Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Мая Чолакова

Researcher ID (Web of Science): IWE-4455-2023

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-1446-1399
Глава от книга
Evgenii Dainov, Yantsislav Yanakiev, Iskren Ivanov, Lyubomir Avdjiiski, Dragos Calin, Julia Stefanova, Plamen Makariev, Maya Tcholakova, Maria Neikova, Borislav Baev and Maria Mileva, Bulgaria's Media Landscape 30 Years after the Fall of Communism in Strategies for Strenghtening Democracy: 30 Years after the Fall of the Berlin Wall, ISBN:9786191885039, Fulbright Bulgaria, Bulgaria, Рецензирано, International 2020
Дисертация д-р
Мая Любенова Чолакова, Социално-педагогически измерения на потенциала за учене при деца от етно-малцинствени общности , СУ "Св. Климент Охридски" 2003
Монография
1 Мая Чолакова, Културното смирение, ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2022
2 Дончо Градев, Александър Маринов, Клавдия Сапунджиева, Красимира Йонкова, Ваня Матанова, Мая Чолакова, Людмил Георгиев, Загубата на личната автономия, ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
3 Дончо Градев, Александър Маринов, Клавдия Сапунджиева, Соня Карабельова, Калоян Митев, Красимира Йонкова, Ваня Матанова, Мая Чолакова, Людмил Георгиев, Поглед пред себе си. Личната мрежа на общуването, ISBN:978-954-07-4521-3, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2018
4 Мая Чолакова, Културни предизвикателства към социалната работа, ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2012
5 Мая Чолакова, Потенциал за учене при деца от малцинствени общности, ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2004
Научен проект
1 Мая Чолакова, Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална педагогика, Ръководител, , Номер на договора:No.70-123-463 ОТ 27.06.2023 г 2023
2 Мая Чолакова, Социалната педагогика в ХХІ век, Член, , Номер на договора:№ 80-10-106/27.04.2023 г. 2023
3 Мая Чолакова, Проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, Член, 2021
Научно ръководство
1 Мая Чолакова, Социално-педагогическа работа със семейства на зависими към интернет, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Теодора Христакиева 2026
2 Мая Чолакова, Приложение на компетентностния подход при деца на възраст 5-6 г. в онлайн-среда, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Тетяна Рашкова 2025
Статия в научно списание
1 Нели Петрова-Димитрова, Мая Чолакова, Силвия Петрова, Трудности и нужди от подкрепа при участие на деца от ромската общност в правни процедури, Е-списание СОЦИАЛНА РАБОТА, том:година XI, брой:брой 2, 2023, стр.:3-33, ISSN (online):ISSN 1314-9644 2023
2 Maya Tcholakova, Vaska Stancheva-Popkostadinova, A vision for integrated social and healthcare services: An experience from Bulgaria, International Social Work, vol:65, issue:3, 2022, pages:494-509, ISSN (print):00208728, ISSN (online):14617234, doi:https://doi.org/10.1177/0020872820920336, Ref, IF, IF (2.071 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2022) 2022
3 Tcholakova, Maya, INTERPRETATIONS OF HUMILITY IN A PEDAGOGICAL CONTEXT, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:94, issue:3, 2022, pages:306-317, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, doi:10.53656/ped2022-3.02 2022
4 Мая Чолакова, Интерпретации на смирението в педагогически контекст, Педагогика, том:94(3), 2022, стр.:306-317, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, doi:https://doi.org/10.53656/ped2022-3.02 , Ref 2022
5 Мая Чолакова, Текущата бежанска криза: възможни импликации в обучението на студентите по социална работа, Академичен бюлетин "Бежанците: днес и утре", vol:11(02), issue:6, 2022, pages:13-16, ISSN (print):ISSNÊ2683-1120 2022
