Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Владимир Станев
Книга
1 Владимир Станев, С перо в раната - Предговор-Лондр, Албер. Комитаджии или тероризмът на Балканите, ISBN:978-954-9772-82-1, Факел Експрес, София 2013
2 Веселин Янчев, Владимир Станев, Светослав Живков, Любомир Юруков, Войната такава, каквато беше. България в Първата Балканска война 1912-1913 г., ISBN:978-954-07-3413-2, Университетско издателство ""Св. Климент Охридски, София 2012
Монография
1 Владимир Станев, Шумът от дебри и балкани. Партизаните в България (1941 - 1944)., ISBN:ISBN 978-954-07-5337-9, e-ISBN 978-954-07-5338-6, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
2 Владимир Станев, Междусъюзническият военен контрол в България (1920-1927), ISBN:978-954-07-4524-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2018
Научен проект
1 Владимир Станев, „Научна конференция „Юристи – спасители на българските евреи“, Член, , Номер на договора:РД11-00-47/06.03.2023 г., Министерство на културата 2023
2 Владимир Станев, Професионално развитие в областта на културното наследство, Член, 2019
3 Владимир Станев, Създаване на електронна база данни за българисти и българистични центрове, Член, 2017
4 Владимир Станев, Държавата в икономиката на Балканите (1856-1914) по примера на България, Гърция и Сърбия“ към УКХ „Алма Матер“, Член, 2016
5 Владимир Станев, Студентски практики, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001 2016
6 Владимир Станев, Съдбата на вакъфските имоти в България, Член, , Номер на договора:ФН10/14 от 17.12.2016 2016
7 Владимир Станев, Международна асоциация по българистика, Член, 2014
8 Владимир Станев, „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“, „Квалификация на педагогическите специалисти“, , Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
9 Владимир Станев, Международен конгрес по българистика, Член, 2012
10 Владимир Станев, “Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа” към УКХ “Алма Матер”. , Член, ФНИ - МОН, Номер на договора:№ ДУНК1-01/22.12.2009. 2010
11 Владимир Станев, Описване, дигитализиране и анализ на документи за българската история, сръбската и югославската история от архива на Сърбия, архива на Югославия, архива на Белград и военния архив на Сърбия, Член, 2010
12 Владимир Станев, Проект „Преходът: гласове, образи, памет“, Член, 2010
13 Владимир Станев, Алманаси, годишници и доклади на Княжество и Царство България (1878-1939), Член, 2009
14 Владимир Станев, Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0038 2007
Научно ръководство
Владимир Станев, България и Парижката мирна коференция (1919-1920), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет дипломна работа:Ирена Стамболиева 2020
Редактор на издание нереферирано
1 Владимир Станев, Провалите в историята. XVII Кюстендилски четения 2010 г. София, 2012, Редактор на издание нереферирано 2012
2 Владимир Станев, Ехо от войната. Разкази на ветерани от Втората световна война. Т. 1. София, „ФолиАрт”, 2011., Редактор на издание нереферирано 2011
Статия в научно списание
1 Владимир Станев, България, Балканските войни и краят на илюзиите., История, брой:6, 2012, стр.:500-504, ISSN (print):0861-3710 2012
2 Владимир Станев, Митология за Търновската конституция. , История , брой:3, 2009, стр.:21-31, ISSN (print):0861-3710 2009
3 Владимир Станев, Извънреволюционната дейност на ВМОРО, Анамнеза, брой:2-3, 2007, стр.:78-94, ISSN (online):1312-9295 2007
4 Христо Беров, Владимир Станев, Проституцията в София и Белград в края на ХІХ и началото на ХХ век. , Анамнеза , брой:3, 2006, стр.:106-114, ISSN (online):1312-9295 2006
5 Владимир Станев, Димитър Григоров, Спорът за Интегрална Югославия: от Триград за Черноморе през Македония. , Минало, брой:4, 2005, стр.:56-76, ISSN (print):1310-3415, PhD 2005
6 Владимир Станев, Междусъюзническият военен контрол и разоръжаването на гражданското население след Първата световна война. , Минало, брой:1, 2004, стр.:67-78, ISSN (print):1310-3415 2004
