Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Иван Първев
Книга
1 Иван Първев, Балканите и Източният въпрос (1688-1878), УИ "Св. Климент Охридски", София 2017
2 Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev, Bordering Early Modern Europe, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2015
3 Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev, Bordering Early Modern Europe, ISBN:978-3-447-10402-9, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, Рецензирано, International 2015
4 Grigor Boykov, Mariya Baramova, Ivan Parvev, Bordering Early Modern Europe, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, Рецензирано 2015
5 Иван Първев, Мария Баръмова, Двувековният път на едно понятие. ”Балканският полуостров” (1808-2008), ISBN:978-954-07-3290-9, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София 2014
6 Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva, Power and Influence in Southeastern Europe 16-19th century, Lit Verlag, Berlin 2013
7 Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva, Power and Influence in South-Eastern Europe, 16th-19th century, ISBN:978-3-643-90331-0, LiT Verlag , Münster-Berlin, Рецензирано, International 2013
8 Vania Racheva, Ivan Parvev, Plamen Mitev, Maria Baramova, Power and Influence in South-Eastern Europe. 16th – 19th century. Eds. Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva. Berlin: Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2010, 451 p., Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
9 Plamen Mitev, Ivan Parvev, Maria Baramova, Vania Racheva, Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829, ISBN:978-3-643-10611-7, LiT Verlag , Münster-Berlin, Рецензирано, International 2010
10 Plamen Mitev, Ivan Parvev, Maria Baramova, Vania Racheva, Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829, Lit Verlag, Berlin 2010
11 Vania Racheva, Ivan Parvev, Plamen Mitev, Maria Baramova, Еmpires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Pease of Adrianople, 1699–1829. Eds. Plamen Mitev, Ivan Parvev, Maria Baramova, Vania Racheva. Berlin: Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2010, 280 p., Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
12 Ivan Parvev, Land in Sicht. Südosteuropa in den deutschen politischen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts, von Zabern, Mainz 2008
13 Иван Първев, Клио-гравитацията в международните отношения. Една интерпретационна теория на международните отношения, Кота АД, София 1999
14 Иван Първев, Балканите между две империи. Хабсбургската монархия и османската държава, 1683-1739 г. , Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София 1997
15 Ivan Parvev, Habsburgs and Ottomans between Vienna and Belgrade, 1683-1739, East European monographs, no. 431, Boulder, Colorado 1995
16 Иван Първев, Александър Батенберг. Дневник: Моите преживявания по време на войната срещу турците 1877/1978 г. , Христо Ботев , София 1992
Научен проект
1 Иван Първев, ”Изграждане на Изследователски семинар ХVІІІ в. (Историческа секция)”, , Ръководител, 2011
2 Иван Първев, Университетски хуманитарен комплекс "Алма Матер", Член, по Оперативна програма на ЕС „Развитие на човешките ресурси” 2010
3 Иван Първев, Collegium Historicum – Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост – докторанти и млади учени в Историческия факултет на Софийския университет, Член, Оперативна програма на ЕС „Развитие на човешките ресурси” – Европейски социален фонд 2009
4 Иван Първев, Проект за изработка на уеб сайт на специалността „Минало и съвремие на Югоизточна Европа, Ръководител, 2009
Статия в научно списание
1 Ivan Parvev, „Following the Phases of the Moon“. Der Europa-Gedanke in Bulgarien, 1762-1939, Jahrbuch für Europäische Geschichte , том:5, 2004, стр.:113-141 2004
2 Иван Първев, За честта на хабсбургския пагон. Загубата на Ниш и екзекуцията на генарал Доксат през 1738 г., Балканистичен форум, том:1-2-3, 2001, стр.:136-144 2001
3 Иван Първев, Български следи в Свещената Римска империя на германската нация през XVIII в. Из активността на балканските търговци в Саксония, Балканистичен форум, том:4, 1997, стр.:31-39 1997
4 Иван Първев, „Третият пореден опит“ в османското завоевание на Югоизточна Европа, 1354 - 1606 г., Минало, том:1, 1996, стр.:22-28 1996
5 Иван Първев, Османското в османската династия, История, том:3, 1995, стр.:44-53 1995
