Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Виолета Коцева

Author ID (SCOPUS):57200208986

Researcher ID (Web of Science):HRC-9878-2023

ORCID ID:0000-0001-9573-7926
Глава от книга
Ирина Колева, Любомир Димитров, Виолета Коцева, Кремена Йорданова , Калоян Ангелов, Дафина Пандин, Образователно предписание "Етнология и културна антропология". Иновативно изследване с цел повишаване на социокултурната компетентност на всички адресати в образователния процес (ученици-родители-учители) , ISBN:978- 954- 07- 5863- 3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2023
Глава от монография
Ирина Колева, Меглена Господинова, Весела Гюрова, Виолета Коцева , Ангел Маринов, Методика за робота за непедагогическия персонал с родители от уязвими групи и родители на деца със СОП при реализиране на взаимодействието "детска градина - семейство", ISSN (print):, Булвест принт АД, София, Рецензирано 2021
Книга
1 Ирина Колева, Мирена Легурска, Виолета Коцева-Попова, ПС - "Аз променям света". ОН - Околен свят , ISBN:ISBN 978-954-302-053-9 , Ref, Рецензирано 2019
2 Recept Efe, Emin Atasoy, Irina Koleva, Violeta Kotseva, Current Trends in Educational Sciences (съставител), ISBN:978-954-07-4337-0, УИ „Св. Кл. Охридски“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
3 Janina Kursite, Violeta Koceva, Diz Dundaga. Apcerejumi par Dundagas Novadu (научен редактор), ISBN:978-9934-549-37-3, Riga, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
4 Irina Koleva, Ulku Duman Yuksel, Lahcen Benaabidate, Ecology, Planing and Design , ISBN:978-954-07-4270-0, УИ „Св. Кл. Охридски“, София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
5 Irina Koleva, Gokhan Duman, Violeta Kotseva , Educational research and practice (съставител), ISBN:978-954-07-4271-7, УИ „Св. Кл. Охридски“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
6 Виолета Коцева, „Вяра-смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села. (съставител), ISBN:9540738687, УИ „Св. Кл. Охридски“ 2015
7 Виолета Коцева, Етнопедагогически модел за работа с родители (съставител), ISBN:978-954-07-3945-8 2015
8 Виолета Коцева, „Честита баня!“ Етноложки аспекти на хигиената на българите, ISBN:978-954-9619-60-7, РААБЕ, София 2012
Монография
Виолета Коцева, Лечители и лечителски практики в началото на ХХІ век. Етноложки аспекти, ISBN:978-954-07-5520-5; ISBN 978-954-07-5521-2.pdf, УИ "Св. Кл. Охридски", София 2022
Научен проект
1 Виолета Коцева, В търсенето на убежище: хора, ценности и практики , Член, 2024
2 Виолета Коцева, Динамика на идентичностите в Дунавския регион (по промера на Видин, Лом и Козлодуй) 2023 2025 , Член, ФНИ, Номер на договора:BG- 175467353-2022-07-00010 2023
3 Виолета Коцева, Динамика на религиозните процеси в съвременността. Случаят Черноморска Странджа В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“, Член, 2023
4 Виолета Коцева, Новите български общности зад граница: между наследените и изобретените идентичности , Ръководител, 2023
5 Виолета Коцева, Общество, спорт и интеграция , Член, 2023
6 Виолета Коцева, 4. Изграждане на технология за социализация на ученици от различен етнически произход за придобиване на социокултурна компетентност (с прилагане на етнопедагогически подход), Член, 2022
7 Виолета Коцева, Академични траектории. Семинар за докторанти и млади учени, Ръководител, СУ 2022
8 Виолета Коцева, Изграждане на капацитет за образователно и социално включване, Член, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г., Номер на договора:BGLD-2.002-0001 2022
9 Виолета Коцева, Етнически и конфесионални специфики на изолирани общности при бедност и криза, Член, , Номер на договора:КП-06-Н45/4 2021
10 Виолета Коцева, Създаване на медиен център към Исторически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", Член, 2021
11 Виолета Коцева, Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство, Член, 2019
12 Виолета Коцева, Интеркултурен диалог - Наследство БГ, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0001 2019
