Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Николай Димитров

Researcher ID (Web of Science):AAE-5448-2021
Дисертация д-р
Николай Георгиев Димитров, Динамика на Аз-концепцията в специфични комуникативни пространства (Интернет и Виртуалният Аз), СУ "Св. Кл. Охридски"/ВАК, Ръководител:проф. дпсн Сава Джонев 2010
Книга
1 Николай Димитров, Социалните анклави на съвременността. Автосегрегация и маргинализация при ромите в България, ISBN:978-954-07-4306-6, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2017
2 Николай Димитров, Социалните анклави на съвременността. Гей пространства. Социални и сексуални ареали на ЛГБТ-общността, ISBN:978-954-07-4307-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2017
3 Николай Димитров, Социалните анклави на съвременността. Дигиталният @з., ISBN:978-954-07-4249-6, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2016
Научен проект
1 Николай Димитров, „Визуална идентичност на философски факултет. Апробация на модел за представяне на научни изследвания и образователни инициативи“, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2022
2 Николай Димитров, Научен форум по практическа реторика "Семинар – реторически тренинги", Член, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-91/15.04.2019 г. 2019
Статия в научно списание
1 Николай Димитров, Ритуализация и сигнификация на статуса post mortem: маркери от българско гробище, Реторика онлайн, брой:2, 2021, ISSN (online):2738-7860, Ref, др. 2021
2 Николай Димитров, Социални дистанции и политическо представителство на малцинствени групи в България, Българско списание по психология, issue:4, 2021, pages:55-62, ISSN (print):ISSN 0861-7813, ISSN (online):ISSN 0861-7813 2021
3 Николай Димитров, Социално-психологическият тренинг. Или как се язди кон, Реторика онлайн, брой:2, 2021, ISSN (online):2738-7860, Ref, др. 2021
4 Nikolay Dimitrov, INTERNET NICKNAMES AS A SELF-PRESENTATION INSTRUMENT, Социальное время, issue:2 (14), 2018, pages:75-81, doi:10.15350/2410-0773.2018.2.75 2018
5 Николай Димитров, Социални дистанции и стереотипи към сексуалните и етническите малцинства в България, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ, Книга Психология, том:108, 2018 2018
6 Nikolay Dimitrov, Some Aspects of Spatial and School Segregation and Self-segregation of Roma Minority in Bulgaria, Socio Time, issue:9, 2017 2017
7 Николай Димитров, Традиционни и алтернативни интерпретации на обучението в сегрегираните училища, Реторика и комуникации, брой:28, 2017 2017
8 Nikolay Dimitrov, Parameters Of Pseudonymy In Bulgarian Virtual Space. Internet-Clubs As An Online Self-Presentation Context. Forum Username Analysis., Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, кн. Психология, , vol:107, 2016, pages:164-187, ISSN (print):0204—9945, ISSN (online):0204—9945, Ref 2016
9 Николай Димитров, Мотиви за груповото отделяне на малцинствени общности в български условия. Анализ на автосегрегацията при етнически и полови малцинства., Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, кн. Психология, , том:107, 2016, Ref 2016
10 Николай Димитров, ПО ТЯЛОТО ПОСРЕЩАТ: ТЕЛЕСЕН АЗ-ОБРАЗ, ЕЙДЖИЗЪМ И ХЕГЕМОНИЗАЦИЯ НА МАСКУЛИННОСТТА В ГЕЙ-ОБЩНОСТТА., Клинична и консултативна психология, брой:3, 2016, стр.:3-18, ISSN (print):ISSN 1314-0280, Ref 2016
11 Николай Димитров, Стратегии за себепредставяне на Аз-а в Интернет. Анализ на мотивите., Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, кн. Психология, , 2011, стр.:185-2012, ISSN (online):0204—9945 2011
12 Николай Димитров, Аз-образ и себепредставяне в Интернет: цели и начини за постигането им., Българско списание по психология, брой:3, 2007, Ref 2007
13 Николай Димитров, Дескриптори на Аз-концепцията във виртуалното пространство (контент-анализ на себепредставянето в интернет-сайтове)., Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, кн. Психология, , 2006 2006
14 Николай Димитров, Интернет-комуникациите и Виртуалният Аз., Българско списание по психология, брой:1, 2006, Ref 2006
15 Николай Димитров, Човекът като симулация, Инсайт, брой:10, 2006 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Николай Димитров, "Социални дистанции към представители на етнически малцинства в организационната структура", Лидерство и развитие на човешките ресурси, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, ISBN:978-954-07-4979-2 2019
2 Николай Димитров, "Стереотипни възприятия и социални дистанции към сексуални малцинства в организационен контекст", Лидерство и развитие на човешките ресурси, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, ISBN:978-954-07-4979-2 2019