6 Иван Първев, Източният въпрос - определение и начало, Минало, том:1, 1994, стр.:27-38 1994
7 Иван Първев, Между кралски амбиции и християнска солидарност. Бавария в хабсбургско- османските войни, 1683-1718 г. , Балканистичен форум , том:3, 1994, стр.:130-143 1994
8 Ivan Parvev, Unbedeutend oder unterschätzt: die Orthodoxe Kirche in der osmanischen Politik der Habsburger, 1774-1775. , Балканистичен форум, том:2, 1993, стр.:37-46 1993
9 Иван Първев, Траяна Ценова, Един съд от Чипровци, свързан с благородническия род Шонборн (края на XVII - началото на XVIII век), Известия на музеите в Северозападна България, том:20, 1993, стр.:61-76 1993
10 Иван Първев, Хабсбургите и Османската империя в края на XVII в. Конфликтът от 1683-1699 г., Исторически преглед, том:1, 1993, стр.:3-20 1993
11 Ivan Parvev, Die bulgarischen und die griechischen Länder in der Balkanpolitik der Habsburger, Ende des 17.-18. Jh. , Etudes balkaniques , том:2, 1992, стр.:59-66 1992
12 Ivan Parvev, Russia, Orthodoxy in the Ottoman Empire and the Peace of Kuchuk Kainardja 1774, Bulgarian Historical Review , том:1, 1990, стр.:20-30, Ref, Web of Science 1990
13 Иван Първев, Османската империя в Европейската система от държави, началото на XVI - XVIII в., Векове, том:3, 1990, стр.:36-47 1990
14 Ivan Parvev, Der Aufstand von Čiprovci (1688) und die Wiener Archive, Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich, том:2, 1988, стр.:63-76 1988
15 Ivan Parvev, Die 28. Internationale Universitätswoche in Tutzing (BRD), Bulgarian Historical Review , том:2, 1988, стр.:123-125, Ref, Web of Science 1988
16 Ivan Parvev, Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich, Bulgarian Historical Review , том:4, 1988, стр.:99-101, Ref, Web of Science 1988
17 Иван Първев, Австро-Унгария и българската балканска политика, юни-август 1913 г. , Студентски проучвания. Софийски университет. Исторически факултет, том:6, 1984, стр.:210-239 1984
Статия в поредица
1 Ivan Parvev, Power without influence, influence without power. Habsburg and Russian influence in the Balkans in the Seventeenth to Nineteenth Centuries as a comparison, Geschichte. Forschung und Wissenschaft, том:Power and Influence in South-Eastern Europe: 16th-19th Century, брой:38, редактор/и:Maria BARAMOVA, PLAMEN MITEV, Ivan PARVEV, Vania RACHEVA , издателство:Lit Verlag, 2013, стр.:47-55 2013
2 Ivan Parvev, Joy and Glory. Die Eroberungen Belgrads 1717 und 1789 als Medienereignis im Alten Reich., The Eighteenth Century And The Habsburg Monarchy. International Series, том:Encounters in Europe’s Southeast. The Habsburg Empire and the Orthodox World in the Eighteenth and Ninenteenth Centuries. , брой:5, редактор/и:Harald HEPPNER, Eva POSCH , издателство:Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler, 2012, стр.:93-107 2012
3 Ivan Parvev, „Krieg der Welten“ oder „Balance of Power“. Europa und die Osmanen, 1300-1856, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz., том:Auf dem Wege nach Europa: Deutungen, Visionen, Wirklichkeiten, брой:Beihefte, 82. , редактор/и:Irene DINGEL und Matthias SCHNETTGER, издателство:Göttingen, 2010, стр.:131-146 2010
4 Ivan Parvev, Southeastern Europe as a Factor in German History, 1699-1829, Geschichte: Forschung und Wissenschaft, том:Empires and Peninsulas: Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829, брой:36, редактор/и:Plamen MITEV, Ivan PARVEV, Maria BARAMOVA, Vania RACHEVA, издателство:Lit Verlag, 2010, стр.:19-24 2010
5 Ivan Parvev, Reichs-Sprachen, Nations-Zungen und das “Matrjoschka-Prinzip“. Die Bulgaren und die bulgarische Sprache im Osmanischen Reich und in der Habsburgermonarchie (17.-18. Jahrhundert), Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz , том:Politik und Sprache im frühneuzeitlichen Europa., брой:71, редактор/и:Thomas NICKLAS, Matthias SCHNETTGER, издателство:Mainz, 2007, стр.:169-178 2007
6 Ivan Parvev, Osmanische Traditionen auf dem Balkan vom 14. bis zum 19. Jahrhundert., Wiener Osteuropa Studien , том:Der Balkan. Friedenszone oder Pulverfaß? , брой:7, редактор/и:Valeria HEUBERGER, Arnold SUPPAN, Elisabeth VYSLONZIL , издателство:Frankfurt am Main , 1998, стр.:45-62 1998
