Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Ангел Николов
Глава от книга
Ангел Николов, Предистория, основаване и население. - В: История на Батак. Второ преработено и допълнено издание, 16-98, 419-434, 492-506., ISBN:978-954-92204-0-7, Бъдник ISBN 978-954-92204-0-7, Батак-София 2016
Дисертация д-р
Ангел Николов, Българските политически идеи 864-971 г. , ИФ на СУ "Св. Кл. Охридски", катедра "История на България", Ръководител:Милияна Каймакамова 2002
Изложби
1 Ангел Николов , Национална „Културно-историческото наследство на Странджа в условията на миграции и демографски отлив“ 2019 СУ "Св. Климент Охридски", Централно фоайе на Аулата https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/posterna_izlozhba_kulturno_istoricheskoto_nasledstvo_na_strandzha_v_usloviyata_na_migracii_i_demografski_otliv 2019
2 Ангел Николов , Национална „Културно-историческото наследство на Странджа в условията на миграции и демографски отлив“ 2017 СУ "Св. Климент Охридски", Централно фоайе на Аулата Постерната изложба отразява първите резултати от реализацията на научния проект „Комплексни и иновативни методи за диагностика и изследване на материалното и нематериално културно наследство на Централна и Източна Странджа в условията на миграции и демографски отлив“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката на Република България (ДН № 10/16 от 21. 12. 2016 г.). Достъпна за посещение през периода 13-15. 12. 2017 г. https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/nauchna_konferenciya_kulturno_istoricheskoto_nasledstvo_na_strandzha_v_usloviyata_na_migracii_i_demografski_otliv 2017
3 Ангел Николов , Национална Изложба „Българска прослава на св. Климент Охридски 1916-2016 г.“ 2016 Университетска библиотека на СУ "Св. Климент Охридски" Откриване: 24. XI. 2016 г. Изложбата е посветена на приноса на българските учени в изследването на делото на св. Климент Охридски и честването му като патрон на Софийския университет. https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/izlozhbata_b_lgarska_proslava_na_sv_kliment_ohridski_916_2016_g_be_otkrita_v_universitetskata_biblioteka 2016
Книга
1 Анета Димитрова, Явор Милтенов, Вася Велинова, Ангел Николов, Фрагменти от пълен Златоструй от сбирките на Регионалния исторически музей – Кюстендил и Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съставителство и встъпителна студия А. Димитрова, Я. Милтенов, В. Велинова, А. Николов [= Studia mediaevalia Slavica et Byzantina 5], ISBN:ISSN 1314-4170, Издателска къща "Боян Пенев", София ISSN 1314-4170, София 2017
2 Ангел Николов, Между Рим и Константинопол. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI – XVII в.), ISBN:978548536202, Фондация "Българско историческо наследство", София, Рецензирано 2016
3 Ангел Николов, Лора Герд, П. А. Сирку в България (1878-1879) [= Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, 3], Издателски център "Боян Пенев" ISSN 1314-4170, София 2012
4 Ангел Николов, Повест полезна за латините: паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма., ISBN:978-954-92526-9-9, ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД ISBN 978-954-92526-9-9, София 2011
5 Ангел Николов, Политическа мисъл в ранносредновековна България (средата на IX – края на X в.), ISBN:978-954-326-037-9, Парадигма, София 2006
Научен проект
1 Ангел Николов, "Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer" (SUMMIT), Член, Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, Номер на договора:BG-RRO-2-004-0008 2023
2 Ангел Николов, По следите на някои български средновековни паметници в днешна Албания, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:№ 80-10- 5/11.04.2023 2023
3 Ангел Николов, Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, 2022-2025, Член, МОН 2022
4 Ангел Николов, Ancient Magic in the Age of the Enlightenment: Medieval book amulets as textbooks and popular reading among the Bulgarians in the 18th–19th centuries, Член, Centre for Advanced Study Sofia (CAS) 2021
5 Ангел Николов, Роланд Марти, Bulgarians and Germans in the Middle Ages: an overview of the political, ecclesiastical and cultural relations (9th – 14th century), Ръководител, Германска служба за академичен обмен (DAAD) чрез Университета на Саарланд (Саарбрюкен, Германия) 2021
6 Ангел Николов, RICONTRANS: Visual Culture, Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and the Eastern Mediterranean (16th – early 20th century), Член, European Research Council (ERC) – European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, Номер на договора:Grant Agreement No. 818791 2019
7 Ангел Николов, Роланд Марти, Bulgaria, Serbia and the Western Christendom between the Third Crusade and the Second Council of Lyon: the rise and failure of the pro-unionistic tendencies among the Balkan Orthodox Slavs in the 13th century , Ръководител, Германска служба за академичен обмен (DAAD) чрез Университета на Саарланд (Саарбрюкен, Германия) 2018
