Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. доктор на науките Теодора Стоева
Дисертация доктор на науките
Теодора Стойчева Стоева, Родителски модели на поведение при емоционално-поведенчески нарушения в детска и юношеска възраст, СУ "Св.Климент Охридски" 2015
Дисертация д-р
Теодора Стойчева Стоева, Очаквания за успех и неуспех при личностна тревожност, СУ"Св.Климент Охридски" 1998
Книга
1 Теодора Стоева, Азът в психологическата терапия и консултация, Пропелер, София, Ref, Рецензирано 2016
2 Теодора Стоева, Съзнаваното и несъзнаваното в психологическата терапия и консултиране, Пропелер, София, Ref, Рецензирано 2016
3 Теодора Стоева, Психологическа помощ за деца и юноши, Пропелер, София, Ref, Рецензирано 2013
4 Теодора Стоева, Емоцията и когницията в психологическата терапия и консултация, Пропелер, София, Ref, Рецензирано 2003
5 Теодора Стоева, Когнитивни оценки при тревожност, Пропелер, Ref, Рецензирано 2001
Научен проект
1 Теодора Стоева, Личностни и организационни фактори за здраве и здравно поведение в университетска среда, Член, 2011
2 Теодора Стоева, Научни изследвания на качеството на живот, Член, 2009
Научно ръководство
1 Теодора Стоева, Възприятие за реалност и привързаност при софтуерни специалисти , СУ"Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Пламена Цветанова 2018
2 Теодора Стоева, Емпатия и родителски стил при студенти от България и САЩ, СУ "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Виолета Павлова Коун 2017
3 Теодора Стоева, Личностни детерминанти и роля на семейната среда за формиране на зависимост от психоактивни вещества, СУ "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Петър Василев Вълков 2015
Статия в научно списание
1 Стоева, Т., "Родителски тренинг, специфициран на базата-възраст на детето", Педагогика, брой:2, 2022, стр.:147-158, Ref 2022
2 Стоева, Т., Емоционално-поведенчески нарушения при деца и юноши според тяхната поредност в семейството и родителския стил, Национално научно-пракитческа конференция по психология:теория и практика, 2020, Ref 2020
3 Стоева, Т., Психологическа помощ на терминално болни:болестта като неочаквана кризисна ситуация, Диоген, том:28, брой:1, 2020, Ref 2020
4 Петър Вълков, Теодора Стоева, The role of faith and optimism in coping with stress, Психология: теория и практика, брой:3, 2017 2017
5 Теодора Стоева, Емоционална интелигентност и стрес, Психология: Теория и рактика, 2017, Ref 2017
6 Теодора Стоева, Gender differenciation of parental role and emotional- behavioral disorders, Психология: Теория и рактика, 2016, Ref 2016
7 Теодора Стоева, Психотерапевтични взаимоотношения в семейството:Един алтернативен подход, Психология: Теория и рактика, 2016, Ref 2016
8 Теодора Стоева, Родителски стилове и тревожност в детска и юношеска възраст, Психология: Теория и рактика, 2015, Ref 2015
9 Теодора Стоева, Депресията в детска и юношеска възраст:Семеен контекст, Педагогически новости, 2013, стр.:39-49, Ref 2013
10 Теодора Стоева, Аз-ът в контекста на когнитивната терапия и консултация, Годишник на Софийски Университет "Св.Климент Охридски", 2012, Ref 2012
11 Теодора Стоева, Семейна среда и психично благосъстояние, Специална педагогика, 2011, стр.:42-51, Ref 2011
12 Теодора Стоева, Съзнателното и несъзнателното в психоаналитичната терапия и консултация, Годишник на Софийски Университет "Св.Климент Охридски", 2011, Ref 2011
13 Теодора Стоева, Възгледът за аз-а в психоаналитичната теория:Терапевтични импликации, Годишник на Софийски Университет "Св.Климент Охридски", 2010, Ref 2010
14 Теодора Стоева, Възгледът за аз-а в хуманистичната/екзистенциална школа:Терапевтични импликации, Годишник на Софийски Университет "Св.Климент Охридски", 2010 2010
15 Теодора Стоева, Проблемът за регулацията на негативното настроение при личностна тревожност, Годишник на Софийски Университет "Св.Климент Охридски", 2008, стр.:255-277, Ref 2008