3 Nikolay Dimitrov, Gay Bar as a Social Bunker, Россия в многовекторном мире: национальная безопасность, вызовы и ответы, 2017 2017
4 Nikolay Dimitrov, Self-Concept, Gender Psychology and Cultural Expectations, Россия в многовекторном мире: национальная безопасность, вызовы и ответы, 2017 2017
5 Николай Димитров, Автосегрегацията при етнически и сексуални малцинства: предпоставки, мотиви, последици, Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017 2017
6 Николай Димитров, Дескриптори на Аз-образа при работещи в областта на управлението на човешки ресурси в България, Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017 2017
7 Николай Димитров, Измерения на маргиналността при ромското малцинство в България, VІІІ Национален конгрес по психология, 2017 2017
8 Николай Димитров, Някои аспекти на социализацията и възпроизводството на джендърната култура, Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология, 2017 2017
9 Николай Димитров, Социални дименсии на ЛГБТ-пространствата в България, VІІІ Национален конгрес по психология, 2017 2017
10 Николай Димитров, Анна-Мария Маринкова, Стереотипи и социални дистанции към някои етнически и религиозни групи в българска извадка, Пътища на професионализма в социалната работа, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017 2017
11 Николай Димитров, Промяната на идентичността в дигиталния свят: Сравнение между дескриптори на Аз-концепцията, използвани в реалността и в Интернет., Лидерство и организационно развитие, 2016, Ref 2016
12 Николай Димитров, Професионален и извънпрофесионален Аз-образ при работещи в областта на Човешките ресурси., Лидерство и организационно развитие, 2016, Ref 2016
13 Николай Димитров, Аз-концепция и виртуално пространство., Лидерство и организационно развитие, 2015, ISBN:978-954-07-3946-5, Ref 2015
14 Николай Димитров, Личностови дескриптори в обяви за работа., Лидерство и организационно развитие, 2015, ISBN:978-954-07-3946-5, Ref 2015
15 Николай Димитров, Параметри на Аз-а във виртуална среда., V Национален конгрес по психология, 2008, стр.:79-86, ISSN (print):0861–7813, Ref 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Николай Димитров, Локус на контрол и доверие в информацията за Ковид-19 по време на епидемичната обстановка в България 2022
2 Секционен доклад, Николай Димитров, Джендърни стереотипи в телевизионната реклама на българския пазар 2022
3 Секционен доклад, Николай Димитров, Ритуализация и сигнификация на статуса post mortem: маркери от българско гробище 2020
4 Секционен доклад, Николай Димитров, Социалнопсихологическият тренинг. ...или как се язди кон 2020
5 Секционен доклад, Николай Димитров, Социални дистанции и политическо представителство на малцинствени групи в България 2020
6 Секционен доклад, Николай Димитров, Социални измерения на ЛГБТ-пространствата в България 2017
7 Секционен доклад, Николай Димитров, Автосегрегацията при етнически и сексуални малцинства: предпоставки, мотиви, последици 2017
8 Секционен доклад, Николай Димитров, Измерения на маргиналността при ромското малцинство в България 2017
9 Секционен доклад, Николай Димитров, Някои аспекти на социализацията и възпроизводството на джендърната култура 2017
10 Секционен доклад, Николай Димитров, Дескриптори на Аз-образа при работещи в областта на управлението на човешки ресурси в България 2017
11 Секционен доклад, Николай Димитров, Промяната на идентичността в дигиталния свят: Сравнение между дескриптори на Аз-концепцията, използвани в реалността и в Интернет. 2016
12 Секционен доклад, Николай Димитров, Цыганское меньшинство и образование в этнически сегрегированных школах в Болгарии. 2016
13 Секционен доклад, Николай Димитров, Професионален и извънпрофесионален Аз-образ при работещи в областта на Човешките ресурси. 2016
14 Секционен доклад, Николай Димитров, Концепция Я, психология пола и культурные ожидания. 2016
15 Секционен доклад, Николай Димитров, Личностови дескриптори в обяви за работа. 2015
16 Секционен доклад, Николай Димитров, Аз-концепция и виртуално пространство. 2015
17 Секционен доклад, Николай Димитров, Параметри на Аз-а във виртуална среда. 2008
Участие в редколегия
1 Николай Димитров, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ, Книга Психология, том:108, Участие в редколегия 2018
2 Николай Димитров, сборник "Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология", Участие в редколегия 2017
3 Николай Димитров, сборник "Лидерство и организационно развитие", Участие в редколегия 2016
4 Николай Димитров, сборник "Лидерство и организационно развитие", Участие в редколегия 2015