Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Елица Стоянова
Дисертация д-р
Елица Йорданова Стоянова, Джудо - условия за развитие на емоционалната интелигентност на студентите, 2017
Книга
Анжелина Янева, Арнолд Баца, Елица Стоянова, Валерия Луканова, Маргрет Гурмундсдотир, Боряна Туманова, Мартин Добиаш, Расмус Лийра, Ееро Еленурм, Торвалд Финбьорнссон, Ръководство за двигателна активност чрез иновативни технологии, ISBN:978-954-07-4628-9, УИ "Св. Кл. Охридски", София, International 2019
Научен проект
1 Елица Стоянова, Изследване нивата на агресия и депресия на студенти, занимаващи се със спорт в Университета, Член, , Номер на договора:80-10-45/13.04.2020 2020
2 Елица Стоянова, МНК Свървеменни тенденции на физическото възпитание и спорта, Член, 2020
3 Елица Стоянова, Изследване нивата на агресия и депресия на студенти, занимаващи се със спортовете: джудо, баскетбол, фитнес и тенис, Член, , Номер на договора:80-10-63/10.04.2019 2019
4 Елица Стоянова, МНК Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, Член, 2019
5 Елица Стоянова, МНК "Свървеменни тенденции на физическото възпитание и спорта", Член, , Номер на договора:8010-75/19.04.2018 2018
6 Елица Стоянова, Te(a)chin Sport, Член, , Номер на договора:2016-3736/001-001 2017
7 Елица Стоянова, Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", Член, , Номер на договора:244 2017
8 Елица Стоянова, Спортът в университета - предизвикателство за студентите, Член, , Номер на договора:245 2017
9 Елица Стоянова, Изследване на физическото развитие и дееспособност на студентите практикуващи различни спортни дисциплини в Софийския университет, Член, 2016
10 Елица Стоянова, Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", Член, 2016
11 Елица Стоянова, Изследване на физическото развитие и дееспособност на студенти практикуващи различни спортни дисциплини в Софийския университет, Член, , Номер на договора:190 2015
12 Елица Стоянова, Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", Член, 2015
Редактор на сборник
1 Елица Стоянова, Сб. Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта - Департамент по спорт, СУ "Св. Кл. Охридски", Редактор на сборник 2020
2 проф. Анжелина Янева, д-р, сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" - Департамент по спорт, СУ "Св. Кл. Охридски" - коректор, Редактор на сборник 2018
3 проф. Анжелина Янева, Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Редактор на сборник 2017
4 проф. дфн Лъчезар Андреев, Философската култура /човекът в скептично-критична и прагматична позиция, изд. Орфей, Г. Оряховица, 2012; , Редактор на сборник 2012
5 проф. дфн Лъчезар Андреев, Философската култура /човекът в скептично-критична и прагматична позиция, изд. ЕКС-ПРЕС – Габрово, 2010; , Редактор на сборник 2010
6 проф. дфн Лъчезар Андреев, Софистиката в контекста на философската антропология, изд. Парадигма – София, 2005;, Редактор на сборник 2005
Статия в научно списание
1 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Валерия Луканова, Бояна Митрева, Евгени Йорданов, Таня Гавраилова, Изследване на нивата на агресия на студенти, занимаващи се с джудо, баскетбол, фитнес и тенис , Trakia Journal of Sciences, vol:18, 2020, pages:771-776, ISSN (online):1313-3551, Ref, Web of Science 2020
2 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Мариана Алберт, Бояна Митрева, Валерия Луканова, Таня Гавраилова, Статистическа извадка от проведено изследване по научен проект за проявите на агресивност и депресия със студенти, Професионално образование "Аз Буки", vol:22, issue:5, 2020, pages:501-510, ISSN (print):1314-555X, ISSN (online):1314-8567, Ref, PhD 2020
3 Елица Стоянова, Ивайло Прокопов, Взаимовръзката на спорта и правото, списание Професионално образование, брой 3, брой:3, 2018 2018
4 Елица Стоянова, Преоценка на ценностите в условията на социокултурен преход, Диоген, Философия и праксиология, vol:УИ ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 2006, Ref, Web of Science 2006
5 Иван Тонов, Е. Стоянова, ХХІХ МОМ – една дългоочаквана олимпиада, Математика, брой:9, 1988, стр.:10-17, ISSN (print):0204-6881 1988
6 Иван Тонов, Е. Стоянова, ХХVІІ МОМ – крачка напред или крачка назад, Математика, брой:8, 1986, стр.:17-20, ISSN (print):0204-6881 1986
Статия в поредица
1 Филип Шабански, Елица Стоянова, Възпитанието в духа на олимпийските ценности - дефиниция и основни подходи, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, vol:88, 2019, Ref 2019
2 Стоянова, Е., Спортът джудо и реалната възможност за ограничаване и преодоляване на агресията и насилието, за повишаване на физическата и психическа дееспособност, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", 2015, Ref 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Боряна Туманова, Елица Стоянова, Изследване на емоционалната нестабилност на лица, занимаващи се със спортни игри и плуване, Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"., издателство:УИ"Св.Кл. Охридски", 2020, ISBN:ISBN 1314-2275, Ref 2020
2 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Евгени Йорданов, Изследване нивата на агресивна раздразнителност на студенти, занимаващи се със спортовете: джудо, баскетбол, фитнес и тенис, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, editor/s:проф. Ем. Рангелова, Publisher:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2020, pages:263-269, ISBN:978-954-490-676-4, Ref 2020
3 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Изследване нивата на агресивната реакция „обида” на студенти, занимаващи се със спортовете: джудо, баскетбол, фитнес и тенис, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, editor/s:проф. Анжелина Янева, Publisher:УИП "Св. Кл. Охридски", 2020, pages:9-16, ISSN (print):1314-2275, Ref 2020
4 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Евгени Йорданов, Валерия Луканова, Валерия Луканова, Изследване нивата на косвена агресия на студентите, занимаващи се с джудо, фитнес, баскетбол и тенис в СУ „Св. Климент Охридски“, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, редактор/и:проф. Ем. Рангелова, издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2020, стр.:249-255, ISBN:978-954-490-676-4, Ref, PhD 2020
