Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Ридван Исуфов
Дипломна работа
Ридван Мустафов Исуфов, Компютърни диалого-обучаващи програми, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Ръководител:доц. д-р Тодорова М., проф. дпн д-р Ив. Ганчев 1999
Научно ръководство
1 Ангел Ангелов, консултант Ридван Исуфов, Разработка на уроци от модул Събитийно програмиране в среда на графичен потребителски интерфейс от учебната програма за XI - XII клас, второ равнище, СУ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА дипломна работа:Нели Анастева 2011
2 Ридван Исуфов, Среда за разработване и използванена уроци за упражнение, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Св. Климент Охридски” ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА дипломна работа:Александър Дойчинов Попов 2010
3 Иван Ганчев, консултант Ридван Исуфов, Среда за разработка на диалогово-обучаващ софтуер, У ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА дипломна работа:Филип Петров 2009
4 Иван Ганчев, консултант Ридван Исуфов, Технология за извличане на сценарии от обучаващи програми , СУ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА дипломна работа:Александър Николов 2009
Статия в научно списание
Исуфов, Р., Четиричленната релация „Операции – Процедури – Дейности – Действия“ в системата „Oппродей“ и приносът ѝ за ефективно изпълнение на информационните процеси в електронните документи, Математика и информатика, issue:5, 2015, pages:483-490 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Isufov R., Ismailova-Isufova B., Nikolova N.,T, The crop circles – an inspiration for project-based learning in a Logo environment 2010
2 Секционен доклад, Бахсен Исмаилова-Исуфова, Ридван Исуфов, Голяма идея - все още с малка популярност 2010
3 Секционен доклад, Itsufov, R., Petrov, Ph., First steps in constructing a theory of educational dialogue computer programs 2009
4 Секционен доклад, Филип Петров, Ридван Исуфов, Интернет базирана среда за разработка на диалогово-обучаващи програми по математика 2009
5 Секционен доклад, Филип Петров, Александър Попов, Ридван Исуфов, Standardization of the development of educational dialogue computer programs 2009
6 Секционен доклад, Александър Николов, Ридван Исуфов, Технология за съхраняване и осъвременяване на диалогово обучаващи програми 2009
7 Секционен доклад, Ридван Исуфов, Аналитико-синтетичен метод в Методиката на обучението по информатика и Информационните технологии 2005
8 Секционен доклад, Ридван Исуфов, Евристиката в обучението по математика и информатика 2005
9 Секционен доклад, Ридван Исуфов, Диалогово-обучаваща програма за усвояване на косвения метод за доказване на твърдения 2005
10 Секционен доклад, Ридван Исуфов, Един начин за рационално използване на компютър в обучението по математика 2004
11 Секционен доклад, Ридван Исуфов, Dialogue computer programs (DCP) in mathematics education. Modeling of problem solutions with Graphs. Mathematical models of chemistry problems and DCP aided lessons on chemistry 2004
12 Секционен доклад, Ридван Исуфов, Обучаваща програма по темата “форматиране на клетка в електронна таблица” 2003