Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Татяна Дункова
Глава от книга
1 Tatyana Dunkova, Transkripcija i transliteracija bugarskih osobnih imena, Pravopis hrvatskog jezika, Matica hrvatska, Zagreb 2007
2 Искра Ангелова, Невена Влъчкова, Ваня Гугуланова, Татяна Дункова, Лили Лашкова, Виктория Менкаджиева, Виолета Милева, Ришард Михалик, Стоян Стоянов, Йорданка Трифонова, Синтактични особености на чешкия език. - В: Славянски езици. Граматични очерци, с. 385-300., БАН, София, Ref 1994
3 Искра Ангелова, Невена Влъчкова, Ваня Гугуланова, Татяна Дункова, Лили Лашкова, Виктория Менкаджиева, Виолета Милева, Ришард Михалик, Стоян Стоянов, Йорданка Трифонова, Словашки език. Глагол. - В: Славянски езици. Граматични очерци, с.199-218., БАН, София, Ref 1994
4 Искра Ангелова, Невена Влъчкова, Ваня Гугуланова, Татяна Дункова, Лили Лашкова, Виктория Менкаджиева, Виолета Милева, Ришард Михалик, Стоян Стоянов, Йорданка Трифонова, Чешки език. Глагол. - В: Славянски езици. Граматични очерци, с.266-285. , БАН, София, Ref 1994
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Татяна Дункова, Христо Бойчев, сп. „Родна реч“, Загреб, 1/2006, Nacionalna zajednica Bugara u RH 2006
2 Татяна Дункова, Ще се върнем (превод от хърватски), сп. „Родна реч“, Загреб, 2-3/2006, Nacionalna zajednica Bugara u RH 2006
3 Татяна Дункова, Катедра по български език и литература във Философския факултет на Загребския университет, сп. „Родна реч“, 3/2005, Nacionalna zajednica Bugara u RH 2005
Книга
1 Željka Fink Arsovski, Erika Kržišnik, Slavomira Ribarova, Tatjana Dunkova, Natalija Kabanova, Rajisa Trostinska, Agnieszka Spaginska-Pruszak, Dubravka Sesar, Maria Dobrikova, Maria Kursar, Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema, Knjigra, Zagreb 2006
2 Младенов, Марин, Дункова, Татjана, Бугарска поезиjа друге половине двадесетог века : Антологиjа, Завод за уцбенике и наставна средства, Београд 1998
3 Ангелова, Искра, Стоянов, Стоян, Пернишка, Емилия, Дункова, Татяна Страшимирова, Славянски езици Граматични очерци, Изд. на БАН, София 1994
4 Буюклиев, Иван Иванов, Златанова, Румяна Христова, Дункова, Татяна Страшимирова, Деянова, Мария Стилиянова, Кочев, Иван Юстинианов, Михалик, Ришард, Чалъков, Момчил, Иванова, Калина, Лашкова, Лили Маринова, Менкаджиева, Виктория Димитрова, Увод в изучаването на южнославянските езици : [Изследване], Изд. на БАН, София 1986
Научен проект
1 Татяна Дункова, Езици на приятелството, Член, 2014
2 Татяна Дункова, CROSS-BORDER COOPERATION AND NETWORKING THROUGH E-LEARNING AND CAREER DEVELOPMENT - CCN , Член, BULGARIA – SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME 2013
3 Татяна Дункова, България и българите в хърватската книга през вековете, Член, 2010
4 Татяна Дункова, Проект на Загребската славистична школа „Преводаческа работилница“, Дубровник, Ръководител, 2009
Превод на книга
Tatjana Dunkova, Ksenija Marković, Georgi Gospodinov, Prirodni roman, Profil, Zagreb 2005
Статия в научно списание
1 Татяна Дункова, Tеоретични основи на бинарен учебник за българи/Theoretical Foundations od Binary Textbook for Bulgarians, Чуждоезиково обучение/Foreign Language Teaching, брой:2, 2014, стр.:139-148, Ref 2014
2 Савова, Димка Василева, Дункова, Татяна Страшимирова, Лили Лашкова (1943-2013) : In memoriam / Статия, Съпоставително езикознание, брой:4, 2013, стр.:140-141 2013
3 Васич, Биляна, Дункова, Татяна Страшимирова, Милка Ивич (1923-2011) : In memoriam / Статия/прев., Съпоставително езикознание, брой:2, 2011, стр.:125-127 2011
4 Дункова, Татяна Страшимирова, Йосип Хам : (1905— 1986) / Статия, Съпоставително езикознание, брой:3 , 1987, стр.:137-138 1987
