Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Цвета Попова
Глава от книга
Спартак Керемидчиев, Екатерина Салкова, Наталия Киселова, Цвета Попова, Ивайло Янков, Дочка Велкова, Яна Кирилова, Реформа на съдебната система в България. Стратегия, изпълнение, резултати, оценки, перспективи, ISSN (online):978-619-91769-3-1, ISBN:978-619-91769-3-1, Клуб "Икономика 2000", София 2022
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Цвета Попова, Какво означават промените в трудовото законодателство във връзка извънредното положение – 26.03.2020, Капитал , 2020
2 Цвета Попова, Какво означават промените в трудовото законодателство при извънредното положение 15.04.2020, Капитал, 2020
3 Цвета Попова, Коронавирус, карантина, болнични, работа от вкъщи – какви са правата ни – 11.11.2020, Капитал , 2020
4 Цвета Попова, Кратък преглед на мярката „60/40“ за стимулиране запазването на заетостта - 14.04.2020, Капитал , 2020
5 Цвета Попова, Какви причини могат да обосноват неспазване от незаконно уволнения работник или служител на 14-дневния срок за възстановяване на работа, Труд и право 2015
6 Цвета Попова, Удължаване срока на износване на работното и униформеното облекло, Труд и право 2015
7 Цвета Попова, Отлагане и погасяване правото на ползване на платения годишен отпуск, Труд и право 2013
8 Цвета Попова, Допустими удръжки от трудовото възнаграждение при наличие или липса на съгласие от работника, Труд и право 2012
9 Цвета Попова, Предоставяне на парични и предметни награди от работодателя, Труд и право 2012
10 Цвета Попова, Новата уредба на надомния труд в българското законодателство, Труд и право 2011
11 Цвета Попова, На какви гарантирани вземания имат право работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Труд и право 2010
12 Цвета Попова, Трудов договор за работа през определени дни от месеца, Труд и право 2010
13 Цвета Попова, Има ли право на предварителна закрила при уволнение лице със загубена работоспособност над 50 на сто, Труд и право 2009
14 Цвета Попова, Нови изисквания към вписването на трудов стаж въз основа на съдебно решение, Труд и право 2009
15 Цвета Попова, Новости в уредбата на задължението на работодателя за издаване и предоставяне на документи на работника или служителя, Труд и право 2009
16 Цвета Попова, Прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие в условията на икономическа криза, Труд и право 2009
17 Цвета Попова, Сумиране на натрупан в различни държави от Европейския съюз осигурителен стаж, Труд и право 2009
18 Цвета Попова, Въвеждане на Директивата за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство, Труд и право 2008
19 Цвета Попова, Възстановяване на изгубена или унищожена трудова книжка, Труд и право 2008
20 Цвета Попова, Допълнително трудово възнаграждение за постигнати високи резултати от труда. , Труд и право 2008
21 Цвета Попова, За някои възможности на работодателя при управлението на персонала в условията на икономическа криза. , Труд и право 2008
22 Цвета Попова, Как да попълваме уведомленията за сключен и прекратен трудов договор със срок за изпитване след промените в Наредба № 5 за уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ от януари 2008 г., Труд и право 2008
23 Цвета Попова, Относно правото и ползването на обезщетенията за майчинство от самоосигуряващите се лица, Труд и право 2008
24 Цвета Попова, Трудов договор за сезонна работа, Труд и право 2008
25 Цвета Попова, Дисциплинарното нарушение ”закъснение за работа” , Труд и право 2007
26 Цвета Попова, Завръщане на работа след изтичане на отпуска за бременност и раждане, 2007
27 Цвета Попова, Отлагане ползването на платен годишен отпуск, Труд и право 2007
28 Цвета Попова, Отново за допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, Труд и право 2007
29 Цвета Попова, Препоръка от работодателя при кандидатстване на работника или служителя на друга работа, Труд и право 2007
30 Цвета Попова, Сходни длъжности, работи и професии по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Труд и право 2007
31 Цвета Пенчева, Здравно осигуряване на две основания, Труд и право 2001
32 Цвета Попова, Съгласие относно датата на прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 1 КТ, 2001
Книга
Цвета Попова, Осигурителен стаж, ISBN:978-619-226-121-4, Сиби, София, Рецензирано 2019
Статия в научно списание
1 Цвета Попова, Нови положения в пенсионирането на съдиите, прокурорите и следователите , Съвременно право, брой:1, 2019 2019
2 Цвета Попова, Възможности за осъществяване на установеното с Конвенцията за правата на хората с увреждания право на труд за всички граждани с увреждания, Правна мисъл, брой:3, 2018, стр.:79-93 2018