8 Ангел Николов, „Модерна палеославистика и медиевистика“, Член, МОН - Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“, Номер на договора:BG05М2OP001-2-009-0005 2017
9 Ангел Николов, Международната научна конференция „Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой“ (финансиране на Т. 1 от материалите на конференцията), Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:№ 80-10-86 от 20. 04. 2017 г. 2017
10 Ангел Николов, „Комплексни и иновативни методи за диагностика и изследване на материалното и нематериално културно наследство на Централна и Източна Странджа в условията на миграции и демографски отлив“, Ръководител, МОН - ФНИ, Номер на договора:ДН № 10/16 от 21. 12. 2016 г. 2016
11 Ангел Николов, Свети места на Балканите и Русия: Атон и Рилският манастир (X – началото на XX в.), Ръководител, ФНИ - СУ, Номер на договора:ФНИ № 25/2016 2016
12 Ангел Николов, „Българското царство в периода 927–969. Епохата на цар Петър I Благочестиви“, Член, Полски Национален научен център (Narodowe Centrum Nauki) 2015
13 Ангел Николов, Роланд Марти, Bulgaria and the Carolingian World: Political, Ecclesiastical and Cultural Relations , Ръководител, Германска служба за академичен обмен (DAAD) чрез Университета на Саарланд (Саарбрюкен, Германия) 2015
14 Ангел Николов, Написване и публикуване на монография "Между Рим и Константинопол: из историята на антиримската полемична литература в средновековна България и в славянския православен свят (XI - XVII в.)", Ръководител, УКХ "Алма матер", Номер на договора:№ 222/ 23. 04. 2014 2014
15 Ангел Николов, Етноконфесионални взаимоотношения на Балканите: поглед отвън и отвътре, Член, 2013
16 Ангел Николов, „Е-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)”, Член, МТСП, Номер на договора:BG 051РО001-4.3.04-0004/2012 2012
17 Ангел Николов, Мултикултурното пространство на балканския град по Долeн Дунав и Via diagonalis, Член, 2012
18 Ангел Николов, „Мултикултурното пространство на балканския град в прехода от средновековие към модерност” , Член, НИС, Номер на договора:№ 97/ 15. 04. 2011 2011
Научно ръководство
1 Ангел Николов, Славяните от Средното Подунавие във външната политика на България (ок. 800 - ок. 850), СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, Катедра "История на България" дипломна работа:Владимир Николаев Сахатчиев, Ф. № 70076 2023
2 Ангел Николов, Църковната политика на България между унията на цар Калоян и Втората Лионска уния (1204-1282 г.), СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет дисертация д-р:Екатерина Ангелова 2023
3 Ангел Николов, „Българи и руси през втората половина на X век /Обзор на интерпретациите в историографията/“, СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет дипломна работа:Ивайло Димитров Стоянов, Ф№ 70062 2022
4 Ангел Николов, Унията на цар Калоян. Отношения между Търново и Рим в периода 1204 – 1232 г., СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет дипломна работа:Юлиян Тодоровски Ф. № 1401 2021
5 Ангел Николов, Археологическо сдружение "Българска старина" (1924-1944), СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, катедра "История на България" дипломна работа:Евгени Балабанов 2019
6 Ангел Николов, България и Римската църква в периода 1204-1232 г., СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, катедра "История на България" дипломна работа:Екатерина Ангелова 2018
Редактор на издание нереферирано
Ангел Николов, Гергова, И., Стоилова, А., Миков, Л. Свещени стъпки в християнството и исляма. София, 2021, 315 стр. ISBN 978-619-239-650-3, Редактор на издание нереферирано 2021
Статия в научно списание
1 Angel Nikolov, ‘Saints and Soldiers’. 19th-Century Russian Religious Art in Southern Bulgaria, MUSEIKON. A Journal of Religious Art and Culture, vol:5, 2021, pages:317-328, ISSN (print):2601 - 2200, Ref 2021
2 Ангел Николов, Нови данни за дейността на тревненския зограф Тодор Генков, Ивестия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна, том:6, 2021, стр.:23-31, ISSN (print):1313-6356 2021
3 Ангел Николов, Габровски дюлгери и тревненски зографи в Странджа в края на XIX и началото на ХХ в. (по материали от общ. Средец). , Известия на Регионален Исторически музей - Габрово, том:VII, 2020, стр.:56-70, ISSN (print):2367-783X 2020
4 Ангел Николов, Славянски графити от църквата "Св. София" в Константинопол (рец. за Т. Томов. Непознатият храм „Св. София“. Ч. 1. Надписи-графити на кирилица и глаголица. София, 2016)., Palaeobulgarica, vol:XLIII, issue:1, 2019, pages:87-94, ISSN (print):0204-4021, ISSN (online):2603-2899, Ref 2019
5 Ангел Николов, Горан Стефанов, Ръкописи и старопечатни книги от библиотеката на архимандрит Рафаил (Вълчанов) в храма „Св. Възнесение Господне“, с. Варовник, Palaeobulgarica ISSN 0204-4021, том:XLI, брой:№ 4, 2017, стр.:66-74, Ref 2017
