Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Цвета Попова
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Цвета Попова, Какви причини могат да обосноват неспазване от незаконно уволнения работник или служител на 14-дневния срок за възстановяване на работа, Труд и право 2015
2 Цвета Попова, Удължаване срока на износване на работното и униформеното облекло, Труд и право 2015
3 Цвета Попова, Отлагане и погасяване правото на ползване на платения годишен отпуск, Труд и право 2013
4 Цвета Попова, Допустими удръжки от трудовото възнаграждение при наличие или липса на съгласие от работника, Труд и право 2012
5 Цвета Попова, Предоставяне на парични и предметни награди от работодателя, Труд и право 2012
6 Цвета Попова, Новата уредба на надомния труд в българското законодателство, Труд и право 2011
7 Цвета Попова, На какви гарантирани вземания имат право работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Труд и право 2010
8 Цвета Попова, Трудов договор за работа през определени дни от месеца, Труд и право 2010
9 Цвета Попова, Има ли право на предварителна закрила при уволнение лице със загубена работоспособност над 50 на сто, Труд и право 2009
10 Цвета Попова, Нови изисквания към вписването на трудов стаж въз основа на съдебно решение, Труд и право 2009
11 Цвета Попова, Новости в уредбата на задължението на работодателя за издаване и предоставяне на документи на работника или служителя, Труд и право 2009
12 Цвета Попова, Прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие в условията на икономическа криза, Труд и право 2009
13 Цвета Попова, Сумиране на натрупан в различни държави от Европейския съюз осигурителен стаж, Труд и право 2009
14 Цвета Попова, Въвеждане на Директивата за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство, Труд и право 2008
15 Цвета Попова, Възстановяване на изгубена или унищожена трудова книжка, Труд и право 2008
16 Цвета Попова, Допълнително трудово възнаграждение за постигнати високи резултати от труда. , Труд и право 2008
17 Цвета Попова, За някои възможности на работодателя при управлението на персонала в условията на икономическа криза. , Труд и право 2008
18 Цвета Попова, Как да попълваме уведомленията за сключен и прекратен трудов договор със срок за изпитване след промените в Наредба № 5 за уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ от януари 2008 г., Труд и право 2008
19 Цвета Попова, Относно правото и ползването на обезщетенията за майчинство от самоосигуряващите се лица, Труд и право 2008
20 Цвета Попова, Трудов договор за сезонна работа, Труд и право 2008
21 Цвета Попова, Дисциплинарното нарушение ”закъснение за работа” , Труд и право 2007
22 Цвета Попова, Завръщане на работа след изтичане на отпуска за бременност и раждане, 2007
23 Цвета Попова, Отлагане ползването на платен годишен отпуск, Труд и право 2007
24 Цвета Попова, Отново за допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, Труд и право 2007
25 Цвета Попова, Препоръка от работодателя при кандидатстване на работника или служителя на друга работа, Труд и право 2007
26 Цвета Попова, Сходни длъжности, работи и професии по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Труд и право 2007
27 Цвета Пенчева, Здравно осигуряване на две основания, Труд и право 2001
28 Цвета Попова, Съгласие относно датата на прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 1 КТ, 2001
Книга
Цвета Попова, Осигурителен стаж, ISBN:978-619-226-121-4, Сиби, София, Рецензирано 2019
Статия в научно списание
1 Цвета Попова, Нови положения в пенсионирането на съдиите, прокурорите и следователите , Съвременно право, брой:1, 2019 2019
2 Цвета Попова, Възможности за осъществяване на установеното с Конвенцията за правата на хората с увреждания право на труд за всички граждани с увреждания, Правна мисъл, брой:3, 2018, стр.:79-93 2018
3 Цвета Попова, Установяване на осигурителен стаж с официално събирани данни, Съвременно право, issue:1, 2018, pages:92-102 2018
4 Цвета Попова, Възроди се Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване, Съвременно право, брой:4, 2014, стр.:79-81 2014
5 Цвета Попова, Възроди се Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване, Съвременно право, issue:4, 2014, pages:79-81 2014
6 Цвета Попова, Исторически преглед на уредбата на осигурителния стаж в българското законодателство, Юридически свят, брой:2, 2010, стр.:130-155 2010
7 Цвета Попова, Правото на работника или служителя на характеристика и на препоръка от работодателя, Съвременно право, брой:2, 2007, стр.:60-69 2007
8 Цвета Пенчева, Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение (чл. 331 КТ), Съвременно право, брой:3, 2001, стр.:103-110 2001
Статия в поредица
Цвета Попова, Особености в съдържанието на трудовия договор с чужденец, на когото е необходимо разрешение за работа в Република България, В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право“. Т. ХII, vol:Трудов договор, issue:12, 2021, Ref 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цвета Попова, Може ли заболяването от covid-19 да се признае за трудова злополука или за професионална болест?, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. В памет на проф. д-р Атанас Василев , 2021, Ref 2021
2 Цвета Попова, Административнонаказателната отговорност на осигурените лица по държавното обществено осигуряване, 50 години Закон за административните нарушения и наказания - история, традиции, бъдеще, редактор/и:проф. дюн Цветан Сивков, проф.д-р Пламен Панайотов, гл. ас. д-р Капка Георгиева, гл. ас. д-р Николета Кузманова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2020, стр.:308-319 2020
