Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Милена Колева-Звънчарова

Researcher ID (Web of Science):JXY-8975-2024

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-0571-1461
Дисертация д-р
Милена Колева-Звънчарова, Непознатото наследство: валидиране на знания и умения за опазване и социализиране на документални и книжовни ценности, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д.н. Иван Кабаков 2020
Научен проект
1 Милена Колева-Звънчарова, Професионално развитие в областта на културното наследство, Ръководител, ЕК, Номер на договора:2023-1-BG01-KA220-HED-000153432 2023
2 Милена Колева-Звънчарова, Участие с изследване "Царският дворец в София: как опазваме емблематичните сгради на националното културно наследство?" като постдокторант към проекта CultUrEn: Culture Urban Environment. Културното наследство като фактор за постигане на устойчива градска среда, Член, МОН, Номер на договора:ФНИ/МОН NoКП-06-Н45/6, 2020-2023 2022
3 Милена Колева-Звънчарова, Net4SocietyHE (Мрежа за подкрепа на националните контактни точки по клъстър 2 на програма Хоризонт Европа), Член, ЕК, Номер на договора:101059986 2021
4 Милена Колева-Звънчарова, Разработване на научно-изследователски модел за дигитално описание на паметници на архивно-документалното културно наследство, Ръководител, МОН, Номер на договора:№80-11-133/27.03.2019 2018
Научно ръководство
1 Милена Колева-Звънчарова, Значението на ключовите компетентности за опазването на културното наследство: казусът “Царски дворец” в София, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Константин Добрев 2023
2 Милена Колева-Звънчарова, Ролята на педагога и инфлуенсъра в съвременната образователна електронна среда, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Гергана Маринова 2023
Статия в научно списание
1 Милена Колева-Звънчарова, Разпилени страници: щрихи към историята на един род от Банско , Библиотека, брой:5, 2016, стр.:86-94 2016
2 Милена Колева-Звънчарова, Късчета семейна история в огледалото на османотурските документи (тезкире-и османийе като документален извор), Библиотека, vol:6, 2015, pages:247-253 2015
3 Милена Колева-Звънчарова, Пътници и пътни разрешителни в Османската империя: мюрур тезкeрета от ХIХ век, Известия на държавните архиви, брой:109, 2015, стр.:3-15 2015
4 Милена Колева-Звънчарова, Към историята на българската текстилна промишленост (Документи за фабриката на Добри Желязков в Сливен), Библиотека, vol:6, 2014, pages:21-32 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Милена Колева-Звънчарова, Професии и длъжности в областта на културното наследство. Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство., Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България, 2020 2020
2 Иван Кабаков, Мария Попова, Милена Звънчарова, Типология на занаятите в Република България, Културният потенциал на народните и художествените занаяти , издателство:Фабриката, 2016, стр.:16-23 2016
3 Milena Koleva-Zvancharova, To the History of Guilds in Istanbul According to a 19th-century Register , Osmanli Istanbulu III, 2015, pages:652-666 2015
Студия в научно списание
Максим Стаменов, Милена Колева-Звънчарова, По повод на Речник на турцизмите в българския език за турци на М. Тюркер Аджароглу., Известия на института за български език “Проф. Любомир Андрейчин”, том:XXX, 2017, стр.:7-74 2017
Студия в сборник (на конференция и др.)
Милена Колева-Звънчарова, 110 години отдел „Ориенталски сбирки” на Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”: поглед към миналото, настоящето и бъдещето, Приноси към българската ориенталистика. 110 години отдел „Ориенталски сбирки” на Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, 2021, стр.:31-54 2021