Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мартина Трайковска

Author ID (SCOPUS):56656488000

Researcher ID (Web of Science):AAL-2541-2021

ORCID ID:0000-0002-4714-9908
Глава от книга
1 Robert Penchovsky, Georgi Miloshev, Nikolet Pavlova, Katya Popova, Lozena Otcheva, Aikaterini Valsamatzi, Martina Traykovska, Book: New Frontiers and Applications of Synthetic Biology; chapter 8. Small RNA-based systems for sensing and therapeutic applications , ISBN:9780128244692, Elsevier, Ref, Рецензирано, International 2022
2 Aikaterini Valsamatzi-Panagiotou, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Mechanisms of antibacterial drug resistance and approaches to overcome, ISBN:B978-0-12-818480-6.00002-3, Drug Discovery Targeting Drug-Resistant Bacteria, Ref, Рецензирано 2020
3 Aikaterini Valsamatzi-Panagiotou, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Mechanisms of Drug resistance and Approaches to overcome it , Elsevier, Ref, Рецензирано 2019
4 Robert Penchovsky, Martina Traykovska, Synthetic Approaches to Biology: engineering gene control circuits, synthesizing, and editing genomes, Emerging Research on Bioinspired Materials Engineering, ISSN (online):, IGI Global, Ref, Рецензирано 2016
Дисертация д-р
Мартина Трайковска, Инженерство на функционални нуклеинови киселини и приложението им в областите на Молекулярната генетика и Синтетичната биология, Биологически Факултет, Ръководител:проф. Роберт Димитров Пенчовски 2017
Научен проект
1 Мартина Трайковска, Сравнителен анализ на ефективността на нови антибактериални агенти базирани на различни антисенс олигонуклеотиди с използване на различни молекулни механизми на РНК инхибиране , Ръководител, ФНИ МОН , Номер на договора:КП-06ПН63/10 2022
2 Мартина Трайковска, Създаване на нови антибактериални агенти срещу резистентни щамове на Staphylococcus и aureus и Enterococcus faecalis , Ръководител, ФНИ МОН, Номер на договора:КП-06-М63/6 2022
3 Мартина Трайковска, Прилагане на антисенс олигонуклеотиди като антибактериални агенти при Enterococcus faecalis, Член, ФНИ СУ, Номер на договора:РД 22-838 2020
4 Мартина Трайковска, Антисенс олигонуклеотиди, които специфично се свързват с ФМН и САМ рибопревключватели при човешки патогенни бактерии, Член, ФНИ СУ , Номер на договора:80-10-45/10.04.2019 2019
5 Мартина Трайковска, Дизайн на функционални нуклеинови киселини за синтетична рефулация на генната експресия при прокариоти и еукариоти, Член, ФНИ МОН, Номер на договора:КП-06-Н31/18/13.12.2019 2019
6 Мартина Трайковска, Прилагане на антисенс олигонуклеотиди като антибактериални агенти при Staphylococcus aureus, Член, ФНИ СУ , Номер на договора:РД-22-1032 2019
7 Мартина Трайковска, Създаване на антисенс олигонуклеотиди, които специфично инхибират бактериалния растеж на Porphyromonas gingivalis и Helicobacter pylori. , Ръководител, ФНИ МОН, Номер на договора:КГ-06-М33/5/18.12.2019 2019
8 Мартина Трайковска, Нови методи за създаване на антибактериални агенти срещу Listeria monocytogenes, чрез използване на антисенс олигонуклеотиди, Член, ФНИ_СУ 2018
9 Мартина Трайковска, Дизайн и експериментално тестване на химерни антисенс олигонуклеотиди като антибактериални агенти, Член, ФНИ МОН, Номер на договора:ДН/13/14/20.12.2017 2017
10 Мартина Трайковска, Нови методи за създаване на антибиотици срещу резистентни щамове Escherichia coli, чрез използване на антисенс олигонуклеотиди, които инхибират биохимични пътища контролирани от рибопревключватели, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-100/20.04.2017 2017
11 Мартина Трайковска, Нови методи за откриване на антибиотични агенти срещу резистентни щамове на Staphylococcus aureus, чрез прилагане на антисенс олигонуклеотиди, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:179/13.04.2016 2016