6 Ludmil Georgiev, Maya Tcholakova, Existential functions of mentalization in Asian civilizations, Filosofiya-Filosophy, vol:30, issue:3, 2021, pages:232-243, ISSN (print):0861-6302, ISSN (online):1314-8559, doi:https://doi.org/10.53656/phil2021-03-02, Ref 2021
7 Georgieva, Dobrinka, Tcholakova, Maya, EVIDENCE-BASED PRACTICE AND DISTANCE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY - NEW PERSPECTIVES, STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:28, issue:4, 2020, pages:379-391, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575 2020
8 Добринка Георгиева, Мая Чолакова, Практика, базирана на доказателства, и дистанционно обучение през XXI век – нови перспективи, Стратегии на образователната и научната политика, том:28(4), 2020, стр.:379-391, ISSN (print):1310–0270, ISSN (online):1314–8575, Ref 2020
9 Наталия Христова-Михайлова, Мая Чолакова, Семейно-ориентиран подход в социалната работа: основания и професионални рефлексии, Педагогика, том:91, брой:6, 2019, стр.:814-834, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, Ref, PhD 2019
10 Maya Tcholakova, Viktoria Sotirova, Yoanna Tzvetanova, Reflections on discrimination and oppression in contemporary social work practice in Bulgaria, European Journal of Social Work, vol:21, issue:5, 2018, pages:665-683, ISSN (print):1369-1457, ISSN (online):1468-2664, doi:https://doi.org/10.1080/13691457.2017.1320649, Ref, IF, IF (1.764 - 2021) 2018
11 Мая Чолакова, Отвъд културната компетентност: американската концепция за културното смирение в сферата на помагането, Клинична и консултативна психология, том:1, брой:35, 2018, стр.:15-26, ISSN (print):1314-0280 2018
12 Tcholakova, Maya, THE DISCUSSION ON THE SOCIAL PEDAGOGY IN THE UNITED KINGDOM, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:89, issue:4, 2017, pages:507-519, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2017
13 Мая Чолакова, Дискусията за социалната педагогика в Обединеното кралство, Педагогика, том:89, брой:4, 2017, стр.:507-519, Ref 2017
14 Maya Tcholakova, Dobrinka Georgieva, Stoyan Ivanov, Linking teaching and Research in the Field of Public Health: the Bulgarian Experience, Jornal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, vol:17, issue:3, 2012, pages:340-345, ISSN (online): 2179-6491, doi:https://doi.org/10.1590/S1516-80342012000300017 , Ref 2012
15 Мая Чолакова, Етно-малцинствени общности и умствена изостаналост, Специална педагогика, брой:2, 2003, стр.:53-61, ISSN (print):1310-7003 2003
16 Мая Чолакова, Специалните нужди на децата от етнически малцинствени общности в контекста на специалното образование, Специална педагогика, брой:4, 2001, стр.:44-52 2001
17 Мая Чолакова, Включващо ли е интегрираното обучение? , Специална педагогика, брой:3, 2000, стр.:26-32 2000
18 Мая Чолакова, Международна конференция “Малцинствата в едно плуралистично общество на прага на новото хилядолетие”, Бърно, 1-3 септември 2000, Специална педагогика, issue:3, 2000 2000
19 Мая Чолакова, Терапевтичната зала към Центъра за европейски изследвания по специална педагогика вече е факт, Специална педагогика, issue:4, 1999 1999
20 Мая Чолакова, Съвременни системи за класификация на умствената изостаналост, Специална педагогика, брой:2, 1998, стр.:43-50 1998
21 Мая Чолакова, Балканска конференция “Подобряване на грижите за лицата с увреждания в периода на преход”, ноември 1996, Специална педагогика, issue:1, 1997 1997
22 Мая Чолакова, Добринка Георгиева, Специалното образование на децата с интелектуални нарушения в преходния период- проблеми и решения, Специална педагогика, брой:1, 1997, стр.:34-38 1997
