, ISBN:978-954-07-3634-1 2013
27 Георгиева, Анна, За някои алтернативи в ограмотяването., Научни трудове Том 52, серия 6.3. Езикознание, Литературознание, Изкуствознание., редактор/и:проф. д-р Ангел Смрикаров, Диана Антонова, Калоян Стоянов, Стоян Стоянов, Теодо Илиев, Валенин Иванов, Емилия Великова, Стефан Янев, Цветан Димитров, Тодорка Георгиева, Антонина Димитрова, издателство:издателски център към Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр.:130-134, ISSN (print):ISSN: 1311-3321., Ref 2013
28 Георгиева, Анна, Комуникативна компетентност при овладяване на български език от ученици-мигранти в 1. - 4. клас., Традиции и иновации в началното образование (юбилеен сборник в чест на 70-годишниата на проф. д-р Стойка Здравкова), редактор/и:Татяна Борисова, Анна Георгиева, издателство:Университтско издателство "Св. Климинт Охридски", 2013, стр.:275-288, ISBN:978-954-07-3634-1. 2013
29 Георгиева, Анна, Езиковата подготовка на ученици мигранти. COBISS BG-ID 1267889380, Сборник с доклади от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”, Велико Търново, 18-19.V. 2012 г. , издателство:ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2012, стр.:198-201, ISBN:978–954–524–842–9 2012
30 Георгиева, Анна, Интензивен устен курс по български език за ученици мигранти., Сборник с научни трудове на Русенския университет „А. Кънчев”. Русе, 2012, том 51, серия 6.3, , издателство:Русе, Русенския университет „А. Кънчев”. , 2012, стр.:112-116, ISSN (print):1311-3321 , Ref 2012
31 Георгиева, Анна, Любомира Стоянова, Стратегии за развиване у учениците на интерес към четенето. COBISS BG - ID 1260527332, Сборник с доклади и презентации от Студентски научен форум., редактор/и:Габриела Кирова, издателство:София, Авангард-Прима, 2012, стр.:124-128, ISBN:978-619-160-068-7., MSc 2012
32 Iliana Mirtschewa, Anna Georgieva, A kepes gyermekkonyvek mint a termeszeti jelensegek megkozelitesenek. a nyelvi fejlesztes es a fantazia kiterjesztesenek eszkozei, Termeszet es technika a gyermekkorban, Publisher:Presa Universitara Clujeana, 2009, pages:95-108, ISBN:978-973-610-966-9 2009
33 Iliana Mirtschewa, Anna Georgieva, Cartile de copii ca acces al copiilor la fenomenele naturii, pentru dezvoltarea limbajului si a imaginatiei, Natura si tehnica in procesele educative timpurii, Publisher:Presa Universitara Clujeana, 2009, pages:93-106, ISBN:978-973-610-965-2 2009
34 Георгиева, Анна, Интерференция между родния и чужд език, Internatonal Conference of Young Scientists. Series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XII. , редактор/и:Симеон Василев, издателство:Plovdiv, Съюз на учените в България - Пловдив, 2009, стр.:198-201, ISSN (print):1311-9192 2009
35 Георгиева, Анна, Специфика на обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. , „Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи”, том І. - 271с., редактор/и:Велизара Пенчева, издателство:Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2009, стр.:76-79, ISSN (print):1314-0051 2009
36 Анна Георгиева, Проблеми и перспективи в практическото обучение на студентите., 120 години университетска педагогика – Между традицията и новите реалности” - 692с. , редактор/и:Ивайло Тепавичаров, Яна Рашева-Мерджанова, Албена Чавдарова, Румяна Пейчева-Форсайт, Сийка Чавдарова-Костова, Радка Питекова, Вася Делибалтова, издателство:София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:192-194, ISBN:978-954-07-2776-9 2008
37 Георгиева, Анна, Учебните програми по български език за началните класове (1871г.-2008г.)., „120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука”, - 692с., издателство:София, Веда-Словена-ЖГ, 2008, стр.:109-117, ISBN:978-954-8846-04-02 2008
38 Татяна Борисова, Анна Георгиева, Анализ на резултатите от теста и диктовката по български език и литература в края на ІV клас. , /”Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”, - 932с., редактор/и:Томислав Дяков, издателство:София: Веда-Словена – ЖГ, 2007, стр.:197-205, ISBN:978-954-8846-02-8 2007