13 Виолета Коцева, The Main Elements of Us, Член, 2018
14 Виолета Коцева, Кулинарни традиции и културно-историческо наследство – изобретяване, експлоатиране… по Договор , Член, , Номер на договора:КП-06-ОПР05/9 от 17. 12. 2018 г. 2018
15 Виолета Коцева, “Две къщи, две родини“, Член, 2017
16 Виолета Коцева, Екосреда и жизнени традиции, Член, 2016
17 Виолета Коцева, Екосреда и жизнени традиции, Член, 2016
18 Виолета Коцева, Заедно под дъгата, Член, 2016
19 Виолета Коцева, Тенденции и насоки в академичното преподаване по етнология и антропология, Ръководител, 2016
20 Виолета Коцева, Студентски стажове и практики, Член, МОН 2015
21 Виолета Коцева, Етнопедагогически модел за работа с родители, Член, 2014
22 Виолета Коцева, Живата памет – съхраняване, възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край, Член, Министерство на земеделието 2014
23 Виолета Коцева, „Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“, Член, МОН 2013
24 Виолета Коцева, „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в сферата на висшето образование“, Член, МОН 2013
25 Виолета Коцева, "Комшулукът" - родопският етнически модел (по примера на селата Виево и Славейно и гр. Смолян), Ръководител, 2011
26 Виолета Коцева, "Честита баня!" Етноложки поглед към хигиената на българите., Ръководител, 2011
27 Виолета Коцева, Индивидуални спомени и колективна памет за сталинистките и постсталинистки репресии в България, Член, 2009
28 Виолета Коцева, Традициите в крак с времето, Член, 2009
Научно ръководство
1 Виолета Коцева, Игрите в свободното време на децата от българския град през втората половина на XX век. Антропологичен и лудологичен анализ , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Мария Боянова 2023
2 Виолета Коцева, Билколечението в традиционната и съвременната българска култура, СУ, катедра "Етнология", Исторически факултет дипломна работа:Радина Раденкова 2018
3 Виолета Коцева, Роля и функции на обществената баня в градското пространство през ХХ в. и началото на ХХІ в. (по примера на столичвния квартал Горна Баня), СУ, катедра "Етнология", Исторически факултет дипломна работа:Стамен Кънев 2017
Редактор на издание нереферирано
1 Виолета Коцева, Българска етнология, Редактор на издание нереферирано 2016
2 Виолета Коцева, Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г., София, Секция „Общество и култура“, подсекция „Сравнителна етнология“, Редактор на издание нереферирано 2013
Редактор на издание реферирано
Виолета Коцева, Чрез игри и празници да се опознаем, Редактор на издание реферирано 2011
Редактор на сборник
1 Виолета Коцева, Кулинарни традиции и културно-историческо наследство в малки населени места, Редактор на сборник 2023
2 Виолета Коцева, Пресечни точки. Юбилеен сборник в чест на професор Ирина Колева, Редактор на сборник 2019
3 Виолета Коцева, Спомен за село, Редактор на сборник 2019
Статия в научно списание
1 Виолета Коцева, Връзката бедност - висше образование в изолирани общности в Република България (Етноложко изследване) , Българска етнология, issue:3, 2023, pages:315-327, ISSN (print):1310-5213, ISSN (online):2367-6892 2023
2 Виолета Коцева, Спорт, традиция, идентичност (по примера на бойното изкуство Булкемпо), Българска етнология, брой:2, 2021, стр.:215-228 2021
3 Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Ирина Колева, Кремена Йорданова, POST-GRADUATE QUALIFICATION OF TEACHERS IN INTERCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT. , STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION, vol:27, issue:1, 2019, pages:26-35, ISSN (print):ISSN 1310–0270 , ISSN (online):ISSN 1314–8575 , Ref, PhD 2019
4 Виолета Коцева, Разказ на/ за лечител (етноложки аспекти), Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Център за Славяно-византийски проучвания "Проф. Ив. Дуйчев", vol:100, issue:19, 2019, pages:345-361, ISSN (print):1311-784Х 2019