6 Ангел Николов, Камен Станев, Обрядовые уклонения и дурные привычки латинских еретиков в византийско-славянской полемической литературе Средневековья., Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe ISSN 2084-140X, vol:4, 2014, pages:125-139, ISSN (print):2084–140X, Ref 2014
7 Ангел Николов, Преславский собор 893 г. в современной историографии, Orientalia Christiana Cracoviensia, vol:5, 2013, pages:11-25, ISSN (print):2450-2936, ISSN (online):2081-1330 , doi:http://czasopisma.upjp2.edu.pl/orientalia/issue/view/104/showToc, Ref 2013
8 Ангел Николов, Рецензия за: Илиев, И. Св. Климент Охридски. Живот и дело (Средновековна библиотека, 4). Пловдив, Фондация „Българско историческо наследство", 2010. 262 с. 282, Старобългарска литература ISSN: 0204-868X, том:43-44 (за 2010-2011), 2012, стр.:282-286, doi:https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=103398 2012
9 Ангел Николов, Георги Димов, Теренно проучване на средновековните паметници в гр. Никопол (23-25. 06. 2011), Mediaevalia, том:4, 2012, стр.:216-223, ISSN (online):1314-2755, PhD 2012
10 Angel Nikolov, Khan Krum in the Byzantine tradition: terrible rumours, misinformation and political propaganda, Bulgaria Mediaevalis, vol:2, 2011, pages:39-47, ISSN (print):1314-2941 2011
11 Ангел Николов, Рецензия: Георгий Акрополит. История / П. И. Жаворонков, пер., вступ. ст., комм., Г. Г. Литаврин, ред. СПб: Алетейя, 2005 (Византийская библиотека. Источники); George Akropolites. The History. Translated by R. Macrides. Oxford: Oxford University Press, 2007, Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сер. I. Богословие, философия , брой:1 (25), 2009, стр.:108-113, ISSN (print):1991-640X, doi:http://pstgu.ru/download/1239626862.rez7.pdf 2009
12 Ангел Николов, Хан Крум във византийската традиция: страшни слухове, дезинформация и политическа пропаганда [електронна публикация], Анамнеза, брой:№ 1, 2009, стр.:45-59, doi:http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi9-A.Nikolov/A.Nikolov.html 2009
13 Николов, А., Два валашских списка „Кирилловой книги” с параллельным румынским переводом второй половины XVII века. , Славяноведение ISSN 0869-544X, 0132-1366, issue:№ 2, 2008, pages:62-69, doi:https://inslav.ru/sites/default/files/slav-2008-2.pdf, Ref 2008
14 Ангел Николов, Концепцията за предхристиянската писменост и литература на българите в историко-филологическите построения на Г. С. Раковски и някои негови последователи, Palaeobulgarica, том:XXXII, брой:№ 3, 2008, стр.:71-94, ISSN (print):0204-4021 2008
15 Angel Nikolov, Empire of the Romans or Tsardom of the Greeks? The Image of Byzantium in the Earliest Translations from Greek, Byzantinoslavica, vol:65, 2007, pages:31-39, ISSN (print):0007-7712, doi:http://uni-sofia.academia.edu/AngelNikolov, Ref 2007
16 Ангел Николов, Николов, А. Една нова апология на Средновековието (Гюзелев, В. Апология на Средновековието. С., 2004), Българистика. Информационен бюлетин, том:11, 2005, стр.:95-99, ISSN (print):1311-8544 2005
17 Angel Nikolov, ‘A Useful Tale about the Latins’: An Old Bulgarian Translation of a Lost Byzantine Anti-Latin Text of the End of 11th – Early 12th Century, Scripta & e-Scripta, vol:1, 2003, pages:99-119, ISSN (print):1312-238X, Ref 2003
18 Ангел Николов, Царят – Богоподражател. Един пренебрегнат аспект от политическата концепция на Симеон І, Годишник на Софийския университет. Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев”, том:91 (10) за 2001, 2002, стр.:109-122, ISSN (print):1311-784X 2002
19 Ангел Николов, Власт, благочестие и философия в двора на цар Симеон І (893-927), Критика и хуманизъм, брой:1, 2000, стр.:135-145, ISSN (print):0861-1718 2000
20 Ангел Николов, Едно пътуване от Пазарджик до Атон преди 150 години., Марица, vol:1, 2000, pages:61-67, ISSN (print):1311-669X 2000
21 Ангел Николов, Старобългарският превод на „Изложение на поучителни глави към император Юстиниан” от дякон Агапит и развитието на идеята за достойнството на българския владетел в края на ІХ - началото на Х в., Palaeobulgarica, том:XXIV, брой:№ 3, 2000, стр.:76-105, ISSN (print):0204-4021 2000
22 Ангел Николов, Из кореспонденцията на П. А. Сирку с Хр. Попконстантинов, Минало, брой:3-4, 1997, стр.:45-58, ISSN (print):1310-3415 1997
23 Ангел Николов, Наблюдения върху цикъла старобългарски историко-апокалиптични творби от Х-ХІ в. , Palaeobulgarica, том:XXI, брой:№ 1, 1997, стр.:91-107, ISSN (print):0204-4021 1997
Статия в поредица
1 Ангел Николов, Йоанна Бенчева, Контакти между Русия и Атон (XI–XVII в.), SESDiva, 2020 2020
2 Ангел Николов, Явор Милтенов, Анета Димитрова, Фрагменти от пълния Златоструй от фондовете на РИМ - гр. Кюстендил, Известия на Исторически музей Кюстендил, брой:20, 2019, стр.:305-309, ISSN (print):0861–4342 2019
3 Ангел Николов, Сведения о св. Кирилле и св. Мефодии в списке Русского хронографа из собрания Национальной библиотеки в Софии (НБКМ № 774), Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, vol:Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania, issue:8, editor/s:M. Kuczyńska, J. Stradomski, Publisher:Kraków: Scriptum, 2013, pages:25-38, ISBN:978-83-64028-18-2, doi:https://issuu.com/wydawnictwoscriptum/docs/kwss_8, Ref 2013
