Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Милена Миланова

Researcher ID (Web of Science):M-2490-2015; J-5779-2016

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-5297-2774
Дипломна работа
Милена Миланова Миланова, Народно читалище „Славянска беседа“ – център на книжовна и духовна култура: Дипломна работа (магистър), Софийски унив. „Св. Климент Охридски“, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика", Ръководител:проф. Ани Гергова 1997
Дисертация д-р
Милена Миланова Миланова, Българската каталогизация в глобалното информационно пространство на 21 век. Анализи, стратегии, перспективи , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Татяна Ганева Янакиева 2009
Монография
1 Миланова, Милена, Младенова, Мария науч. ред., Лилия Райчева: Биобиблиография, ISBN:978-954-07-4997-6, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София 2020
2 Миланова, Милена, Панчева, Цветанка науч. ред., Боряна Христова: Биобиблиография, ISBN:SBN 978-954-07-4434-6, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 216 с., София, Рецензирано 2018
3 Миланова, Милена, Библиотечни фондове и каталози, Българска библиотечно-информ. асоц., ISBN 978-954-9837-25-4, София, Рецензирано 2013
Научен проект
1 Милена Миланова, „НЕПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ИМПЕРАТИВ ЗА ПРОМЯНА: 70 ГОДИНИ КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА“ , Член, , Номер на договора:80-10-39/20.04.2023 г. 2023
2 Милена Миланова, Изследване на дигиталната зрялост на обществени библиотеки в България, Ръководител, , Номер на договора:№ 70-123-473 от 27.06.2023 2023
3 Милена Миланова, "Изследване на информационни бизнес модели. Връзките между развитието на Интернет и монетизирането на цифрови данни", Член, 2022
4 Милена Миланова, "Дигитална библиотека "Библиотечно-информационни науки", Член, , Номер на договора:№ 80-10-117 / 26. 03. 2021 г. 2021
5 Милена Миланова, „Образователни функции на институциите на паметта. Идентифициране и анализ на модели за отворено образование, приложими в библиотеки, музеи, архиви“, Член, , Номер на договора:80-10-134/23.04.2020 г. 2020
6 Милена Миланова, "Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (добри практики в Кюстендилска област)", Член, , Номер на договора:Договор № 80-10-35/10.04.2019 2019
7 Милена Миланова, Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Националния център за информация и документация; "Специализирани обучения за администрацията на НАЦИД, по договор № 95-00-3/05.02.2019 г.", Член, , Номер на договора:BG05SFOP001-2.006-0005/02.07.2018 2019
8 Милена Миланова, „Ловеч в българското културно пространство (история и съвременност, културни институции, културно наследство и съвременни технологии)“ , Член, , Номер на договора:№ 80-10-174 от 26. 04. 2018 2018
9 Милена Миланова, Изследване готовността на обществените библиотеки в България за работа с ромски малцинствени групи, Ръководител, СУ, Номер на договора:80-10-184 / 24.04.2017 2017
10 Милена Миланова, Проект BG05М2OPP001-2.009.0013 Докторантски център „Св. Климент Охридски“ „Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“, Член, , Номер на договора:BG05М2OPP001-2.009.0013 2017
11 Милена Миланова, Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“, Член, , Номер на договора:ДН 15/1 от 11.12.2017 2017
12 Милена Миланова, "Изследване и анализ на информационните компетентности на студентите от Философски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", Член, , Номер на договора:№124/12.04.2016 г. 2016
13 Милена Миланова, Студентски практики-Фаза 1 , Член, , Номер на договора:BG05M20P001-2.002-0001 2016
14 Милена Миланова, Книгата и четенето : книжовно-документалното наследство в българските библиотеки и музеи, Член, 2015
15 Милена Миланова, Моделиране и разработване на онлайн терминологичен речник по библиотечно-информационни науки, Ръководител, 2015
16 Милена Миланова, Интензивна програма: Облачни технологии – Информация, иновации, сътрудничество и споделено знание, Ръководител, Програма "Учене през целия живот" - Еразъм, Номер на договора:2013-ERA-IP-13 2014
17 Милена Миланова, Приложение на Облачните технологии (Cloud technology) при обучението в специалност "Библиотечно-информационни науки", Член, 2014
18 Милена Миланова, Студентски практики, Член, , Номер на договора:BG 051PO001-3.3.07-0002. 2013
19 Милена Миланова, Експерт за разработване на електронно съдържание към проект „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Член, Фин. програма: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Фин. организация: Министерство на образованието и науката Философски Факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 2012
20 Милена Миланова, Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г, Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0044 2012
