Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Григор Бойков

Author ID (SCOPUS):57192851639

Researcher ID (Web of Science):CAG-3876-2022

ORCID ID:0000-0001-9726-7809
Глава от книга
Grigor Boykov, "Alliances of Patrons and Clients: Subduing the Unruly Ottoman Subjects in the Süleymanic Age" in M. Baramova, G. Boykov, I. Parvev (eds.), Social Networking in South-Eastern Europe, 15th-19th Century , LIT Verlag, Zürich 2021
Дипломна работа
Grigor Boykov, Demographic Features of Ottoman Upper Thrace: a Case Study on Filibe, Tatar Pazarcık and İstanimaka (1472-1614) , Bilkent University, Ръководител:Prof. Halil İnalcık 2004
Дисертация д-р
Grigor Boykov, Mastering the Conquered Space: Resurrection of Urban Life in Ottoman Upper Thrace (14th – 17th c.), Bilkent University, Ръководител:Prof. Halil İnalcık 2013
Книга
1 Grigor Boykov, Daniela Stoyanova, Ivaylo Lozanov, Cities in South Eastern Thrace: Continuity and Transformation, ISBN:978-954-07-4275-5, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано, International 2017
2 Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev, Bordering Early Modern Europe, ISBN:978-3-447-10402-9, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, Рецензирано, International 2015
3 Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev, Bordering Early Modern Europe, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2015
4 Grigor Boykov, Mariya Baramova, Ivan Parvev, Bordering Early Modern Europe, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, Рецензирано 2015
5 Григор Бойков, Дамян Борисов, Стенимахос-Станимака-Асеновград. Принос към изучаването на приемствеността и развитието на социално-икономическата и духовната история на града и региона, Диков, Асеновград 2014
Монография
Григор Бойков, Татар Пазарджик. От основаването на града до края на ХVІІ век. Изследвания и документи, Amicitia, София, Рецензирано 2008
Научен проект
1 Григор Бойков, Селищна мрежа, пътна инфраструктура и население в България през османския период - исторически и археологически пространствен анализ, Ръководител, , Номер на договора:ФНИ, КП-06-Н70/5 2022
2 Григор Бойков, Тракия и Родопите през ХVІІІ в. Геопространствен анализ на гъстотата на населението, Член, МОН, КИННПОР 2021
3 Grigor Boykov, POPGEO_BG: Population Geography of Bulgaria, 1500- 1920: A Historical Spatial Analysis, Ръководител, Research Executive Agency, European Commission, Номер на договора:867474 2019
4 Григор Бойков, Диахронен исторически и геопространствен анализ на данни за обекти от КИН, Член, МОН, КИННПОР 2019
5 Григор Бойков, Дигитален историко-географски справочник на България през епохата на османското владичество, Ръководител, МОН, КИННПОР 2019
6 Григор Бойков, Научно-изследователски модел за дигитално описание на паметници на ръкописно-документалното културно наследство , Член, МОН, КИННПОР 2019
7 Grigor Boykov, UrbanOccupationsOETR - Industrialisation and Urban Growth from the mid-nineteenth century Ottoman Empire to Contemporary Turkey in a Comparative Perspective, 1850-2000 , Член, European Research Council ERC 2017
8 Григор Бойков, Жените сред елита на турското население в България през втората половина на ХХ в., Ръководител, ФНИ, Номер на договора:ДН 20/3 от 18.12.2017 г. 2017
9 Григор Бойков, Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“, Член, МОН и УКХ "Алма Матер" 2016
10 Григор Бойков, Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление, Член, ФНИ, Номер на договора:ДН 10/14-17.12.2016 2016
11 Grigor Boykov, Between Sultan and Emperor: State-building and Local Administration in Imperial Borderlands, 1800-1900, Член, Австрийския Научен Фонд/Austrian Science Fund (FWF), Номер на договора:P 27830 Einzelprojekte 2015
12 Grigor Boykov, Open Ottoman, Член, Institute for Advanced Study, Princeton 2015
