Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Марселен Йовоган
Книга
Marcellin Yovogan, Introduction à la finance, ISSN (print):, Рецензирано 2011
Монография
Marcellin Yovogan, Aspects Financiers de la gestion des entreprises dans les économies en transition, ISSN (print):, Рецензирано 2011
Научен проект
1 Mарселен Йовоган, Financial Development and the Sources of Growth, Член, 2022
2 Марселен Йовоган, Разработване на националната стратегия за финансова грамотност, Член, 2021
3 Марселен Йовоган, Faculty Staff and Students' Erasmus+ mobility, Ръководител, 2018
Научно ръководство
1 Marcellin Yovogan, Can we evaluate a startup Company through financial performance analysis?, дипломна работа:Nikolay Yankov 2024
2 Marcellin Yovogan, Impact of Global Economic Uncertainty on Capital Flows: A Cross-Country Analysis Between USA and Russia, дипломна работа:Simeon Dimitrov 2024
3 Marcellin Yovogan, Stable Financial Performance and Research and Development (R&D) Investment of Sopharma AD, дипломна работа:Ahmad AL Dweik 2024
4 Marcellin Yovogan, The Business Strategies of the Fashion Industry during the Covid 19 Pandemic , дипломна работа:Boryana Andonova 2024
5 Марселен Йовоган, АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМА „Х ЕООД“, дипломна работа:Калина Драгомирова Петрова 2024
6 Марселен Йовоган, ВЛИЯНИЕТО НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ, СОЦИАЛНИ И УПРАВЛЕНСКИ ФАКТОРИ върху ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ, дипломна работа:Инна Вълкова 2024
7 Марселен Йовоган, УПОТРЕБАТА НА КРИПТОАКТИВИ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ангел Любомиров Бояджиев 2024
8 Марселен Йовоган, ФИНАНСОВИЯТ АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СДЕЛКИТЕ ПО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА „АЛКОМЕТ” АД, дипломна работа:ЛЮБОМИР ЛАЗАРОВ ЛУКОВ 2024
9 Марселен Йовоган, Auditing: Current Status and Future Outlook, IAE- University of Bordeaux дипломна работа:Tinu Tresa KANDASSAMPARAMBU JUDESEN 2023
10 Marcellin Yovogan, Effective Program Management Strategies and Measuring Social Return on Investment (SROI) for a Social Impact Initiative in Mid-Scale Companies, IAE- University of Bordeaux дипломна работа:Reddy CHAMAKURA 2023
11 Марселен Йовоган, Анализ и оповестяване на нефинансови показатели в годишните финансови отчети на одитирани компании от различни сфери в България за периода 2012г. - 2022г., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николета Дачева 2023
12 Марселен Йовоган, Ефекти от прилаганите екологични, социални и управленски стандарти във финтех, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николета Николова 2023
13 Марселен Йовоган, Използване на коефициентния поход показатели при оценка на финансовата ефективност на публични акционерни дружества компанията по примера на Софарма АД, Корадо-България АД и Асенова крепост АД за периода 2018 - 2022 г., дипломна работа:Мария Ангелова Николова 2023
14 Марселен Йовоган, Минало, настояще и бъдеще на зелените инструменти /в банковия сектор, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Красимира Грозданова Вангелова 2023
15 Марселен Йовоган, ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димитър Георгиев Терзиев 2023
16 Марселен Йовоган, Предизвикателствата пред „пазар за растеж на МСП“ организиран от българска фондова борса: анализ на реализирани публични предлагания., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Живелина Веселинова Денева 2023
17 Марселен Йовоган, Финтехът (Fintech) в условията на устойчивите финанси, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Владимиров Чочков 2023
18 Marcellin Yovogan, “Les Nouvelles Fermes : An Analysis of its Public Funding Landscape, Challenges and a Proposal for a Public Funding Strategy”, IAE- University of Bordeaux дипломна работа:Shannae CHARLES 2022
19 Marcellin Yovogan, How can Grameen Bank become more profitable and achieve long-term objectives without the need for collateralized loans in the future?, IAE- University of Bordeaux дипломна работа:Ridwan Islam 2022
20 Марселен Йовоган, АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – МОГАТ ЛИ ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ДА ПРЕДИЗВЕСТЯТ ФАЛИТА МУ (ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРИЯ), дипломна работа:Тина Живкова Касърова-Виячева 2022
21 Марселен Йовоган, ВЛИЯНИЕТО НА ФИНТЕХ В НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Симона Василева 2022
22 Марселен Йовоган, Оценка на предприятието Tesla Inc., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димитър Василев Дедов 2022
23 Марселен Йовоган, Ролята на банки при усвояването на европейски средства с помощта на финансови инструменти , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ралина Димитрова 2022
24 Марселен Йовоган, Устойчиво управлeниe на капиталовитe разходи във вeригата за доставки, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антоанета Лазарова 2022
25 Марселен Йовоган, ФАКТОРИНГЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МСП В УСЛОВИЯТА НА УСТОЙЧИВИ ФИНАНСИ , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Таня Рабаджийска 2022
26 Марселен Йовоган, ОДИТ НА ПРИХОДИТЕ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ИВАН ЦОНЕВ 2021
27 Марселен Йовоган, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПОТРЕБИТЕЛСКОТО КРЕДИТИРАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19” (по примера на БАНКА „ДСК” АД) , дипломна работа:ДЕТЕЛИНА ТОРМАНОВА 2021
