Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Нора Динова
Дипломна работа
Нора Динова, Сравнителна оценка на процесите на денитрификация и нитрификация в ПС „Кубратово“ и ПС „Садината“, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:гл. ас. д-р Ирина Шнайдер 2015
Дисертация д-р
Нора Динова, Стратегии за функционален контрол на метаногенезата в ключови технологии за производство на биогаз, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дбн Яна Топалова, доц. д-р Ирина Шнайдер 2019
Научен проект
1 Нора Динова, Изследване на SARS-CoV-2 в отпадъчните води на град София, Член, Софийска вода АД 2021
2 Нора Динова, Приложение на големи данни (big data) за подобряване оценката на рискови събития в самопречиствателни и водопречиствателни процеси, Член, МОН, Номер на договора:РД22-1036/2021 2021
3 Нора Динова, Изследване на микробиома при производството на биогаз от органична фракция на твърди битови отпадъци, Член, ФНИ, Номер на договора:№ КП-06-ПКитай/45 2020
4 Нора Динова, Моделиране на процесите на пречистване на ифилтрат и целево обучение на ангажираните групи от хора. Изследване влиянието на токсичните съединения в инфилтрата от депо върху биологичното водопречистване на ПСОВ „Садината“, Член, ОП Столично предприятие за третиране на отпадъци, Номер на договора:3354 2020
5 Нора Динова, Да затворим кръга – от Живата вода до ефективната кръгова икономика за устойчива околна среда, Член, Софийска вода АД, Номер на договора:3338 2019
6 Нора Динова, Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, Член, МОН, Номер на договора:РМС № 577/17.08.2018 ,Споразумение № Д01-279/03.12.2021 г 2019
7 Нора Динова, Приложение на флуоресцентен in situ хибридизационен анализ във функционалния контрол на технологиите за производство на биогаз, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:№ 80-10-17/17.04.2018 2018
8 Нора Динова, Създаване на активни биокомпоненти и нанотранспортни фактори за решаване на критични проблеми на кожата, Член, Европейски съюз, Номер на договора:ВС16RFОР002-1.002-0404 2018
9 Нора Динова, Център по компетентност «Чисти технологии за устойчива околна среда – води, енергия, отпадъци за кръгова икономика», Член, Европейски съюз, Номер на договора:BG05M2OP001-1.002-0019 2018
10 Нора Динова, Функционален контрол на метаногенезата в технологии за производство на биогаз, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:№ 8010-1/12.04.2017 2017
11 Нора Динова, Жива вода – река, язовир, биоразнообразие, живот, Член, Софийска вода АД, Номер на договора:3190/2016 2016
12 Нора Динова, Създаване на зона за компостиране в Биологически факултет с технология за обработка на растителни отпадъци, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:№ 72/12.04.2016 2016
Научно ръководство
1 Нора Динова, Локализация на източниците на утайки от псов – оползотворяване и потенциал на нейното включване в кръговата икономика , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Яница Малинова Русева 2021
2 Нора Динова, Динамика в количеството на денитрифициращите микроорганизми Alcaligenes spp. и Azoarcus-Thauera, изследвани чрез FISH, в моделна биотехнология за пречистване на инфилтрат от депото за твърди отпадъци на гр. София , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мери-Мелинда Иванова Михайлова 2020
3 Нора Динова, Потенциал за приложение и маркетингово проучване на хибридни продукти Ел Хибридо, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Никол Николаева Николова 2020
Статия в научно списание
1 Mihaela Kirilova, Ivaylo Yotinov, Yovana Todorova, Nora Dinova, Stilyana Lincheva, Irina Schneider, Yana Topalova, Microbiome Structure of Activated Sludge after Adaptation to Landfill Leachate Treatment in a Lab-Scale Sequencing Batch Reactor, Processes, 2024, doi:10.3390/pr12010159, Ref, Web of Science, IF (3.5 - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (2024), SCOPUS, SJR (0.529 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2024) 2024