21 Милена Миланова, Разработване на нова програма за продължаващо образование „Информационни услуги на интернет“ и електронно учебно съдържание за нея”, Ръководител, 2012
22 Милена Миланова, Изследване на документални свидетелство за четенето и читателските практики в българското общество (1878-1944), Ръководител, 2011
23 Милена Миланова, Разработване на модел за електронно списание в областта на БИН, Член, 2011
24 Милена Миланова, Създаване на електронна библиотека на специалност БИН, Член, 2010
25 Милена Миланова, „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”, Българската библиотечно-информационна асоциация: Изготвяне на анкетна карта за проучване на наличностите и състоянието на старите книжовни паметници, съхранявани в библиотеките и подготвяне на „Национална програма за опазване и достъп до книжовното наследство”, Член, Фондация Америка за България 2009
26 Милена Миланова, Моделиране на електронна база с пълнотекстово съдържание по дисциплини от учебния план на специалност „Библиотечно-информационни науки” в бакалавърска степен (редовно обучение) Moodle, Член, 2009
27 Милена Миланова, Проучване и анализ на ефективността от въвеждане на обучение по информационна грамотност като предпоставка за развитие на изследователската дейност на млади учени, Член, 2008
28 Милена Миланова, Стратегии за развитие на българските библиотеки за разгръщане на техния социален, културен и икономически потенциал в глобалното общество, Член, 2007
29 Милена Миланова, Конверсия на библиографски записи от националната библиография в MARC среда, Член, 2004
Научно ръководство
1 Милена Миланова, Мина Карагьозова – 40 години в литературното поприще: Биобиблиография, Софийски унив. "Св. Климент Охридски", Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Мария Барбова 2024
2 Милена Миланова, Аналитичен библиографски указател „Ловеч и Ловчанско. Географски, историческо и културно описание", Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика", Философски Факултет дипломна работа:Петя Светлозарова Павлов 2022
3 Милена Миланова, Конвергенцията между библиотеки, архиви, музеи и читалища по примера на Община Пловдив (магистър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Елена Василева Топлева 2021
4 Милена Миланова, НОРМАТИВЕН КОНТРОЛ НА ИМЕНАТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА : [проект на дисертация] -(отчислена с право на защита), Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика", ФФ, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:НАДЯ ДИМИТРОВА КАРАЧОДЖУКОВА 2021
5 Милена Миланова, BIBFRAME: МОДЕЛ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИБЛИОГРАФСКИТЕ ДАННИ В УЕБ (бакалавър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Христо Юлиянов Атанасов 2020
6 Милена Миланова, Книги с дарствени надписи във фонда на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” - град Видин (магистър), Софийски унив. "Св. Климент Охридски", Философски факултет. Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Александрина Василева Маринова 2020
7 Милена Миланова, Керана Ангелова. Биобиблиография (магистър), Софийски унив. "Св. Климент Охридски", Философски факултет. Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Теодора Русева 2019
8 Милена Миланова, Развитие на библиотечни услуги, насочени към потребителите. По примера на Регионална библиотека „Партений Павлович“, гр. Силистра (магистър), Софийски унив. "Св. Климент Охридски", Философски факултет. Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Силвия Славова 2019
9 Милена Миланова, Библиографски указател на списание „Изкуство“ 1981-1990 (магистър), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Матева, Милка Ненкова 2018
10 Милена Миланова, Георги Божинов. Биобиблиография (магистър), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Башова, Фикрие Талипова 2018
11 Милена Миланова, Комиксът за деца в България. Библиографски указател на списание „Дъга“ (магистър), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Костадинова-Михайлов, Ивалина Димитрова 2018
12 Миланова, Милена, Комплектуването на сива литература в българските научни и университетски библиотеки (магистър), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Костова, Василка Стефанова 2018
13 Милена Миланова, Лингвистична осигуреност на електронните библиотеки : Дисертация, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика", ФФ, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Мария Асенова Аврамова 2018
14 Милена Миланова, „Годишник на Националния археологически музей (1920-2014): Библиографски указател” (магистър), Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Дончева, Ваня 2017
15 Милена Миланова, „Списание Нова светлина (1935-1938). Библиографски указател“ (магистър), Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Керезова, Алена 2017