5 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Изследване нивата на негативизъм на студенти, занимаващи се със спортовете: джудо, баскетбол, фитнес и тенис, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, editor/s:проф. Ем. Рангелова, Publisher:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2020, pages:256-262, ISBN:978-954-490-676-4, Ref 2020
6 Мариана Алберт, Анжелина Янева, Елица Стоянова, Проучване на проявите на агресия сред студентите на МК “Й. Филаретова“ и СУ „Св. Климент Охридски“, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, editor/s:проф. Анжелина Янева, Publisher:УИП "Св. Кл. Охридски", 2020, pages:85-94, ISSN (print):1314-2275, Ref 2020
7 Елица Стоянова, Връзката между спорт и държавност, Европейски стандарти в спортното образование, editor/s:Велико Търново, Publisher:Ай Анд Би, 2019, Ref 2019
8 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Етап от изследването на агресията и депресията на студенти от Софийския университет, спортуващи джудо, баскетбол, фитнес и тенис, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:проф. Анжелина Янева, издателство:УИП "Св. Кл. Охридски", 2019, стр.:14-17, ISSN (print):1314-2275, Ref 2019
9 Елица Стоянова, Изследване тревожността на преподавателите и служителите от Департамента по спорт към СУ "Св. Климент Охридски", Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, Ref 2019
10 Елица Стоянова, Евгени Йорданов, Човекът между моралната норма и свободната инициатива (Homo Ludens-Homo Politicus), Европейски стандарти в спортното образование, Publisher:Ай Анд Би, Велико Търново, 2019, Ref 2019
11 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Бояна Митрева, Таня Гавраилова, Изследване на мнението на студентите от Софийския университет за мотивите им за участие в спортни дейности по време на обучението им в университета, Европейски стандарти в спортното образование, Publisher:Ай анд Би, Велико Търново, 2018, ISBN:978-954-9689-79-2, Ref 2018
12 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Валерия Луканова, Проучване мнението на джудисти за теоретичните им познания в терминологията на джудо, Европейски стандарти в спортното образование, 2018, ISBN:978-954-9689-79-2, Ref, PhD 2018
13 Елица Стоянова, Спорът като спорт, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, Х МНК, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", София, 2018, Ref, Web of Science 2018
14 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Традиции във взаимодействието между преподавателите по спорт и студентите в Софийския университет, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, редактор/и:Е. Рангелова, издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2018, ISBN:978-954-490-404-3, Ref 2018
15 Елица Стоянова, Социалнопсихологически и нравствени аспекти на спорта джудо, АПСС, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование, Publisher:Екс-Прес, Габрово, 2017, Ref, Web of Science 2017
16 Елица Стоянова, Спортната комуникация в контекста на публичния дискурс (Спорт, публично говорене, публичен образ), Образование, наука, иновации на Академия за иновации и развитие, Publisher:София, 2017, Ref 2017
17 Елица Стоянова, Ценностни параметри на спортната дейност, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, IX МНК, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", София, 2017, Ref, Web of Science 2017
18 Анжелина Янева, Валерия Луканова, Елица Стоянова, Станислава Стоименова, Георги Йосифов, Оценка на преподавателя през погледа на студентите, спортуващи джудо, карате и самоотбрана в Софийския университет, "Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета", редактор/и:проф. Емилия Рангелова и др., издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2016, стр.:527-533, ISBN:978-954-490-510-1, Ref 2016
19 Елица Стоянова, Анжелина Янева, Преживяването на победа–загуба в спортното състезание, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, editor/s:А. Янева и кол., Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, pages:181-186, ISSN (print):1314-2275, Ref 2016
20 Елица Стоянова, Спортът като комуникативен феномен, АПСС, Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в Университета, Publisher:Екс-Прес, Габрово, 2016, Ref, Web of Science 2016
Студия в научно списание
1 Елица Стоянова, Кратък историко-философски преглед на източната културна традиция и нейната проекция в бойните и спортни изкуства, Диоген, Философски факултет, vol:УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2017, Ref 2017
2 Елица Стоянова, Еристиката и общите социално-етически ценности на човечеството, Диоген, Философският дискурс, vol:УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2013, Ref 2013
3 Лъчезар Андреев, Елица Стоянова, Философска и културна антропология (Философско антропологическият интерес към комуникативната и полемична култура), Диоген, Философска антропология - избрани гледни точки, vol:УИ ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 2011, Ref, Web of Science 2011
Участие в редколегия
1 проф. Анжелина Янева, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, т. 88, Участие в редколегия 2019
2 проф. Анжелина Янева, Сб. Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Участие в редколегия 2019
3 проф. Анжелина Янева, Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Участие в редколегия 2016
4 проф. Анжелина Янева, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, 87, Участие в редколегия 2015
5 проф. Анжелина Янева, Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Участие в редколегия 2015
6 Росен Рачев, Николай Бердяев и руската историософия, изд. «Ивис», Велико Търново, 2014 , Участие в редколегия 2014
Учебно помагало
В. Балиганд, Ю.Нинова, Е. Стоянова, Т. Витанов, Д. раковска, С. Димитрова, Ръководство за кръжочна работа по математика в IV клас, НЦУТНТ, София, Рецензирано 1988