4 Ангел Николов, Хан Крум във византийската традиция: страшни слухове, дезинформация и политическа пропаганда, Studia balcanica, том:Щрихи към балканското средновековие. Изследвания в памет на проф. Николай Кочев. София, брой:27, издателство:Сафия: Парадигма, 2009, стр.:107-116, ISBN:978-954-92231-7-0, doi:http://balkanstudies.bg/images/TEXT_Sbornik_Kochev_.%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82_1.pdf 2009
5 Angel Nikolov, Mediaeval Slavonic Anti-Catholic Texts from the Manuscript Collection of the Romanian Academy, New Europe College Regional Program 2003-2004, 2004-2005, Publisher:Bucharest: New Europe College, 2007, pages:261-290, ISSN (print):1584-0298, doi:http://www.nec.ro/data/pdfs/publications/regional/2004-2005/Anuar_Regional_2004-2005.pdf 2007
6 Angel Nikolov, The Medieval Slavonic Translation of the Paraenetical Chapters of Emperor Basil I between the Balkans, Ostrog and Moscow: Preliminary Remarks, Byzantina et Slavica Cracoviensia, том:Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century. Ed. by M. Kaimakamova, M. Salamon, M. Rozycka. Cracow, брой:5, редактор/и:Milijana Kajmakamova, Anna Różycka-Bryzek, издателство:Kraków : Historia Jagellonica, 2007, стр.:349-356, ISSN (print):1230-4603 2007
7 Ангел Николов, Някои проблеми на държавно-политическата и етническата терминология в два средновековни славянски превода на Тълковния Апокалипсис, Кирило-Методиевски студии, том:Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през ІХ–Х век, брой:17, редактор/и:Б. Велчева, Е. Дограмаджиева, Св. Николова, издателство:София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2007, стр.:505-512, ISSN (print):0205-2253 2007
8 Ангел Николов, Из византийската историческа топика: „българи – скити”, „славяни – скити”, Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, брой:VII, издателство:Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, стр.:233-251, ISBN:954-524-242-6 2000
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Angel Nikolov, The Bulgarian Church in the 9th-10th century, Autocéphalies : l'exercice de l'indépendance dans les église slaves orientales (IXe-XXe siècle) (= Collection de l'École française de Rome, 572), editor/s:M.-H. Blanchet, F. Gabriel, L. Tatarenko, Publisher:École Française de Rome, 2021, pages:139-157, ISBN:978-2-7283-1453-9, doi:https://www.torrossa.com/en/resources/an/5038326, Ref, Web of Science 2021
2 Angel Nikolov, The Medieval Slavonic "Dossier" of the Great Schism: Historical Narrations and Lists of Latin Errors among the Balkan Slavs., Contra Latinos et Adversus Graecos The Separation between Rome and Constantinople from the Ninth to the Fifteenth Century (= Orientalia Lovaniensia Analecta, 286; Bibliotheque de Byzantion, 22), editor/s:Bucossi A., Calia A., Publisher:Leuven: Peeters, 2020, pages:297-310, ISBN:9789042937857 E-ISBN: 978-90-429-3786-4, doi:https://doi.org/10.2307/j.ctv1q26vtj.19, Ref 2020
3 Ангел Николов, Надписи върху олтарни маси от Странджа., Маргиналия. Изкуствоведски четения 2018. Тематичен рецензиран годишник за изкуствознание в два тома 2018.I. - Старо изкуство, редактор/и:И. Гергова, Е. Мусакова., издателство:Институт за изследване на изкуствата, БАН ISSN 1313-2342, 2019, стр.:445-461, ISSN (print):1313-2342, ISBN:978-954-8594-75-2 , Ref 2019
4 Angel Nikolov, Franks and Bulgars in the first half of the ninth century, Imperial spheres and the Adriatic: Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812). London - New York, 2018, editor/s:Mladen Ančić, Jonathan Shepard and Trpimir Vedriš, Publisher:Routledge , 2018, pages:84-92, ISBN:978-1-13-822594-7, Ref 2018
5 Ангел Николов, Български приписки върху московското старопечатно издание „Книга о вере“ (1648) от фондовете на Народната библиотека „Иван Вазов“ в гр. Пловдив., Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов., редактор/и:Ангел Николов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ISBN 978-954-07-4490-2, 2018, стр.:834-842, ISBN:978-954-07-4490-2 2018
6 Ангел Николов, Видинските францискански мъченици , Изследвания и материали за Видин и региона. Т. II. , редактор/и:Пламен Митев, Ваня Рачева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София ISBN 978-954-07-3646-4, 2018, стр.:295-304, ISBN:9789540751122, doi:https://www.academia.edu/37463612/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90._%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD 2018
7 Ангел Николов, Предговор, Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов., editor/s:А. Николов, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, pages:11-13, ISSN (print):978-954-07-4490-2 2018
8 Ангел Николов, Проблемът за канонизацията на княз Борис-Михаил., Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой. I. , editor/s:Ангел Николов, Николай Кънев, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София ISBN 978-954-07-4433-9, 2018, pages:214-221, ISBN:978-054-07-4433-9 2018
