Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Любка Генова
Дипломна работа
Любка Ташева Генова, Методи за откриване на закономерности от данни в областта на киберсигурността, СУ "Климент Охридски", Ръководител:Проф. д-р. Мария Нишева 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
Любка Генова, Extraction of People, Places and Organizations potentially connected to crime events, Information Systems & Grid Technologies: Proceedings of the Tenth Jubilee International Conference ISGT 2016 (Sofia, Bulgaria, 30 September – 01 October, 2016), ISSN 1314-4855, editor/s: V. Dimitrov, V. Georgiev (Eds.), Publisher:Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2017 2017