5 Виолета Коцева, В света на лечителя (за пътя от света на научната в този на традиционната/ алтернативна медицина), Балканистичен форум, брой:1, 2018, стр.:149-160, ISSN (print):1310-3970, ISSN (online):2535-1265, Ref, Web of Science 2018
6 Виолета Коцева, Присъствия на религиозност в образи на лечители в началото на ХХI век., Балканистичен форум, брой:2, 2018, стр.:35-45, ISSN (print):1310-3970, ISSN (online):2535-1265, Ref, Web of Science 2018
7 Виолета Коцева, За „ставането“ на една съвременна пророчица от с. Смилян, общ. Смолян, Балканистичен форум, брой:1, 2017, стр.:209-218, ISSN (print):1310-3970, ISSN (online):2535-1265, Ref, Web of Science 2017
8 Виолета Коцева, За дългия път на етнологията към училището, История, 2017, ISSN (print):1314-8524, ISSN (online):0861-3710, Ref 2017
9 Violeta Kotseva, Borders of Identity – A Case Study, Village Slaveyno, Smolyan Municipality, Venets, том:6, брой:2, 2015, ISSN (print):1314-0426 , ISSN (online):1314-0256 , Ref, Web of Science 2015
10 Виолета Коцева, Чистото тяло - между рутината и ритуала (опит за функционална характеристика на традиицонната лична хигиена на бълагрите от края на ХІХ и началото на ХХ в.) , ГСУ, ИФ, 2008, ISSN (print):0204-4005 2008
11 Виолета Коцева, "Насила чисто не става" (Държава, общество и хигиена), Минало, issue:1, 2005, pages:73-84, ISSN (print):0861-2153, ISSN (online):ISSN 1310-3415 2005
Статия в поредица
1 Violeta Kotseva, "I treat, but a document for temporary inca[acity of work I can`t give you" (Some Conclusions of the Meeting between the Traditional and the Scientific Medicine), Ethnologia Academica, том:Динамиката на етнологията, брой:10, 2018, стр.:56-70, ISBN:978-954-07-4408-7 2018
2 Виолета Коцева, Християнски топоси на идентичността (по примера на с. Славейно, община Смолян). , Етнология академика, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2015, стр.:38-65, ISBN:978-954-07-4408-7 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Виолета Коцева, "Овощната градина на България". За конструирането на един символ, Кулинарни традиции и културно-историческо наследство в малки населени места, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2023, стр.:78-92, ISBN:978-954-07-5734-6 2023
2 Виолета Коцева, Вкусът на социализма, отразен в българското кино от 70-те и 80-те години на ХХ в. , Социализмът през петте сетива, редактор/и:Маргарита Карамихова, Петя Банкова, издателство:Кредо-3М ООД -- Габрово, 2023, ISBN:978-619-7100-57-0 2023
3 Кремена Йорданова, Виолета Коцева, Изграждане на технология за социализация на ученици от различен етнически произход за придобиване на социокултурна компетентност с прилагане на етнопедагогически подход , Образователно предписание "Етнология и културна антропология", издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2023, стр.:7-16, ISBN:978-954-075863 2023
4 Виолета Коцева, Кремена Йорданова, Рефлексивна картина на работа на студенти с бежанци, Социално и образователно включване на бежанците. Сборник научни доклади от академичен форум., editor/s:Сийка Чавдарова-Костова; Кина Събева, Publisher:Български съвет за бежанци и мигранти, 2023, pages:59-64, ISBN:978-619-92329-1-0 2023
5 Кремена Йорданова, Виолета Коцева, Рефлексивна картина на работата на студенти с бежанци, Социално и образователно включване на бежанците, 2023, стр.:59-64, ISBN:978-619-92329-1-0 2023
6 Виолета Коцева, Социокултурна компетентност на учителя (етнопедадогически проекции), Образователно предписание "Етнология и културна антропология", издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2023, стр.:88-101, ISBN:978-954-07-5863-3 2023
7 Виолета Коцева, Аспекти на мултиетническата и мултикултурна образователна среда, Методология и учебна програма за обучение/за специализирана подготовка на педагогически специалисти в детската градина за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда, 2022, pages:131-155 2022