9 Angel Nikolov, Convocato omni regno: The Council of 893 and Its "Reflections" in Contemporary Historiography., The Bible in Slavic Tradition (Studia Judeoslavica, Vol. 9), editor/s:A. Kulik, C. M. MacRobert, S. Nikolova, C. Vakareliyska, Publisher:Brill: Leiden - Boston, 2016, pages:547-560, ISBN:978-90-04-31366-8, Ref, Web of Science 2016
10 Ангел Николов, „Великият между царете“. Изграждане и утвърждаване на българската царска институция през управлението на Симеон I, Българският Златен век. Сборник в чест на цар Симеон Велики (893–927), редактор/и:В. Гюзелев, Ил. Г. Илиев, К. Ненов, издателство:Пловдив: Фондация "Българско историческо наследство" ISBN 978-954-8536-18-9, 2015, стр.:149-188, doi:https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=473997 2015
11 Angel Nikolov, Empire, Papacy and Gentes in the Earliest Vitae of St. Constantine-Cyril and St. Methodius. , Κύριλλος και Μεθόδιος. Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 28 - 30 Νοεμβρίου 2013 [Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs]. Thessaloniki., Publisher:Θεσσαλονίκη : Δήμος Θεσσαλονίκης, 2015, pages:703-710, ISBN:9786188101814 2015
12 Angel Nikolov, On Basil II's cognomen "The Bulgar-Slayer", Европейският югоизток през втората половина на Х - началото на XI век. История и култура. Международна конференция. София, 6- 8 октомври 2014 г. София, редактор/и:В. Гюзелев, Г. Н. Николов, издателство:Военно издателство ЕООД ISBN 978-954-509-540-5, 2015, стр.:578-584 2015
13 Ангел Николов, Около прозвището на Василий II "Българоубиец", Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил (1014-2014), редактор/и:В. Гюзелев, Г. Николов, издателство:София, ИК "Гутенберг" 978-619-176-049-7, 2015, стр.:84-91, ISBN:978-619-176-049-7 2015
14 Ангел Николов, Свидетелства за издирването и проучването на трите Симеонови надписа край Солун през 1897 - 1898 г., Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, редактор/и:Р. Костова, издателство:Фабер, 2014, стр.:825-836, ISBN:978-619-00-0108-9 2014
15 Ангел Николов, Факти и догадки за събора през 893 година, България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм "Пътуване към България" - Шумен, 17-19. 05. 2012 г., редактор/и:Съст. Т. Тодоров, издателство:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен ISBN 9789545778698, 2014, стр.:229-237, ISBN:978-954-577-869-8 2014
16 Ангел Николов, Францисканская миссия в Видине (1365-1369), Власт и моћ. Властела Моравске Србиje од 1365. до 1402. године. Тематски зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године у Крушевцу, Великом Шиљеговцу и Варварину., editor/s:С. Мишић, Publisher:Крушевац: Народна библиотека, 2014, pages:245-256, ISBN:978-86-82803-38-6 2014
17 Ангел Николов, Царската титла на Симеон I като историографски и политически проблем., Трети международен конгрес по българистика. Кръгла маса "Златният век на цар Симеон: политика, религия и култура". София, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ISBN ISBN 978-954-07-3825-3, 2014, стр.:30-40 2014
18 Ангел Николов, Via militaris в някои версии на Книга за чудесата на Джон Мандевил, Българско средновековие: общество, власт, история. Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова. Съст. Г. Николов, А. Николов. София, 2013, редактор/и:Георги Николов, Ангел Николов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ISBN 978-954-07-3464-4 , 2013, стр.:74-81, ISBN:978-954-07-3464-4 2013
19 Ангел Николов, Любомира Генова, Едно английско описание на Преслав от 1702 г. и неговият автор Едмънд Чишъл, Средновековният българин и „другите”. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов, редактор/и:Ангел Николов, Георги Николов, издателство:София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ISBN 978-954-07-3454-5, 2013, стр.:373-381, ISBN:978–954–07–3454–5 2013
20 Ангел Николов, Неизвестен памфлет срещу Папството и Брестката уния от библиотеката на Хилендарския манастир , ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. фил. н. Христо Трендафилов. Шумен, редактор/и:Веселин Панайотов, издателство:Шумен - Велико Търново: Фабер ISBN 978-954-400-933-5, 2013, стр.:534-542, ISBN:9789544009335 2013
21 Ангел Николов, „И населници словеном быша”: замечания к интерпретации сведения „Повести временных лет” о поселении болгар среди дунайских славян, ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ. Сборник статей памяти профессора Игоря Сергеевича Чичурова, editor/s: П. В. Кузенков, А. А. Войтенко, М.В. Грацианский, Publisher:Москва: Издательство ПСТГУ , 2012, pages:255-263, ISBN:978-5-7429-0767-1 2012