23 Dobrinka Georgieva, Maya Tcholakova, Speech and Language Disorders in Children with Intellectual Disabilities, ERIC , 1996 1996
24 Maya Tcholakova, Dobrinka Georgieva, The Present Situation and the Future Development of Special Education in Bulgaria, ERIC , issue:ERIC Number ED405676, 1996 1996
25 Мая Чолакова, Добринка Георгиева, Катерина Караджова, Катя Дионисиева, Рефлективна практика в подготовката на специални педагози в България, Специална педагогика, брой:3, 1996, стр.:14-18 1996
26 Мая Чолакова, Х-ти Световен конгрес на Международната асоциация за научни изследвания в областта на интелектуалните нарушения, Хелзинки, 8-13.07.1996 г. , Специална педагогика, issue:3, 1996 1996
27 Мая Чолакова, Циганските деца и категорията “специални нужди”, Специална педагогика, брой:1, 1995, стр.:38-43 1995
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мая Чолакова, Академични проекции на културните представи относно бежанската проблематика, Актуални аспекти на процесите на интеграция и социално включване на бежанците в България, редактор/и:проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, доц. д-р Мая Чолакова, д-р Кина Събева, издателство: Сдружение „Български съвет за бежанци и мигранти“, 2022, стр.:23-33, ISBN:987-619-92329-0-3 2022
2 Мая Чолакова, Културното смирение в социалната работа, 30 години Факултет по педагогика-приемственост и бъдеще, редактор/и:колектив, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:395-405, ISBN:978-954-07-5345-4 2022
3 Мария Стойкова, Мая Чолакова, Социална подкрепа за семействата в социални услуги за хора с увреждания в общността, Овластяването на работещите в социалната сфера в малките населени места – предизвикателства и възможности, редактор/и:колектив, издателство:УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2021, стр.:140-148, ISBN:978-619-208-249-9 2021
4 Людмил Георгиев, Мая Чолакова, Културни различия в реакциите спрямо COVID 19 (настояще и бъдеще), Ментализация и клинична практика, Publisher:СТЕНО, 2020, pages:222-228 2020
5 Мария Стойкова, Мая Чолакова, Социална подкрепа за хората с увреждания, ползващи услуги в общността, Приложна психология и социална практика, издателство:УИ „Черноризец Храбър“, 2019, стр.:185-199, ISSN (print):1314–0507, PhD 2019
6 Наталия Христова-Михайлова, Мая Чолакова, Социална работа с родители на деца, настанени в услуги от резидентен тип, Приложна психология и социална практика, издателство:УИ „Черноризец Храбър“, 2019, стр.:207-221, ISSN (print):1314–0507, PhD 2019
7 Maya Tcholakova, Vaska Stancheva-Popkostadinova, Integrated care through the perspectives of professionals in the systems of social assistance and health, 56th Annual Science Conference of Ruse University INDUSTRY 4.0.BUSINESS ENVIRONMENT. QUALITY OF LIFE, 2017, стр.:8-12 2017
8 Мая Чолакова, Овластяващи измерения на социалната работа с лица от етнически малцинствени общности, Сборник доклади по клинична психология, Том 2. Избрани доклади от Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие, редактор/и:колектив, издателство:ИК Стено, 2017, стр.:333-339, ISBN:978-954-449-914-3 2017
9 Мая Чолакова, "Пансионер" или социалните измерения на "Случаят Гел", Приложна психология и социална практика, издателство:УИ „Черноризец Храбър“, 2016, стр.:118-124, ISSN (print):1314–0507 2016
10 Dobrinka Georgieva, Maya Tcholakova, Rositsa Stoilova, Prolonged speech intensive treatment model for adults who stutter: a students’ training delivery, Proceeding of the 2nd International Conference on Stuttering, Publisher:Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., 2016, pages:149-157, ISBN:978-88-590-1130-9 2016
