Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Милияна Каймакамова
Глава от книга
1 Милияна Каймакамова, Георги Николов, Георги Бакалов, Илчо Димитров, Иван Дуйчев, Александър Каждан, Йоханес Кодер, Вера Мутафчиева, Петър Шрайнер, Панчо Русев, Летописец, учител, самодържец.Сборник в чест на Васил Гюзелев по случай неговата 80 годишнина., ISBN:978-954-09-1080-2, "Захари Стоянов", София 2016
2 Miliana Kaimakamova, 68. Lemma “Imennik na bălgarskite chanove” – In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle. General Editor G. Dunphy, 871., Brill, Lеiden and Boston 2010
3 Miliana Kaimakamova, Lemma “Bulgarian Anonymous Chronicle” – In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Grnrral Editor G. Dunphy, 222. , Brill, Lеiden and Boston 2010
4 Miliana Kaimakamova, Lemma “Bulgarian Apocryphal Chronicle” – In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle. General Editor G. Dunphy, 222-223. , Brill, Lеiden and Boston 2010
5 Miliana Kaimakamova, Lemma “Bulgarian Chronograph” – In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle. General Editor G. Dunphy, 223-224. , Brill, Lеiden and Boston 2010
6 Miliana Kaimakamova, Lemma “Bulgarian Short Chronicle” – In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle. General Dunphy,224., Brill, Lеiden and Boston 2010
7 Miliana Kaimakamova, Lemma “Chronicle of the Priest of Duklja – In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle. General Editor G. Dunphy, 398-399., Brill, Lеiden and Boston 2010
8 Miliana Kaimakamova, Lemma “Konstantin of Preslav” – In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle. General Editor G. Dunphy, 974., Brill, Lеiden and Boston 2010
9 Miliana Kaimakamova, Lemma “Letopisec vkratce” – In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle. General Edotor G. Dunphy, 1019., Brill, Lеiden and Boston 2010
10 Miliana Kaimakamova, Lemma “Paleja” – In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle. General Editor G. Dunphy, 1181-1183., Brill, Lеiden and Boston 2010
Дипломна работа
Милияна Василева Каймакамова, Култът на Дионис в българските земи, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически Факултет, Катедра "Археология", Ръководител:проф. Атанас Милчев 1973
Дисертация д-р
Милияна Каймакамова, Историко-летописната традиция в средновековна България (VII-XII в.), Катедра История на България при Исторически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" , Ръководител:акад. Васил Гюзелев 1979
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Милияна Василева Каймакамова, Покръстването. – сп. Зари, 1., 1995
2 Милияна Василева Каймакамова, Славният цар Калоян. – сп. Зари, 1. , 1994
3 Милияна Василева Каймакамова, Славянските нападения срещу Солун. – сп. Македония, № 1, януари, 11-12. , 1994
4 Милияна Василева Каймакамова, Куберовите българи в Македония. – сп. Македония, № 4, ноември, 13-15., 1993
5 Милияна Василева Каймакамова, Паметни страници от историята на средновековна България. – В: Комитет на движението на българските жени, Бюлетин, 8, 1985, 37-41. , 1985
6 Милияна Василева Каймакамова, Огнище на славянската книжовност, просвета и култура - "Жената днес", 1980
Книга
1 Милияна Каймакамова, Власт и история в средновековна България (VII-XIV век), Парадигма, София, Рецензирано 2011
2 Милияна Каймакамова, Георги Марков, Васил Николов, Рачко Попов, Румяна Богданова, Войн Божинов, Крум Бъчваров, Евгвния Троева, Светлозар Недев, България – историческа памет и национална идентичност 2010
3 Miliana Kaimakamova, Maciej Salamon, Małgorzata Smorag Różycka, Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century , Cracow 2007
4 Милияна Каймакамова, Георги Николов, Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на академик Васил Гюзелев., УИ "Св. Климент Охридски", София 2006
5 Милияна Каймакамова, Българска средновековна историопис, Наука и изкуство, София 1990
Научен проект
1 Милияна Каймакамова, „Българската държава 927-969. Епохата на цар Петър Благочестив“ , Ръководител, Полски национален научен център (Narodowe Centrum Nauki)), Номер на договора:DEC-2014/14/M/HS3/00758 2014