22 Angel Nikolov, Making a new basileus: the case of Symeon of Bulgaria (893-927) reconsidered, Rome, Constantinople and Newly converted Europe. Archeological and Historical Evidence. Vol. I. Ed. by M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar. Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa, 2012, редактор/и:Maciej Salamon, Marcin Wołoszyn, Alexander Musin, Perica Špehar, издателство:Kraków – Leipzig – Rzeszów – Warszawa: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego ISBN 978-3-86583-659-5, 2012, стр.:101-108, ISBN:978-3-86583-659-5, Ref 2012
23 Ангел Николов, Неизвестный памфлет против Папства и Брестской унии из библиотеки афонского Хиландарского монастыря, XXII ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Т. 1., издателство:Москва: Издательство ПСТГУ ISBN 978-5-7429-0764-0, 2012, стр.:324-328, ISBN:978-5-7429-0764-0 2012
24 Ангел Николов, Обреченият опит на проф. В. Н. Бенешевич да вземе участие в IV Международен конгрес по византийски изследвания (София, 1934 г.), Провалите в историята. XVII Кюстендилски четения 2010 г., редактор/и:Христо Беров, издателство:ИФ на СУ "Св. Кл. Охридски", РИМ - Кюстендил ISBN 978-954-819-19-7, 2012, стр.:229-235, ISBN:978-954-8191-19-7 2012
25 Ангел Николов, Руското издание на Цезар Бароний (1719) и Паисий Хилендарски: бележки върху един от косвените източници на "История славянобългарска", Българският ХVІІІ век. Паисий между Средновековието и Новото време. Сборник доклади от научна сесия, посветена на 250 години от написването на История славянобългарска., издателство:Асеновград: Исторически музей - Асеновград, 2012, стр.:40-46 2012
26 Лора Герд, Ангел Николов, „Надо работать для будущего”: переписка В. Н. Бенешевича с организаторами IV Международного конгресса византийских исследований в Софии, Византийские очерки. Труды российских ученых к ХХII Международному конгрессу византинистов., Publisher:Санкт-Петербург: Алетейя ISBN 978-5-91419-555-4, 2011, pages:67-99, International 2011
27 Angel Nikolov, The Perception of the Bulgarian Past in the Court of Preslav around 900 AD, State and Church: Studies in Medieval Bulgaria and Byzantium. Ed. by V. Gjuzelev and K. Petkov. Sofia, 2011, стр.:157-171, ISBN:ISBN-13: 978-9549257120 ISBN-10: 9549257126 2011
28 Ангел Николов, К истории средневековой южнославянской полемики против Папства: „Сказание, как Рим отпал от православной веры”, Русское богословие: традиция и современность. Сборник статьей. Москва, редактор/и: прот. Павел Хондзинский, Н. Ю. Сухова, издателство:Москва: Издательство ПСТГУ, 2011, стр.:123-132, ISBN:978-5-7429-0680-3 2011
29 Лора Герд, Ангел Николов, О проекте участия В. Н. Бенешевича в Софийском конгрессе византинистов 1934 г., Российское византиноведение. Традиции и перспективы. Тезисы докладов XIX Всероссийской научной сессии византинистов, Москва 27-29 января 2011. , издателство:Москва: Издательство Московского университета , 2011, стр.:68-71, ISBN:978-211-05963-4, doi:http://www.hist.msu.ru/Byzantine/XIXsession_thes.pdf 2011
30 Ангел Николов, Средневековый славянский перевод „Учительных глав” императора Василия I: проблемы изучения рукописной традиции и ранних печатных изданий, XIX Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Т. I. Москва, издателство:Москва: Издательство ПСТГУ , 2009, стр.:41-47, ISBN:978-5-7429-0412-0, doi:http://pstgu.ru/download/1282567888.nikolov.pdf 2009
31 Ангел Николов, Место и роль Болгарии в средневековой полемике православного Востока против католического Запада (на основе славянских переводных и оригинальных текстов XI-XIV вв.) , XVIII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Т. I., Publisher:Москва: Издательство ПСТГУ , 2008, pages:123-127, ISBN:978-5-7429-0419-9, doi:http://pstgu.ru/download/1281001759.nikolov.pdf 2008
32 Николов, А., Идея о благочестии и мудрости правителя в политической идеологии и публичной пропаганде болгарских государей в первое столетие после принятия христианства в Болгарии (864-971), XVII ежегодная конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Т. 1., издателство:Москва: Издательство ПСТГУ ISBN 978-5-7429-0311-6, 2007, стр.:124-130, doi:http://pstgu.ru/download/1286797721.nikilov.pdf 2007
33 Ангел Николов, Подбрана библиография на трудове от Джонатан Шепард, Шепард, Дж. Неспокойни съседи. Българо-византийска конфронтация, обмен и съжителство през средните векове. Превод от английски език Л. Генова., редактор/и:Ангел Николов, издателство:София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 2007, стр.:13-16, ISBN:978-954-07-2550-5 2007
34 Ангел Николов, „Сказание как Рим отпадна от православната вяра” – една непозната късносредновековна инвектива срещу Папството, Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев., издателство:София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 2006, стр.:193-201, ISBN:978-954-07-2435-5 2006
35 Angel Nikolov, Empire of the Romans or Tsardom of the Greeks? The image of Byzantium in the earliest Slavonic translations from Greek (end of ninth-eleventh centuries), Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies. London, 21-26 August, 2006. Vol. II. Abstracts of panel papers. , редактор/и:Elizabeth Jeffreys, издателство:Aldershot: Ashgate, 2006, стр.:173-173, ISBN:9780754657408 2006