11 Maria Stoykova, Maya Tcholakova, Social Support, Quality of Life and Self-Evaluation in People with Disabilities, Актуални проблеми на социалната работа, editor/s:Васка Станчева-Попкостадинова, Publisher:УИ "Неофит Рилски", 2016, pages:126-153, ISBN:978-954-00-0096-1, PhD 2016
12 Мая Чолакова, Овластяването в социалната работа, Актуални проблеми на социалната работа, редактор/и:Васка Станчева-Попкостадинова, издателство:УИ "Неофит Рилски", 2016, стр.:13-29, ISBN:978-954-00-0096-1 2016
13 Maya Tcholakova, Viktoria Sotirova, Yoanna Tzvetanova, Hristina Arabadzhieva, Anti-discriminatory Representations in Social Work, Proceedings of IAC-SSaH 2014 , 2014, pages:68-74, ISBN:978-80-905791-0-1 2014
14 Мая Чолакова, Формиране на политики за държавна подкрепа на репродуктивната реализация на младите хора, Младите хора в европейска България, редактор/и:колектив, издателство:Център за изследване на населението, 2007, стр.:560-571, ISBN:978-954-91728-4-3 2007
15 Мая Чолакова, Етно-културни аспекти на включващото обучение, Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, издателство:"Веда Словена - ЖГ", 2004, стр.:338-340, ISBN:954-8510-87-1 2004
16 J.H.M.Hamers, Maya Tcholakova, Learning Potential Tests for Ethnic Minorities: A Vygotskian Perspective, Together We Will Learn: Ethnic minorities and education, editor/s:Smekal, V., H. Gray, C. A. Lewis , Publisher:Brno: Barrister & Principal, 2003, pages:87-96, ISBN:80-86598-40-3, International 2003
17 Мая Чолакова, Людмил Георгиев, Ислямският тероризъм- между патология и норма, Психологически проблеми на образованието, редактор/и:колектив, издателство:УИ „Епископ Константин Преславски”, 2003, стр.:152-159, ISBN:954-577-168-2 2003
18 Мая Чолакова, Процедури за оценяване на деца от етно-малцинствени общности, Приложна психология и социална практика, издателство:УИ „Черноризец Храбър“, 2003, стр.:245-255, ISSN (print):1314–0507 2003
19 Мая Чолакова, Проблеми на ранната диагностика на менталната ретардация при деца от цигански произход, Сборник материали от Националната конференция по проблемите на лицата с умствена изостаналост в България, 1994, стр.:73-76 1994
Студия в научно списание
Hristova-Mihaylova, Natalia, Tcholakova, Maya, FAMILY-ORIENTED APPROACH IN SOCIAL WORK: A RATIONALE AND PROFESSIONAL REFLECTIONS, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:91, issue:6, 2019, pages:814-834, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2019
Студия в поредица
Мая Чолакова, Издледване чрез действие в мултикултурен контекст, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Педагогически науки, том:Годишник, книга Педагогически науки, брой:том 116, редактор/и:проф. д-р Илиана Мирчева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:36-57, ISSN (print): ISSN 2683-1074, Ref, (ERIHPLUS, CEEOL, ISSN PORTAL) 2023
Съставителска дейност
1 Васка Станчева-Попкостадинова, Мая Чолакова, Социална работа - минало, настояще, бъдеще [Електронен ресурс]:сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, 28-29 октомври 2021 г., посветена на 45 години от създаването на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и 30 години от създаването на специалност „Социални дейности“, ISBN:978-954-00-0310-8, УИ "Неофит Рилски", Рецензирано 2022
2 Мая Чолакова, Мария Стойкова, Актуални проблеми на социалната работа [Електронен ресурс]: сборник, ISBN:978-954-00-0257-6, УИ "Неофит Рилски" 2021