2 Милияна Каймакамова, E-Medievalia Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика, Софийски университет “Св. Климент Охридски“, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04.-0004/2012 2012
3 Милияна Каймакамова, „Оборудване на читалня за студенти в неравностойно положение към Университетска библиотека“ , Ръководител, 2008
4 Милияна Каймакамова, България – историческа памет и национална идентичност, Член, Фонд "Научни изследвания" на МОН, Номер на договора:Д002-314/19.12.08 (2008-2011) 2008
Статия в научно списание
1 Милияна Каймакамова, Изтъкнат български историк медиевист (Академик Васил Гюзелев в оценката на своите учители, колеги и ученици), Понеделник (Списание за теория, политика и култура), брой:1-2, 2007, стр.:65-72 2007
2 Милияна Каймакамова, Византия и историческата култура на българите през ХІ-ХІІ в. , Исторически преглед, брой:5-6, 2003, стр.:3-19 2003
3 Милияна Каймакамова, Религия, църква и държава в ранносредновековна България (края на VІІ – началото на ХІ в.). , Духовна култура, брой:5-6, 2000, стр.:10-20 2000
4 Милияна Каймакамова, Ново изследване върху византийската и старобългарската християнска култура: Василка Тъпкова – Заимова, Анисава Милтенова. Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и България, Palaeobulgarica, брой:4, 1998, стр.:115121-0 1998
5 Милияна Каймакамова, "Именник на българските ханове" - начало на българското летописно творчество., Родина, брой:1-2, 1997, стр.:7-44 1997
6 Милияна Каймакамова, Проф. Васил Гюзелев и проучването на Българското средновековие (По случай 60-годишнината му)., Palaeobulgarica, брой:4, 1996, стр.:72-77 1996
7 Милияна Каймакамова, Нов труд върху духовното развитие на средновековна България (края на ХІІ-началото на ХV в.). Vassil Gjuzelev. Bulgarien zwischen Orient und Okzident. Die Grundlagen seiner geistigen Kultur vom 13. bis zum 15 Jahrhundert, Palaeobulgarica, брой:3, 1994, стр.:93-98 1994
8 Милияна Каймакамова, Ново изследване върху българската средновековна история. –. П. Ангелов. Българска средновековна дипломация, Palaeobulgarica, брой:2, 1989, стр.:132-134 1989
9 Милияна Каймакамова, В. Гюзелев. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България (ХІП-ХІV в.), Bulgarian Historical Review, брой:2, 1987, стр.:80-84 1987
10 Милияна Каймакамова, Живот отдаден на науката (в памет на Иван Дуйчев), Векове, том:6, 1986 1986
11 Милияна Каймакамова, Известният български историк-медиевист Васил Тодоров Гюзелев навърши 50 години, Исторически преглед, брой:12, 1986, стр.:95-96 1986
12 Милияна Каймакамова, Културно-просветната дейност на Кирило-Методиевите ученици в България (886-началото на Х в.), Исторически преглед, брой:10, 1985, стр.:1831-0 1985
13 Милияна Каймакамова, Анисава Милтенова, Неизвестно старобългарско летописно съчинение от ХІ в. , Palaeobulgarica, том:2, 1983, стр.:52-73 1983
14 Милияна Каймакамова, Старобългарското историко-летописно творчество от средата на ІХ до началото на ХІ в. , Годишник на Софийски университет – Исторически факултет, том:79, 1982, стр.:35-92 1982
15 Miliana Kaimakamova, Les inscriptions protobulgares du VIII et IX e cièkle et les annales bulgares, Etudes Historiques, брой:X, 1980, стр.:115-1216 1980
16 Милияна Каймакамова, Две старобългарски летописни съчинения от ХІ в. , Исторически преглед, брой:5, 1976, стр.:81-91 1976
Статия в поредица
1 Милияна Каймакамова, Държава и църква в България през втората половина на IX-X век, Славянcки глас. Годишник на Славянското дружество в България, 2015, стр.:123-129 2015
2 Милияна Каймакамова, Представата за Видин в средновековната българска книжнина, Bulgaria Mediaevalis, брой:6, 2015, стр.:395-411 2015
3 Милияна Каймакамова, Култът към цар Петър (927-969) и движещите идеи на българските освободителни въстания срещу византийската власт през XI-XII в. , Bulgaria Mediaevalis, том:Studies in honour of Professor Vassilka Tǎpkova-Zaimova, брой:4-5, 2014, стр.:417-438 2014