8 Виолета Коцева, Кремена Йорданова, Извънаудиторна заетост на студенти от специалност "Етнология и културна антропология" с бежанци., Актуални аспекти на процесите на интеграция и социално включване на бежанците в България, Publisher:Сдружение "Български съвет за бежанци и мигранти", 2022, pages:117-132, ISBN:978-619-92329-0-3 2022
9 Виолета Коцева, Междукултурно общуване и взаимодействие, Методология и учебна програма за обучение/за специализирана подготовка на педагогически специалисти в детската градина за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда, 2022, pages:156-169 2022
10 Виолета Коцева, "Празникът за християните ще се проведе..." (За премълчаното в отношенията между християни и мюсюлмани в Средните Родопи. , Пресечни точки. Юбилеен сборник в чест на професор Ирина Колева, editor/s:Виолета Коцева, Publisher:УИ "Св. Кл. Охридски", 2020, pages:214-230 2020
11 Violeta Kotseva, Contemporary Images of Healers - between Sacred and Magic, Between the Worlds: Magic, Miracles and Mysticism, Publisher:Парадигма, 2020, pages:438-453 2020
12 Виолета Коцева, Даряване и дарителски практиик в малки населени места в началото на ХХІ в. (по примера на с. Давидково, общ. Баните), Спомен за село, editor/s:Веселин Тепавичаров, Илия Илиев, Publisher:УИ "Св. Кл. Охридски", 2020, pages:70-88, ISBN:978-954-07-4920-4 2020
13 Виолета Коцева, Петър Миладинов, Електронни ресурси и програми за неформално обучение в областта на културното наследство. Актуално състояние и перспективи, Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2020, стр.:152162-0, ISBN:978-954-07-4902-0 2020
14 Виолета Коцева, Етнокултурни маркери на идентичност зад граница (по примера на ансамбли за народни песни и танци), Етнологията в променящия се свят. Сборник в чест на 80-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Радост Иванова, editor/s:Ана Лулева и др., Publisher:АИ "Проф. Марин Дринов", 2020, pages:400-414 2020
15 Виолета Коцева, Традиционни методи за лечение на деца от края на ХХ и началото на ХХІ в. (по материали от България), Градиво за изследване на традициите, редактор/и:Анна Генчева, 2020, стр.:193-211, ISSN (print):978-619-00-1204-7 2020
16 Виолета Коцева, Към образа на лечителя в съвременността. Повтарящи се елементи в житейски разкази на лечители, Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова, 2018, стр.:252-266, ISBN:978-954-01-3551-9 2018
17 Виолета Коцева, Автобиографичният метод и неговото приложение в областта на медицинската антропология, Българската етнология в началото на ХХI век - теория и практика. Сборник с материали от конференцията в памет на проф. Стоян Генчев по случай 80 годишнината от рождението му, 24-25 март 2016 г., София, ИЕФЕМ - БАН, издателство:АИ „Проф. Марин Дринов“, 2017, стр.:72-82, ISBN:9789543229109 2017
18 Виолета Коцева, Мястото на настъпване на смъртта - място на памет (още малко за съвременната поменална обредност), Бащата на бэлгарската етнография. 120 години от рождението на Христо Вакарелски (1896-1979), издателство:Изд. на БАН, 2016, ISBN:978-954-322-880-5 2016
19 Виолета Коцева, „Лекувам, но болнични не давам“ (още малко за срещата на традиционната и научната медицина), Културна и медицинска антропология. Сб. в чест на проф. Минчо Георгиев, издателство:АИ „Проф. Марин Дринов“, 2015, стр.:222-234, ISBN:978-954-322-846-1 2015
20 Виолета Коцева, Аспекти на народната медицина в началото на 21 в. (по примера на южнокарнобатските села)., Между минало и настояще – култура на южнокарнобатските села в началото на 21 в., 2015, стр.:20-37, ISBN:978-619-7552-04-0 2015
21 Виолета Коцева, Етномедицина (или медицинска антропология) – възможна и необходима перспектива пред етноложките четения в България, След следващата запетая. 20 години етнология в Пловдивския университет, 2015, стр.:41-50, ISBN:978-619-7249-02-6 2015
22 Виолета Коцева, Здравно образование, Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда, 2015, стр.:27-32, ISBN:978-954-07-3945-8 2015
23 Виолета Коцева, Традиционна култура на българите, Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда, 2015, стр.:76-84, ISBN:978-954-07-3945-8 2015
