Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Ани Истаткова-Иванова

ORCID ID:0000-0002-3511-2091
Глава от монография
Ани Истаткова-Иванова, Георги Вълчев, Професионално развитие в областта на културното наследство чрез формалното образование, осъществявано в Софийски университет "Св. Климент Охридски". - В: Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България (съст. Иван Кабаков), София, 2020, с. 128-152., ISBN:978-954-07-4986-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София 2020
Научен проект
1 Ани Истаткова-Иванова, CultUrEn – културното наследство като фактор за постигане на устойчива градска среда, Член, ФНИ, Номер на договора:КП-06-Н45/6 от 08.12.2020 г. 2020
2 Ани Истаткова-Иванова, "ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО", Член, , Номер на договора:№ ДО1-324/ 18.12.2019 г. 2019
3 Ани Истаткова-Иванова, „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“, „Квалификация на педагогическите специалисти“, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2014
4 Ани Истаткова-Иванова, „SUDigital – дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство”, Член, , Номер на договора:ДО 02-142-2008 2013
5 Ани Истаткова-Иванова, „Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение“,, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0038 2013
6 Ани Истаткова-Иванова, Проект „Българистика“ към програма „Диалози на паметта“ на УХК „Алма Матер“, Член, 2012
7 Ани Истаткова-Иванова, „Описване, дигитализиране и анализ на документи за българската история, сръбската и югославската история от архива на Сърбия, архива на Югославия, архива на Белград и военния архив на Сърбия.”, Член, 2010
8 Ани Истаткова-Иванова, „Развиване и обогатяване на електронна база данни (БГ-КЛИО), състояща се от студиите, статиите и съобщенията в специализираните български исторически периодични издания“, Член, 2010
9 Ани Истаткова-Иванова, Електронно историческо списание Anamnesis, Член, 2010
Редактор на издание нереферирано
1 Ани Истаткова-Иванова, Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда (допълнителна тетрадка)), Редактор на издание нереферирано 2013
2 Ани Истаткова-Иванова, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда (наръчник за обучители), Редактор на издание нереферирано 2013
3 Ани Истаткова-Иванова, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда (наръчник за учители), Редактор на издание нереферирано 2013
Редактор на сборник
1 Ани Истаткова-Иванова, REALIA BYZANTINO-BALCANICA. СБОРНИК В ЧЕСТ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. ХРИСТО МАТАНОВ, Редактор на сборник 2014
2 Ани Истаткова-Иванова, ХХ Кюстендилски четения "Фаталното в историята", Редактор на сборник 2013
3 Ани Истаткова-Иванова, ХІХ Кюстендилски четения "Традиции и преход в българската историческа наука", Редактор на сборник 2012
4 Ани Истаткова-Иванова, ХVІІІ Кюстендилски четения "Дебати и проблеми в модерната българска историческа наука", Редактор на сборник 2011
5 Ани Истаткова-Иванова, ХVІІ Кюстендилски четения "Провалите в историята", Редактор на сборник 2010
6 Ани Истаткова-Иванова, ХVІ Кюстендилски четения "Кризите в историята", Редактор на сборник 2009
Статия в научно списание
1 Ани Истаткова-Иванова, Европейската интеграция на Гърция (1955 - 1981 г.), История, том:28, брой:книжка 4/2020, година XXVIII, 2020, стр.:390-407, Ref, Web of Science 2020
2 А. Истаткова-Иванова, ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА (Трети международен конгрес, София, 2013 г.), Дриновський збірник, том:т. VII, 2014, стр.:415-417, ISBN:978-954-322-812-6 2014
3 Ани Истаткова, Вътрешнополитическата криза в Гърция през 1955 г. и изборът на Константинос Караманлис, Минало, брой:3, 2014, стр.:72-78, ISSN (print):1310-3415 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
А. Истаткова, „Културната революция”: „Тихият” възродителен процес в района С. Славейно и ролята на местното училище (края на 50-те – средата на 70-те години на ХХ век), “Вяра – смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, 2015, ISBN:9540738687, 9789540738680 2015
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Ани Истаткова-Иванова, Атина и сянката на левия тероризъм след 1974 г. , Realia Byzantino-Balcanica, сборник в чест на 60-годишнината на проф. Христо Матанов., редактор/и:Теодор Димитров, Йоанна Бенчева, издателство:Тангра-ТанНакРа, 2014, стр.:712-746, ISBN:9789543781188 2014
2 А. Истаткова-Иванова, Гръцката столица Атина и развитието на радикални леви идеи и организации , Градски изследвания: интердисциплинарни проучвания за млади учени, 2011 2011
Съставителска дейност
1 Ани Истаткова-Иванова, Владимир Станев, Светослав Живков, Приложение 1: НОРМАТИВНА БАЗА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, 1870–2000 г. - В: Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България (съст. Иван Кабаков), София, 2020,с. 231-333., ISBN:978-954-07-4986-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София 2020
2 Ани Истаткова-Иванова, Веселин Янчев, Тодор Попнеделев, Владимир Станев, Светослав Живков, Пламена Стоянова, Българистика: учени, форуми и периодични издания, Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София 2018
3 Ани Истаткова-Иванова, Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г., Секция Общество и култура, Българска етнология , ISBN:978-954-07-3824-6; 978-954-07-3848-2 (e-book) , Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
4 Ани Истаткова-Иванова, Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г., Секция Общество и култура, Българската диаспора , ISBN:978-954-07-3822-2, 978-954-07-3846-8 (e-book), в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
5 Ани Истаткова-Иванова, Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г., Секция Общество и култура, Сравнителна етнология , ISBN:978-954-07-3823-9; 978-954-07-3847-5 (e-book), Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
6 Ани Истаткова-Иванова, Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г., Секция "Българска литература", "История на българската литература" , ISBN:978-954-07-3836-9; 978-954-07-3860-4 (e-book), Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
7 Ани Истаткова-Иванова, Бойко Пенчев, Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г., Секция „Българска литература”, „Българската литература в европейски и световен контекст” , ISBN:978-954-07-3837-6; 978-954-07-3861-1 (e-book), Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
8 Ани Истаткова-Иванова, Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г., Секция Общество и култура, Антропология. Социология. Културология, ISBN:978-954-07-3821-5, 978-954-07-3845-1 (e-book), София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
Участие в редколегия
Ани Истаткова, Исторически факултет 1888-2008. Алманах, Участие в редколегия 2008