3 Цвета Попова, Установяване на осигурителен стаж с официално събирани данни, Съвременно право, issue:1, 2018, pages:92-102 2018
4 Цвета Попова, Възроди се Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване, Съвременно право, issue:4, 2014, pages:79-81 2014
5 Цвета Попова, Исторически преглед на уредбата на осигурителния стаж в българското законодателство, Юридически свят, брой:2, 2010, стр.:130-155 2010
6 Цвета Попова, Правото на работника или служителя на характеристика и на препоръка от работодателя, Съвременно право, брой:2, 2007, стр.:60-69 2007
7 Цвета Пенчева, Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение (чл. 331 КТ), Съвременно право, брой:3, 2001, стр.:103-110 2001
Статия в поредица
1 Цвета Попова, 32. Идеята НАП да обявява граждански договори за скрити трудови ще създаде хаос , в-к Капитал, 2023 2023
2 Цвета Попова, Някои въпроси на имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 КТ в актуалната съдебна практика, Годишник на ЮФ на СУ, vol:том 88, Publisher:УИ "СУ Св. Кл. Охридски", 2023 2023
3 Цвета Попова, Особености в съдържанието на трудовия договор с чужденец, на когото е необходимо разрешение за работа в Република България, В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право“. Т. ХII, vol:Трудов договор, issue:12, 2021, Ref 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цвета Попова, СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО ПО СОЦИАЛНО-ПРАВНИ НАУКИ, Сборник 130 г. юридическо образование в България, Publisher:УИ "СУ Св. Кл. Охридски", 2024, ISBN:978-954-07-4746-0 2024
2 Цвета Попова, Плащането по чл. 40, ал. 5 ксо – проблем или решение?, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право“. Т. ХIV. , 2023, стр.:226-242 2023
3 Цвета Попова, Особени задължения на работодателя по трудовото правоотношение с граджнин на трета държава, получил единно разрешение за пребиваване и работа в Република България, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право“. Т. ХIІI. , издателство:УИ "СУ Св. Кл. Охридски", 2022, стр.:134-148 2022
4 Цвета Попова, Административнонаказателната отговорност на осигурените лица по държавното обществено осигуряване, 50 години Закон за административните нарушения и наказания - история, традиции, бъдеще, редактор/и:проф. дюн Цветан Сивков, проф.д-р Пламен Панайотов, гл. ас. д-р Капка Георгиева, гл. ас. д-р Николета Кузманова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2020, стр.:308-319 2020
5 Цвета Попова, Може ли заболяването от covid-19 да се признае за трудова злополука или за професионална болест?, Проблеми на трудовото и осигурителното право. В памет на проф. д-р Атанас Василев. По повод 70 години от рождението му, издателство:ИК - УНСС, 2020, стр.:231-248, ISBN:978-619-232-442-1, Ref 2020
6 Цвета Попова, Стандартите на МОТ относно осигуряването при старост - насоки за развитие на българското пенсионно законодателство, Международната организация на труда и България - 100 години и занапред, редактор/и:проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р Ирена Илиева, проф. д-р Красимира Средкова, издателство:Българска асоциация по трудово право и обществено осигуряване, 2020, стр.:380-390, ISSN (print):978-619-226-146-7, Ref 2020
7 Цвета Попова, Особености в производството по установяване на осигурителен стаж по съдебен ред, Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р. Кристиан Таков, издателство:УИ "СУ Св. Кл. Охридски", 2019, стр.:612-623, ISBN:978-954-07-4746-0 2019
8 Цвета Попова, Актуални въпроси пред предоставянето на социални услуги в България, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право“. Т. Х, 2018 2018
9 Цвета Попова, Особености в производството по установяване на осигурителен стаж по съдебен ред, Сборник от Конференцията в памет на доц. Кристиан Таков, 2018 2018
10 Цвета Попова, Учителският стаж според българското законодателство, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право - том VІІI, 2016, стр.:158-171 2016
11 Цвета Попова, New Aspects in the Labor Legal Status of Persons with Disabilities Related to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities , Sufficiency of Law, Deficiency of Rights. The Legal Capacity to Act as a Universal Standart of Being Human. The International Perspectives and the Bulgarian Legal Reform, 2015, стр.:90-96 2015
12 Цвета Попова, Нови положения в трудовоправния статус на лицата, въведени с Конвенцията за правата на хората с увреждания, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право Том VІІ, 2015, стр.:160-175 2015