24 Виолета Коцева, Традиционни семейни ценности, Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда, 2015, стр.:63-67, ISBN:978-954-07-3945-8 2015
25 Виолета Коцева, Още веднъж за локалната памет и идентичност (по примера на „Чиловите дни“ в с. Славейно, Смолянско), Дни на наследството 2013, издателство:АИ „Проф. Марин Дринов“, 2014, ISBN:9789543228089 2014
26 Виолета Коцева, Празници, памет, идентичност. Още един опит върху толерантността (по примера на село Славейно, общ. Смолян), „Вяра-смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014, ISBN:9540738687 2014
27 Виолета Коцева, Стратегии за оцеляване в българското село в началото на ХХI в. По примера на с. Виево, общ. Смолян, Вяра-смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014, ISBN:9540738687 2014
28 Виолета Коцева, Обществена хигиена и здравеопазване в селата Подвис и Прилеп и гр. Сунгурларе (историко-етнографски аспекти), История и култура на старопланинското население (по примера на общините Етрополе и Сунгурларе), издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:259-273, ISBN:978-954-07-3543-6 2013
29 Violeta Kotseva, Vom Osterputz zum Lenin-sabotnik., Feste, Feiern, Rituale im Oestlichen Europa. Studien zur Sozialistischen und Postsozialistischen Festkultur, editor/s:Klaus Roth, Publisher:Lit, 2008, ISBN:3825817083 2008
Студия в сборник (на конференция и др.)
Виолета Коцева, "Да се лекуваш по бабешки" (Аспекти на народната медицина по южната българска граница в началото на ХХІ век), Екосреда и жизнени традиции, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2017, стр.:61-93, ISBN:978-954-07-4386 2017
Съставителска дейност
1 Violeta Koceva, Daugavpils Novadas. Vietas Vertiba, ISBN:978-9934-549-60-1 2018
2 Виолета Коцева, История и култура на старопланинското население. По примера на общините Етрополе и Сунгурларе, ISBN:978-954-07-3543-6, УИ „Св. Кл. Охридски“, София 2013
3 Петя Василева - Груева , Михаил Груев, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева-Попова, Мария Костадинова , Насилие, политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония - рефлексии на съвременника и изследователя, ISSN (print): 2011
Участие в конференция
1 Присъствие, Виолета Коцева, Социалният капитал в условията на криза – оптимизиране и трансформация (по примера на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана) 2023
2 Присъствие, Виолета Коцева, Изграждане на технология за социализация на ученици от различен етнически произход з апридобиване на социокултурна компетентност (с прилагане на етнопедагогически подход) 2023
3 Присъствие, Виолета Коцева, Кремена Йорданова, Рефлексивна картина на работа на студенти с бежанци 2023
4 Присъствие, Виолета Коцева, Култът към Св. Марина в Странджа - между традиционните представи и съвременното осмисляне 2023
5 Присъствие, Виолета Коцева, Динамики на предбрачното общуване при българите мюсюлмани през първите две десетилетия на ХХІ в. (по примера на с. Рибново, общ. Гърмен) 2023
6 Присъствие, Виолета Коцева, Кремена Йорданова, Академичната общност и системата за интеграция и социално включване на бежанците в България 2022
7 Присъствие, Виолета Коцева, "Овощната градина на България". За конструирането на един символ. 2022
8 Присъствие, Виолета Коцева, Междукултурна комуникация и взаимодействие 2022
9 Присъствие, Виолета Коцева, Вкусът на социализма, отразен в българското кино от 70-те и 80-те годинни 2022
10 Присъствие, Виолета Коцева, Споделено наследство (по примера на Централните Родопи). Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Годишна научна конференция 2021
11 Присъствие, Виолета Коцева, Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства в сферата на висшето образование: път за личностно и професионално развитие 2021
12 Присъствие, Виолета Коцева, Образование по време на пандемия. Случаят Долни Цибър 2021
13 Секционен доклад, Виолета Коцева, Post-graduate qualification of teachers in intercultural educational environment 2018