3 Цвета Попова, Стандартите на МОТ относно осигуряването при старост - насоки за развитие на българското пенсионно законодателство, Международната организация на труда и България - 100 години и занапред, редактор/и:проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р Ирена Илиева, проф. д-р Красимира Средкова, издателство:Българска асоциация по трудово право и обществено осигуряване, 2020, стр.:380-390, ISSN (print):978-619-226-146-7, Ref 2020
4 Цвета Попова, Актуални въпроси пред предоставянето на социални услуги в България, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право“. Т. Х, 2018 2018
5 Цвета Попова, Особености в производството по установяване на осигурителен стаж по съдебен ред, Сборник от Конференцията в памет на доц. Кристиан Таков, 2018 2018
6 Цвета Попова, Учителският стаж според българското законодателство, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право - том VІІI, 2016, стр.:158-171 2016
7 Цвета Попова, New Aspects in the Labor Legal Status of Persons with Disabilities Related to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities , Sufficiency of Law, Deficiency of Rights. The Legal Capacity to Act as a Universal Standart of Being Human. The International Perspectives and the Bulgarian Legal Reform, 2015, стр.:90-96 2015
8 Цвета Попова, Нови положения в трудовоправния статус на лицата, въведени с Конвенцията за правата на хората с увреждания, Изобилие от право, недостиг на права, 2015, стр.:90-96 2015
9 Цвета Попова, Нови положения в трудовоправния статус на лицата, въведени с Конвенцията за правата на хората с увреждания, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право Том VІІ, 2015, стр.:160-175 2015
10 Цвета Попова, За същността и правното значение на юридическия стаж, Юбилеен сборник посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. В. Мръчков, издателство:Труд и право, 2014, стр.:225-244 2014
11 Цвета Попова, Понятието за осигурителен стаж в българското законодателство, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. т. VI , редактор/и:проф. д-р Кр. Средкова, 2013, стр.:146-161 2013
12 Цвета Попова, Развитие на понятието трудов стаж в българското законодателство, Актуални проблеми в трудовото и осигурителното право. Т. ІV., Publisher:УИ „Св. Кл.Охридски” , 2012, pages:237-255 2012
13 Цвета Попова, Натрупване на осигурителен стаж според координационните правила на Европейския съюз, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, т. V, редактор/и:проф. д-р Кр. Средкова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2011, стр.:237-255 2011
14 Красимира Средкова, Цвета Попова, Asistencia sanitaria a inmigrantes en Bulgaria. Aspectos juridicos de la inmigracion irregular en la Union Europea, Aspectos juridicos de la immigracion irregular en la Union Europea, издателство:Ediciones Laborum, 2009, стр.:183-194 2009
15 Цвета Попова, Въвеждане на Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право - т. III, редактор/и:проф. д-р Красимира Средкова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2009, стр.:146-159 2009
16 Цвета Попова, За някои проблеми в правната уредба на неконтрибутивните пенсии, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право - том I, редактор/и:проф. д-р Красимира Средскова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2004, стр.:229-237 2004
Студия в поредица
1 Цвета Попова, Специфики при уволненията в условия на извънредно положение и на извънредна епидемиологична обстановка , Годишник на Юридически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" , т. 87, issue:87, Publisher:УИ "Св. Кл. Охридски", 2020 2020
2 Цвета Попова, За някои особености на нетравматичното увреждане като елемент от фактическия състав на трудовата злополука, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски" Юридически факултет, т. 86, issue:86, 2019, pages:366-389, ISSN (print):0081-1866, Ref 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
Цвета Попова, Особености на връзката между работата и нетравматичното увреждане – трудова злополука, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. В памет на доц.д-р Ванюшка Ангушева, editor/s:проф. дюн Цветан Сивков, доц.д-р Нина Гевренова, доц. д-р Райна Койчева, Publisher:УИ "Св. Кл. Охридски", 2020, pages:213-233, ISBN:978-954-07-5027-9, Ref 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цвета Попова, Стандартите на Международната организация на труда относно осигуряването при старост – насоки за развитие на българското пенсионно законодателство 2019
2 Секционен доклад, Цвета Попова, Особености в производството по установяване на осигурителен стаж по съдебен ред 2018
3 Секционен доклад, Цвета Попова, Актуални пред предоставянето на социални услуги в България 2017
4 Секционен доклад, Цвета Попова, Учителският стаж според българското законодателство 2015
5 Секционен доклад, Цвета Попова, Нови положения в трудовоправния статус на лицата, въведени с Конвенцията за правата на хората с увреждания 2014
6 Секционен доклад, Цвета Попова, ПОНЯТИЕТО ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2012
7 Секционен доклад, Цвета Попова, Натрупване на осигурителен стаж според координационните правила на Европейския съюз 2009
8 Секционен доклад, Цвета Попова, Asistencia sanitaria a inmigrantes en Bulgaria 2009
9 Секционен доклад, Цвета Попова, Развитие на понятието трудов стаж в българското законодателство 2008
10 Секционен доклад, Цвета Попова, Regulatory framework for volunteering in Bulgaria 2008
11 Секционен доклад, Цвета Попова, Въвеждане на Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство 2007