4 Милияна Каймакамова, Идеята „Търново – нов Цариград”: „Трети Рим” през XIII-XIV в. , Bulgaria Mediaevalis, брой:3, 2012, стр.:453-484 2012
5 Милияна Каймакамова, Константин Преславски и българската историческа култура в края на ІХ в. – началото на X в., Bulgaria Mediaevalis, том:Studies in honour of Professpe Vassil Gjuzelev, брой:2, 2011, стр.:423-442 2011
6 Милияна Каймакамова, Власт и история в България в края на XII и през XIII в. , Зборник радова Византолошког института, брой:47, 2010, стр.:215-244 2010
7 Милияна Каймакамова, Значението на Български апокрифен летопис (ХІ в.) като извор за ранносредновековната българска култура , Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Supplementum V, том:Stephanos Archaeologicos in honorem professoris Stephcae Angelova, брой:5, 2010, стр.:593-612 2010
8 Милияна Каймакамова, Световната история в пропагандната политика на цар Симеон (893-927) и развитието на българската хронография, Bulgaria Mediaevalis, брой:1, 2010, стр.:59-93 2010
9 Милияна Каймакамова, Западното Черноморие, Средиземноморието и Несебър през Античността и Средновековието в светлината на най-новите проучвания: BULGARIA PONTICA MEDII AEVI (VI – VII ), 2008. В чест на 70-годишнината академик Васил Гюзелев, Известия на музеите на югоизточна България, брой:24, 2009, стр.:326-329 2009
10 Милияна Каймакамова, Историкът медиевист академик Васил Гюзелев, Rhodopica, брой:1, 2007, стр.:259-268 2007
11 Милияна Каймакамова, Родопската област в историята на ранносредновековна България (края на VІІІ-началото на ХІ в.), Rhodopica, брой:1, 2007, стр.:187-201 2007
12 Miliana Kaimakamova, Turnovo – New Constantinople: The Third Rome in the Fourteenth-Century Bulgarian Translation of Constantine Manasses`Synopsis Chroniken, The Medieval Chronicle, брой:4, 2006, стр.:91-104 2006
13 Милияна Каймакамова, Владетелите на Родопската област (към въпроса за политическия сепаратизъм на Балканите през Средновековието), Rhodopica, брой:1-2, редактор/и:Никола Дамянов, 2002, стр.:303-334 2002
14 Милияна Каймакамова, Историческите знания в Средновековна България, Годишник на Софийски университет – Център за славяно-византийски проучвания “Ив. Дуйчев”, брой:90, издателство:Университетско издателатво "Св. Климент Охридски", 2000, стр.:153-173 2000
15 Miliana Kaimakamova, Territorial Fortunes of the Rhodopes Region in the Period of the Second Bulgarian Kingdom (end of 12th-End of 14th c.), Rhodopica, брой:1, редактор/и:Никола Дамянов, издателство:Дружество на археолозите и историците в Смолян, 1999, стр.:111-129 1999
16 Милияна Каймакамова, Териториалните съдбини на Родопската област през Средновековието (VІІ – началото на ХІ в.), Rhodopica, брой:1, редактор/и:Никола Дамянов, издателство:Дружество на археолозите и историците в Смолян, 1998, стр.:107-116 1998
17 Милияна Каймакамова, Света гора в средновековната българска култура. – В: Светогорска обител Зограф, Светогорска обител Зограф, брой:2, 1996, стр.:51-66 1996
18 Miliana Kaimakamova, Anissava Miltenova, The Uprising of Petar Delyan (1040-1041) in d new old bulgarian source, Byzantinobulgarica, брой:8, издателство:Издателство на Българска академия на науките "Марин Дринов", 1986, стр.:227-240 1986
19 Милияна Каймакамова, “Български апокрифен летопис” и значението му за българското летописание., Старобългарска литература, брой:4, издателство:Издателство на Българска академия на науките "Марин Дринов", 1984, стр.:51-59 1984
20 Милияна Каймакамова, Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. 2.Извори. Датиране, Годишник на Софийски университет – Исторически факултет, брой:77, издателство:Университетско издателатво "Св. Климент Охридски", 1984, стр.:19-139 1984
21 Милияна Каймакамова, Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. 1.Текст. Превод. Коментар, Годишник на Софийски университет – Исторически факултет, брой:76, издателство:Университетско издателатво "Св. Климент Охридски", 1983, стр.:123-178 1983