7 Владимир Станев, Структура и цели на съграшенския военен контрол в България 1920-1927 г., Минало, брой:4, 2004, стр.:69-84, ISSN (print):1310-3415 2004
8 Владимир Станев, Българската общественост и военноконтролните органи след Първата световна война 1920-1927 г. , История, брой:3-4, 2003, стр.:73-88, ISSN (print):0861-3710 2003
9 Владимир Станев, Дипломатическата дейност на генерал Михаил Савов., Минало, брой:1, 2003, стр.:68-78, ISSN (print):1310-3415 2003
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Елица Стоянова, Владимир Станев, Климент Найденов, Защитата на националната кауза: проф. Анастас Иширков за Дбруджа през Първата световна война, Добруджанската епопея, Първата световна война и България през 1916-1918 г. Сборник с материали от Национална научна конференция, проведена на 9 и 10 септември 2021 г. в Тутракан и Добрич, издателство:Издателство Ковачев - силистра, 2022, стр.:222-236, ISBN:ISBN 978-619-257-006-4 2022
2 Владимир Станев, 1903 и 1923 година, или как се взема решение за въстание, Коварство и предателство в исторята. Кюстендилски четения 22 [2016], издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:176-187, ISBN:978-954-07-4606-7 2018
3 Владимир Станев, Държавата и партизанското движение, Държавната идея в модерната епоха, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:132-146, ISBN:978-954-07-4559-6 2018
4 Владимир Станев, Армията и българските партизани, KRATISTOS. Сборник в чест на професор Петър Делев, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2017, стр.:673-685, ISBN:978-954-07-4309-7 2017
5 Владимир Станев, Полицията и българските партизани, Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. № 22. Секция "История и археология", Подсекция "Нова българска история" , редактор/и:Тодор Попнеделев, Светослав Живков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:368-388, ISBN:978-954-07-3841-3, Ref 2014
6 Владимир Станев, Даниела Ташева, Акция „Неудобните”: Деветнадесетомайците срещу ВМРО в оценките на съвременниците и на историографията., Дебати и проблеми в модерната българска историческа наука. XVIIІ Кюстендилски четения 2011 г. , редактор/и:Христо Беров, издателство:Регионален историчесски музей – Кюстендил, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер", 2013, стр.:172-191, ISBN:978-954-8191-20-3, PhD 2013
7 Владимир Станев, Властта на „четвъртата власт” – Димо Казасов и „шпионската афера” през 1930 г., Т о л е р а н т н и я т националист. (Паметен сборник за проф. Стайко Трифонов), 2009, стр.:231-243, ISBN:978-954-326-091-1 2009
8 Владимир Станев, Митология за Търновската конституция , Трето Българско царство 1879–1946. Научна конференция,София, 12 май 2009 г. Сборник доклади. , 2009, стр.:66-74 2009
9 Владимир Станев, Александър Цанков – “кръволок” или “спасител” , Кюстендилски четения 2003-2004, 2006, стр.:106-120, ISBN:954-9445-06-2; 978-954-9445-06-0 2006
10 Владимир Станев, Балканите между Запада и конфликта (1878 – 1945) , Кюстендилски четения 2005. Мир и конфликти в Югоизточна Европа. , издателство:Фабер, 2006, стр.:107-122, ISBN:954-9445-07-0; 978-954-9445-07-7 2006
11 Владимир Станев, Член 17. от Търновската конституция - между мита и реалността, Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на професор Любомир Огнянов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:110-123, ISBN:954-07-2429-5; 978-954-07-2429-4 2006
12 Владимир Станев, Копривлен и земите около средното течение на Места в съвременната епоха – историко-географска и икономическа характеристика., Копривлен. Т. 1., 2002, стр.:32-39, ISBN:954-90387-6-9 2002
Студия в научно списание
1 Светослав Живков, Владимир Станев, Ролята на адвокатите за спасяването на българските евреи през Втората световна война, La Estreya. Списание за еврейска история, изкуство, култура., брой:14, 2018, стр.:52-73, ISSN (print):1313-8200 2018