14 Секционен доклад, Виолета Коцева, Спорт и традиционна култура 2018
15 Секционен доклад, Виолета Коцева, "The disease is never as visible as a звеpumlin on your forehead" 2017
16 Секционен доклад, Виолета Коцева, В света на лечителя (за пътя от света на научната в този на традиционната/ алтернативната медицина). 2017
17 Секционен доклад, Виолета Коцева, Методологически въпроси при изследването на народната медицина 2016
18 Секционен доклад, Виолета Коцева, Празинкът за християните ще се проведе...“ - за неизказаното в отношенията между християни и мюсюлмани в Централните Родопи 2016
19 Секционен доклад, Виолета Коцева, Автобиографичният метод и неговото приложение в областта на медицинската антропология 2016
20 Секционен доклад, Виолета Коцева, Детство на пътя на войната 2016
21 Секционен доклад, Виолета Коцева, Етноложки аспекти в образа на една съвременна пророчица от с. Смилян, общ. Смолян 2016
22 Секционен доклад, Виолета Коцева, Аспекти на народната медицина по южната българска граница 2016
23 Секционен доклад, Violeta Kotseva, Traditional medical knowledge. Contemporary condition. 2015
24 Секционен доклад, Violeta Kotseva, Uebertragung von volksmedizinischem Wissens unter Bedingungen intensiver Migrationsbewegungen. 2015
25 Секционен доклад, Виолета Коцева, Здравеопазване и балнеолечение в България в началото на ХХ в 2015
26 Секционен доклад, Виолета Коцева, „Мястото на смъртта – място на памет (още малко за поменалните обичаи в съвременността) 2014
27 Секционен доклад, Виолета Коцева, „Чиловите дни“ (по примера на с. Славейно, общ. Смолян“) 2014
28 Секционен доклад, Виолета Коцева, Медицинска антропология - нова възможност пред университетските антроположки четения в България 2012
29 Секционен доклад, Виолета Коцева, Културно-историческото наследство като национално богатство 2012
30 Секционен доклад, Виолета Коцева, Обществено здравеопазване и хигиена в селата Подвис и Прилеп, общ. Сунгрларе и гр. Сунгурларе през първата половина на ХХ в. 2012
Участие в редколегия
1 Виолета Коцева, Списание "Детска градина", Участие в редколегия 2024
2 Виолета Коцева, https://centraleuropeanjournal.com/, Участие в редколегия 2022
3 Виолета Коцева, Списание "Терени", Участие в редколегия 2021
Учебник
1 Михаил Груев, Борис Стоянов, Христо Христев, Виолета Коцева-Попова, Димитър Григоров, Светослав Живков, Весела Ножарова, Мария Бенова, Димитър Стоянович, История и цивилизации за 12. клас. Учебник за профилирана подготовка. Модули 1 – 3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество, ISBN:978-954-01-4175-6, "Просвета - София" АД, София 2021
2 Джени Маджаров, Радослав Спасов, Веселин Тепавичаров, Петя Василева - Груева, Виолета Коцева, Светослав Живков, Владимир Станев, Христо Беров, Никола Дюлгеров, Андрей Лунин, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда . Наръчник за учители, ISBN:978-954-07-3565-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2013
3 Таня Бонева, Диляна Ботева-Боянова, Надя Манолова-Николова, Галин Георгиев, Виолета Коцева, Анета Петрова, Георги Стойчев, Културно-историческото наследство като национално богатство, ISBN:978-954-07-3369-2, УИ "Св. Климент Охридски"ISBN 978-954-07-3369-2 , София, Рецензирано 2012
Учебник/Учебно помагало
Ирина Колева, Мирена Легурска, Виолета Коцева-Попова, Аз променям света. Позанвателна книжка по образователно направление околен свят за 4. група, ISBN:978-954-302-054-6 , Велес 2018
Учебно помагало
1 Ирина Колева, Илиана Пантелеева, Мирена Легурска, Жоржентина Атанасова, Виолета Коцева, Атанаска Христова, Стоянка Ненкова, Зоя Цветкова, Мария Попова, Аделина Павлова, Книга за учителя, Велес, София, България, Ref, Рецензирано 2019
2 Джени Маджаров, Ирина Колева, Александър Николов, Виолета Коцева, Андрей Кальонски, Владимир Станев, Андрей Лунин, Светослав Живков, Веселин Тепавичаров, Никола Дюлгеров, Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Допълнителна тетрадка, ISBN:978-954-07-3567-2, София 2013