39 Анна Георгиева, Интерференция на термини и чуждици в българския език, Образованието в Глобализиращия се свят , редактор/и:Пламен Легкоступ, Марга Георгиева, Дарина Гълъбова, Живко Карапенчев, издателство:Университтско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, стр.:162-164, ISBN:978-954-524-608-1 2007
40 Георгиева, Анна, Обучението по четене и чителят (исторически преглед), Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция , редактор/и:Милка Атанасова, Томислав Дяков, издателство:София: Веда-Словена – ЖГ, 2006, стр.:179-183, ISBN:15:978-954-8510-97-4; 10:954-8510-97-9. 2006
41 Георгиева, Анна, Динамика на читателските интереси на учениците в начална училищна възраст (1973г, 1986г, 2003г) , Образование и изкуство“ том ІV, редактор/и:Димитър Игнатовски, Янка Тоцева, Галин Цоков, издателство:на Шуменския университет “Епископ К. Преславски””, 2005, стр.:30-32, ISBN:954-577-218-2 2005
42 Георгиева, Анна, Практическите упражнения по Дидактика на българския език и литература - възможност за развиване на критичното мислене и преодоляване на слабостите в езиковата подготовка на студентите., Висшето педагогическо образование - проблеми, постижения, тенденции. сборник с доклади от юбилейна научна конференция 20 години ФНПП. - 553с, редактор/и:доц. Здравко Лалчев, издателство:Велико Търново, Фабер, 2005, стр.:171-176 2005
43 Георгиева, Анна, Социологически аспекти на детското четене., Образование и изкуство, том ІV, издателство:Шуменския университет “Епископ К. Преславски”, 2005, стр.:33-37, ISBN:954-577-218-2 2005
44 Георгиева, Анна, Стандарти за читателска компетентност, заложени в Учебните програми по български език и литература за 1. – 4. клас., Сборник научни трудове на РУ «Ангел Кънчев» том 44, серия 6.3 Педагогика и психология. Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия , издателство:Русенски университет "Ангел Кънчев", 2005, стр.:103-109, ISSN (print):1311-3321 , Ref 2005
45 Георгиева, Анна, Типове четене и стратегии на четене., Sciеntific Researches of the Union of Scientifists Plovdiv – Plovdiv, 2005, Balkan Conference of Young Scientists. Series D. Medicine, Pharmacy and Stomatology. Vol. VI, , издателство:Пловдив, 2005, стр.:505-512, ISSN (print):1311-9427 2005
46 Георгиева, Анна, Типология на читателите в началните класове (1. - 4. клас), Осигуряване и оценяване качеството на обучение. (Сборник с доклади от Трета есенна научна конференция на ФНПП, Китен 19-24.09.2005г.), - 583с., редактор/и:проф. Здравко Лалчев, издателство:Веда-Словена - ЖГ, 2005, стр.:156-160, ISBN:954-8510-92-8 2005
47 Георгиева, Анна, Аспекти от читателския профил на съвременните първокласници., Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специализираните училищни заведения. Сборник с доклади от втора есенна научна конференция на ФНПП. - 529с., издателство:София,Веда Словена - ЖГ, 2004, стр.:55-58, ISBN:954-8510-87-1 2004
48 Георгиева, Анна, Грамотността в Глобалния свят., Международна конференция “Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията” сборник с доклади том първи“, редактор/и:Васил Янков, Димитър Юдов, Галя Христозова и др., издателство:Бургаски свободен университет, "Ирита-принт" ООД, 2004, стр.:49-53, ISBN:954-9370-12-7 2004
49 Георгиева, Анна, Интерференция на термини и чуждици в българския език., Образованието в глобализиращия се свят, издателство:ВТУ "Св. св. Кирил и Методий ", 2004, стр.:162-164, ISBN:978-954-524-608-1. 2004
50 Георгиева, Анна, Проблем ли е четенето? , Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, издателство:София., ВЕДА-СЛОВЕНА-ЖГ, 2003, стр.:29-35, ISBN:954-8510-82-0 2003
Студия в поредица
1 Георгиева, Анна, Обучението по извънкласно четене в 1. - 4. клас., Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - ФНОИ, том:Годишник на СУ - ФНОИ, книга "Педагогически науки", брой:№114, редактор/и:проф. И. Мирчева, проф. дн Р. Енгелс-Критидис, доц. д-р Л. Спиридонова и др международен екип, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:172-208, ISSN (print):2683-1074, Ref 2021