13 Grigor Boykov, OTTOCONFESSION: The Fashioning of a Sunni Orthodoxy and the Entangled Histories of Confession-Building in the Early Modern Ottoman Empire, 15th-17th Centuries, Член, European Research Council ERC , Номер на договора:ERC-2014-CoG 2015
14 Григор Бойков, Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа, Член, УКХ "Алма Матер", Номер на договора:ДУНК1-01/22.12.2009 2015
15 Григор Бойков, Building a Capital City in the Balkans: Spatial Transformation and Urban Morphology of Ottoman Edirne (Adrianople) in the 14th and 15th Centuries , Ръководител, Center for Advanced Studies-Sofia 2014
16 Grigor Boykov, The Machiel Kiel Photographic Archive at the Netherlands Institute in Turkey (NIT), Ръководител, The Netherlands Institute for the Near East (NINO) 2012
17 Григор Бойков, Брутният вътрешен продукт (1500–1870–2000 г.): стандарт и качество на живот в България и българските земи, Член, ФНИ , Номер на договора:FFNNIPO 12 01263 2012
18 Григор Бойков, Социални измерения на „окръжаващото пространство“ в Югоизточна Европа, XVI-XIX в., Член, УКХ "Алма Матер" 2012
19 Grigor Boykov, Erbe Verdrängen. Die Geschichtsmächtigkeit von Zwischenräumen. Das Beispiel Thrakien, Член, Австрийския Научен Фонд/Austrian Science Fund (FWF) 2011
Научно ръководство
1 Григор Бойков, Балкански контрасти: Малцинствена и етнорелигиозна политика в Косово и Северна Македония, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Никол Маринова 2019
2 Григор Бойков, Историята на един балкански планински град през XVIII в.: социален и демографски облик на гр. Неврокоп, според османските регистри на гарантите, Софийски Университет, ИФ дипломна работа:Сунай Мазгалджиев 2018
3 Григор Бойков, Мюсюлманските общности в Западните Балкани: албанският случай и мястото на дервишкия орден Бекташия в миналото и съвременността, Софийски Университет, ИФ дипломна работа:Никол Маринова 2018
Редактор на издание нереферирано
1 Григор Бойков, Мария Кипровска, Мария Баръмова, Махиел Кийл, България под османска власт. Събрани съчинения (София: Издателска къща „Тендрил“, 2017), Редактор на издание нереферирано 2017
2 Григор Бойков, Мария Кипровска, Махиел Кийл, Хора и селища в България през османския период (София: Amicitia, 2005), Редактор на издание нереферирано 2005
Статия в научно списание
1 Grigor Boykov, M. Erdem Kabadayi, Piet Gerrits, Geospatial mapping of a 16th century transport corridor for Southeast Europe, Digital Scholarship in the Humanities, 2022, pages:788-812, ISSN (print):2055-7671, ISSN (online):2055-768X, doi:10.1093/llc/fqab084, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.4 - 2020), International 2022
2 Bojkov, G., Boykov, Grigor, Mitev, Plamen, DOCUMENTARY EVIDENCE ABOUT THE YEAR OF BIRTH OF VASIL LEVSKI, ISTORIYA-HISTORY, vol:29, issue:1, 2021, pages:8-27, ISSN (print):0861-3710, ISSN (online):1314-8524 2021
3 Григор Бойков, Пламен Митев, Документални свидетелства за годината на раждане на Васил Левски, История, том:29, брой:1, 2021, стр.:8-27, ISSN (print):ISSN 0861-3710, doi:10.53656/his2021-1-1-levsk, Ref 2021
4 Grigor Boykov, M. Edrem Kabadayi, Piet Gerris, Bridging the Gap between Pre-census and Census-era Historical Data: Devising a Geo-sampling Model to Analyse Agricultural Production in the Long Run for Southeast Europe, 1840–1897, International Journal of Humanities and Arts Computing, vol:14, issue:1-2, 2020, pages:46-63, ISSN (print):1753-8548, ISSN (online):1755-1706, Ref, International, PhD 2020
5 Grigor Boykov, Documentary Archaeology in the Study of T-shaped Zaviye/İmarets: Reconstructing the İmaret of Evrenosoğlu Ahmed Bey in Tatar Pazarcık, Südost-Forschungen , vol:79, 2020, pages:291-304, doi:10.1515/sofo-2020-790115 2020
6 Григор Бойков, „Османизацията“ на Пловдив (Филибе) през ХV в. - население, градоустройство и архитектура, Годишник на РИМ-Пловдив, 2012, стр.:39-67 2012
Статия в поредица
