Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Тиха Георгиева-Богданова
Дипломна работа
Тиха Бончева Георгиева, Прага и Бърно като художествено пространство в романите на Даниела Ходрова, Михал Айваз и Иржи Кратохвил, , Ръководител:доц. д-р Ани Бурова 2012
Дисертация д-р
Тиха Бончева Георгиева-Богданова, Прага като литературен топос , , Ръководител:проф. дфн Панайот Карагьозов 2022
Научен проект
1 Тиха Георгиева-Богданова, Славянска филология:създаване на алумни клуб и изследване професионалната реализация в периода 2017-2022г., Член, СУ, Номер на договора:изведен под номер 80-10-207 / 22.5.2023 г. 2023
2 Тиха Георгиева-Богданова, Четиринадесети международни славистични четения „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“, Член, СУ, Номер на договора:80-10-137 2018
3 Тиха Георгиева, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, Член, СУ, Номер на договора:148 2016
4 Тиха Георгиева, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, Член, СУ, Номер на договора:205 2015
5 Тиха Георгиева-Богданова, Обучение във високотехнологичен център със задача "Изучаване образа на Прага в чешката литературна история", Ръководител, МОН, Номер на договора:Д04-148/28.03.2014 2014
6 Тиха Георгиева, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, Член, СУ 2014
Статия в научно списание
1 Тиха Бончева, КОМПАРАТИВИСТИКАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО, Филологически форум/Philological Forum, брой:2(8), 2018, стр.:245-248, Ref 2018
2 Тиха Бончева, Естетизиране и документалност на града. Прага в края на XIX и началото на XX в., HOMO BOHEMICUS, брой:2-3, 2017, стр.:91-96 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Тиха Бончева, Образът на града в чешката литература (Прага - литературно пространство в центъра на чешката история на литературата), Национални студентки бохемистични четения - 2014, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2016, стр.:97-103 2016
2 Тиха Бончева, Градските пространства и техните проявления в чешката литература, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, 2014 2014
3 Тиха Георгиева, Прага и Бърно като художествено пространство в романите на Даниела Ходрова, Михал Айваз и Иржи Кратохвил, Национални студентски бохемистични четения 2012, издателство:Парадигма, 2012, стр.:33-41 2012
Съставителска дейност
1 Борис Минков, Анжекина Пенчева, Радея Гешева, Владимир Пенчев, Тиха Бончева, Стефани Ангелова, Виктория Войнова, Мартин Христов, Вътьо Раковски, "Прага: град на тайни" в: сп. Homo Bohemicus (бр. 3-4/2021), ISSN (print):, Парадигма, София 2021
2 Цветанка Аврамова, Диана К. Иванова, Росица Стефчева, Диляна Денчева, Лилия Желева, Емилия Македонска, Владимир Колев, Тиха Бончева, Биляна Васич, Кристиян Янев и др., Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения. София: 26.– 28.04.2018 г. Том I. Езикознание. , ISBN:978-954-07-4883-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
3 Елена Дараданова, Владимир Колев, Цветанка Аврамова, Тиха Бончева, Кристиян Янев, Росица Стефчева, Лидия Желева, Диляна Денчева, Дияна Иванова, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури.Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения. II том: Литературознание, Културология, Антропология, Фолклористика., ISBN:978-954-07-4893-1; 978-954-07-4894-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2019
4 Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мултикултурализъм и многоезичие : сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения - София, 21-23 април 2016 г. Т. 1, Лингвистика, ISBN:978-619-00-0646-6, Фабер, Велико Търново, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
5 Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, Мултикултурализъм и многоезичие : сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения - София, 21-23 април 2016 г. Т. 2, Антропология. Литературознание, ISBN:978-619-00-0651-0, Фабер, Велико Търново, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
6 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 9-10 май 2014. Т. І. Езикознание., ISBN:978-954-07-4045-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
7 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014. Т. II. Литературознание и фолклористика., ISBN:978-954-07-4046-1, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Тиха Георгиева-Богданова, Ползи и перспективи от алумни общност в славистиката 2023
2 Секционен доклад, Тиха Георгиева-Богданова, Между историята и мистификацията (паметниците от времето на тоталитаризма в Прага и техните литературни проявления) 2023
3 Секционен доклад, Тиха Георгиева-Богданова, Сблъсъкът център – периферия в чешката литература от 90-те години на ХХ в. 2022
4 Секционен доклад, Тиха Георгиева-Богданова, Концепции на художественото пространство в литературата 2018
5 Секционен доклад, Тиха Георгиева-Богданова, Крепостта като доминат в чешката литература 2017
6 Секционен доклад, Тиха Бончева, Мултикултурни пространства в Пражките кафенета и кръчми 2016
7 Секционен доклад, Тиха Бончева, Естетизиране и документалност на града. Прага в края на XIXв. и началото на XXв. 2016
8 Секционен доклад, Тиха Бончева, Градските пространства и техните проявления в чешката литература 2014
9 Секционен доклад, Тиха Бончева, Образът на града в чешката литература (Прага - литературно пространство в центъра на чешката история на литературата) 2014
10 Секционен доклад, Тиха Бончева, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни 2013
11 Секционен доклад, Тиха Георгиева, Прага и Бърно като художествено пространство в романите на Даниела Ходрова, Михал Айваз и Иржи Кратохвил 2012