16 Теодора Стоева, Влияние на индуцирано позитивно и негативно настроение при личностна тревожност, Годишник на СУ, кн. Психология, 2004, стр.:81-113, Ref 2004
17 Теодора Стоева, Насоки в изследването на взаимовръзката между емоцията и когницията., Годишник на СУ, кн. Психология, 2003, Ref 2003
18 Теодора Стоева, Поведенческа саморегулация при тревожни лица, Годишник на СУ, кн. Психология, 2002, Ref 2002
19 Теодора Стоева, Когнитивни оценки и поведенчески стратегии за справяне със стрес при депресия и тревожност:Клинични импликации., Годишник на СУ, кн. Психология, 2001, Ref 2001
20 Теодора Стоева, Очаквания за вероятност и контрол на бъдещи събития с различна валентност при тревожност, Годишник на СУ, кн. Психология, 2001, Ref 2001
21 Теодора Стоева, Влияние на каузалните атрибуции върху стратегиите за справяне със стресови ситуации., Годишник на СУ, кн. Психология, 2000 2000
22 Теодора Стоева, Особености на атрибутивния стил при тревожност., Годишник на СУ, кн. Психология, 2000, Ref 2000
23 Теодора Стоева, Някои теоретични постановки на Ж. Пиаже за консултативната работа с деца от 4 до 7 годишна възраст., Образование, том:1, 1998, Ref 1998
24 Теодора Стоева, Проблемът за катарзиса в творчеството на Л.Виготски, Образование, брой:2, 1998, Ref 1998
25 Йохан Щнайдер, Крум Крумов, Елка Кибарова, Теодора Стоева, Людмила Андреева, Авторитарни нагласи и естетически предпочитания:Резултати при български условия., Психология, брой:3, 1992, Ref 1992
26 Теодора Стоева, Психологически проблеми на целеполагането в образователната сфера при компютърен диалог., Психология, брой:1, 1989, Ref 1989
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Стоева, Т., Birth order,parenting style and emotional-behavioral disorders in children and adolescents, International journal of genetic and recombination,vol.6, issue 1, 2020 2020
2 Стоева, Т., Родителски стил и емоционално-поведенчески нарушения при юноши, Юношеството като преход между детството и зрелостта-предизвикателства и хуманистични перспективи, 2020, Ref 2020
3 Стоева, Т., Родителски стилове и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст, Личность в современном мире:образование, развитие, самореализация, 2020 2020
4 Стоева, Т., Психологическо консултиране при стрес и криза на работното място, Лидерство и развитие на човешките ресурси, 2019 2019
5 Теодора Стоева, Психологическа помощ при терористични атаки:импликации за училищните консултанти, Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология, 2017, Ref 2017
6 Теодора Стоева, Gender differenciation of parental role and emotional-behavioral disorders in children and adolescents, Сборник доклади "Hominis 2016", 2016, Ref 2016
7 Теодора Стоева, Psychotherapeutic relationships in the family: An alternative approach , Personality and society: A kaleidoscope of perspectives, издателство:Университетско издателство, 2015, Ref 2015
8 Теодора Стоева, Family structure(complete/incomplete)and emotional-behavioral disorders in children and adolescents, Роль психологической науки и практики в условиях социальных кризисов.Сборник научных статий по материалам Всероссийской научно-практической конференции, Уфа, 2014, Ref 2014
9 Теодора Стоева, Parental styles and depression in children and adolescents, Роль психологической науки и практики в условиях социальных кризисов.Сборник научных статий по материалам Всероссийской научно-практической конференции, Уфа, 2014, Ref 2014
10 Теодора Стоева, Психологически възгледи за влиянието на родителското поведение върху психичното здраве на децата, Сборник по клинична и консултативна психология, 2012, стр.:25-31, Ref 2012
11 Теодора Стоева, Family environment influence on the aggression and depression in childhood., Личность в развивающемся образовательном пространстве.Материалы международной научно-практической конференции., издателство:Уфа, 2010, стр.:72-78, Ref 2010