1 Kabadayi, M. Erdem, Gerrits, Piet, Boykov, Grigor, Geospatial mapping of a 16th century transport corridor for Southeast Europe, DIGITAL SCHOLARSHIP IN THE HUMANITIES, 2021, ISSN (print):2055-7671, ISSN (online):2055-768X, doi:10.1093/llc/fqab084 2021
2 Bojkov, G., Anatolian Emir in Rumelia: Isfendiyaroglu Ismail Bey's Architectural Patronage and Governorship of Filibe (1460s-1470s), BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, issue:1-2, 2013, pages:137-147, ISSN (print):0204-8906 2013
3 Grigor Boykov, Machiel Kiel, Tatarpazarcığı: Bulgaristan’da Bir Şehir, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, брой:40, издателство:Istanbul: Diyanet Vakfı, 2011, стр.:170-172, Ref 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, Предговор, Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:7-11 2020
2 Grigor Boykov, The Borders of the Cities: Revisiting Ottoman Urban Morphology in Southeastern Europe, Bordering Early Modern Europe , редактор/и:Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev , издателство:Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015, стр.:243-256, Ref 2015
3 Григор Бойков, Дупница и Дупнишката котловина в през османската епоха (ХV-ХVІІІ в.), История на Дупница и Дупнишко , редактор/и:Гребенаров, Ал., Германов, Ст. и Георгиев, Г., издателство:София: Институт за исторически изследвания, 2015, стр.:73-104 2015
4 Grigor Boykov, Architecture as a Symbol of Power: Some Thoughts on the Ottoman Architectural Heritage of Plovdiv (Filibe), Power and Influence in South-Еastern Europe, 16th-19th c. , редактор/и:Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva , издателство:Berlin: LIT Verlag, 2013, стр.:67-85, Ref 2013
5 Grigor Boykov, The Waqf and the Complex of Şihabeddin Paşa in Filibe, Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Sempozyumu, İstanbul-Edirne 9-11 Mayıs 2012, редактор/и:Burhan Ersoy , издателство:Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2012, стр.:181-190 2012
6 Grigor Boykov, Reshaping Urban Space in the Ottoman Balkans: a Study on the Architectural Development of Edirne, Plovdiv, and Skopje (14th – 15th centuries), Centres and Peripheries in Ottoman Architecture: Rediscovering a Balkan Heritage, редактор/и:Maximilian Hartmuth , издателство:Sarajevo: Cultural Heritage Without Borders, 2011, стр.:32-45 2011
7 Grigor Boykov, Balkan City or Ottoman City? A Study on the Models of Urban Development in Ottoman Upper Thrace 15th – 17th c., Proceedings of the Third International Congress on the Islamic Civilisation in the Balkans 1-5 November 2006, Bucharest, Romania , редактор/и:Halit Eren, Sadık Ünay, издателство:Istanbul: IRCICA, 2010, стр.:69-85 2010
8 Grigor Boykov, In Search of Vanished Ottoman Monuments in the Balkans: Minnetoğlu Mehmed Beg’s Complex in Konuş Hisarı, Monuments, Patrons, Contexts: Papers on Ottoman Europe Presented to Machiel Kiel , редактор/и:Maximilian Hartmuth and Ayşe Dilsiz , издателство:Leiden: Nederlands Instituut voor Het Nabije Oosten, 2010, стр.:47-67 2010
9 Григор Бойков, Съдбата на Разложката котловина в условията на османска власт (ХVІ – ХІХ в.), Разлог: история, традиции, памет, редактор/и:Гребенаров, Ал. , издателство:Благоевград: Ирин-Пирин, 2009, стр.:53-78 2009
10 Grigor Boykov, Who Established the Town of Tatar Pazarcık in Middle Upper Thrace?, Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2005 , редактор/и:Meral Bayrak et al., издателство:Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, 2005, стр.:261-269 2005
11 Григор Бойков, Етно-религиозният облик на османския град Филибе – края на ХV – началото на ХVІ век, Балкански идентичности, част ІІІ, редактор/и:Радушев, Е. и С. Фетваджиева , издателство:София, Институт за изследване на интеграцията, 2003, стр.:130-151 2003
Студия в научно списание