16 Милена Миланова, КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И АБОНАМЕНТ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕСУРСИ В АКАДЕМИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ПАНИЦА“. ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБА НА БАЗИТЕ ДАННИ В БИБЛИОТЕКАТА. (магистър), Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Пенчева, Мария Асенова 2017
17 Милена Миланова, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА BIG DATA ЗА ПОВИШАВАНЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА КАТАЛОЗИТЕ В НАУЧНИТЕ БИБЛИОТЕКИ (магистър), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Кожухаров, Боян Иванов 2017
18 Милена Миланова, ПУБЛИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ ОТ НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ПЕРИОДА 1999 – 2016 (магистър), Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Светлана Трифонова Иванова 2017
19 Милена Миланова, СПИСАНИЕ ,,ПРОМЕТЕЙ“ – АНАЛИТИЧНО БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО (1937-1943 г.) (магистър), Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" дипломна работа:Оруш, Антон Константинов 2017
20 Милена Миланова, „Читалищните библиотеки в община Хисаря в подкрепа на „Ученето през целия живот” (магистър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Пирянкова, Милена Николова 2016
21 Милена Миланова, Изследване на издателски практики в оформлението на електронни издания в България (бакалавър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Виячева, Моника 2016
22 Милена Миланова, От „Грами” до Маринския Театър. Константин Цеков. Дискография (магистър), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски фак., Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Петрова, Елена Руменова 2016
23 Милена Миланова, Представяне колекцията от дарствени книги от личната библиотека на Митко Лачев (магистър), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски фак., Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Николова, Татяна Иванова 2016
24 Милена Миланова, Съвременни формати за електронни книги (магистър), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски фак., Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Костадинова, Теодора Лъчезарова 2016
25 Милена Миланова, Библиографски указател на юбилейните издания на Национална библиотека „Св.Св.Кирил и Методий” (магистър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Консулова, Мирела Мариянова 2015
26 Милена Миланова, Градска библиотека „П.Хилендарски”, Асеновград в културния и обществен живот на града (магистър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Марковска, Милена Борисова 2015
27 Милена Миланова, Доброволец в библиотеката (магистър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Иванчева, Владислава Стефанова 2015
28 Милена Миланова, Издателски практики в електронното публикуване на научна периодика (бакалавър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Младенова, Ивелина Стефанова 2015
29 Милена Миланова, Любомир Милетич. Биобиблиография (магистър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Соколова, Симонета 2015
30 Милена Миланова, Михаил Булгаков в България. Биобиблиографски указател (бакалавър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Лукиянова, Татяна Василева 2015
31 Милена Миланова, Модел за изграждане на библиотечни услуги за потребители с интелектуални и физически затруднения (магистър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Стоименова, Станислава Стоименова 2015
32 Милена Миланова, Хисарски автори. Биобиблиографски указател (магистър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Милева, Дарина 2015
33 Милена Миланова, Читалището като комуникационен и информационен център. На примера на читалищата в община Костенец (магистър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Кирилова, Ирина 2015
34 Милена Миланова, Изграждане на колекции от електронни ресурси в библиотеките (Бакалавър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа: Гергова, Сандра 2014
35 Милена Миланова, Развитие на библиотечните колекции и ресурси в Централна библиотека при Тракийски университет (магистър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Стоянова, Димитринка 2014
36 Милена Миланова, Сбирката „Старопечатни, редки и ценни заглавия“ въвфонда на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил – анализ и културно-историческа значимост“ (магистър), Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Кундева, Любослава 2014
37 Милена Миланова, Електронно научно публикуване и библиотеките : Дипломна работа ( Бакалавър ), дипломна работа:Станева, Теодора Венциславова 2013
38 Милена Миланова, Подходи за формиране на първоначални знания и умения по информационна грамотност у потребители-деца (магистър), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Маргова, Елена 2013
39 Милена Миланова, Електронната наука и библиотеките : Дипломна работа ( Бакалавър ) , дипломна работа:Колева, Стела Петрова 2012