12 Теодора Стоева, The self in the context of psychodrama, Субект деятельности, общение и професионального развития:теоретические и прикладные аспекты., издателство:Уфа, 2010, стр.:263-266, Ref 2010
13 Теодора Стоева, Влияние на семейната среда върху агресията и депресията в детска възраст, Сборник доклади от Регионалната конференция по психология в югоизточна Европа, 2009, стр.:530-540, Ref 2009
14 Теодора Стоева, Съзнателното и несъзнателното в когнитивната терапия и консултация:Импликации за педагогическата практика, Сборник от научни трудове, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. Л.Десев, издателство:Шумен, 2009, стр.:188-202, Ref 2009
15 Теодора Стоева, Влияние на семейния климат върху депресията и тревожността, Сборник научни доклади-III Национален конгрес по психология, издателство:Софи-Р, 2005, стр.:416-421, Ref 2005
16 Теодора Стоева, Influence of mood in trait anxiety on cognitions:Clinical implications, International journal of psychology, редактор/и:Fr. Dore, издателство:International union of psychology science, 2000, Ref 2000
17 Теодора Стоева, Метод за изследване на надеждата при деца от 8 до 16 годишна възраст., Ръководство за изследване на детето-1 част, редактор/и:Б.Минчев, издателство:Вега-Славена, 1999, Ref 1999
Студия в научно списание
Стоева, Т., Насилието над жената като кризисно преживяване:Психологическа помощ, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", 2020, Ref 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Теодора Стоева, Specification of the training of parenting skills for children respectively for adolescents 2021
2 Секционен доклад, Теодора Стоева, Родителски стилове и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст 2020
3 Секционен доклад, Теодора Стоева, Емоционално-поведенчески нарушения при деца и юноши според тяхната поредност в семейството и родителския стил 2020
4 Секционен доклад, Теодора Стоева, Родителски стил и емоционално-поведенчески нарушения при юноши 2019
5 Секционен доклад, Теодора Стоева, Психологическо консултиране при стрес и криза на работното място 2019
6 Секционен доклад, Теодора Стоева, Психологическа помощ при терористични атаки:импликации за училищните консултанти 2017
7 Секционен доклад, Теодора Стоева, Gender differenciation of parental role and emotional-behavioral disorders in children and adoloescehts 2016
8 Секционен доклад, Теодора Стоева, Parental styles and aggression in children and adolescents 2015
9 Секционен доклад, Теодора Стоева, Parental styles and aggression in children and adolescents. 2015
10 Секционен доклад, Теодора Стоева, Family structure(complete/incopmlete)and emotional-behavioral disorders in children and adolescents. 2014
11 Секционен доклад, Теодора Стоева, Психологически възгледи влиянието на родителското поведение върху психичното здраве на децата 2012
12 Секционен доклад, Теодора Стоева, The self in the context of psychodrama. 2010
13 Секционен доклад, Теодора Стоева, Family environment influence on the aggression and depression in childhood. 2010
14 Секционен доклад, Теодора Стоева, Съзнателното и несъзнателното в когнитивната терапия и консултация 2009
15 Секционен доклад, Теодора Стоева, Влияние на семейната среда върху агресията и депресията в детска възраст 2009
16 Секционен доклад, Теодора Стоева, Влияние на семейния климат върху депресията и тревожността 2005
17 Секционен доклад, Теодора Стоева, Parental styles and depression in children and adolescents 2002
18 Секционен доклад, Теодора Стоева, Influence of mood in trait anxiety:Clinical implications 2000
Учебник/Учебно помагало
1 Теодора Стоева, Психологическа помощ при кризи и екстремални ситуации, Пропелер, София, Ref, Рецензирано 2016
2 Теодора Стоева, Консултативна психология, Пропелер, София, Ref, Рецензирано 2003