Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Diana Starja

Researcher ID (Web of Science):AAX-3584-2020

ORCID ID:0000-0002-8675-1416
Дисертация д-р
Diana Bozha Starja, Персонализация на обучението по математика в средното училище чрез използване на съвременни информационни технологии, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Николина Николова, доц. д-р Бедериана Шити 2023
Книга
1 Zenepe Shkoza, Diana Starja, Teacher’s Book for the 4th grade (Methodic Book) , ISBN:978-9928-201-81-2, IDEART, Албания, Рецензирано 2018
2 Zenepe Shkoza, Diana Starja, Teacher’s Book for the 9rd grade (Methodic Book) , ISBN:978-9928-201-83-6, IDEART, Албания, Рецензирано 2018
3 Zenepe Shkoza, Diana Starja, Teacher’s Book for the 3rd grade (Methodic Book), ISBN:978-9928-201-55-3, Рецензирано 2017
4 Diana Starja, Zenepe Shkoza, Teacher’s Book for the 8th grade (Methodic Book), ISBN:978-9928-201-56-0, IDEART, Рецензирано 2017
5 Diana Starja, Zenepe Shkoza, Teacher’s Book for the 7th grade (Methodic Book) , ISSN (online):, IDEART, Рецензирано 2016
Научен проект
1 Diana Starja, Интегриране на компетентностно-базирано обучение във висшето образование чрез използване на високите технологии, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-19/19.03.2021 2021
2 Diana Starja, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетентностни модели в обучението, Член, , Номер на договора:80-10-18/18.03.2020г. 2020
3 Diana Starja, Целево използване на организационни форми, заложени в новия учебен план на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии, Член, , Номер на договора:80-10-199 / 28.4.2020 2020
4 Diana Starja, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетенции за прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, , Номер на договора:80-10-75/12.04.2019 2019
5 Diana Starja, Организационни модели за извънкласни дейности в условията на новите учебни програми на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии, Член, , Номер на договора:80-10-210/17.04.2019 2019
Статия в научно списание
1 Shyti, Bederiana, Valera, Dhurata, Starja, Diana, The use of technology in teaching and learning the topic of probability and statistics in school mathematics, Electronic Journal of Mathematics & Technology, vol:17, issue:1, 2023, pages:55-65, ISSN (online):1933-2823, Ref, др.(EBSCO: https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/de) 2023
2 Z. SHKOZA, D. STARJA, Authentication of important algebraic identities with geometric methods, Scientific Bulletin, UE, 2018, ISSN (online):2221-5956, International 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 D. Starja, Personalized Teaching of Mathematics through ICT and the Personal Perception of Teachers of Using ICT in the Learning Process, Proceedings of EDULEARN21 Conference, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:5973-5979, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-31267-2, doi:doi.org/10.21125/edulearn.2021, International 2021
2 D. Starja, The Impact of Learning Games on the Approach of Secondary Grade Students Towards the Subject of Mathematics and the Development of their Computational Thinking, Proceedings of EDULEARN21 Conference, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:5962-5968, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-31267-2, doi:doi.org/10.21125/edulearn.2021, International 2021
3 D. Starja, N. Nikolova, FROM PENCIL AND PAPER TO ICT IN MATHEMATICS TEACHING. AN OVERVIEW OF THE ROLE OF ICT IN MATHEMATICS TEACHING IN ALBANIA, EDULEARN20 Proceedings, 2020, pages:2635-2644, ISBN:978-84-09-17979-4, PhD 2020