1 Grigor Boykov, M. Erdem Kabadayi, Akın Sefer, Piet Gerris, Making of a mid-nineteenth century Ottoman gazetteer and mapping and examining late Ottoman population geography, Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, vol:9, issue:2, 2022, pages:179-204, ISSN (print):2376-0699, ISSN (online):2376-0702, doi:10.2979/jottturstuass.9.2.25, Ref, Web of Science, International 2022
2 Grigor Boykov, Conquered by Sword, Subdued by Charity? Geospatial and Quantitative Analysis of Land Waqfs in Ottoman Bulgaria, Revue des Études Sud-Est Européennes, issue:59, 2021, pages:33-77, Ref 2021
3 Boykov, Grigor, THE TOWN OF KARLOVO AND KARLIOGLU WAQF, ISTORIYA-HISTORY, vol:26, issue:5, 2018, pages:461-496, ISSN (print):0861-3710, ISSN (online):1314-8524 2018
4 Григор Бойков, Град Карлово и Карловския вакъф, История, том:26, брой:5, 2018, стр.:461-496, Ref 2018
5 Grigor Boykov, Building a Capital City in the Balkans: Spatial Transformation and Urban Morphology of Ottoman Edirne (Adrianople) in the 14th and 15th Centuries, CAS WorkingPaper Series, том:8, 2016, стр.:3-23, Ref 2016
6 Grigor Boykov, The T-shaped Zaviye/İmarets of Edirne: A Key Mechanism for Ottoman Urban Morphological Transformation, Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association , том:3, брой:1, 2016, стр.:29-48, Ref, Web of Science 2016
7 Grigor Boykov, Anatolian Emir in Rumelia: İsfendiyaroğlu İsmail Bey’s Architectural Patronage and Governorship of Filibe (1460s-1470s), Bulgarian Historical Review , том:3-4, 2013, стр.:137-147, Ref, Web of Science 2013
8 Grigor Boykov, Karlızâde ‘Ali Bey: An Ottoman Dignitary’s Pious Endowment and the Emergence of the Town of Karlova in Central Bulgaria, Journal of Turkish Studies (NELC Harvard University), том:39, 2013, стр.:247-267, Ref, Web of Science 2013
9 Григор Бойков, Създаването на Татар Пазарджик през 1398 г. – хипотези, спорове, заключения, Исторически Преглед , том:5-6, 2007, стр.:3-18, Ref 2007
10 Maria Kiprovska, Grigor Boykov, The Ottoman Philippopolis (Filibe) During the Second Half of the 15th c., Bulgarian Historical Review , том:3-4, 2000, стр.:112-139, Ref, Web of Science 2000
Студия в поредица
Boykov, G, Kiprovska, M, The Ottoman Philippopolis (Filibe) during the second half of the 15th century, BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, issue:3-4, 2000, pages:112-138, ISSN (print):0204-8906 2000
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Grigor Boykov, Abdāl-affiliated Convents and ‘Sunnitizing’ Halveti Dervishes in Ottoman Rumeli (Tenth/Sixteenth Century), Historicizing Sunnism in the Ottoman Empire, c. 1450-c. 1700, editor/s:Tijana Krstić, Derin Terzioğlu, Publisher:Brill, 2020, pages:308-340 2020
2 Григор Бойков, Мария Кипровска, Вакъфските села и сгради в България през Османския период , Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:37-107, ISSN (print):978-954-07-4848-1, ISSN (online):978-954-07-5098-9, ISBN:978-954-07-4848-1 2020
3 Мария Кипровска, Григор Бойков, Колекцията от османски документи от архива на Зографския манастир: предварителни бележки върху нейното състояние, съдържание, значимост и перспективи за работа, Зографски съборник: Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи, редактор/и:Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Екатерина Дикова, Генчо Банев, Любка Ненова, издателство:Зографски манастир, Света гора, 2019, стр.:318-349 2019
4 Grigor Boykov, Human Cost of Warfare: Population Loss during the Ottoman Conquest and the Demographic History of Bulgaria in the Late Middle Ages and Early Modern Era, The Ottoman Conquest of the Balkans: Interpretations and Research Debates , редактор/и:Oliver Jens Schmitt , издателство:Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2016, стр.:101-164, Ref 2016