2 Георгиева, Анна, Сравнителен методически анализ на алтернативните читанки от първи до четвърти клас (с първи тираж 2016 - 2019г.), Годишник на СУ - ФНОИ, том:Годишник на СУ "Св. Климент Охридски" - Факултет по науки за образованието и изкуствата, брой:113, редактор/и:международна ред.-колегия: проф. д-р Ц. Коларова, проф. дпн Кл. Сапунджиева, доц. дн Р. Енгелс-Критидис, доц. д-р Н. Балканска, доц. д-р К. Щерева, доц. д-р Л. Спиридонова, д-р Теодора Папатеодору (Великобритания), д-р Полет Лаф (Великобритания), , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:194-217, ISSN (print):2683-1074, Ref 2020
3 Татяна Борисова, Анна Георгиева, Българският фолклор в учебните програми и читанки за началните класове (1961-2001 г). COBISS.BG-ID 1274749412, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", том:Годишник на СУ - Факултет по начална и предучилищна педагогика, брой:106, редактор/и:Стефан Алтъков, Клавдия Сапунджиевя, Божидар Ангелов, Николай Цанев, Ивайло Петров, Данка Щерева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:5-34, ISSN (print):0861-8216 2015
4 Татяна Борисова, Анна Георгиева, Тематично-съдържателни конструкти и образователни конструкти - говорни и комуникативни компетенции на децата/учениците. , Модулно институционално образование на учениците в началното училище. (Втори учебен свитък за едногодишно специализирано обучение във висшите училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация по позиция № 2 Детски учител/Начален учите, том:Модулно институционално образование на учениците в началното училище., издателство:МОН, 2014, стр.:27-59, ISBN:978-954-07-3625-9 2014
5 Татяна Борисова Ненкова, Анна Георгиева, Националната проверка по български език и литература в края на 4. клас в светлината на Държавните образователни изисквания. , Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", том:Годишник на СУ -Факутет по начална и предучилищна педагогика, брой: 101, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2007, стр.:5-38, ISBN:0861-8216 2007
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Георгиева, Анна, Българският език – роден, чужд, неовладян., „Грамотността в началното училище“. , редактор/и:Мариана Мандева, издателство:Велико Търново, Унив. издателство“Св. св. Кирил и Методий“, 2015, стр.:137-161, ISBN:978-619-208-029-7 2015
2 Татяна Борисова, Анна Георгиева, Българският фолклор в читанките от първи до четвърти клас (2002-2013г). COBISS.BG-ID 1270962404, Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013г София. Секция "Общество и култура". Подсекция "Българска етнология"., редактор/и:съставител и редактор: Ани Истаткова-Иванова, Тодор Попнеделев, Виолета Коцева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:58-81, ISBN:978-954-07-3824-6., Ref 2014
Съставителска дейност
Татяна Борисова, Анна Георгиева, Традиции и иновации в началното образование. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Стойка Здравкова. COBISS.BG-ID 1261278692, ISBN:978-954-07-3634-1., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2013
Участие в конференция
1 Присъствие, Анна Георгиева, Добри практики при преподаване и учене на български език в чуждоезикова среда. 2024
2 Секционен доклад, Анна Георгиева, Интегриране на музика в езиковото обучение 2024
3 Секционен доклад, Анна Георгиева, Нормативна регламентация и изисквания при оценяване на резултатите от обучението по български език и литература в 1.–4. клас 2024
4 Секционен доклад, Анна Георгиева, Обучението по български език като втори език 2024
5 Секционен доклад, Анна Георгиева, Обучението по български език като втори език 2024
6 Секционен доклад, Анна Георгиева, Подкрепа за изучаване на български език и литература в чужбина 2023
7 Присъствие, Анна Георгиева, 16-та конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина 2023