40 Милена Миланова, Маркетинг и реклама на Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" : Дипломна работа ( Магистър ) , дипломна работа:Лазарова, Елена 2012
41 Милена Миланова, От рафта до нулите и единиците : Дигитализация на математически издания в ИМИ : Дипломна работа ( Магистър ) , дипломна работа:Григорова, Ваня 2012
42 Милена Миланова, Развитие и състояние на националните контролни файлове на имена на лица : Дипломна работа ( Бакалавър ) , дипломна работа:Соколова, Симонета Анатолиева 2012
43 Милена Миланова, "Новата" история на електронните вестници в България : Дипломна работа ( Бакалавър ) , Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Величкова, Данаила 2011
44 Милена Миланова, Приложение на съвременни практики в библиотечния маркетинг : Дипломна работа ( Бакалавър ) , дипломна работа:Милкова, Кристина 2011
45 Милена Миланова, Пуликуване на съдържание в Европейска Дигитална билиотека (По пример на Регионална Библиотека" Пенчо Словейков" град Варна (магистър) , Софийски унивреситет "Св. Климент Охридски", Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Кацарова, Зефира 2011
46 Милена Миланова, Дигитална библиотека на Националния статистически институт : Дипломна работа ( Бакалавър ) , Софийски университет "Св. Климент Охридски". Филисифски факултет. Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика дипломна работа:Николова, Мария 2010
47 Милена Миланова, Обществената библиотека в процеса по интеграция на ромски малцинствени групи в България : [проект на дисертация] - отчислена с право на защита, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика", ФФ, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Анна Христова Митева 1900
48 Милена Миланова, Предметният нормативен контрол в българската каталогизация по примера на Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" : [проекта на дисертация], Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика", ФФ, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Евдокия Каменова Кутева 1900
49 Милена Миланова, Системи за каталогизация в електронната търговия : [проект на дисертация] -(отчислен с право на защита), Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика", ФФ, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Евгени Димитров Иванов 1900
Редактор на издание нереферирано
1 Милена Миланова, Яврукова, Биляна. Развитие на българския инструментариум за изграждане на библиотечно-информационни системи: Изграждане на каталожната система на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“., Редактор на издание нереферирано 2022
2 Милена Миланова, Наука... Литература... Библиграфия... : Сборник в чест на 70-год. юбилейн на доц. д-р Татяна Янакиева, Редактор на издание нереферирано 2014
Редактор на сборник
Милена Миланова, Библиотеките, културното наследство и паметта: Сб. в чест на проф. дн. Цветанка Панчева, Редактор на сборник 2023
Статия в научно списание
1 Миланова, Милена, Тайнството на посвещението и тайнството на библиотечната професия, ББИА онлайн, том:12, брой:1-2, 2023, стр.:59-62, ISSN (print):1314-7285 2023
2 Миланова, Милена, Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“, ББИА онлайн, том:11, брой:1, 2021, стр.:29-32, ISSN (print):1314-7285, ISSN (online):1314-4944 2021
3 Milanova, Milena, Yavrukova, Bilyana, Lozanova-Belcheva, Elitsa, The IMPACT of National Citation Indexes in the Research Evaluation Process: Development of Bulgarian Citation Index (Social Sciences), Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, vol:9, issue:3, 2020, pages:425-440, ISSN (online):2241-1925, Ref 2020
4 Миланова, Милена, Карачоджукова, Надя, Стефанов, Росен, Модели за проследяване на публикационната активност на изследователи, Икономически и социални алтернативи, том:26, брой:3, 2020, стр.:123-139, ISSN (print):1314-6556, ISSN (online):2534-8965, doi:doi:https://doi.org/10.37075/ISA.2020.3.10, Ref, PhD 2020
5 Миланова, Милена, Аврамова, Мария Асенова, Информационната култура в създаването на библиотечни информационни ресурси , Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки, том:9, брой:2017, 2019, стр.:153-164, ISSN (print):1313-4256, Ref 2019
6 Миланова, Милена, Лозанова-Белчева, Елица, Рефлексия на Европейската рамка DigComp 2.0 в обучението на БИН специалисти в СУ „Св. Климент Охридски“, Библиотека, ISSN 0861-847X, том:XXIV, брой:3, 2017, стр.:221-235, Ref, др.(CEEOL; INION) 2017
7 Bertolini, María Violeta, Santos, Ricardo, Milanova, Milena, NAMES OF PERSONS: A SERVICE FROM IFLA TO SUPPORT AUTHORITY DATA AROUND THE WORLD, IFLA Metadata Newsletter, ISSN 2414-3243, том:2, брой:2, 2016, стр.:8-9, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
8 Попова, Анна, Миланова, Милена, Национална кръгла маса „Стандартизацията в библиотеките“, 20 – 21 октомври 2016 г., София , ББИА онлайн, ISSN 1314-7285, брой:5, 2016, стр.:15-20 2016