5 Grigor Boykov, Politics of Religion: Spatial Modification and Transformation of Religious Infrastructure of the Southeast European Cities in the Late Middle Ages and Early Modern Period, Städte im lateinischen Westen und im griechischen Osten. Topographie – Recht – Religion , редактор/и:Elisabeth Gruber et al., издателство:Vienna: Böhlau, 2016, стр.:299-312, Ref 2016
6 Григор Бойков, Неосъществените градове в района на Асеновград през османския период: Поповица/Ислямлъ и Конуш Хисаръ, Стенимахос-Станимака-Асеновград. Принос към изучаването на приемствеността и развитието на социално-икономическата и духовната история на града и региона, редактор/и:Бойков, Г. и Д. Борисов, издателство:Асеновград: Диков, 2014, стр.:75-104 2014
Съставителска дейност
1 Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev, Social Networking in South-Eastern Europe, ISBN:978-3-643-90866-7, LiT Verlag, Berlin, Рецензирано 2021
2 Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, Вакъфите в България, ISBN:978-954-07-4848-1, УИ "Св. Климент Охридски", София 2020
3 Мария Баръмова, Григор Бойков, Мария Кипровска, Махиел Кийл. България под османска власт. Събрани съчинения. Съст. и науч. редакция Мария Баръмова, Григор Бойков, Мария Кипровска, ISBN:978-954-92809-7-5э, Издателска къща "Тендрил", София 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Grigor Boykov, Making of a mid-nineteenth century Ottoman Gazetteer and Mapping Regional Population Densities 2023
2 Секционен доклад, Григор Бойков, Exploring Space, Humans, and Economy: Methods and Strategies for Studying and Publishing the Ottoman Zograf Archives 2023
3 Секционен доклад, Григор Бойков, Reconstructing Ottoman Geographies: A Digital Gazetteer of the Balkans 2023
4 Секционен доклад, Григор Бойков, Spatial Exploration of Vakıf Lands in the Early Modern Eastern Balkans: Methodological Considerations and Limitations 2023
5 Секционен доклад, Григор Бойков, Чавдар Кирилов, Studying the ancestral powerbase of the Minnetoğlu family in Konuş, Bulgaria: historical and archaeological approach 2023
6 Секционен доклад, Grigor Boykov, Ottoman Provincial Nobility’s Hereditary Estates in the Eastern Balkans and their Spatial Connections to Non-Sunni Religious Infrastructure and Settlement Policies 2022
7 Пленарен доклад, Grigor Boykov, M. Erdem Kabadayi, Akın Sefer, The Making of a mid-nineteenth-century Ottoman gazetteer — A collaborative effort of two research projects: UrbanOccupationsOETR and POPGEO_BG 2022
8 Присъствие, Григор Бойков, Multimedia and GIS panel 2022
9 Секционен доклад, Григор Бойков, Spatial alteration and architectural mimesis in Plovdiv under Russian occupation, 1878-1879 2022
10 Секционен доклад, Grigor Boykov, M. Erdem Kabadayi, Piet Gerrits, Akın Sefer, Making of a mid-nineteenth century gazetteer and examining Ottoman population geography 2022
11 Секционен доклад, Grigor Boykov, Problems and Solutions in the Processing of Spatial and Quantitative Data on Early Modern Ottoman Cities 2022
12 Секционен доклад, Григор Бойков, Data Extraction and Spatial Analysis of Arithmetic Population Densities, based on the Ottoman 18th-century Registers of Guarantors 2022
13 Пленарен доклад, Григор Бойков, Digital City: A Spatial Study on Nonextant Islamic Infrastructure in Early Modern Ottoman Filibe 2021
14 Секционен доклад, Григор Бойков, Zones of Influence: Making Spatial Sense of Archival Data for the Landed Estates of Raider Commanders Families in the Balkans 2021
15 Секционен доклад, Григор Бойков, Analysing and Mapping of Settlement Patterns and Population Densities of Southeast European Regions, 1840-1920 2021
16 Пленарен доклад, Григор Бойков, When “The Land of Filibe Became Egypt and Meriç Turned Into Nile”: Governance, Architectural Patronage, and Water Management of the Mid-fifteenth-Century Plovdiv 2021
17 Секционен доклад, Григор Бойков, Spatial Distribution of Zograf Monastery’s Landed Estates: An Analysis of the Endowment Deed (Waqfiya) of 1569 2021