8 Присъствие, Анна Георгиева, Кръгла маса на тема "Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование", организирана от Факултет по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ като заключително събитие по едноименен проект № 80-10-130/10.05.2023 г. по ФНИ (Фонд научни изследвания) със средства от държавния бюджет. 2023
9 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Дефицити при дигиталното образование. 2023
10 Секционен доклад, Анна Георгиева, Типични грешки в дигиталните образователни ресурси за обучение по български език в началните класове. 2023
11 Секционен доклад, Анна Георгиева, 1. Етнокулутурни и национални акценти в учебниците по български език като втори език. 2. Европейските измерения на българската азбука. 2022
12 Секционен доклад, Анна Георгиева, Дидактическа обезпеченост на обучението по български език като втори език в началните класове 2022
13 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Електронни и онлайн ресурси за обучение в началните класове – ползи и потенциални опасности. 2022
14 Секционен доклад, Анна Георгиева, Четенето с разбиране в различни образователни контексти. READING COMPREHENSION IN DIFFERENT EDUCATIONAL CONTEXTS 2022
15 Присъствие, Анна Георгиева, 15 години Асоциация на българските училища в чужбина 2022
16 Секционен доклад, Анна Георгиева, Деинституционализиране на образованието 2021
17 Секционен доклад, Анна Георгиева, Methodological Specifics in the Teaching Books from the Series "Together! Bulgarian Language and Reading Book" to Support the Training in Bulgarian Language and Literature Organized Abroad. 2021
18 Секционен доклад, Анна Георгиева, Достъпът до образование в България - възможност за интеграция на българите, живеещи в чужбина. 2021
19 Секционен доклад, Анна Георгиева, Дидактическа обезпеченост на обучението по български език като роден и втори език в началните класове. 2021
20 Секционен доклад, Анна Георгиева, Електронните ресурси в образованието - възможности и ограничения. 2021
21 Секционен доклад, Анна Георгиева, Дехуманизация на образованието чрез дистанционно обучение в електронна среда. 2021
22 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Стандартизирано оценяване на резутатите от обучението по български език и литература в началните класове. 2020
23 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Индивидуална специфика на ученика и постигане на очакваните резултати от обучението. 2018
24 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Модул „Български като втори“ език в учебните програми за обучение, реализиращо се в чужбина. 2018
25 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Визия на студентите за профила на „добрия начален учител“. 2018
26 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Стратегическо планиране в образованието и обезпечаване с кадри в социалната сфера. 2018
27 Присъствие, Георгиева, Анна, слушател 2018
28 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Специфика на обучението по български език в чужбина 2018
29 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Завръщане и мултиплициране на неграмотността в българското общество. 2015
30 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Влияние на четените книги при изграждане на светогледа и ценностните ориентации на учениците. 2015
31 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Илияна Симеонова, Динамика в езиковата политика и мултиезикова комуникативна компетентност. 2015
32 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Борисова,Татяна, Връзка между теория и практика в обучението на студенти – бъдещи начални учители. Knowledge. International Journal. Scientific&Applicative Papers.V9. Скопие, 2015, , ISSN1857-92. стр. 139-143. 2015
33 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Алтернативи в овладяването на грамотността. 2014
34 Секционен доклад, Георгиева, Анна, „Конективизъм“ – новата стратегия за (не)учене на младото поколение. . Сборник с научни трудове на Русенски университет «Ангел Кънчев». Том 53, серия 6.2 Педагогика и психология, история, етнология и фолклор. Русе, 2014, с.11-15. ISSN 1311-3321. Онлайн http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp14/6.2/6.2-1.pdf 2014