9 Яврукова, Биляна, Миланова, Милена, Стандратизация на каталогизационната дейност в българските библиотеки, ББИА онлайн, ISSN 1314-7285, брой:3, 2016, стр.:3-8 2016
10 Миланова, Милена, Библиографски данни в семантичния уеб, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки, том:7, 2015, стр.:201-214, ISSN (print):1314-4256 2015
11 Миланова, Милена, Каталогизацията в дигиталната епоха., Годишник на Софийски университет Св. Климент Охридски [онлайн]. Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки, ISSN 1314-4256, том:6, 2014, стр.:23-32 2014
12 Миланова, Милена, Международна библиотечна програма Мортенсън, 2013 (Mortenson Center for International Library Programs 2013 Summer Associates, May 30-June 25, 2013. Част трета, ББИА онлайн, ISSN 1314-7285, брой:1, 2014, стр.:47-51 2014
13 Миланова, Милена, Българският превод на подборното издание на Универсалната десетична класификация. Новини от секция по каталогизация., ББИА online, ISSN 1314-7285, том:III, брой:2, 2013, стр.:48-0 2013
14 Миланова, Милена, Дейности по каталогизация в международен контекст, ББИА онлайн, ISSN 1314-7285, том:III, брой:1, 2013, стр.:22-24 2013
15 Миланова, Милена, Електронно публикуване, Библиотека, ISSN 0861-867X, том:XX, брой:2-3, 2013, стр.:78-84, Ref 2013
16 Миланова, Милена, Международна библиотечна програма Мортенсън, 2013 (Mortenson Center for International Library Programs 2013 Summer Associates, May 30-June 25, 2013). Част първа, ББИА онлайн, ISSN 1314-7285, брой:5, 2013, стр.:47-49 2013
17 Миланова, Милена, Международна библиотечна програма Мортенсън, 2013 (Mortenson Center for International Library Programs 2013 Summer Associates, May 30-June 25, 2013. Част втора, ББИА онлайн, ISSN 1314-7285, брой:6, 2013, стр.:56-61 2013
18 Миланова, Милена, Предпоставки за създаване на устойчиви дигитални колекции., Годишник на Софийски университет Св. Климент Охридски [онлайн]. Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки, ISSN 1314-4256, том:5, 2013, стр.:107-115, ISSN (print):1313-4256, doi:http://hdl.handle.net/10506/1093 2013
19 Миланова, Милена, Съвременната обществена библиотека в културното информационно пространство на общността, Библиотека, ISSN 0861-867X, брой:5, 2013, стр.:69-73 2013
20 Milanova, Milena, Bulgarian Cataloguing Practices. , CATNews. [online] Newsletter of the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section, ISSN 1022-9841, брой:38, Dec., 2012 2012
21 Миланова, Милена, Лято с дъх на младост, лято с поглед в бъдещето. ХХ Международно студентско училище ISSS 2012, Полша., ББИА онлайн, ISSN 1314-7285, том:II, брой:5, 2012, стр.:22-23 2012
22 Миланова, Милена, Нови предизвикателства пред каталогизаторите, ББИА online, ISSN 1314-7285, том:II, брой:1, 2012, стр.:45-47 2012
23 Dimchev, Alexander, Milanova, Milena, Bulgaria. International Summer Student School (ISSS) in LIS Education – an Excellent Opportunity for Young People. , SETBulletin. IFLA Section on Education & Training, ISSN 1450-0647, том:12, брой:2, July, 2011, стр.:16-17 2011
24 Миланова, Милена, Електронното публикуване като нов подход за развитие на информационния сектор в сферата на издателската дейност, библиотечните колекции и опазването на културното наследство, Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:2, 2011, стр.:5-10 2011
25 Лозанова-Белчева, Елица, Миланова, Милена, Международните летни студентски училища (ISSS) – успешен модел за дългогодишно партньорство в обмена на знания и обучение на бъдещите библиотечно-информационни специалисти, Годишник на СУ Св. Климент Охридски. Философски факултет. Кн. Библиотечно-информационни науки , том:2, 2009, 2010, стр.:61-69, ISSN (print):1314-4256, doi:https://research.uni-sofia.bg/handle/10506/298 2010
26 Миланова, Милена, Съвместимост в обмена на библиографска информация. Международни стандарти и правила., Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:5, 2010, стр.:109-114 2010
27 Миланова, Милена, Мета-данни - характеристики, Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:2, 2007, стр.:42-50 2007
28 Ангелова, Красимира, Миланова, Милена, Немската библиотека – водач в информационната „джунгла”, Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:3, 2007, стр.:15-26 2007
29 Миланова, Милена, Правила за библиографското описание в немскоезичните страни, Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:5, 2006, стр.:57-63 2006
Статия в поредица
1 Миланова, Милена, Образованието в областта на библиотекознанието и информационната наука от перспективата на професионалната реализация и очакванията на пазара на труда, Книга-Информация-Общество, том:Посветени на библиотеките: сб. в чест на доц. д-р Анета Дончева / Състав. Мария Аврамова, брой:4, редактор/и:Цветанка Панчева, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:269-288, ISSN (print):2683-0515, ISBN:978-954-07-5536-6 2022