5 Дункова, Татяна Страшимирова, Лашкова, Лили Маринова, Кратка сърбохърватска граматика / Рецензия , Съпоставително езикознание, , брой:3 , 1986, стр.:76-0 1986
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Татяна Дункова, Биляна Васич, Динамика и конкурентна употреба на езиковите средства (върху материал от български, сръбски и хърватски език), Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:302-309 2015
2 Tatjana Dunkova, Лингвистични, културологични и прагматични параметри на съпоставителното изследване на български и сръбски анималистични фразеологизми [анонимна рецензия], Životinje u frazeološkom ruhu (The Animals in phraseological attire ), редактор/и:Vidović Bolt, Ivana, 2014 2014
3 Tatjana Dunkova, Хърватски мъжки лични имена, образувани от зооними [анонимна рецензия], Životinje u frazeološkom ruhu (The Animals in phraseological attire ), редактор/и:Vidović Bolt, Ivana, 2014 2014
4 Татяна Дункова, Биљана Васић, (Не)могући превод (на материјалу бугарског и српског језика), Лексикография. Язык. Речь : Сборник статей памяти Анны Липовской, издателство:СУ "Климент Охридски" , 2013, стр.:331-345 2013
5 Татяна Дункова, Към доклада на Росица Стефчева „Метонимията в контекста на речевия акт молба”, Преходи и граници, 2009, стр.:566-567 2009
6 Татјана Дункова, Унутарјезичка синонимија и међујезичка интерференција, Павле Ивић и његово дело, издателство:Београд – Нови сад – Суботица, 2004, стр.:339-348 2004
7 Татјана Дункова, Настава српског језика у Бугарској, Научни састанак слависта „У Вукове дане“, књ. 30/1, издателство:МСЦ, Београд, 2002, стр.:253-261 2002
8 Татјана Дункова, Конкурентна употреба дативских конструкција у српском језику, Научни састанак слависта „У Вукове дане“, књ. 29/1, издателство:МСЦ, Београд, 2000, стр.:123-129 2000
9 Татјана Дункова, О неким функционално мотивисаним појавама у српском језику, Актуелни проблеми граматике српског језика, издателство:Суботица – Београд, 1999, стр.:205-213 1999
10 Татјана Дункова, Предлог као врста речи и проблеми учења српског језика код Бугара, Научни састанак слависта „У Вукове дане“, књ. 27/2, издателство:МСЦ, Београд, 1998, стр.:349-356 1998
11 Татяна Дункова, За някои различия между два близкородствени езика, Общност и многообразие на славянските езици, 1997, стр.:111-117 1997
12 Татјана Дункова, О неким стилистичким проблемима превођења – на материјалу српског и бугарског језика, Научни састанак слависта „У Вукове дане“, књ, 23/2, издателство:МСЦ, Београд, 1995, стр.:223-234 1995
13 Татјана Дункова, Ред речи и нормирање, Научни састанак слависта „У Вукове дане”, књ. 24/1, издателство:МСЦ, Београд, 1995, стр.:81-88 1995
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Таtyana Dunkova, Udžbenik srpskog i hrvatskog jezika za napredne (razina C1 - C2) 2015
2 Секционен доклад, Tatyana Dunkova, Nastava drugog i stranog jezika na filološkim studijima (s osvrtom na bugarski i hrvatski jezik) 2015
Учебник/Учебно помагало
1 Дункова, Татяна Страшимирова, Васич, Биляна, Учебник по сръбски и хърватски: Ниво С1/С2 : Ч. 1-2 Ч.2. /под печат/, СУ "Климент Охридски", София 2016
2 Дункова, Татяна Страшимирова, Васич, Биляна, Учебник по сръбски и хърватски: Ниво С1/С2 : Ч. 1-2 Ч.1. , СУ "Климент Охридски" , София 2015
3 Ким Со Йънг, Чой Куон Джин, Иванова, Яница Желязкова, Рангелов, Спас Ангелов, Дункова, Татяна Страшимирова, Корейски език : Т. 1., Изток-Запад, София 2010
4 Лашкова, Лили М., Татяна Дункова, Сърбохърватски език - практически курс : [ Учебник ] , Св. Георги Победоносец , София 1997
5 Лашкова, Лили Маринова, Дункова, Татяна Страшимирова, Сърбохърватски текстове : [Учебно пособие за студентите от Факултета по славянски филологии на СУ "Климент Охридски"] , СУ "Климент Охридски" , София 1985