2 Владимир Станев, Светослав Живков, Председателите на Висшия адвокатски съвет 1925 – 1944 – адвокати, юристи, общественици, Адвокатски преглед, брой:11, 2015, стр.:9-30, ISSN (print):1313-7204, Ref 2015
3 Светослав Живков, Владимир Станев, Ролята на адвокатите за спасяването на българските евреи през Втората световна война. , Адвокатски прглед , брой:12, 2013, стр.:3-23, ISSN (print):1313-7204, Ref 2013
Студия в поредица
Владимир Станев, Някои нормативни актове от зората на българската археология (втората половина на ХІХ век, Jubilaeus, том:Завръщане към изворите, брой:8, редактор/и:Петър Делев, Диляна Ботева - Боянова, Лили Грозданова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:231-246, ISSN (print):978-954-07-5284-6, ISSN (online):978-954-07-5282-2 2021
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Владимир Станев, Партизаните и 9 септември, Кюстендилски четения. Сборник в памет на проф. д-р Тодор Попнеделев, редактор/и:Владимир Станев и Светослав Живков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:181-207, ISBN:978-954-07-5854-1 2023
2 Владимир Станев, Англичаните и българските партизани, България и Балканите през ХХ век: Външна политика и публична дипломация , редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:154-177, ISBN:978-954-07-5317-1 2021
3 Веселин Янчев, Владимир Станев, Вакъфите в свободна България (1877-1885), Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:155-197 2020
4 Веселин Янчев, Владимир Станев, Вакъфският въпрос в Съединена България (1885-1913), Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:236-284 2020
5 Тодор Попнделев, Владимир Станев, Светослав Живков, Държавната политика към културното наследство в България 1878-1989 г. Нормативна база, институции, професионално образование., Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"", 2020, стр.:13-59, ISBN:978-954-07-4986-0 2020
6 Владимир Станев, Легендата за майор Франк Томпсън, Предизвикателството: Съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова, редактор/и:Искра Баева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:131-152, ISBN:978-954-07-4957-0 2020
7 Владимир Станев, Партизаните и социалният асансьор, Трийсет години от падането на тоталитарния режим. Коя България "загубихме"? Сборник доклади от научна конференция. Бургас, 9-10 ноември 2019 г., издателство:"Изток-Зпад", 2020, стр.:330-369, ISBN:978-619-01-0610-4 2020
8 Владимир Станев, Георги Димитров и въоръжената борба в България (1941-1944), С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:426-450, ISBN:978-954-07-4759-0 2019
Съставителска дейност
1 Светослав Живков, Владимир Станев, Сборник в памет на проф. д-р Тодор Попнеделев, ISBN:978-954-07-5854-1 978-954-07-5891-6, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Евгения Калинова, Валери Колев, Искра Баева, Владимир Станев, Исторически алманах на Софийския университет (1888–2018).Състав. В. Колев, Вл. Станев, Е. Калинова, И. Баева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-4994-5. С., 2020, 271 с., ISBN:ISBN 978-954-07-4994-5, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
3 Ани Истаткова-Иванова, Владимир Станев, Светослав Живков, Приложение 1: Нормативна база за културното наследство, 1870–2000 г. - В: Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България (съст. Иван Кабаков), София, 2020,с. 231-333., ISBN:978-954-07-4986-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София 2020
4 Ани Истаткова-Иванова, Веселин Янчев, Тодор Попнеделев, Владимир Станев, Светослав Живков, Пламена Стоянова, Българистика: учени, форуми и периодични издания, ISSN (print):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Владимир Станев, Ролята на адвокатите за спасяването на българските евреи по време на Втората световна война 2023
2 Секционен доклад, Владимир Станев, Земетресението в Южна България през 1927 г. 2023
