Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Румяна Дечева
Статия в научно списание
1 Дечева, Румяна, Реставрацията на Cod. D. Gr. 41 – комплексен подход, характерен за работата на лабораторията на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, Годишник на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” при СУ „Св. Климент Охридски”, том:18, 2016 2016
2 Carşote, C., P. Budrugeac, R. Decheva, N. Haralampiev, L. Miu, E. Badea, Characterization of a Byzantine manuscript by infrared spectroscopy and thermal analysis., Revue Roumaine de Chimie, брой:59(6-7), 2014, стр.:429-436, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
3 Дечева, Румяна, Описанието на подвързията на ръкописната и старопечатна книга като структурен анализ., Годишник на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” при СУ „Св. Климент Охридски”, том:17, 2013, стр.:415-430 2013
4 Дечева, Румяна, Етапи по пътя към повишаване на етиката при реставрация: 25 години от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” при СУ „Св. Климент Охридски”, Информационен бюлетин на Централната библиотека на БАН, брой:5 (51), 2011, стр.:3-9 2011
5 Дечева, Румяна, Реставрация на гръцки пергаментен ръкопис от XI век - минимална намеса с цел запазване на важна кодикологична информация, „Проблеми на изкуството”, брой:2, 2009, стр.:56-59 2009
6 Дечева, Румяна, Никифор Харалампиев, Реставрация на ерминии, рисунки и копирки на тревненски зографи., Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство в Трявна, том:1, 2008, стр.:121-129 2008
7 Дечева, Румяна, Новото оборудване на реставрационната лаборатория на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”, Паметници, реставрация, музеи, брой:5-6, 2007, стр.:29-33 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Decheva, Rumyana, Preserving the original structure of the medieval codex during conservation, New Approaches to Book and Paper Conservation-Restoration, 2011, стр.:411-424 2011
2 Дечева, Румяна, Реставриране на писмени паметници и предмети от музейната сбирка на Рилския манастир, „Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му”, 2011, стр.:179-183 2011
3 Decheva, Rumyana, Nikifor Haralampiev, The digitization as a part of the preventive conservation of manuscripts: Collaborative project for digitization between the Ivan Dujcev for Centre for Slavo-Byzantine Studies and Vestigia Manuscript Research Centre, On CD ROM from the International Conference “Directions in Preventive Conservation”, 2007, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007