3 Мая Чолакова, Национална конференция с международно участие "Предизвикателства на членството на България в ЕС: политики и добри практики за ефективна интеграция на уязвими етнически общности", 30 ноември - 1 декември 2007 г., София, България : сборник с материали от конференцията, ISBN:978-954-8761-79-6, Агато, София 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мая Чолакова, Социалната педагогика в ХХІ век - в търсене на идентичност и мета научни измерения 2023
2 Присъствие, Мая Чолакова, - 2023
3 Секционен доклад, Мая Чолакова, Социално-педагогически прочит на уязвимостта на бежанците 2023
4 Секционен доклад, Michele J. Upvall, Maya Tcholakova, Integrating Cultural Humility into the Curriculum in Bulgaria: An Interprofessional Education 2023
5 Секционен доклад, Мая Чолакова, Академични проекции на културните представи относно бежанската проблематика 2022
6 Секционен доклад, Ася Петрова, Мая Чолакова, Социална работа в условията на пандемия от Covid-19 2021
7 Секционен доклад, Мая Чолакова, Културното смирение в социалната работа 2021
8 Секционен доклад, Людмил Георгиев, Мая Чолакова, Културни различия в реакциите спрямо Ковид 19 (настояще и бъдеще) 2020
9 Секционен доклад, Мария Стойкова, Мая Чолакова, Социална подкрепа за семействата в социални услуги за хора с увреждания в общността 2020
10 Секционен доклад, Наталия Христова-Михайлова, Мая Чолакова, Социална работа с родители на деца, настанени в услуги от резидентен тип 2019
11 Секционен доклад, Мария Стойкова, Мая Чолакова, Социална подкрепа за хората с увреждания, ползващи услуги в общността 2018
12 Секционен доклад, Мая Чолакова, Васка Станчева-Попкостадинова, Интегрираната грижа през перспективата на специалисти в системите на социалното подпомагане и здравеопазването 2017
13 Секционен доклад, Мая Чолакова, Овластяващи измерения на социалната работа с лица от етнически малцинствени общности 2016
14 Секционен доклад, Мая Чолакова, "Пансионер" или социалните измерения на "Случаят Гел" 2016
15 Секционен доклад, Добринка Георгиева, Мая Чолакова, Росица Стоилова, Prolonged speech intensive treatment model for adults who stutter: a students’ training delivery 2015
16 Секционен доклад, Мая Чолакова, Виктория Сотирова, Йоанна Цветанова, Христина Арабаджиева, Anti-discriminatory Representations in Social Work 2014
17 Секционен доклад, Мая Чолакова, Културни предизвикателства към социалната работа 2010
18 Пленарен доклад, Мая Чолакова, The Minorities in Bulgaria 2006
19 Секционен доклад, Мая Чолакова, Психологически проблеми на мултикултурното образование 2004
20 Секционен доклад, Мая Чолакова, Людмил Георгиев, Ислямският тероризъм- между патология и норма 2001
21 Секционен доклад, Мая Чолакова, Johan Hamers, Learning Potential Tests for Ethnic Minorities: A Vygotskian Perspective 2000
22 Секционен доклад, Мая Чолакова, Възможности за интеграция на деца с умствена изостаналост в условията на масова детска градина 1996
23 Секционен доклад, Мая Чолакова, Добринка Георгиева, Специалното образование на децата с интелектуални нарушения в преходния период- проблеми и решения 1996
24 Секционен доклад, Добринка Георгиева, Мая Чолакова, Speech and Language Disorders in Children with Intellectual Disabilities 1996
25 Секционен доклад, Мая Чолакова, Добринка Георгиева, The Present Situation and the Future Development of Special Education in Bulgaria 1996
26 Постер, Мая Чолакова, The Role of Family Preconditions in Determination of Gypsy Children in Bulgaria as Children with Special Educational Needs 1995
Участие в редколегия
1 Мая Чолакова, Asian Research Journal of Arts & Social Sciences, Участие в редколегия 2022
2 Мая Чолакова, Академичен бюлетин "Бежанците: днес и утре", Участие в редколегия 2022
Учебник
Мая Чолакова, Педагогика и абилитация за деца с отклонения, ISBN:978-954-680-786-1, УИ "Неофит Рилски" 2011