2 Kirilova M., I. Yotinov, Y. Todorova, N. Dinova, St. Lincheva, I. Schneider, Y. Topalova, Microbiome structure of activated sludge after adaptation towards landfill leachate treatment in a lab-scale SBR, Processes , vol:12, issue:1, 2024, pages:159-0, doi:https://doi.org/10.3390/pr12010159, Ref, Web of Science, IF (3.786 - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (2024), SCOPUS, SJR (0.529 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2024) 2024
3 Schneider, I., I. Yotinov, N. Dinova, B. Geneva, E. Daskalova, S. Lincheva, Y. Topalova, Assessment of Denitrification and Nitrification Processes during Landfill Leachate Treatment, Processes , vol:11, issue:10, 2023, pages:2960-0, doi:https://doi.org/10.3390/pr11102960, Ref, Web of Science, IF (3.786 - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (2023), SCOPUS, SJR (0.529 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023) 2023
4 Dinova N., Peng W., Bellouhova M., Lia C., Schneider I., Niea E., Yotinov I, Todorova Y., Y. Topalova, He Pinjing, Functional and molecular approaches for studying and controling microbial communities in anaerobic digestion of organic waste, A review, Reviews in Environmental Science and BioTechnology, vol:22, issue:3, 2023, pages:563-590, doi:doi:https://doi.org/10.1007/s11157-023-09660-5, Ref, Web of Science, IF (14.4 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2023), SCOPUS, SJR (2.41 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2023), International, PhD 2023
5 Nora Dinova, Wei Peng, Mihaela Kirilova, Chao Li, Irina Schneider, Erqi Nie, Ivaylo Yotinov, Haowen Duan, Yovana Todorova, Fan Lü Hua Zhang Yana Topalova, Functional and molecular approaches for studying and controlling microbial communities in anaerobic digestion of organic waste: a review, Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 2023, doi:10.1007/s11157-023-09660-5, Ref, Web of Science, IF (14.4 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2023), SCOPUS, SJR (2.41 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
6 Yotinov, I., M. Belouhova, N. Dinova, Y. Todorova, I. Schneider, Y. Topalova, Adaptation of micro- and metafauna in activated sludge with microbial augmentation to shock loading with amaranth, Biotechnology and Biotechnological Equipment, vol:36, issue:1, 2022, pages:220-231, doi:https://doi.org/10.1080/13102818.2022.2070437, Ref, Web of Science, IF (1.762 - 2021), SCOPUS, SJR (0.377 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2022) 2022
7 Yotinov, I., M. Belouhova, A. Foteva, N. Dinova, Y. Todorova, I. Schneider, E. Dascalova, Y. Topalova, Application of nanodiamonds in modelled bioremediation of phenol pollution in river sediments, Processes, vol:10, issue:3, 2022, doi:https://doi.org/10.3390/pr10030602, Ref, Web of Science, IF (3.352 - 2021), SCOPUS, SJR (0.474 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2022), PhD 2022
8 Mihaela Belouhova, Ivaylo Yotinov, Irina Schneider, Nora Dinova, Yovana Todorova, Valentina Lyubomirova, Veronika Mihaylova, Elmira Daskalova, Stilyana Lincheva, Y. Topalova, Purposelly Development of the Adaptive Potential of Activated Sludge from Municipal Wastewater Tretment Plant Focused on the Treatment of Landfill Leachate, Processes, vol:V.10, issue:Issue 3, 2022, ISSN (online):2227-9717, doi:https://doi.org/10.3390/pr10030460, Ref, Web of Science, IF (3.352 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2022), SCOPUS, SJR (0.474 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
9 Anna-MariaChobanova, Mihaela Belouhova, Ivaylo Yotinov, Nora Dinova, Elmira Daskalova, Yovana Todorova, Stilyana Lincheva, Y. Topalova, Adaptation of activated sludge to treatment of leachate during model process, Bulgarian Chemical Communications, vol:53, issue:Special issue A, 2021, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q4 (2021), MSc 2021
10 Belouhova, M., N. Dinova, I. Yotinov, S. Lincheva, I. Schneider, Y. Topalova, FISH investigation of the bacterial groups anammox and Azoarcus-Thauera at treatment of landfill leachate, Bulgarian Chemical Communications, vol:53, issue: Special Issue A, 2021, pages:27-34, doi:10.34049/bcc.53.А.0004, Ref, Web of Science, IF (0.31 - 2020), Web of Science Quartile: Q4 (2021), SCOPUS, SJR (0.179 - 2020), SCOPUS Quartile: Q4 (2021) 2021