36 Ангел Николов, История, традиция и легитимност: политически измерения на интереса към миналото в старобългарската литература от края на IX – началото на X в. , Civitas divino-humana. In honorem annorum LX Georgii Bakalov. София, издателство:София: ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2004, стр.:443-455, ISBN:954-9942-60-0 2004
37 Ангел Николов, Към въпроса за разпространението на някои византийски „княжески огледала” в старобългарската литература (края на ІХ - началото на Х в.), Средновековните Балкани. Политика, религия, култура. София, издателство:София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1999, стр.:74-88, ISBN:954-430-606-4 1999
38 Ангел Николов, Предистория, основаване и население [на Батак], История на Батак, издателство:София: Астрала, 1995, стр.:12-69, ISBN:954-562-038-2 1995
Студия в научно списание
1 Ангел Николов, Един новооткрит сборник със смесено съдържание от втората-третата четвърт на XVIII в., Старобългарска литература, vol:67-68, 2023, pages:301-343, ISSN (print):ISSN 0204-868X , ISSN (online):SSN 2535-0919, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2023) 2023
2 Angel Nikolov, Archaeological evidence of Bulgaria’s contacts with the Latin Empire and the Roman Church in the first half of the 13th century. Preliminary remarks, Studia Academica Šumenensia, vol:8, 2021, pages:227-260, ISSN (print):2367-5446, ISSN (online):2603-5138, Ref, (ERIH PLUS) 2021
3 Ангел Николов, Икони с изображения на св. Кирил и св. Методий от Странджа (втората половина на XIX – началото на ХХ в.)., Старобългарска литература, vol:59-60, 2019, pages:70-91, ISSN (print):0204-868X 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Ангел Николов, Непубликувани преписи на молитви срещу нежит и тресавици от сбирката на Църковно-историческия и архивен институт при Българската Патриаршия., Осми международен колоквиум по старобългаристика. Сборник доклади (София, 31 август - 2 септември 2021)., editor/s:А.-М. Тотоманова, М. Тотоманова-Панева, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, pages:152-193, ISSN (print):ISBN 978-954-07-5599-1, Ref 2022
2 Ангел Николов, Нови сведения за иконните и ръкописно-документалните богатства на Странджа по материали от четири теренни проучвания, Културното наследство на Странджа. Богатство, рискове, предизвикателства, редактор/и:А. Николов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:171-202, ISBN:978–954-07-4881–8 2019
3 Angel Nikolov, Political Ideology, Education and Literature [in the epoch of Tsar Peter I of Bulgaria], The Bulgarian State in 927–969 The Epoch of Tsar Peter I (= Byzantina Lodzienzia, XXXIV), editor/s:M. Leszka, K. Marinow, Publisher:Łódź University Press / Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, pages:347-379, ISBN:ISBN 978-83-8142-115-7 e-ISBN 978-83-8142-116-4 , Ref, International 2018
Съставителска дейност
Филипов, В., Рачев, Л., Стефанов, Г., Николов, А., Библиография за историята на Странджанския край., ISBN:978-954-07-4882-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Ангел Николов, Бохотският манастир "Св. Никола" - една изчезнала монашеска обител в околностите на гр. Плевен 2023
2 Пленарен доклад, Ангел Николов, Църквата на св. Йоан Владимир край Елбасан 2023
3 Пленарен доклад, Ангел Николов, Bulgaria as a ‘prime candidate’ for membership of the Byzantine Commonwealth? 2023
4 Секционен доклад, Ангел Николов, „Ако ази истърва тази работа, то е за мене пропаст“: Сведения за зографа Рачо Тихолов от архива на Архиерейското наместничество в гр. Плевен 2023
5 Пленарен доклад, Ангел Николов, Средновековни суеверия във възрожденска София (Из требниците на софийските свещеници) 2022
6 Пленарен доклад, Ангел Николов, Средновековни суеверия във възрожденска София (Из требниците на софийските свещеници) 2022
7 Пленарен доклад, Ангел Николов, Contra Latinos: the Byzantine polemic against Western Christianity and its reception among the Orthodox Slavs in the Middle Ages (11th - 14th century) 2022
8 Пленарен доклад, Ангел Николов, Сър Стивън Рънсиман в Преслав: спомен за Йордан Господинов 2022
9 Пленарен доклад, Ангел Николов, A South-Slavic Reworking of the ‘Dialogue of Panagiotes with an Azymite’: ‘A Tale of How Rome Fell from the Orthodox Faith’ 2022
10 Пленарен доклад, Ангел Николов, Станимашкият надпис на Иван Асен II според преписа му от сбирката на Народната библиотека „Иван Вазов“ – гр. Пловдив 2021
11 Секционен доклад, Ангел Николов, Неизвестен препис на молитви против нежит от сбирката на Църковно-историческия и архивен институт при Българската Патриаршия 2021
12 Секционен доклад, Ангел Николов, Война на надписи около Станимака (Епиграфика и национализъм през ХІХ в.) 2021
13 Секционен доклад, Ангел Николов, In search of Russian religious art in South Bulgaria: a short report about the first field expedition of the Bulgarian team of RICONTRANS 2020