18 Секционен доклад, Григор Бойков, Conquered by Sword, Subdued by Charity? Geospatial and Socio-Economic Analysis of Islamic Pious Foundations’ Landed Possessions in Ottoman Bulgaria 2019
19 Секционен доклад, Grigor Boykov, Hristo Hristozov, Marking-up the Zograf Ottoman Archive: How to Convert Ottoman Document into XML Script and Why Should we Do This? 2019
20 Секционен доклад, Grigor Boykov, M. Erdem Kabadayi, Piet Gerrits, A Geo-Spatial Analysis of Agricultural Production and Productivity for Southeast Europe, 1840-1940 2019
21 Секционен доклад, Grigor Boykov, M. Erdem Kabadayi, Uygar Karaca, From imperial borderlands to core regions of a new nation state, a regional historical population geography of rural Bulgaria, 1840-1926 2019
22 Секционен доклад, Григор Бойков, Population Geography: Long Term Changes in Population Densities Mapped on HGIS Digital Elevation Models in Selected Regions of Southeast Europe and West Anatolia, 1840-1880 2019
23 Секционен доклад, Grigor Boykov, Damyan Borisov, ‘The Zograf Digital Archive’ at the University of Sofia ‘St. Kliment Ohridski: History, Achievements, and Perspectives 2019
24 Секционен доклад, Григор Бойков, Professional Framework Roundtable 2019
25 Секционен доклад, Григор Бойков, Количествен и геопространствен анализ на населението и приходите на поземлените вакъфи в България 2019
26 Секционен доклад, Grigor Boykov, M. Erdem Kabadayi, Piet Gerrits, Geo-Spatial-Mining of Historical Maps and Texts: Comparing 16th c. Ottoman military logistics with 19th c. transport infrastructure in Southeast Europe 2019
27 Секционен доклад, Григор Бойков, Devising Movement Limitation Coefficients to Simulate Traffic of People, Pack-animals, and Carts on a Geospatial Historical Transport Network for Southeast Europe 2019
28 Секционен доклад, Григор Бойков, Османските поземлени вакъфи в България: геопространствен анализ и архитектура на базата с данни 2018
29 Секционен доклад, Grigor Boykov, Dimitar Iliev, Dobromir Dobrev, Researching inscriptions and archives in the DH Lab to the University of Sofia: challenges, methods and perspectives 2018
30 Секционен доклад, Grigor Boykov, Transport Networks and Surplus Extraction in the Early Modern Ottoman Empire 2018
31 Секционен доклад, Grigor Boykov, Encouraging Sunnitization in the Sixteenth-Century Ottoman Rumeli: Halveti-turned Dervish Convents in Thrace 2017
32 Секционен доклад, Григор Бойков и о. Козма Поповски, Водните знаци на османските документи в архива на Светата Зографска обител - възможности за приложение при датирането на славянските ръкописи 2017
33 Секционен доклад, Grigor Boykov, Assembling a Skeleton: Bulgaria’s Demographic History in the Ottoman Period 2017
34 Секционен доклад, Grigor Boykov and Damyan Borisov, From an Old Dusty Chest to a Digital Archive: Overview of the Ottoman Documents’ Collection in the Zograf Monastery 2017
35 Секционен доклад, Grigor Boykov, Workshop 2017
36 Секционен доклад, Grigor Boykov and Andrey Boyadžiev, From Wallflowers to the Center of Attraction. The Electronic Descriptions of Manuscripts and Archives of Zograf Monastery 2017
37 Пленарен доклад, Grigor Boykov, Historical Geographic Information System of South Eastern Europe (H-GIS SEE) - Ottoman Period Group 2017
38 Пленарен доклад, Grigor Boykov, The Ottoman Waqfs in Bulgaria: Structure and Analysis of Digital Databases 2017
39 Секционен доклад, Grigor Boykov, West Turns East: Mobility of Taxpayers in Early Modern Ottoman Bulgaria 2017
40 Секционен доклад, Grigor Boykov, Historical Gazetteer of Ottoman Bulgaria: Research Strategies and Perspectives 2016
41 Секционен доклад, Григор Бойков, Демографската история на България и българите през ХІХ в. Значение и надеждност на османските административни документи от периода за устойчиви демографски реконструкции 2016
