Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Яна Станева
Дисертация д-р
Яна Петрова Станева, Компетенции на социалния педагог за резилианс при родители в риск от раздяла с детето си, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Нели Людмилова Петрова-Димитрова 2018
Студия в научно списание
Яна Петрова Станева, Критерии за резилианс при родители в риск от раздяла с децата им (изследване на случай), Педагогика, брой:7, 2017, стр.:928-939, ISSN (online):1314–8540, ISBN:0861–3982, Ref 2017
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Яна Петрова Станева, Резилианс при жена в конфликт със закона (изследване на случай), Есенни докторантски четения, 2016, ISBN:2534 – 9252 2016
2 Яна Петрова Станева, Резилианс подход при клиенти на социални услуги, Психично здраве и социални услуги в общността - проблеми и решения, редактор/и:Надежда Кузерманова, издателство:НИТОС, 2015, стр.:109-122, ISBN:978-954-92992-3-6 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Яна Станева, Социалният педагог/работник в услугата „звено „Майка и бебе“ (компетенции, базирани на резилианс подход) 2020
2 Секционен доклад, Яна Станева, Н. Петрова-Димитрова, Фактори за резилианспри жени в риск от раздяла с децата им 2017