Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Нонка Юрукова

ORCID ID:0000-0002-5114-1466
Книга
Нонка Николова Юрукова, Метаболитен синдром, Неалкохолна стеатозна болест и сърдечно-съдови усложнения – диагностика и лечение., ISBN:978-619-92274-0-4 2022
Монография
Нонка Юрукова, Метаболитен синдром, неалкохолна стеатозна болест и сърдечно-съдови усложнения, ISBN:978-619-188-780-4 2021
Статия в научно списание
1 М. Пешевска-Секуловска, Н. Юрукова, М. Секуловски, C-PEPTIDE КАТО ПРОГНОСТИЧЕН МАРКЕР ЗА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ, Medical magazine, брой:112, 2023, стр.:58-61, ISSN (print):1314-9709, Ref, др.(НАЦИД) 2023
2 Alexander Kukov, Milena Peruhova, Atanas Syarov, Iskra Altankova, Nonka Yurukova, Andrei Goncharov, Radoslava Vazharova, Anoaneta Mihova, Tsvetelina Velikova, Yordanka Uzunova, Alterations of gut bacteria Akkermansia muciniphila and Faecalibacterium prausnitzii in late post-transplant period after liver transplantation., Iberoamerican Journal of Medicine, vol:4, issue:1, 2022, pages:45-51, ISSN (online):2695-5075, doi:https://doi.org/10.53986/ibjm.2022.0010, Ref 2022
3 Нонка Николова Юрукова, COVID-19 при реципиенти на чернодробна трансплантация., GP News, брой:10(269), 2022, стр.:45-50, ISSN (print):1311-4727 2022
4 Mihova A. S., Peruhova M. M., Kukov A. D., Sekulovska-Peshevska M., Yurukova N. N., Ivanova I. L., Stancheva A. G., Velikova T. V., Altankova I. P., Decreased Treg/Th17 ratio in Bulgarian patients after liver transplantation: a single-center experience. , CellR4, 2022, doi:10.32113/cellr4_20223_3289, Ref, др.(DOAJ) 2022
5 Nonka N. Yurukova, DYNAMIC CHANGES IN BLOOD PARAMETERS OF LIVER TRANSPLANTATION RECIPIENTS PRE AND POST COVID-19 INFECTION. , IJAM, 2022, Ref, SCOPUS, SJR (0.27 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2022) 2022
6 Ц. Великова, И. Алтънкова, А. Михова, В. Терзиева, В. Георгиева, М. Перухова, А. Куков, Н. Юрукова, Ц. Механджийска - Маринова, Г. Мизгова, Г. Железова, Л. Иванова, IgG-медиирана имунна реактивност при пациенти със синдром на раздразненото черво- пилотно проучване, Годишник на БАКИ 2018, том:12, 2019, стр.:17-31, ISSN (print):1313-47-52, Ref 2019
7 Velislava Terzieva, Antoaneta Mihova, Iskra Altankova, Tsvetelina Velikova, Deyan Donchev, Yordanka Uzunova, Andrey Goncharov, Nonka Jurukova, Viktoriya Georgieva, Emilia Yordanova, The Dynamic Changes in Soluble CD30 and Regulatory T Cells Before and After Solid Organ Transplantations: A Pilot Study., MONOCLONAL ANTIBODIES IN IMMUNODIAGNOSIS AND IMMUNOTHERAPY, issue:38, 2019, doi:10.1089/mab.2019.0010, Ref, SCOPUS, SJR (3.1 - 2021) 2019
8 Юрукова, Н., Донова, Т., Разпространение на неалкохолната стеатозна болест сред рисковото население, GPNews, брой:9, 2019 2019
9 Цв. Великова, В. Георгиева, Ал. Куков, М. Перухова, Н. Юрукова, А. Михова, Ц. Механджийска-Маринова, Г. Мизгова, В. Терзиева, Г. Железова, Синдром на раздразненото черво и хранителна непоносимост, МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД, брой:55(1), 2019, стр.:5-13 2019
10 Юрукова, Н., Донова, Т., Сърдечно-съдови нарушения при пациенти с чернодробна цироза - клинични последствия, Сърдечно-съдови заболявания, брой:3, 2019 2019
11 Юрукова, Н., Донова, Т., Сърдечно-съдови нарушения при пациенти с чернодробна цироза - патофизиологични механизми, Сърдечно-съдови заболявания, брой:2, 2019 2019
12 Стамболийски Г, Юрукова Н, Кальонски Р, Мутафов Г, Пъшев В, Спасов Л, Клиничен случай на осъществена по спешност успешна интервенционална реваскуларизация на високостепенна стеноза на анастомозата на чернодробна артерия 2 месеца след ортотопна чернодробна трансплантация при пациент с хроничен автоимунен хепатит., Българска кардиология, том:23, брой:3, 2017, стр.:75-0 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Nonka Yurukova, Krasimira Prodanova, Predicative factors for severe Covid-19 in liver transplant recipients at a single center in Bulgaria., Conference Paper in AIP Conference Proceedings , 2023 2023
2 Nonka N. Yurukova, Krasimira S. Prodanova, COMPARISON OF BLOOD PARAMETERS IN LIVER TRANSPLANT PATIENTS WITH AND WITHOUT COVID-19 INFECTION. , IJAM, 2022, pages:495-494, ISSN (print):1311-1728, ISSN (online):1314-8060, doi:http://dx.doi.org/10.12732/ijam.v35i3.10, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.27 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2022) 2022
3 Нонка Юрукова, Милена Перухова, Красимира Проданова, Outcome of Liver Transplantation in Adult Population in Bulgaria, AIP Conference Proceedings 2333, 150003 (2021), 2021, doi:https://doi.org/10.1063/5.0041714, Ref, Web of Science 2021
4 Ц. Великова, И. Алтънкова, А. Михова, В. Терзиева, В. Георгиева, М. Перухова, А. Куков, Н. Юрукова, Ц. Механджийска-Маринова, Г. Мизгова, IgG-МЕДИИРАНА ИМУННА РЕАКТИВНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ЧЕРВО – ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ, ГОДИШНИК НА БАКИ, 2018, стр.:17-31 2018
Участие в конференция
1 Присъствие, Нонка Юрукова, NAFLD 2019
2 Присъствие, Нонка Юрукова, Digestive and liver disease 2016