35 Присъствие, Георгиева, Анна, слушател 2014
36 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Динамика в съдържанието и качествата на диагностичния инструментариум за Националното външно оценяване на резултатите от обучението по български език и литература в края на 4 клас (2007-2014) 2014
37 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Татяна Борисова, Българският фолклор в читанките от първи до четвърти клас (2001-2013г) 2013
38 Секционен доклад, Георгиева, Анна, За някои алтернативи в ограмотяването. 2013
39 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Интензивен устен курс по български език за ученици мигранти 2012
40 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Любомира Стоянова, Стратегии за развиване у учениците на интерес към четенето. 2012
41 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Езиковата подготовка на учениците мигранти 2012
42 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Езиковите упражнения в обучението по български език като втори език 2012
43 Секционен доклад, Георгиева, Анна , Затруднения при овладяване на български език от ученици мигранти (1. – 4. клас) 2011
44 Присъствие, Георгиева, Анна, Картинните книги за развитие на ключови компетентности у децата. 2010
45 Секционен доклад, Анна Георгиева, Специфика в обучението за придобиване на образователна и научна степен "доктор". 2009
46 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Интерференция между родния и чужд език. 2009
47 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Учебните програми по български език за началните класове (1871 - 2008 г.) 2008
48 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Проблеми и перспективи в практичиското обучение на студентите. 2008
49 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Типове четене и стратегии на четене. 2005
50 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Типология на читателите в началните класове (1. - 4. клас). 2005
51 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Аспекти от читателския профил на съременните първокласници. 2004
52 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Практически упражнения по Дидактика на българския език и литература - възможност за развиване на критичното мислене и преодоляване на слабостите в езиковата подготовка на студентите. 2004
53 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Интерференция на термини и чуждици в българския език 2004
54 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Грамотността в глобалния свят. 2004
55 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Динамика на читателските интереси на учениците в начална училищна възраст (1973 г, 1986 г., 2003 г.). 2003
56 Секционен доклад, Георгиева, Анна, Проблем ли е четенето? 2003
Участие в редколегия
Анна Георгиева, Годишник на Софийския университет - Факултет по науки за образованието и изкуствата, Участие в редколегия 2019
Учебник
1 Гюрова, В. , Цанев, Н., Витанов, Л. , Мирчева, И. , Борисова, Т. , Георгиева, А. , Симеонова, И. , Алексиева, Л. , Зафирова, Л. , Ненова, С. , Качество на институционалното образование и кариерно развитие на педагога. Трети учебен свитък., ISBN:978-954-07-3626-6., МОН и университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014
2 Лалчев, З. , Малинова, Л. , Борисова, Т. , Мирчева, И., Цанев, Н. , Витанов, Л., Георгиева, А., Симеонова, И. , Модулно институционално образование на учениците в началното училище. Втори учебен свитък. , ISBN:978-954-07-3625-9, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", Рецензирано 2014
Учебник/Учебно помагало
Анна Савова Георгиева, Обучението по български език и литература в началните класове (помагало за семинарни и практически упражнения по ДЧП и ДБЕЛ), Faber, Велико Търново 2013
Учебно помагало
1 Борисова, Татяна, Георгиева, Анна, Николина Димитрова, Събка Бенчева, Заедно! Буквар и Читанка за 1. клас. Учебно помагало по български език и литература за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. (92с.) (печатно издание с електронен вариант), ISBN:ISBN 978-954-344-647-6/ електронен учебник ISBN 978-954-344-6674I, Клетт България, София, Рецензирано 2021