14 Секционен доклад, Ангел Николов, What brought Saint Sava to Tarnovo? Facts, conjectures and later echoes of the last journey of the first Serbian archbishop 2020
15 Секционен доклад, Ангел Николов, Какво довежда св. Сава в Търново? 2020
16 Секционен доклад, Ангел Николов, Иво Топалилов, The rediscovery of IGBulg III.1.1452 2019
17 Секционен доклад, Ангел Николов, Нови сведения за иконните и ръкописно-документалните богатства на Странджа по материали от четири теренни проучвания 2019
18 Секционен доклад, Ангел Николов, Нови данни за дейността на тревненския зограф Тодор Генков 2019
19 Секционен доклад, Ангел Николов, Прокопий Кесарийски в българската историография 2019
20 Секционен доклад, Ангел Николов, Надписи върху олтарни маси от Странджа 2018
21 Секционен доклад, Ангел Николов, Антилатинската пропаганда сред българите през Средните векове 2018
22 Секционен доклад, Ангел Николов, Старобългарската етническа терминология в трудовете на Йоан Екзарх 2018
23 Секционен доклад, Ангел Николов, Габровски дюлгери и тревненски зографи в Странджа в края на XIX - началото на ХХ в. (по материали от община Средец) 2018
24 Секционен доклад, Ангел Николов, Един непроучван сборник със смесено съдържание от средата – втората половина на XVIII в. от гр. Тетевен 2018
25 Секционен доклад, Ангел Николов, Приписки върху един тетевенски дамаскин от XVIII в. 2018
26 Секционен доклад, Ангел Николов, Наблюдения върху състоянието на църковната мрежа от двете страни на българо-турската граница в Странджа около края на XIX – началото на XX в. (въз основа на материали от общините Средец и Малко Търново) 2018
27 Пленарен доклад, Nikolov, Angel, The Imperial Project of Symeon I of Bulgaria (893–927): Byzantine Frameworks and Aftermath 2017
28 Секционен доклад, Ангел Николов, Ръкописи и старопечатни книги от библиотеката на архимандрит Рафаил (Вълчанов) в храма „Св. Възнесение Господне“, с. Варовник 2017
29 Секционен доклад, Ангел Николов, Проблемът за канонизацията на княз Борис-Михаил 2017
30 Секционен доклад, Ангел Николов, Явор Милтенов, Анета Димитрова, Фрагменти от пълен Златоструй от фондовете на РИМ - гр. Кюстендил 2017
31 Секционен доклад, Ангел Николов, Летописният разказ на поп Методи Драгинов и проблемът за основаването на Батак 2016
32 Секционен доклад, Ангел Николов, Иван Дуйчев в Рим (1932–1936). Из кореспонденцията на учения с Петър Ников 2016
33 Секционен доклад, Ангел Николов, Към проблема за "метафизиката" на българо-византийските отношения: походът на Симеон I в Източна Тракия през 894 г. 2016
34 Пленарен доклад, Ангел Николов, Политическая идеология и публичная пропаганда болгарских правителей в первое столетие после принятия християнства в Болгарии (864-971 гг.) 2016
35 Пленарен доклад, Nikolov, Angel, The medieval Slavonic ‘dossier’ of the Great Schism: historical narrations and lists of Latin errors among the Balkan Slavs. 2016
36 Секционен доклад, Ангел Николов, Болгарский хан Крум и череп императора Никифора 2015
37 Секционен доклад, Ангел Николов, Българската патриаршия до падането на Преслав под византийска власт 2015
38 Секционен доклад, Ангел Николов, The Bulgarian church in the 10th c. 2015
39 Секционен доклад, Ангел Николов, Около прозвището на Василий II "Българоубиец" 2014
40 Секционен доклад, Ангел Николов, Около прозвището на Василий II "Българоубиец" 2014
41 Секционен доклад, Ангел Николов, Царската титла на Симеон I като историографски и политически проблем 2013
42 Секционен доклад, Ангел Николов, Антихрист в средновековното въображение 2013
43 Секционен доклад, Ангел Николов, Францисканската мисия във Видин (1365-1369) 2013
44 Секционен доклад, Ангел Николов, Обрядовые девиации и дурные привычки латинских еретиков в византийско-славянской полемической литературе Средневековья 2013
45 Секционен доклад, Ангел Николов, Empire, Papacy and Gentes in the Earliest Vitae of St. Constantine-Cyril and St. Methodius 2013
46 Секционен доклад, Ангел Николов, Мотивът за "нечестивите народи" в балканското и източнославянското църковно изкуство 2013
47 Секционен доклад, Ангел Николов, Факти и догадки за събора през 893 г. 2012
48 Секционен доклад, Ангел Николов, Наука по време на окупация: историческите проучвания на П. А. Сирку в България през 1878-1879 г. 2012
49 Секционен доклад, Ангел Николов, Franks and Bulgarians in the First Half of the Ninth Century 2012
50 Секционен доклад, Ангел Николов, Руското издание на Цезар Бароний (1719) и Паисий Хилендарски: бележки върху един от косвените източници на "История славянобългарска" 2012
Участие в редколегия
Ангел Николов, Slověne. International Journal of Slavic Studies, Участие в редколегия 2012
Учебно помагало
Ангел Николов, Тина Георгиева, Йоанна Бенчева, Русия, Атон и Рилският манастир (XI - началото на XX в.). Сборник документи. Съставителство, превод и коментар , ISBN:978-954-8536-21-9, фондация „Българско историческо наследство“ ISBN 978-954-8536-21-9 2016