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Милияна Каймакамова, Академик Васил Гюзелев на 80 години , Летописец, учител, самодържец, издателство:"Захари Стоянов", 2016, стр.:9-14 2016
2 Милияна Каймакамова, Византия и българската култура през XI-XII век., Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева, издателство:Университетско издателаство ""Св. Климент Охридски", 2016, стр.:171-186 2016
3 Милияна Каймакамова, Ролята на Асеневци за формирането на българската историческа памет в края на XIII-средата на XIII в. , Великите Асеневцу, издателство:"Абагар", Велико Търново, 2016, стр.:60-69 2016
4 Милияна Каймакамова, "Именник на българските ханове": основен извор за образуването на средновековна България. , Историята, която усмихва, 2014, стр.:108-129 2014
5 Милияна Каймакамова, Българската историческа култура през Златния век на цар Симеон (893-927), Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. Кръгла маса „“Златният век на цар Симеон: политика, религия, култура“, 2014, стр.:41-56 2014
6 Милияна Каймакамова, Византийско-балканският свят и католическият Запад в преценката на българския книжовник Пандех от XIII в., „Realia Byzantino-Balcanica” в чест на 60-годишнината на проф. дин Христо Матанов, 2014, стр.:361-385 2014
7 Милияна Каймакамова, Пропагандата на властта в Българското ханство и началното развитие на българската историопис (VII-средата на IX в.), Средновековният българин и „другите”. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов, 2013, стр.:63-85 2013
8 Милияна Каймакамова, 76. Хрониката на Константин Манасий и българската историческа култура, СЛОВЕСА ПРÝЧЮДНАЯ. Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Буюклиев (по случай неговата 75-годишнина), 2012, стр.:201-204 2012
9 Милияна Каймакамова, Сведения за българите и християнска България в руската хроника „Повесть временных лет” (XI-XII в.)., Almanach Via Evrasia, 1. Русия в отраженията на историята. В памет на проф. Емил Михайлов, 2012, стр.:20-29 2012
10 Miliana Kaimakamova, 75. The Foundation of the Bulgarian State in Bulgarian Medieval Historiography, State and Church: Studies in Medieval Bulgaria and Byzantium, 2011, стр.:101-128 2011
11 Милияна Каймакамова, Пандеховото пророческо сказание от ХІІІ в. и зараждане на идеята „Търново – нов Цариград”: Трети Рим”, „ БЪЛГАРИЯ, ЗЕМЯ НА БЛАЖЕНИ...” IN MEMОRIAM PROFESSORIS IORDANI ANDREEVI. Международна конференция в памет на проф. д.и.н. ЙОРДАН АНДРЕЕВ, Велико Търново, 29-31 октомври, 2009, 2009, стр.:320-355 2009
12 Miliana Kaimakamova, Byzance et la culture historique des Bulgares aux XIe–XIIe siècles, BYZANTIO KAI BOYΛΓΑΡΟΙ (1018-1185), 2008, стр.:123-140 2008
13 Милияна Каймакамова, Идеология, история и историческо съзнание в средновековна България, Университетски четения и изследвания по българска история. ІV международен семинар. Смолян, 11-13 май, 2006 г. , 2008, стр.:70-82 2008
14 Милияна Каймакамова, История и традиционна култура (по данни на апокрифните летописи от ХІ-ХІІІ в.), В света на човека. Юбилеен сборник в чест на проф. Иваничка Георгиева, 2008, стр.:505-526 2008
15 Милияна Каймакамова, Политика и история: интересът на цар Симеон (893-927) и цар Иван Александър (1331-1371) към световната история, История в преход. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Драгомир Драганов, 2008, стр.:43-69 2008
16 Милияна Каймакамова, Приписката за „безбожните варвари” във Ватиканския препис на Манасиевата хроника и борбата на цар Иван Александър (1331-1371) срещу турското завладяване на България, Етнически и културни пространства на Балканите. Част 1. Миналото-исторически ракурси. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева, 2008, стр.:77-96 2008
17 Милияна Каймакамова, Укрепването на ханската власт през първата половина ІХ в. и централизацията на българската държава според прабългарските надписи (Архивът на Българското ханство), При историческите корени . 70 години Андрей Печилков, 2008, стр.:90-98 2008
18 Милияна Каймакамова, Византия и развитие болгарской средневековой историографии ХІ-ХІІ в., Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century, 2007, стр.:211-222 2007