2 Борисова, Татяна, Георгиева, Анна, Николина Димитрова, Събка Бенчева, Заедно! Български език и Читанка за 2. клас. Учебно помагало по български език и литература за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. (128 с.)(печатно издание с електронен вариант), ISBN:ISBN 978-954-344-648-3 / електронен учебник ISBN 978-954-344-6681I, Клетт-България, София, Рецензирано 2021
3 Борисова, Татяна, Георгиева, Анна, Николина Димитрова, Събка Бенчева, Заедно! Български език и читанка за 4. клас. Учебно помагало по бългрски език и литература за подпомагане на обучението, организирано в чужбина.(152с.)(печатно издание с електронен вариант), ISBN:ISBN 978-954-344-650-6 / електронен учебник ISBN 978-954-344-6704I, Клетт-България, София, Рецензирано 2021
4 Борисова, Татяна, Георгиева, Анна, Николина Димитрова, Събка Бенчева, Заедно!Български език и литература за 3. клас. Учебно помагало по български език и литература за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. (144с.)(печатно издание с електронен вариант), ISBN:ISBN 978-954-344-649-0 / електронен учебник ISBN 978-954-344-6698I, Клетт-България, София, Рецензирано 2021
5 Борисова, Татяна, Н. Димитрова, С. Бенчева, Георгиева, Анна, Книга за учителя по български език и литература за 2. клас. Читанка.-123с.(А. Георгиева - разработки на уроците с. 11-106)., ISBN:978-954-18-1563-2, Клетт-България (Булвест 2000), София, Рецензирано 2019
6 Борисова, Татяна, Георгиева, Анна, Познавателна книжка по Български език и литература за 3. група на детската градина. "Приятели". COBISS.BG-ID 1288276964, ISBN:978-619-215-217-8, Анубис-Клетт-България, София, Рецензирано 2018
7 Борисова, Татяна, Георгиева, Анна, Познавателна книжка по Български език и литература за 4. група на детската градина. "Приятели". COBISS.BG-ID 1288231396, Учебното помагало е одобрено със Заповед РД 09-612/28.03.2018г., ISBN:ISBN:978-619-215-217-8, Анубис-Клетт-България, София, Рецензирано 2018
8 Татяна Борисова, Анна Георгиева, Учебно помагало по български език и литература за 2. група на детската градина. "Приятели" - 36 индивидуални картона/страници за детето. COBISS.BG-ID 1288244196, ISBN:978-619-215-152-2, ИК Анубис, София, Рецензирано 2018
9 Борисова, Татяна, Анна Георгиева, Учебно помагало по български език и литература за 1. група на детската градина. "Приятели". - 28 индивидуални картона/страници за детето. COBISS.BG-ID 1287569380 , ISBN:978-619-215-113-3, ИК Анубис, София, Рецензирано 2018
10 Борисова, Татяна, Георгиева, Анна, Познавателна книжка по български език и литература за 1 група детската градина. COBISS.BG-ID 1283420388, , ISBN:978-619-215-113-3, Анубис-Клетт-България, София, Рецензирано 2017
11 Борисова, Татяна, Георгиева, Анна, Познавателна книжка по български език и литература за 2. група на детската градина."Приятели". COBISS.BG-ID 1283431396, ISBN:978-619-215-152-2, Анубис-Клетт-България, София, Рецензирано 2017
12 Татяна Борисова, Анна Георгиева, Илиана Мирчева, Николай Цанев, Любен Витанов, Илиана Симеонова, Людмила Зафирова, Модулно институционално образование на учениците в началното училище. (Втори учебен свитък за едногодишно специализирано обучение във висшите училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация по позиция № 2 Детски учител/Начален учител). /По Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“/., ISBN:ISBN 978-954-07-3625-9., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014
13 Георгиева, Анна, Обучението по български език и литература в 1.-4. клас. - 347с. COBISS BG ID 1258298084, ISBN:978-954-400-930-4, Фабер, Велико Търново, Рецензирано 2013
14 Георгиева, Анна, Теоретико-приложни аспекти на обучението по български език и литература в 1.- 4. клас. (помагало за студенти). - 222с.COBISS.BG-ID – 1229633764, ISBN:978-954-323-459-2., Авангард-Прима, София, Рецензирано 2008