4 Diana Starja, Nikolina Nikolova, Bederiana Shyti, Personalized learning in math, through problem-solving, and the use of ICT, Education and New Developments 2020, editor/s:Mafalda Carmo, World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, Publisher:inScience Press, 2020, pages:304-308, ISSN (print): 2184-044X, ISSN (online): 2184-1489, ISBN: 978-989-54815-2-1, International, PhD 2020
5 D. Starja, B. Shity, N. Nikolova, THE ROLE OF ICT IN IMPROVING PROBLEM-SOLVING IN TEACHING MATHEMATICS, EDULEARN20 Proceedings, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:2651-2659, ISBN: 978-84-09-17979-4, PhD 2020
6 Starja, D., Nikolova, N., Shyti, B., GIFTED AND TALENTED IN MATHEMATICS DO NOT ONLY NEED HARD WORK, BUT SMART WORK AS WELL, EDULEARN19: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:4502-4502, ISSN (print):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.1127, Ref, International, PhD 2019
7 D. Starja, N. Nikolova, IMPORTANCE OF LOGICAL-MATHEMATICAL ALGORITHMS IN SCHOOL MATHEMATICS, EDULEARN19 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:4482-4489, ISSN (print):2340-1117, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.1124, Ref, PhD 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Diana Starja, Personalization of secondary school mathematics education through the use of modern information technologies 2022
2 Секционен доклад, Diana Starja, THE IMPACT OF LEARNING GAMES ON THE APPROACH OF SECONDARY GRADE STUDENTS TOWARDS THE SUBJECT OF MATHEMATICS AND THE DEVELOPMENT OF THEIR COMPUTATIONAL THINKING 2021
3 Секционен доклад, Diana Starja, The Diversity of ICTs for Personalized Learning in mathematics, in the Face of the Lack of Technological Tools in Schools, a Gap that can be Overcome with Creativity and Professionalism 2021
4 Секционен доклад, Diana Starja, PERSONALIZED TEACHING OF MATHEMATICS THROUGH ICT AND THE PERSONAL PERCEPTION OF TEACHERS OF USING ICT IN THE LEARNING PROCESS 2021
5 Секционен доклад, Diana Starja, Personalized learning in math through problem-solving and the use of ICT 2020
6 Секционен доклад, Diana Starja, Computational and critical thinking in math and the importance of using ICT in its developmen 2019
7 Секционен доклад, Diana Starja, Gifted and talented in mathematics do not only need hard work, but smart work as well 2019
Учебно помагало
1 Zenepe Shkoza, Diana Starja, Fletore Pune Matematika 5+, ISBN:978-9928-272-34-8, IDEART, Албания, Рецензирано, International 2019
2 Zenepe Shkoza, Diana Starja, Mathematics 4+ Exercises, puzzles and tests (differentiated work), ISBN:978-9928-272-12-6, IDEART, Албания, Рецензирано 2018
3 Diana Starja, Mathematics 9+ Exercises, puzzles and tests (differentiated work) , ISBN:978-9928-272-20-1, IDEART, Албания, Рецензирано 2018
4 Diana Starja, Zenepe Shkoza, Mathematics 3+ Exercises, puzzles and tests (differentiated work), ISBN:978-9928-201-70-6, IDEART, Албания, Рецензирано, International 2017
5 Diana Starja, Zenepe Shkoza, Mathematics 8+ Exercises, puzzles and tests (differentiated work) , ISBN:978-9928-201-52-2, IDEART, Албания, Рецензирано, International 2017
6 Diana Starja, Zenepe Shkoza, Mathematics 2+ Exercises, puzzles and tests (differentiated work), ISBN:978-9928-201-41-6, IDEART, Албания, Рецензирано, International 2016
7 Diana Starja, Zenepe Shkoza, Mathematics 6+ Exercises, puzzles and tests (differentiated work), ISBN:978-9928-201-32-4, IDEART, Албания, Рецензирано, International 2016
8 Diana Starja, Zenepe Shkoza, Mathematics 7+ Exercises, puzzles and tests (differentiated work) , ISBN:978-9928-201-72-0, IDEART, Албания, Рецензирано, International 2016
9 Diana Starja, Zenepe Shkoza, Mathematics 1+ Exercises, puzzles and tests (differentiated work) , ISBN:978-9928-201-14-0, IDEART, Албания, Рецензирано, International 2015