Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Тони Конджов
Дисертация д-р
Тони Конджов, Развитие на конкурентоспособността и конкуренцията в България през периода 1999-2010, СУ "Св, Климент Охридски", Стопански факултет, Ръководител:Самостоятелна подготовка 2012
Статия в научно списание
Конджов, Т., Санкциониране на картелните споразумения: Сравнителен икономически анализ между България и Великобритания", Годишник на СУ”Св. Климент Охридски” (приета за печат, том:12, 2012 2012
Статия в поредица
1 Тони Конджов, Аргументи за (или против) държавното подпомагане на културата и изкуството, Към индустрия 4.0 технология или идеология, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, том:приета за печат, брой:Том 18, 2019, Ref 2019
2 Тони Конджов, Икономически анализ на пазара на картини (маслена живопис), Годишник на СУ "Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, том:приета за печат, брой:17, 2017, Ref 2017
3 Тони Конджов, Еволюция на икономическите възгледи за изкуството, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, том:приета за печат, брой:16, 2016, Ref 2016
4 Тони Конджов, Механизмът за разрешаване на фирмените концентрации в Европейската комисия: Плюсове и минуси за малките страни членки, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, 2016, стр.:177-184, Ref 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
Тони Конджов, За измерването на регионалния икономически ефект от културните фестивали, Сборник с доклади от научна конференция организирана от Научно изследователски институт при Икономически университет – Варна 17 ноември 2017, издателство:Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет, Варна, 2018, стр.:461-467, Ref 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Тони Конджов, За измерването на регионалния икономически ефект от културните фестивали 2017
2 Секционен доклад, Тони Конджов, Аргументи за (или против) държавното подпомагане на културата и изкуството 2017
Учебник
1 тодор попов, тони конджов, руска русинова, стоимен лисев, любен тошков, димитър тодоров, арменухи пирян-хачикян, владимир пеовски, макроикономика, горекспрес, софия, Ref, Рецензирано 2004
2 атанас узунов, арменухи пирян-хачикян, стоимен лисев, тодор попов, любен тошков, тони конджов, руска русинова, владимир пеовски, микроикономика, горекспрес, софия, Ref, Рецензирано 2003
3 атанас узунов, арменухи пирян-хачикян, тодор попов, стоимен лисев, тони конджов, владимир пеовски, микроикономика, парадигма, софия, Ref, Рецензирано 2001
Учебник/Учебно помагало
Тони Конджов, Роска Русинова, Учебник по микроикономика за дистанционно обучение, Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Министерство на образованието, младежта и науката BG051PО001-4.3.04 ”Развитие на електронни форми за дистанционно обучение” 2013