3 Присъствие, Владимир Станев, Особености на партизанското правосъдие в България, 1941 - 1944 2023
4 Секционен доклад, Владимир Станев, Политика във военни условия: Странният танц между Иван Багрянов и комунистите през "горещото" лято на 1944 г. 2023
5 Секционен доклад, Владимир Станев, Легендата за партизаните и 9 септември 1944 г. 2022
6 Секционен доклад, Владимир Станев, Идеалният български национален празник - тенденции, проблеми и решения. 2022
7 Секционен доклад, Климент Найденов, Владимир Станев, Елица Стоянова, Защитата на националната кауза: проф. Анастас Иширков за Добруджа в края на Първата световна война 2021
8 Секционен доклад, Владимир Станев, Освободена България и вакъфите (1878–1885 г.) 2019
9 Секционен доклад, Владимир Станев, Англия и българските партизани 2018
10 Секционен доклад, Владимир Станев, БДЖ – тъжният преход от „Големия взрив“ към „черната дупка“ 2017
11 Секционен доклад, Владимир Станев, БДЖ и светлината в тунела (1885–1912) 2017
12 Секционен доклад, Владимир Станев, Георги Димитров и партизанското движение в България 2017
13 Секционен доклад, Владимир Станев, В името на човешкия живот. Приносът на българските адвокати за спасяването на евреите и за отмяната на антиеврейското законодателство (1943–1944) 2017
14 Секционен доклад, Владимир Станев, "Коварството" на Фердинанд и "предателството" на Кобургите. 2016
15 Секционен доклад, Владимир Станев, Държавата и партизанското движение (1941–1944) 2016
16 Секционен доклад, Владимир Станев, Решаване на вътрешни конфликти в българските партизански отряди през Втората световна война 2013
17 Секционен доклад, Владимир Станев, 1903 и 1923 г. - две въстания, различна идея, еднакъв край 2013
18 Секционен доклад, Владимир Станев, Дебатът за политическите режими в Царство България след Първата световна война 2012
19 Секционен доклад, Владимир Станев, Акция «Неудобните». Деветнадесетомайците и ВМРО в съвременната историография 2011
20 Секционен доклад, Владимир Станев, Митология за Търновската конституция 2009
21 Секционен доклад, Владимир Станев, 16 юни – заговор или преврат. 2008
22 Секционен доклад, Владимир Станев, "Извънреволюционната дейност на ВМОРО" 2007
Участие в редколегия
1 Владимир Станев, Кръгла маса "Българистика". Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. № 8., Участие в редколегия 2014
2 Владимир Станев, Кръгла маса "Дигитализация". Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. № 7., Участие в редколегия 2014
3 Владимир Станев, Кръгла маса "Златният век на цар Симеон: политика, религия и култура". Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. № 6., Участие в редколегия 2014
4 Владимир Станев, Кръгла маса "Кирилометодиевистика". Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. № 9., Участие в редколегия 2014
Учебно помагало
1 Джени Маджаров, Александър Николов, Ирина Колева, Андрей Лунин, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Владимир Станев, Алексей Кальонски, Димитър Григоров, Доротея Валентинова, Никола Дюлгеров и др., Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, ISBN:978-954-07-3567-2, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, 2013
2 Владимир Станев, Национални пожелателни и директивни документи за социокултурна компетентност на учителя. - В: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, с. 25-36., ISBN:978-954-07-3565-8, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София 2013
3 Христо Беров, Владимир Станев, Подходи и модели за интеркултурно образование и диалог в системата на средното образование. - В: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, с. 41-51., ISBN:978-954-07-3565-8, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2013
4 Христо Матанов, Мария Баръмова, Владимир Станев, Теменужка Бандрова, Исторически атлас на Югоизточна Европа. , ISBN:978-954-519-044-5, Датамап, София 2012