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иван Първев, Природни граници или граници на природата. Географският фактор в балканската политика на Виена и Санкт Петербург (1804-1878), Империи, граници, политики (XIX – началото на XX век). Сборник с материали от международна научна конференция, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. , редактор/и:Пламен МИТЕВ, Ваня РАЧЕВА , издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:129-138 2016
2 Иван Първев, Съюзното споразумение между Екатерина II и Йосиф II от 1781 г., Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева., редактор/и:Георги ЯКИМОВ, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:265-270 2016
3 Ivan Parvev, Between „Europe“ and „Non-Europe“. The Balkans in the Plans for Peace and European Unity in the Sixteenth-Eighteenth Centuries, Bordering Early Modern Europe, редактор/и:Maria BARAMOVA, Grigor BOYKOV, Ivan PARVEV , издателство:Harrassowitz Verlag, 2015, стр.:15-20 2015
4 Ivan Parvev, Southeastern Europe from Within: Balkan Studies at the University of Sofia, 1989-2010. Challenge and Perspectives, Southeast European Studies in a Globalizing World, редактор/и:Christian PROMITZER, Siegfried GRUBER, Harald HEPPNER , издателство:Berlin, 2014, стр.:161-169 2014
5 Иван Първев, Едно неочаквано ”бащинство”. Аугуст Цойне и неговият ”Балкански полуостров”., Двувековният път на едно понятие. ”Балканският полуостров” (1808-2008), редактор/и:Иван ПЪРВЕВ, Мария БАРЪМОВА , издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:9-18 2014
6 Иван Първев, Знак от небесата и воля на всевишния. Завладяването на Константинопол (1453 г.) и обсадата на Виена (1683 г.). , Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60-годишнината на професор Христо Матанов, издателство:Тангра Таннакра , 2014, стр.:522-531 2014
7 Ivan Parvev, „Enemy Mine“. Das osmanische Feindbild und seine Wandlung in der Habsburgermonarchie der späten Frühneuzeit, Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen: das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit., редактор/и:Arno SROHMEYER, Norbert SPANNENBERGER, Robert PECH , издателство:Franz Steiner Verlag, Stuttgart , 2013, стр.:371-384 2013
8 Иван Първев, Османското завоевание на Балканите и идеята за европейска държавност XIV-XVIII в., Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. д-т Искра Баева, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, стр.:214-219 2011
9 Ivan Parvev, Ein Kind, das nervt. Bulgarien in der Politik Bismarcks, 1878-1887, Kulturtransfer und Kulturkonflikt, редактор/и:Mark ARENHÖVEL, Maja RAZBOJNIKOVA-FRATEVA, Hans-Gerd WINTE, издателство:Dresden: Thelem , 2010, стр.:123-140 2010
10 Иван Първев, “Православният кръст” на реалната политика. Руските манифести за обявяване на война на Османската империя, 1768-1877 г., Толерантният националист. Паметен сборник от приятелите на Стайко Трифонов, с който искаме да отбележим 10-та годишнина от смъртта му и да припомним 60-та годишнина от раждането му. , издателство:София, 2009, стр.:63-74 2009
11 Ivan Parvev, Deutschland und das Problem der staatlichen Wiedergründung Bulgariens vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, Sofioter Perspektiven auf Deutschland und Bulgarien. Studien zu Wirtschaft, Politik, Geschichte, Medien und Kultur, редактор/и:Jürgen PLÖHN , издателство:Berlin, 2006, стр.:23-39 2006
12 Иван Първев, Информационните технологии и българската историческа наука в зората на ХХI век., Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция. София, 10-11 ноември 2004 г. , редактор/и:Искра БАЕВА и Пламен МИТЕВ, издателство:София, 2006, стр.:402-408 2006
13 Иван Първев, Мустафа Алиоглу или Лудвиг Щайнман. Жизненият път на един офицер от пруската армия през ХVIII в., Studia In Honorem Professoris Virginiae Paskaleva / Bulgarian Historical Review 1-2 , издателство:Sofia, 2006, стр.:446-453, Ref, Web of Science 2006
14 Иван Първев, Предложение и контрапредложение. Един австро-унгарски проект за ревизия на Сан Стефанския договор от 1878 г., Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на професор Йордан Шопов, редактор/и:Мария Радева, издателство:София, 2006, стр.:103-114 2006
15 Ivan Parvev, „Du, glückliches Österreich, verhandle“. Militär versus Diplomatie in der habsburgischen Südosteuropa-Politik, 1739-1878., Das Osmanische Reich un die Habsburger Monarchie. Akten des internationalen Kongresses zum 150-jährigen Bestehen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Wien, 22.-25. September 2004. , редактор/и:Marlene KURZ, Martin SCHEUTZ, Karl VOCELKA und Thomas WINKELBAUER, издателство:Wien-München , 2005, стр.:539-550 2005