28 Марселен Йовоган, СПЕЦИФИКИ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ ВЪВ ФИНТЕХ- ИНДУСТРИЯТА, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветомира Попова 2021
29 Марселен Йовоган, Financial analysis with a review of media and TV industry and particularly the Wall Disney Company and BTV Media Group Bulgaria, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Христина Сертева 2020
30 Marcellin Yovogan, K1 yacht provisions company – Business Plan, IAE- University of Bordeaux дипломна работа:Konstantinos PAPAPOSTOLOU 2020
31 Марселен Йовоган, PRIVATE COMPANY VALUATION: A CASE STUDY OF THE BULGARIAN CONSTRUCTION AGGREAGATE INDUSTRY, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристиян Петров 2020
32 Marcellin Yovogan, The Insolvency of Lebanese Banks/ Lebanon banking crisis 2020, IAE- University of Bordeaux дипломна работа:Chrystelle KHOUZAM 2020
33 Marcellin Yovogan, Financial Analysis. The Secret Behind the Numbers, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Anna Dimitrova 2019
34 Marcellin Yovogan, IS FINANCIAL RATIO ANALYSIS HELPFUL IN PREDICTING BANKRUPTCY?, IAE- University of Bordeaux дипломна работа:Desilava Petkova 2019
35 Marcellin Yovogan, Аrе finаnciаl аnаlysis tооls еnоugh fоr thе businеss аssеssmеnt? Whаt stаnds bеyоnd thе numbеrs?, IAE- University of Bordeaux дипломна работа:Lаilа Sikаndеr 2018
Статия в научно списание
1 Marcellin Yovogan, Firm Performance and Non-Financial Reporting in Bulgarian Companies, Financial management: Investment, business valuation, value-based management‖, 2011 2011
2 Violeta Kasarova, Marcellin Yovogan, Ralitsa Dimitrova, Krasimir Kostenarov, Value-added creation by intellectual capital in Bulgarian public companies. , Списание "Диалог", vol:№ 4, 2011, ISSN (online):13119206 2011
3 Marcellin Yovogan, Quel système de gouvernance des entreprises bulgare?, Годишник на Стопански факултет , vol:6, 2007, ISSN (print):1311-8420 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Marcellin Yovogan, Rumen Kostov, Goal sеtting and business planning in a manufacturing unit: the case of a company listed on Bulgarian Stock Exchange, “Economics, Management and Tourism, 2011, pages:9-18, ISSN (print):1314-3557 2011
2 Marcellin Yovogan, Dafina Yaneva, Intellectual capital and profitability measurements in Bulgarian enterprises, 7th Interdisciplinary workshop on “Intangibles, Intellectual Capital and Extra-Financial Information”, 2011 2011
3 Marcellin Yovogan, “Финансовият мениджмънт в условията на икономическа криза: разчитане на финансовите отчети, Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условия на криза, 2010, pages:193-201, ISBN:978-954-9370-71-3 2010
4 Violeta Kasarova, Marcellin Yovogan, Ralitsa Dimitrova, Intellectual capital and value creation: Evidence from companies, listed on BSE, 6th Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information, 2010 2010
5 Marcellin Yovogan, Cost management and performance valuation of firms, корпоративни финанси в България - днес и утре, 2009, ISBN:978-954-535-632-2 2009
6 Marcellin Yovogan, Managerial accounting tools and EU perspective of performance evaluation: A case study of public utilities”, The challenges of a wider European Union, 2009, pages:186-198, ISBN:978-960-287-119-5 2009
7 Marcellin Yovogan, Ресурсна теория на фирмата: опит за синтезиран литературен обзор, Финансови решения: изследвания и практики, 2009, ISBN:978-954-535-592-9 2009
8 Marcellin Yovogan, The restructuring of Bulgarian Railway transport: what resources and capabilities for a sustainable competitive advantage? A resource-based view”, International workshop on Corporate governance, eiasm.org, 2004 2004
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Vasia Manolova, Marcellin Yovogan, The Development of Financial markets in Emerging economies: the Analysis of the Bulgarian Stock Exchange 2007-2023 2023
2 Секционен доклад, Marcellin Yovogan, Understanding the effect of the coronavirus pandemic on firm financial performance 2023
3 Пленарен доклад, Yordan Botev, Marcellin Yovogan , Politiques sportives publiques et planification du développement des collectivités territoriales en République de Bulgarie 2023
4 Секционен доклад, Marcellin Yovogan, Desislava Petkova, Sustainable Finance and Performance: Do Firms Implementing ESG Parameters Have Better Financial Performance? 2022
5 Пленарен доклад, Marcellin Yovogan, Desislava Petkova, The role of the Financial Analyst in the context of sustaible finance 2022
6 Секционен доклад, Marcellin Yovogan, Finance durable et taxonomie européenne : Enjeux pour les politiques d'investissement dans les pays émergents 2022
7 Пленарен доклад, Marcellin Yovogan, The Functional Balance Sheet at the time of coronavirus pandemic: A sectoral analysis of financial statements under IFRS, Hue University 2021
8 Секционен доклад, Marcellin Yovogan, Covid-19 et transport aérien africain : Opportunités menaces de l'ouverture du marché à la concurrence 2021
9 Пленарен доклад, Marcellin Yovogan, Intellectual capital, digitalization, financial performance and the covid-19, 2020
10 Секционен доклад, Marcellin Yovogan, Sustainability: history, partnership, and perspectives 2019
11 Пленарен доклад, Marcellin Yovogan, The Digitalization of the Financial Services in the Bulgarian Market; Are the New Players Enough Competitive? 2019
12 Пленарен доклад, Marcellin Yovogan, Predicting business failure, an application of Altman Z-score model to publicly traded Bulgarian companies 2019