2 Миланова, Милена, Лозанова-Белчева, Елица, Обучението на специалисти по информационни науки в Софийския университет "Св. Климент Охридски" в контекста на дигиталната трансформация и изискванията на пазара на труда, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", том:Библиотечно-информационни науки, брой:10, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:21-43, ISSN (print):1313-4256, doi:http://hdl.handle.net/10506/2560 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Lozanova-Belcheva, Elitsa, Milanova, Milena, Open Education Resources, Information Literacy and Libraries – “the Bermuda Triangle” or “the Treasure Island”?, The Eight European Conference on Information Literacy (ECIL), October 9th-12th, 2023, Kraków, Poland: Abstracts, editor/s:Sonja Špiranec, Serap Kurbanoğlu,Denis Kos, Joumana Boustany, Magdalena Wójcik, Publisher:Paris: InLitAs – Information Literacy Association, 2023, pages:119-119, ISBN:978-2-9561952-4-5 2023
2 Миланова, Милена, Гражданската наука в (по)знанието за общността, Библиотеките културното наследство и паметта: Сб. в чест на проф. дн Цветанка Панчева, редактор/и:Милена Миланова, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:174-189, ISSN (print):2683-0515, ISBN:978-954-07-5840-4 2023
3 Миланова, Милена, Импресия за професор Мария Младенова, Мария Младенова (1945-2020): Мемориален сборник ; Биобиблиография 1974-2021 г., редактор/и:Светла Девкова, Марияна Петкова-Галчева, издателство:Акад. изд. "За буквите - О писменехь, 2021, стр.:128-129, ISBN:978-619-185-507-0 2021
4 Миланова, Милена, Галерии, библиотеки, архиви, музеи (GLAM): възможно и необходимо сътрудничество, РЕГИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КНИЖОВНО-ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО В ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАМЕТТА – БИБЛИОТЕКИ, АРХИВИ, МУЗЕИ (КЮСТЕНДИЛСКИ СБОРНИК) : Сборник с доклади от Кръгла маса, Кюстендил, 21-22 октомври 2019 г., редактор/и:Цветанка Панчева, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:50-58, ISSN (print):2683-0515, ISBN:978-954-07-5118-4 2020
5 Миланова, Милена, Предисловие, Библиотеката и нейният обществен образ / Диана Блъскова, редактор/и:Анна Лозева, издателство:София : Авангард прима, 2020, стр.:15-15, ISBN:978-619-239-378-6 2020
6 Миланова, М. М., FRBRизация электронных каталогов в болгарских библиотеках [FRBRизация на електронните каталози в българските библиотеки], МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ И АРХИВЫ КАК ЦЕНТРЫ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сборник материалов IХ Международных музейных чтений «Современные проблемы музеологии». Выпуск 7, Орел, 15-16 мая 2019 г. Орел, редактор/и:Степанова Е.Ю., Махонин Е.В., Меркурьева Н.А., Миладинов П., Недков С., Попова Е., Рубаник А.С., Терехова Е.А., издателство:Орел: Орловский гос. ин-т культуры,, 2019, стр.:125-130, ISBN:978-5-905436-34-5, Ref, др.(РИНЦ) 2019
7 Миланова, Милена, Карачоджукова, Надя, Прилагане на съвременните правила за библиографско описание при каталогизирането на "по-стари монографични ресурси", Ловеч в българското културно пространство (Ловчански сборник): Сб. с докл. от науч. конф. "Ловеч в българското културно пространство", посветена на Ловеч и Ловчанско, Ловеч, 25-28 септ. 2018 г., редактор/и:Състав., науч. ред. Боряна Христова, издателство:София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:118-128, ISSN (print):2683-0515, ISBN:978-954-07-4885-6, PhD 2019
8 Миланова, Милена, Библиотекар 3.0: съвременни аспекти в образованието на информационни специалисти, Европейски хоризонти: Библиотеките между буквите и бинарния код: Сб. докл. от нац. науч. конф., 8-9 окт. 2018, г., Силистра, издателство:Силистра : [Ковачев], 2018, стр.:130-143, ISBN:978-619-7400-36-6 2018
9 Аврамова, Мария Асенова, Миланова, Милена Миланова, Концептуалният модел за функционалност на библиографските данни IFLA LRM средство за осигуряване на интеграционни процеси в библиотеки, музеи и архиви, Културната памет във времето и простнаството: Сб., посветен на 65-год. юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков, редактор/и:Петър Миладинов състав., Десислава Лилова науч. ред., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:857-870, ISBN:978-954-07-4426-1 2018
10 Миланова, Милена, Идентификатори на имена, През призмата на информационната наука: Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова., редактор/и:доц. д-р Елица Лозанова-Белчева, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-4164-2, 2016, стр.:106-114 2016
11 Миланова, Милена, Правила за каталогизация: национални или международни? , Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна: Доклади от ХXVI национална научна конференция, София, 9 – 10 юни 2016 г., издателство:Българска библиотечно-информ. асоциация, ISBN 978-954-9837-30-8, 2016, стр.:139-143 2016
