Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Антон Христов
Научен проект
Антон Христов, Моделиране на волевите сакадични движения на очите при вземане на решения., Член, 2016
Статия в научно списание
А. Христов, М. Нишева, Д. Димов, Въведение в конволюционните невронни мрежи, Автоматика и информатика, брой:1/2018, 2019, стр.:27-38, ISSN (print):0861-7562, Ref, др., PhD 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Anton Hristov, Maria Nisheva, Dimo Dimov, Filters in Convolutional Neural Networks as Independent Detectors of Visual Concepts, Computer Systems and Technologies: 20th International Conference, CompStsTech’19 (Ruse, Bulgaria, 21-22 June 2019), editor/s:T. Vassilev, A. Smrikarov, Publisher:ACM, 2019, pages:110-117, ISBN:978-1-4503-7149-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.169 - 2018), PhD 2019
2 Антон Христов, Bilateral filter for color images using Delta E, Национална студентскa научно-техническа конференция, 2016 2016
3 Антон Христов, Optical character recognition using artificial neural network, Национална студентскa научно-техническа конференция, 2015 2015
4 Антон Христов, Text localization in natural scene images, Национална студентскa научно-техническа конференция, 2014 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Антон Христов, Filters in Convolutional Neural Networks as Independent Detectors of Visual Concepts 2019
2 Секционен доклад, Антон Христов, Bilateral filter for color images using Delta E 2016
3 Секционен доклад, Антон Христов, Optical character recognition using artificial neural network 2015
4 Секционен доклад, Антон Христов, Text localization in natural scene images 2014