Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Антон Христов
Научен проект
Антон Христов, Моделиране на волевите сакадични движения на очите при вземане на решения., Член, 2016
Статия в научно списание
1 А. Христов, М. Нишева, Д. Димов, Въведение в конволюционните невронни мрежи, Автоматика и информатика, брой:1/2018, 2019, стр.:27-38, ISSN (print):0861-7562, Ref, др., PhD 2019
2 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, През стената и отвъд нея; героите на Константинов в миговете отвъд ежедневното , Littera et Lingua, 2017 2017
3 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Градът в служба на идеологиите или какво говорят камъните в белетристиката на Димитър Хаджилиев, Филологическият проект – кризи и перспективи, 2016, стр.:245-254 2016
4 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Застиналото време и пространство в белетристиката на Константин Константинов., Филологически форум. Списание за студенти, докторанти и млади учени, брой 2 (2015), 2016, стр.:109-116 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 A. Hristov, A. Tahchiev, H. Papazov, N. Tulechki, T. Primov, S. Boytcheva, Application of Deep Learning Methods to SNOMED CT Encoding of Clinical Texts: From Data Collection to Extreme Multi-Label Text-Based Classification, International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, RANLP, 2021, Ref, SCOPUS Quartile: Q4 (2021) 2021
2 Anton Hristov, Maria Nisheva, Dimo Dimov, Filters in Convolutional Neural Networks as Independent Detectors of Visual Concepts, Computer Systems and Technologies: 20th International Conference, CompStsTech’19 (Ruse, Bulgaria, 21-22 June 2019), editor/s:T. Vassilev, A. Smrikarov, Publisher:ACM, 2019, pages:110-117, ISBN:978-1-4503-7149-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.169 - 2018), PhD 2019
3 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Проекциите на града в разказите на Вазов от края на XIX и началото ХХ век, Арнаудов сборник – доклади и съобщения. Том 9, 2017, pages:192-197 2017
4 Антон Христов, Bilateral filter for color images using Delta E, Национална студентскa научно-техническа конференция, 2016 2016
5 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Град и градско пространство в българската литература от първата половина ХХ век, Slavic languages on the Cultural Contant, 2016, стр.:114-121 2016
6 Антон Христов, Optical character recognition using artificial neural network, Национална студентскa научно-техническа конференция, 2015 2015
7 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Маската на града в белетристиката на Георги Райчев. , Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури.. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения София, 9-10 май 2014. , 2015, стр.:443-450 2015
8 Антон Христов, Text localization in natural scene images, Национална студентскa научно-техническа конференция, 2014 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Антон Христов, Filters in Convolutional Neural Networks as Independent Detectors of Visual Concepts 2019
2 Секционен доклад, Антон Христов, Bilateral filter for color images using Delta E 2016
3 Секционен доклад, Антон Христов, Optical character recognition using artificial neural network 2015
4 Секционен доклад, Антон Христов, Text localization in natural scene images 2014