19 Милияна Каймакамова, Средновековна България в изследванията на д-р. Джонатан Шепард, Дж. Шепард. Неспокойни съседи. Българо-византийска конфронтация, обмен и съжителство през средните векове, редактор/и:Милета Милчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007, стр.:7-11 2007
20 Милияна Каймакамова, 46. Идеята „Търново-нов Цариград” - Трети Рим в българския превод на Манасиевата хроника, Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на професор Йордан Шопов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:169-180 2006
21 Милияна Каймакамова, VIVAT ACADEMIA, VIVANT PROFESSORES!, Преломни времена. – Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Любомир Огнянов, редактор/и:Милета Милчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:10-14 2006
22 Милияна Каймакамова, Академик Васил Гюзелев – изследователят на Българското и Европейското средновековие, Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, издателство:Университетско издателство, 2006, стр.:13-21 2006
23 Милияна Каймакамова, За стойността на тази книга, В. Пантелеева, М. Рашкова. Историята. 150 години СОУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Смолян”. , 2006, стр.:4-5 2006
24 Милияна Каймакамова, Образуване на българската държава в българската средновековна историопис., Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, редактор/и:Милета Милчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:59-87 2006
25 Милияна Каймакамова, За Людмила Горина и нейната нова книга. – Предговор към книгата на Л. Горина. Болгарский хронограф и его судьба на Руси, Л. Горина. Болгарский хронограф и его судьба на Руси. , издателство:Тангра Тан Нак Ра, 2005, стр.:9-25 2005
26 Милияна Каймакамова, Цар Калоян в българската историческа памет от ХІІІ-ХІV в. , Одринската битка от 1205 г. , редактор/и:Васил Гюзелев, 2005, стр.:63-74 2005
27 Милияна Каймакамова, Българският превод на Манасиевата хроника и Руският хронограф - В: Доайенът. В памет на проф. Николай Михайлович Дилевски., Юбилеен сборник, посветен на 100-годишнината на проф. Николай Михайлович Дилевски, 2004, стр.:426-448 2004
28 Милияна Каймакамова, Историографската стойност на Български апокрифен летопис , Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Георги Бакалов Civitas Divino-Humana В чест на 60-годишнината на професор Георги Бакалов, редактор/и:Ц. Степанов, издателство:Танхгра Тан Нак Ра, 2004, стр.:417-441 2004
29 Милияна Каймакамова, Поява и развитие на историографията в България и другите европейски средновековни държави, Средновековна християнска Европа: Изток-Запад. Ценности, традиции, общуване, редактор/и:Васил Гюзелев, Анисава Милтенова, издателство:Изток-Запад, 2002, стр.:544-556 2002
30 Милияна Каймакамова, Византийското идейно-политическо наследство и българският превод на Манасиевата хроника, Византийското културно наследство на Балканите”. Сборник доклади , септември, 6-8, Пловдив, 2001, стр.:197-211 2001
31 Милияна Каймакамова, Българският хан в светлината на първобългарските надписи от VІІІ – ІХ в. , Сборник в памет на чл. кор. Веселин Бешевлиев, 2000, стр.:48-59 2000
32 Милияна Каймакамова, Българската хронография от края на ІХ – ХІV в. (възникване, развитие и значение), Общото и специфичното в балканските народи до края на ХІХв. Сборник в чест на 70-годишнината от рождението на проф. Василка Тъпкова – Заимова, издателство:Университетско издателатво "Св. Климент Охридски", 1999, стр.:196-217 1999
33 Милияна Каймакамова, Началното развитие на средновековна България в изследванията на Петър Мутафчиев, Исторически студии. Професор Петър Мутафчиев познат и непознат., издателство:Университетско издателатво "Св. Климент Охридски", 1997, стр.:29-49 1997
34 Милияна Каймакамова, Византийското владичество в българските земи, Из историята на българската народност и държава, редактор/и:Милен Куманов, 1993, стр.:50-63 1993
35 Милияна Каймакамова, Поява и същност на българското богомилство, В: Из историята на българската народност и държава, редактор/и:Милен Куманов, 1993, стр.:28-50 1993
