Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Нонка Юрукова
Статия в научно списание
1 Ц. Великова, И. Алтънкова, А. Михова, В. Терзиева, В. Георгиева, М. Перухова, А. Куков, Н. Юрукова, Ц. Механджийска - Маринова, Г. Мизгова, Г. Железова, Л. Иванова, IgG-медиирана имунна реактивност при пациенти със синдром на раздразненото черво- пилотно проучване, Годишник на БАКИ 2018, том:12, 2019, стр.:17-31, ISSN (print):1313-47-52, Ref 2019
2 Юрукова, Н., Донова, Т., Разпространение на неалкохолната стеатозна болест сред рисковото население, GPNews, брой:9, 2019 2019
3 Юрукова, Н., Донова, Т., Сърдечно-съдови нарушения при пациенти с чернодробна цироза - клинични последствия, Сърдечно-съдови заболявания, брой:3, 2019 2019
4 Юрукова, Н., Донова, Т., Сърдечно-съдови нарушения при пациенти с чернодробна цироза - патофизиологични механизми, Сърдечно-съдови заболявания, брой:2, 2019 2019
5 Стамболийски Г, Юрукова Н, Кальонски Р, Мутафов Г, Пъшев В, Спасов Л, Клиничен случай на осъществена по спешност успешна интервенционална реваскуларизация на високостепенна стеноза на анастомозата на чернодробна артерия 2 месеца след ортотопна чернодробна трансплантация при пациент с хроничен автоимунен хепатит., Българска кардиология, том:23, брой:3, 2017, стр.:75-0 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
Нонка Юрукова, Милена Перухова, Красимира Проданова, Outcome of Liver Transplantation in Adult Population in Bulgaria, AIP Conference Proceedings 2333, 150003 (2021), 2021, doi:https://doi.org/10.1063/5.0041714, Ref, Web of Science 2021
Участие в конференция
1 Присъствие, Нонка Юрукова, NAFLD 2019
2 Присъствие, Нонка Юрукова, Digestive and liver disease 2016