11 Dinova N., M. Belouhova, I. Schneider, J. Rangelov, Y. Topalova, Control of biogas production process by enzymatic and fluorescent image analysis, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2018, doi:https://doi.org/10.1080/13102818.2018.1425637, Ref, Web of Science, IF (0.204 - 2018), SCOPUS, SJR (0.592 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), PhD 2018
12 Nora Dinova, Mihaela Belouhova, Irina Schneider, Jeliaz Rangelov, Yana Topalova, FISH analysis of microbial communities in a full‐scale technology for biogas production, Engineering in Life Sciences, vol:18, issue:12, 2018, doi:doi:10.1002/elsc.201800041, Ref, Web of Science, IF (2.073 - 2018), SCOPUS, SJR (0.592 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), PhD 2018
13 Динова Н., Фактори, оказващи влияние върху функционирането процесите за производство на биогаз: обзор, Екологично инженерство и опазване на околната среда, брой:4, 2018, стр.:47-59, ISSN (print):1311-8668, ISSN (online):2367–8429, Ref, PhD 2018
14 Schneider, I., N. Dinova, I. Yotinov, E. Daskalova, N. Savov, Y. Topalova, Comparative assessment of Denitrification / Nitrification processes in water treatment technologies in WWTP “Sadinata” and WWTP “Kubratovo”, Ecological Engineering and Environment Protection, том:IX, брой:1 suppl., 2017, стр.:66-75, Ref, PhD 2017
15 Dinova N., M. Belouhova, I. Schneider, Y. Topalova, Development of a bio-indicative control system of the technologies for biogas production, Ecological Engineering and Environment Protection, том:IX, брой:1 suppl., 2017, стр.:87-95, Ref, PhD 2017
16 Irina Schneider, Antonio Markov, Ivaylo Yotinov, Nora Dinova, Nikolay Savov, Yana Topalova, Creation and Management of a Pilot Plant for Composting of Garden Wastes in Biological Faculty of Sofia University, Environmental Engineering anf Environmental Protection, том:4, 2016, стр.:38-46 2016
17 Dinova N., M. Belouhova, I. Schneider, Y. Topalova, Functional control of the technologies for biogas production, Ecological Engineering and Environment Protection, брой:1, 2016, стр.:52-64, PhD 2016
Участие в конференция
1 Постер, Нора Динова, Study of the competition of methanogens and sulfate-reducing bacteria in anaerobic digesters 2021
2 Постер, Нора Динова, The fluorescence in situ hybridization - an innovative method in the circular solutions for resources recovery in Municipal enterprise for waste treatment – Sofia 2020
3 Секционен доклад, Нора Динова, Fluorescence in situ hybridization for denitrifying microorganisms – an innovative method in the circular solutions for water resources recovery in Municipal enterprise for waste treatment – Sofia 2020
4 Постер, Нора Динова, FISH analysis of key groups of methanogenic microorganisms in a technology for biogas production treating sludge 2019
5 Постер, Нора Динова, Adaptation of activated sludge towards stepwise toxicity increase in landfill leachate treatment 2019
6 Секционен доклад, Нора Динова, Subject: Study of the methanogenic consortium in the digesters of WWTP “Kubratovo” 2018
7 Постер, Нора Динова, Polyphosphates and representatives of the xenobiotic-degrading complex in anaerobic digesters treating sludge 2018
8 Секционен доклад, Нора Динова, Биогаз - от класически технологии към иновативни бизнес решения 2018
9 Секционен доклад, Нора Динова, Innovative and business aspects of the processes of biogas production 2018
10 Секционен доклад, Нора Динова, Increase of the effectiveness and the efficiency of the technologies for biogas production through a system for functional control 2017
11 Секционен доклад, Нора Динова, Bio-indicative control system of the technologies for biogas production from food bio-waste 2017
12 Постер, Нора Динова, Study of the functioning and the activity of the biological system in the technology for biogas production of WWTP “Kubratovo” 2017
13 Секционен доклад, Нора Динова, The role of the dehydrogenase and phosphatase activities in the functional control of the technologies for biogas production 2017
14 Секционен доклад, Нора Динова, Comparative assessment of Denitrification / Nitrification processes in water treatment technologies in WWTP “Sadinata” and WWTP “Kubratovo” 2015