13 Цвета Попова, Нови положения в трудовоправния статус на лицата, въведени с Конвенцията за правата на хората с увреждания, Изобилие от право, недостиг на права, 2015, стр.:90-96 2015
14 Цвета Попова, За същността и правното значение на юридическия стаж, Юбилеен сборник посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. В. Мръчков, издателство:Труд и право, 2014, стр.:225-244 2014
15 Цвета Попова, Понятието за осигурителен стаж в българското законодателство, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. т. VI , редактор/и:проф. д-р Кр. Средкова, 2013, стр.:146-161 2013
16 Цвета Попова, Развитие на понятието трудов стаж в българското законодателство, Актуални проблеми в трудовото и осигурителното право. Т. ІV., Publisher:УИ „Св. Кл.Охридски” , 2012, pages:237-255 2012
17 Цвета Попова, Натрупване на осигурителен стаж според координационните правила на Европейския съюз, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, т. V, редактор/и:проф. д-р Кр. Средкова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2011, стр.:237-255 2011
18 Красимира Средкова, Цвета Попова, Asistencia sanitaria a inmigrantes en Bulgaria. Aspectos juridicos de la inmigracion irregular en la Union Europea, Aspectos juridicos de la immigracion irregular en la Union Europea, издателство:Ediciones Laborum, 2009, стр.:183-194 2009
19 Цвета Попова, Въвеждане на Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право - т. III, редактор/и:проф. д-р Красимира Средкова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2009, стр.:146-159 2009
20 Цвета Попова, За някои проблеми в правната уредба на неконтрибутивните пенсии, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право - том I, редактор/и:проф. д-р Красимира Средскова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2004, стр.:229-237 2004
Студия в научно списание
Цвета Попова, За някои спорни въпроси при прилагането на правната защита срещу незаконно уволнение, Правна мисъл, брой:1, 2021, стр.:18-36, Ref, др.(C.E.E.O.L) 2021
Студия в поредица
1 Цвета Попова, Специфики при уволненията в условия на извънредно положение и на извънредна епидемиологична обстановка , Годишник на Юридически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" , т. 87, issue:87, Publisher:УИ "Св. Кл. Охридски", 2021, pages:336-376 2021
2 Цвета Попова, За някои особености на нетравматичното увреждане като елемент от фактическия състав на трудовата злополука, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски" Юридически факултет, т. 86, issue:86, 2019, pages:366-389, ISSN (print):0081-1866, Ref 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
Цвета Попова, Особености на връзката между работата и нетравматичното увреждане – трудова злополука, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. В памет на доц.д-р Ванюшка Ангушева, editor/s:проф. дюн Цветан Сивков, доц.д-р Нина Гевренова, доц. д-р Райна Койчева, Publisher:УИ "Св. Кл. Охридски", 2020, pages:213-233, ISBN:978-954-07-5027-9, Ref 2020
Участие в конференция
1 Присъствие, Цвета Попова, ПЛАЩАНЕТО ПО ЧЛ. 40, ал. 5 КСО – ПРОБЛЕМ ИЛИ РЕШЕНИЕ? 2022
2 Секционен доклад, Цвета Попова, МОЖЕ ЛИ ЗАБОЛЯВАНЕТО ОТ COVID-19 ДА СЕ ПРИЗНАЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ИЛИ ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА? 2020
3 Секционен доклад, Цвета Попова, Стандартите на Международната организация на труда относно осигуряването при старост – насоки за развитие на българското пенсионно законодателство 2019
4 Секционен доклад, Цвета Попова, Административнонаказателната отговорност на осигурените лица по държавното обществено осигуряване 2019
5 Секционен доклад, Цвета Попова, Особености в производството по установяване на осигурителен стаж по съдебен ред 2018
6 Секционен доклад, Цвета Попова, Актуални пред предоставянето на социални услуги в България 2017
7 Секционен доклад, Цвета Попова, Учителският стаж според българското законодателство 2015
8 Секционен доклад, Цвета Попова, Нови положения в трудовоправния статус на лицата, въведени с Конвенцията за правата на хората с увреждания 2014
9 Секционен доклад, Цвета Попова, ПОНЯТИЕТО ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2012
10 Секционен доклад, Цвета Попова, Asistencia sanitaria a inmigrantes en Bulgaria 2009
11 Секционен доклад, Цвета Попова, Натрупване на осигурителен стаж според координационните правила на Европейския съюз 2009
12 Секционен доклад, Цвета Попова, Regulatory framework for volunteering in Bulgaria 2008
13 Секционен доклад, Цвета Попова, Развитие на понятието трудов стаж в българското законодателство 2008
14 Секционен доклад, Цвета Попова, Въвеждане на Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство 2007