16 Иван Първев, Геополитика и дипломация. Никлас Спайкмън и американската външна политика след Втората световна война, Надежди разочарования в историята. Сборник в памет на професор Милчо Лалков, издателство:Благоевград, 2005, стр.:459-466 2005
17 Иван Първев, Българите в най-старата запазена европейска печатна книга от средата на ХV в., Civitas divino-humana. In honorem annorum LX Georgii Bakalov, издателство:София, 2004, стр.:683-692 2004
18 Иван Първев, Югоизточна Европа в политическата публицистика на Свещената Римска империя (1700-1789), Иронията на историка. Професор Милчо Лалков, издателство:София, 2004, стр.:291-302 2004
19 Иван Първев, Да бъде или да не бъде. Размисли за деосманизацията на Югоизточна Европа през 1789., Модерността вчера и днес, издателство:София, 2003, стр.:47-60 2003
20 Иван Първев, През две морета в трето. Един холандски поглед върху османската държавност от началото на XVIII в., Балкански щрихи в европейското минало, издателство:София, 2001, стр.:45-71 2001
21 Иван Първев, „Източен въпрос“ и „Балкански полуостров. Между традиция и историческа прецизност., Модерният историк. Въображение, информираност, поколения. Сборникът се посвещава на 60-годишнината на проф. д-р ист. н. Андрей Лазаров Пантев, издателство:София, 1999, стр.:251-269 1999
22 Иван Първев, „Източна империя“ без имперска столица. Константинопол в политиката на Хабсбургите, XVI-XVIII в., Дарове и съкровища. Духовна приемственост на Балканите., издателство:Благоевград, 1998, стр.:293-305 1998
23 Ivan Parvev, Die Habsburger auf dem Balkan, 1688-1690., Aвстро-турската воjна 1683-1699 година со посебен осврт на Карпошовото востание во Македониja (Maтериjали од Научниот собир одржан оі 5-7 октомври 1990 година во Кратово и Охрид)., издателство:Скопjе , 1997, стр.:61-82 1997
24 Иван Първев, „Другият“ Георги Кастриоти-Скендербег (1405-1468), Другият в историята. Сборник от материалите на научната конференция 7-9 май 1992 г., гр. Кюстендил, издателство:Кюстендил, 1996, стр.:8-22 1996
25 Иван Първев, Личността на хабсбургския пълководец в балканските военни кампании 1689-1739 г., Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята., издателство:София, 1995, стр.:25-40 1995
26 Иван Първев, Хабсбургският „вариант“ за Балканите XVI-XVIII в., Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята., издателство:София, 1995, стр.:130-144 1995
27 Иван Първев, Християнската коалиция срещу османците през XV в. Типология и степен на ефектиивност, Сборник материали от международната научна конференция „Културни, исторически и етнополитически отношения между християнството и исляма на Балканите XIV-XV в.“ Варна, 2-3 юли 1994 г. , издателство:София, 1995, стр.:102-111 1995
28 Иван Първев, Балканите и войната на „Свещената коалиция“ срещу Османската империя вкрая на XVII в., Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV-XVIII век. Международна научна конференция, Велико Търново, 20-22 май 1987 година., издателство:Велико Търново, 1992, стр.:268-277 1992
29 Иван Първев, Конгресът в Немиров (1737) и възникването на Източния въпрос., Кризата в историческото развитие, издателство:София, 1991, стр.:61-87 1991
30 Ivan Parvev, Die Position des Osmanischen Reiches im europäischen Staatensystem, Anfang des 16. - 18. Jh., Sixième congres international d'études du Sud-est européen. Sofia, 30.VIII. - 5.IX.1989. Résumes des communications. Histoire, 1., издателство:Sofia, 1989, стр.:221-222 1989
31 Иван Първев, Римската курия и въпросът за владетелската титулатура на Симеон (893-927), II. Международен конгрес по българистика. Доклади 23. Млади българисти. Колоквиум., издателство:София, 1989, стр.:445-455 1989
32 Ivan Parvev, Ferdinand und die Balkanpolitik der Großmächte (1887-1896)., Aspects of the Eastern Question, редактор/и:Maria Todorova , издателство:Sofia, 1986, стр.:89-103 1986
Съставителска дейност
1 Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev, Social Networking in South-Eastern Europe, ISBN:978-3-643-90866-7, LiT Verlag, Berlin, Рецензирано 2019
2 Иван Първев, Наум Кайчев, Мария Баръмова, Централна Европа и Балканите, ХІХ-ХХ век. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, ISBN:978-954-07-4720-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2019