42 Пленарен доклад, Grigor Boykov, Elite and Marginal: Revisiting Military and Social Order in the Early Ottoman Balkans 2016
43 Секционен доклад, Grigor Boykov, Collection of Ottoman Documents in the Digital Archive of the Holy Monastery of Zographou (Zograf Monastery ) 2016
44 Секционен доклад, Григор Бойков, Османският архив на Зографския манастир 2016
45 Пленарен доклад, Grigor Boykov, Cities in Late Medieval and Early Modern Ottoman Balkan: In Search for a Normative Pattern 2016
46 Секционен доклад, Григор Бойков, Промените, процесите и хората: историческа демография на България (ХV-ХVІІ в.) 2015
47 Пленарен доклад, Grigor Boykov, The Power of Numbers: Observations on the Demographic History of Bulgaria during the Ottoman Period 2015
48 Секционен доклад, Grigor Boykov, Architecture of Fifteenth-Century Ottoman Frontier Society 2015
49 Секционен доклад, Grigor Boykov, “The Carrot & the Stick”: the Agents of Early Modern Ottoman Imperial Doctrine 2015
50 Секционен доклад, Grigor Boykov, Ottoman Thrace in H-GIS SEE (South-Eastern Europe) at the University of Sofia & Other Digital Projects 2015
51 Секционен доклад, Grigor Boykov, Politics of Religion: Spatial Modification and Transformation of Religious Infrastructure of the Southeast European Cities in the Late Middle Ages and Early Modern Period 2014
52 Секционен доклад, Grigor Boykov, Ottoman Agents of Urban Morphological Transformation: the T-type Zaviye/imarets of Edirne 2014
53 Секционен доклад, Grigor Boykov, Building a Capital City in the Balkans: Spatial Transformation and Urban Morphology of Ottoman Edirne (Adrianople) in the 14th and 15th Centuries 2014
54 Секционен доклад, Григор Бойков, Несбъднатият град: създаването, развитието и съдбата на Конуш през османския период 2014
55 Секционен доклад, Григор Бойков, Кефалет регистрите - слабо познати османски извори за демографската история на Тракия през ХVІІІ в. 2014
56 Секционен доклад, Grigor Boykov, Human cost of warfare: national interpretations, methodological issues, and theoretical framework of Balkan demographic history in the late Middles Ages and the Early Modern Era 2013
57 Секционен доклад, Grigor Boykov, The Borders of the Cities: Revisiting Ottoman Urban Morphology in Southeastern Europe 2013
58 Секционен доклад, Grigor Boykov, Unveiling T-shaped Imaret/Zaviyes in the Ottoman Realm: what makes (documentary) archeology important? 2013
59 Секционен доклад, Grigor Boykov, The Waqf and the Complex of Şihabeddin Paşa in Filibe 2012
60 Секционен доклад, Grigor Boykov, Alliances of Patrons and Clients: Subduing the Unruly Ottoman Subjects in the Süleymanic Age 2012
61 Секционен доклад, Grigor Boykov, Reshaping Urban Space in the Ottoman Balkans: A Study on the Architectural Development of Edirne, Filibe and Üsküb (14th – 15th centuries) 2010
62 Секционен доклад, Grigor Boykov, Architecture as a Symbol of Power: Some Thoughts on the Ottoman Architectural Heritage of Plovdiv (Filibe) 2010
63 Секционен доклад, Grigor Boykov, Halveti Sheikhs vs. Babai Dervishes: the “Sunnification” of Tatar Bazarı (1530s-1550s) 2008
64 Секционен доклад, Grigor Boykov, Notes on the Reliability of Detailed Avarız and Cizye Records for the Demographic History of the Ottoman Empire 2008
65 Секционен доклад, Grigor Boykov, In Search of Vanished Ottoman Monuments in the Balkans: Minnetoğlu Mehmed Bey’s Complex in Konuş Hisarı 2008
66 Секционен доклад, Grigor Boykov, Balkan City or Ottoman City? A Study on the Models of Urban Development in Ottoman Upper Thrace 15th – 17th c. 2006
67 Секционен доклад, Grigor Boykov, Who Established the Town of Tatar Pazarcık in Middle Upper Thrace? 2005
68 Секционен доклад, Grigor Boykov, The Value of Cizye and Avariz Registers for Demographic Studies: A Case Study on Bulgarian Thrace 2004