12 Мартина Трайковска, Приложение на антисенс олигонуклеотиди за специфично инхибиране на бактериални РНКи, като нов метод за създаване на антибиотици, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:12/27.03.2015 2015
Научно ръководство
1 Мартина Трайковска, БИОЛОГИЧНИ И КЛИНИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПОЛИМОРФИЗМА НА MTHFR C677T И MTHFR А1289С, Биологически Факултет, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Ралица Соколова 2023
2 Мартина Трайковска, Определяне на хетерозиготно състояние на мутациите G20210A Protrombin и Factor V Leiden сред пациенти от рискови групи, Биологически Факултет, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Сашка Костов 2023
Статия в научно списание
1 Robert Penchovsky, Antoniya V. Georgieva, Vanya Dyakova, Martina Traykovska, Nikolet Pavlova, Antisense and Functional Nucleic Acids in Rational Drug Development, Antibiotics , vol:13, issue:3, 2024, pages:221-243, ISSN (print):2079-6382, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2024), SCOPUS, SJR (5.5 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2024), PhD 2024
2 Nikolet Pavlova, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Targeting FMN, TPP, SAM-I, and glmS Riboswitches with Chimeric Antisense Oligonucleotides for Completely Rational Antibacterial Drug Development, Antibiotics , 2023, doi:10.3390/antibiotics12111607, Ref, IR , SCOPUS, SJR (5.5 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
3 Aikaterini Valsamatzi-Panagiotou, Martina Traykovska, Georgie Miloshev, Robert Penchovsky, Various therapies against SARS-CoV-2, ACTA MICROBIOLOGICA BULGARICA, vol:39, issue:1, 2023, Ref, SCOPUS, SJR (1 - ), SCOPUS Quartile: Q4 (2023), PhD 2023
4 Мая Борисова, Martina Traykovska, Нина Александрова, Фатме Дервиш, Йoсиф Йосифов, Белодробна мукормикоза, Наука - Пулмология , 2023 2023
5 Мая Борисова, Йосиф Йосифов, Martina Traykovska, Нина Александрова, Фатме Дервиш, Вулвовагинална кандидоза, Акушерство и гинекология, 2023 2023
6 Aikaterini Valsamatzi, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Coronavirus SARS-CoV-2: Where do we stand? , Acta Microbiologica Bulgarica, том:38, брой:4, 2022, ISSN (print):0204-8809, ISSN (online):2603-3755, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.132 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
7 Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Engineering antisense oligonucleotides as antibacterial agents that target FMN riboswitches and inhibit the growth of Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, and Escherichia coli, ACS Synthetic Biology, 2022, ISSN (online):2161-5063, doi:10.1021/acssynbio.2c00013, Ref, IR , SCOPUS, SJR (5 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
8 Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Targeting SAM-I Riboswitch Using Antisense Oligonucleotide Technology for Inhibiting the Growth of Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes, Antibiotics , 2022, Ref, IR , SCOPUS, SJR (5.2 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
9 Martina Traykovska, Lozena A. Otcheva, Robert Penchovsky, Targeting TPP riboswitches using chimeric antisense oligonucleotide technology for antibacterial drug development , ACS Applied Bio Materials, 2022, ISSN (print):2576-6422, doi:10.1021/acsabm.2c00628, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2022), PhD 2022
10 Maya Borisova, Martina Traykovska, Maria Lakova, K. Vlahova, Yosif Yosifov, The most common non-bacterial sexually transmitted diseases and their prevention , Превентивна медицина , 2022 2022