12 Миланова, Милена, Облачните технологии и библиотеките, Визия за бъдещето на библиотеките в България. Сб. доклади от ХXV национална научна конференция на Българската Библиотечно-информационна асоциация (ББИА), 4-5 юни 2015, Стара Загора, издателство:Бълг. библиотечно-информ. асоциация, ISBN 978-954-9837-29-2, 2015, стр.:88-92 2015
13 Миланова, Милена, Цокева, Весела, Промени в машинночетимите формати за библиографски записи, повлияни от измененията в стандартите и правилата за каталогизация, Литература… Наука… Библиография: Сб., посветен на 70-год. Юбил. на доц. д-р Татяна Янакиева. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, редактор/и:Милена Миланова, издателство:Унив. изд. Св. Климент Охридски,, 2014, стр.:51-68, ISBN:ISBN 978-954-07-3779-9, Ref 2014
14 Миланова, Милена, Уводни думи, Литература… Наука… Библиография: Сб., посветен на 70-год. Юбил. на доц. д-р Татяна Янакиева. , редактор/и:Милена Миланова, издателство:Унив. изд. Св. Климент Охридски, ISBN 978-954-07-3779-9, 2014, стр.:7-8, Ref 2014
15 Milanova, Milena, Compatibility in Exchange of Bibliographic Information. International and National Aspects., A Collection of Works by Teaching Staff Members in The Department of Library Science, Scientific Information and Cultural Policy, издателство:Sofia, “St. Kliment Ohridski” Univ. Press, ISBN 978-954-07-3560-3, 2013, стр.:117-141 2013
16 Dimchev, Aleksander, Lozanova-Belcheva, Elitsa, Milanova, Milena, Shall the Open Access phenomenon change scientific communications? , Cultures in Dialogue. Internat. Scient. Conf. Serbia. 2012 (под печат) , 2013, стр.:171-193 2013
17 Ангелова, Красимира, Миланова, Милена, Международни студентски летни семинари (ISSS) 1999-2013 г. Пристрастен поглед на две участнички. , Юбилеен сборник на катедра «Библиотекознание, научна информация и културна политика. , издателство:София, Унив. изд. «Св. Климент Охридски», ISBN 978-954-07-3524-5, 2013, стр.:151-171 2013
18 Milanova, Milena, Dimchev, Aleksander, Electronic Resources (Digitalized and Digital born) and Challenges in the Curriculum of LIS Education at the Sofia University “St. Climent Ohridski”, Digitalisation of Cultural and Scientific Heritage, University Repositories and Distance Learning. Internat. Scient. Conf. Serbia. 2011. Vol. 4. Distance Learning and Interactive Teaching. , издателство:Belgrade, ISBN 978-86-6253-105-7 (мнт)] isbn 978-86-6153-109-5 (кн. 4), 2012, стр.:273-284 2012
19 Milanova, Milena, Dimchev, Aleksander, E-publishing as a new approach for developing of information sector into the field of publishing, libraries stocks and preservation of culture heritage. In case of Bulgarian Libraries., Book and Language in the Development of the Contemporary Society. Internat. Scient. Conf., 2010. , издателство:Belgrade, ISBN 978-86-6153-061-6, 2011, стр.:83-89 2011
20 Milanova, Milena, E-publishing in Bulgaria. The Role of Libraries as an Active Partner in the Scholarly Communications. , INFORUM 2010. 16th Annual Conference on Professional Information Resources, May 25-27, 2010, ISSN 1801-2221, издателство:Prague, 2010 2010
21 Миланова, Милена, Отражение на изискванията за функционалност на библиографските записи в българската каталожна практика , Globalization and the Management of Information Resources: International Conference. Sofia, 2008, издателство:Sofia, ISBN 978-0-934068-17-8, 2010, стр.:492-497, doi:http://hdl.handle.net/10506/455 2010
22 Milanova, Milena, Electronic Cataloguing in the Bulgarian Digital Library Environment., Electronic Library. Intern. Scien. Conf. Belgrade. 2008, издателство:Belgrade : Univ. of Belgrade, ISBN 978-86-86419-70-5, 2009, стр.:455-465 2009
23 Миланова, Милена, Нови правила за каталогизация в дигитална среда., СБИР. Нац. науч. конф., ХVІІІ. В. Търново. 2008., издателство:София : ББИА, ISBN 978-954-9837-17-9, 2009, стр.:92-99 2009
24 Миланова, Милена, Функционалност на националните библиографски записи. , Пътят към книгата и информацията. Юбил. сборник, посветен на 65-год. на Татяна Янакиева., издателство:София: НБКМ, ISBN 978-954-523-112-4, 2009, стр.:262-274 2009
25 Миланова, Милена, Книгоиздаването за деца в България през последните десет години. Библиометричен анализ, Съвременната детска литература и нейните читатели – тенденции, пробреми, перспективи : Сб. докл. от кръгла маса, Сливен, 10 май 2005 г. , издателство:Сливен : [ИК Жажда], ISBN 954-795-097-5, 2005, стр.:5-13 2005
Студия в поредица
Аврамова, Мария, Миланова, Милена, Специалност "Библиотечно-информационни науки". Научни трудове на преподавателите (2008-2018). Библиографски указател, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", том:Библиотечно-информационни науки, брой:10, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:111-212, ISSN (print):1313-4256, doi:http://hdl.handle.net/10506/2560 2018
Студия в сборник (на конференция и др.)
