Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мартина Трайковска

Author ID (SCOPUS):56656488000

Researcher ID (Web of Science):AAL-2541-2021

ORCID ID:0000-0002-4714-9908
Глава от книга
1 Aikaterini Valsamatzi-Panagiotou, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Mechanisms of antibacterial drug resistance and approaches to overcome, ISBN:B978-0-12-818480-6.00002-3, Drug Discovery Targeting Drug-Resistant Bacteria, Ref, Рецензирано 2020
2 Aikaterini Valsamatzi-Panagiotou, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Mechanisms of Drug resistance and Approaches to overcome it , Elsevier, Ref, Рецензирано 2019
3 Robert Penchovsky, Martina Traykovska, Synthetic Approaches to Biology: engineering gene control circuits, synthesizing, and editing genomes, Emerging Research on Bioinspired Materials Engineering, ISSN (online):, IGI Global, Ref, Рецензирано 2016
Дисертация д-р
Мартина Трайковска, Инженерство на функционални нуклеинови киселини и приложението им в областите на Молекулярната генетика и Синтетичната биология, Биологически Факултет, Ръководител:проф. Роберт Димитров Пенчовски 2017
Научен проект
1 Мартина Трайковска, Прилагане на антисенс олигонуклеотиди като антибактериални агенти при Enterococcus faecalis, Член, ФНИ СУ, Номер на договора:РД 22-838 2020
2 Мартина Трайковска, Антисенс олигонуклеотиди, които специфично се свързват с ФМН и САМ рибопревключватели при човешки патогенни бактерии, Член, ФНИ СУ , Номер на договора:80-10-45/10.04.2019 2019
3 Мартина Трайковска, Дизайн на функционални нуклеинови киселини за синтетична рефулация на генната експресия при прокариоти и еукариоти, Член, ФНИ МОН, Номер на договора:КП-06-Н31/18/13.12.2019 2019
4 Мартина Трайковска, Прилагане на антисенс олигонуклеотиди като антибактериални агенти при Staphylococcus aureus, Член, ФНИ СУ , Номер на договора:РД-22-1032 2019
5 Мартина Трайковска, Създаване на антисенс олигонуклеотиди, които специфично инхибират бактериалния растеж на Porphyromonas gingivalis и Helicobacter pylori. , Ръководител, ФНИ МОН, Номер на договора:КГ-06-М33/5/18.12.2019 2019
6 Мартина Трайковска, Нови методи за създаване на антибактериални агенти срещу Listeria monocytogenes, чрез използване на антисенс олигонуклеотиди, Член, ФНИ_СУ 2018
7 Мартина Трайковска, Дизайн и експериментално тестване на химерни антисенс олигонуклеотиди като антибактериални агенти, Член, ФНИ МОН, Номер на договора:ДН/13/14/20.12.2017 2017
8 Мартина Трайковска, Нови методи за създаване на антибиотици срещу резистентни щамове Escherichia coli, чрез използване на антисенс олигонуклеотиди, които инхибират биохимични пътища контролирани от рибопревключватели, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-100/20.04.2017 2017
9 Мартина Трайковска, Нови методи за откриване на антибиотични агенти срещу резистентни щамове на Staphylococcus aureus, чрез прилагане на антисенс олигонуклеотиди, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:179/13.04.2016 2016
10 Мартина Трайковска, Приложение на антисенс олигонуклеотиди за специфично инхибиране на бактериални РНКи, като нов метод за създаване на антибиотици, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:12/27.03.2015 2015
Статия в научно списание
1 Lozena A Otcheva, Nikolet Pavlova, Katya B Popova, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Why some Riboswitches are Suitable Targets for Antibacterial Drug Discovery, EC Microbiology, vol:16, issue:11, 2020, PhD 2020
2 Martina Traykovska, Sjoerd Miedema, Robert Penchovsky, Clinical Trials of Functional Nucleic Acids: Antisense Oligonucleotides and Aptamers, International Journal of Biomedical and Clinical Engineering (IJBCI), vol:7, issue:2, 2018, pages:46-60, ISSN (online):2161-1610, doi:10.4018/IJBCE.2018070104, Ref, MSc 2018
3 Katya B Popova, Lozena A Otcheva, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, RNA as A Potent Target for Antibacterial Drug Discovery, Biomedical Journal of Scientific and Technical Research , vol:10, issue:2, 2018, ISSN (online):2574-1241, doi:10.26717/BJSTR.2018.10.001938 , Ref, PhD 2018
4 Robert Penchovsky, Martina Traykovska, Designing drugs that overcome antibacterial resistance: where do we stand and what should we do?, Expert opinion on drug discovery, том:10, брой:6, 2015, стр.:631-650, ISSN (print):1746-0441, ISSN (online):1746-045X, doi:10.1517/17460441.2015.1048219, Ref, Web of Science 2015
5 Robert Penchovsky, Martina Traykovska, Engineering Microfluidic and Nucleic acid-based Biosensoring Devices with versatile applications to modern biotechnology, International Conference Kliment's Days, 2013, стр.:23-24 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Lozena A. Otcheva, Katya B. Popova, Nikolet Pavlova, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Control of gene expression by bacterial riboswitches and their application as drug targets, 14th Congress of Microbiologists in Bulgaria with International Participation, 2018, PhD 2018
2 Katya B. Popova, Lozena A. Otcheva, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Probing general toxicity of antisense oligonucleotides to bacterial and mammalian cells, 14th Congress of Microbiologists in Bulgaria with International Participation, 2018, PhD 2018
Участие в конференция
1 Постер, Katya B. Popova, Lozena A. Otcheva, Martina Traykovska and Robert Penchovsky, Probing general toxicity of antisense oligonucleotides to bacterial and mammalian cells 2018
2 Постер, Lozena A. Otcheva, Katya B. Popova, Martina Traykovska and Robert Penchovsky, Control of gene expression by bacterial riboswitches and their application as drug targets 2018
3 Секционен доклад, Мартина Трайковска, Роберт Пенчовски, Engineering microfluidic and nucleic acid based biosensoring devices with versatile applications to modern biotechnology 2013