11 Robert Penchovsky, Nikolet Pavlova, Georgi Miloshev, Antoniya Georgieva, Martina Traykovska, Versatile Tools of Synthetic Biology applied for Drug Discovery and Production, Future Medicinal Chemistry, 2022, Ref, IR , SCOPUS, SJR (4.75 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (SCOPUS), PhD 2022
12 Мая Борисова, Martina Traykovska, Нина Александрова, Фатме Дервиш, Йoсиф Йосифов, Най-честите инвазивни микози при онкохематологични пациенти. Лечение и превенция, Наука - Онкохематология , 2022 2022
13 Martina Traykovska, Katya B. Popova, Robert Penchovsky, Targeting glmS Ribozyme with Chimeric Antisense Oligonucleotides for Antibacterial Drug Development, ACS Synthetic Biology, 2021, doi:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssynbio.1c00443, Ref, IR , SCOPUS, SJR (5.5 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), PhD 2021
14 Lozena A Otcheva, Nikolet Pavlova, Katya B Popova, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Why some Riboswitches are Suitable Targets for Antibacterial Drug Discovery, EC Microbiology, vol:16, issue:11, 2020, Ref, др., PhD 2020
15 Martina Traykovska, Sjoerd Miedema, Robert Penchovsky, Clinical Trials of Functional Nucleic Acids: Antisense Oligonucleotides and Aptamers, International Journal of Biomedical and Clinical Engineering (IJBCI), vol:7, issue:2, 2018, pages:46-60, ISSN (online):2161-1610, doi:10.4018/IJBCE.2018070104, Ref, MSc 2018
16 Katya B Popova, Lozena A Otcheva, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, RNA as A Potent Target for Antibacterial Drug Discovery, Biomedical Journal of Scientific and Technical Research , vol:10, issue:2, 2018, ISSN (online):2574-1241, doi:10.26717/BJSTR.2018.10.001938 , Ref, Web of Science, др., PhD 2018
17 Robert Penchovsky, Martina Traykovska, Designing drugs that overcome antibacterial resistance: where do we stand and what should we do?, Expert opinion on drug discovery, том:10, брой:6, 2015, стр.:631-650, ISSN (print):1746-0441, ISSN (online):1746-045X, doi:10.1517/17460441.2015.1048219, Ref, Web of Science 2015
18 Robert Penchovsky, Martina Traykovska, Engineering Microfluidic and Nucleic acid-based Biosensoring Devices with versatile applications to modern biotechnology, International Conference Kliment's Days, 2013, стр.:23-24 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Georgi Y. Miloshev, Martina Traykovska, Dimitrios Kaloudas, Robert Penchovsky, ENGINEERING A PLASMID AS A REPORTER SYSTEMFOR QUANTIFYING GENE EXPRESSION IN ESCHERICHIA COLI, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 2022, Ref, International, MSc 2022
2 Lozena A. Otcheva, Katya B. Popova, Nikolet Pavlova, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Control of gene expression by bacterial riboswitches and their application as drug targets, 14th Congress of Microbiologists in Bulgaria with International Participation, 2018, PhD 2018
3 Katya B. Popova, Lozena A. Otcheva, Martina Traykovska, Robert Penchovsky, Probing general toxicity of antisense oligonucleotides to bacterial and mammalian cells, 14th Congress of Microbiologists in Bulgaria with International Participation, 2018, PhD 2018
Участие в конференция
1 Постер, Katya B. Popova, Lozena A. Otcheva, Martina Traykovska and Robert Penchovsky, Probing general toxicity of antisense oligonucleotides to bacterial and mammalian cells 2018
2 Постер, Lozena A. Otcheva, Katya B. Popova, Martina Traykovska and Robert Penchovsky, Control of gene expression by bacterial riboswitches and their application as drug targets 2018
3 Секционен доклад, Мартина Трайковска, Роберт Пенчовски, Engineering microfluidic and nucleic acid based biosensoring devices with versatile applications to modern biotechnology 2013