36 Милияна Каймакамова, Сведения за Куберовите българи в българското летописание, Studia Protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор В. Бешевлиев, 1993, стр.:35-46 1993
37 Милияна Каймакамова, Идеята за славянското единство в българското и руското летописание, Българо-руски и българо-съветски връзки през вековете. Приморско, септември 1983. Част І, 1984, стр.:34-45 1984
38 Милияна Каймакамова, Българо-византийските войни (краят на VII – началото на XI в.) в светлината на българското летописание, Военно-исторически сборник, издателство:Военно издателство, 1982, стр.:68-84 1982
39 Милияна Каймакамова, Българската държавна традиция и старобългарското историко-летописно творчество (VІІ-ХІ в.). , България 1300. Институции и държавна традиция, издателство:Българско историческо дружество, 1982, стр.:317-324 1982
40 Милияна Каймакамова, Хан Тервел – пълководец и политик, Военно-исторически сборник, издателство:Военно издателство, 1981, стр.:101-106 1981
41 Милияна Каймакамова, Старобългарската летописна традиция в “Повесть временных лет” – В: Българско средновековие, Българо-съветски сборник в чест на годишнината на проф. И. Дуйчев, редактор/и:Васил Гюзелев, издателство:Наука и изкуство, 1980, стр.:212-224 1980
42 Милияна Каймакамова, Политическото утвърждаване на България през VІІ – ІХ в. според българската историко-летописна традиция, България в света от древността до наши дни, редактор/и:Димитър Косев,Евлоги Бужашки, Велизар Велков, издателство:Наука и изкуство, 1979, стр.:311-317 1979
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Милияна Каймакамова, Ролята на Асеневци за и във формирането на българската историческа памет в края на XII-средата на XIII в. 2015
2 Секционен доклад, Милияна Каймакамова, Държава и Църква в България през втората половина на IX-X век 2015
3 Секционен доклад, Милияна Каймакамова, Родът на комитопулите в българската историческа памет (X-XVIII в.) 2014
4 Секционен доклад, Милияна Каймакамова, „Култът на цар Петър и идеологията на българските освободителни въстания срещу византийската власт през XI-XII в. “ 2014
5 Секционен доклад, Милияна Каймакамова, „Българската историческа култура през Златния век на цар Симеон (893-927).“ 2013
6 Секционен доклад, Милияна Каймакамова, „Идеята „Търново – нов Цариград”: „Трети Рим” през XIII-XIV в.“ 2011
Участие в редколегия
1 , Byzantina et Slavica Cracoviensia, V. Byzantium, New peoples, New powers:The Byzantino-Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century. Edited by Miliana Kaimakamova, Maciej Salamon, Malgorzata Smorag Rozycka, Cracow, 2007, участие в редколегия, Участие в редколегия 2007
2 , Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев. София, 2006. М. Каймакамова, Х. Темелски, И. Илиев, Л. Симеонова, Г. Николов. Участник в редколегия, Участие в редколегия 2006
Учебник
1 Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Милияна Каймакамова, Теодора Борисива-Петрова, Никола Дюлгеров, История и цивилизация за 6 клас, Рецензирано 2017
2 Милияна Каймакамова, Пламен Митев, Милчо Лалков, Любомир Огнянов, Гееорги Николов, Людмила Зидарова, Валери Колев, Веселин Янчев, Надя Манолова , Петър Ангелов, История на България. Разширени планове и тестове за конкурсен изпит 2000
Учебник/Учебно помагало
1 Милияна Каймакамова, Пламен Митев, Людмил Спасов, Любомир Огнянов, История на България за кандидатстуденти и зрелостници, "Стандарт", София, Рецензирано 2018
2 Милияна Каймакамова, Пламен Митев, Любомир Огнянов, История на България. Разширени планове и тестове за кандидат-студенти и зрелостници 2008
3 Милияна Каймакамова, Пламен Митев, Милчо Лалков, Любомир Огнянов, История на България за кандидатстуденти и зрелостници 1999
4 Милияна Каймакамова, Димитър Цанев, Петър Ангелов, Стайко Трифонов, История на България. План тезиси за кандидат-студенти 1993
Учебно помагало
Милияна Каймакамова, Ваня Рачева, Любомир Огнянов, Михаил Груев, Въпроси и задачи за матура по История и цивилизация 2009