Миланова, Милена, Отворен достъп, отворена наука, отворено образование: защо "отворено ..."?, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАМЕТТА (БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ, АРХИВИ), редактор/и:състав. Петър Миладинов ; науч. ред. Цветанка Панчева, издателство:София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:17-41, ISSN (print):2683-0515. "Книга – Информация – Общество" ; том 3 , Ref 2021
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Милена Миланова, КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА“ СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ 2023
2 Пленарен доклад, Милена Миланова, ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ЧРЕЗ ПРИЛОЖНИ СОФТУЕРИ С ОТВОРЕН КОД 2023
3 Пленарен доклад, Милена Миланова, ИФЛА. Стандарти – принципи на каталогизацията, ISBD 2023
4 Секционен доклад, Милена Миланова, Отворени библиографски данни 2022
5 Пленарен доклад, Милена Миланова, HISTORY IN PICTURES FROM BULGARIA 2021
6 Секционен доклад, Милена Миланова, Отворен достъп, отворена наука, отворено образование 2020
7 Секционен доклад, Милена Миланова, Мария Аврамова, Надя Карачоджукова, Подходи за изграждане на обединени информационни ресурси с библиографски данни за обектите на книжовно-документалното наследство 2019
8 Секционен доклад, Милена Миланова, FRBRизация на електронните каталози в българските библиотеки 2019
9 Секционен доклад, Милена Миланова, Прилагане на съвременните правила за библиографско описание при каталогизирането на "по-стари монографични ресурси" / Съавт. Надя Карачоджукова 2018
10 Секционен доклад, Милена Миланова, Библиотекар 3.0: съвременни аспекти в образованието на информационни специалисти 2018
11 Секционен доклад, Миланова, Милена, Правила за каталогизация: национални или международни? 2016
12 Секционен доклад, Милена Миланова, Стандартизация в каталогизацията 2016
13 Секционен доклад, Миланова, Милена, Облачните технологии и библиотеките 2015
14 Секционен доклад, Milanova, Milena, Cloud and libraries 2014
15 Секционен доклад, Milanova, Milena, Bibliographic Control 2013
16 Секционен доклад, Миланова, Милена, Съвременната обществена библиотека в културното и информационно пространство на общността 2012
17 Секционен доклад, Milanova, Milena, Е-publishing and its history and latest development 2012
18 Секционен доклад, Milanova, Milena, Electronic Resources (Digitalized and Digital born) and Challenges in the Curriculum of LIS Education at the Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2011
19 Секционен доклад, Milanova, Milena, „Bulgarian newspaper market” ; „Newspapers in the Curriculum. Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2011
20 Секционен доклад, Миланова, Милена, Споделяне на библиографска информация. COBISS и СофтЛиб 2010
21 Секционен доклад, Миланова, Милена, Създаване на добри дигитални колекции – проблеми и предизвикателства 2010
22 Секционен доклад, Миланова, Милена, Ролята на библиотеките в научната комуникация 2010
23 Секционен доклад, Milanova, Milena, E-publishing in Bulgaria. The Role of Libraries as an Active Partner in the Scholarly Communications 2010
24 Секционен доклад, Milanova, Milena, „Sofia University “St. Kliment Ohridski” ; „E-Publishing in the Curriculum. Sofia University “St. Kliment Ohridski” ; „E-publishing in Bulgaria. A librarian view” 2010
25 Секционен доклад, Миланова, Милена, Обмен на библиографска информация. Машинночетим формат COMARC 2010
26 Секционен доклад, Milanova, Milena, E-publishing as a new approach for developing of information sector into the field of publishing, libraries stocks and preservation of culture heritage. In case of Bulgarian Libraries 2010
27 Секционен доклад, Milanova, Milena, Presentation of Public information education within the curriculum of Sofia University 2009
28 Секционен доклад, Миланова, Милена, Нови правила за каталогизация в дигитална среда 2008
29 Секционен доклад, Миланова, Милена, Отражение на изискванията за функционалност на библиографските записи в българската каталожна практика 2008
30 Секционен доклад, Milanova, Milena, Electronic Cataloguing in Bulgarian Digital Library Environment 2008
31 Секционен доклад, Milanova, Milena, Die bulgarische Katalogisierung: Aktueller Stand und zukuenftige Entwicklung 2007
32 Секционен доклад, Миланова, Милена, Немската библиотека – водач в информационната джунгла 2007
33 Секционен доклад, Milanova, Milena, Tchipeva, Tatiana, Promotion of reading in Bulgaria. Presentation 2004
Участие в редколегия
1 Милена Миланова, ББИА онлайн, Участие в редколегия 2014
2 Милена Миланова, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки. Т. 6. - , Участие в редколегия 2014