Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Яна Станева
Дисертация д-р
Яна Петрова Станева, Компетенции на социалния педагог за резилианс при родители в риск от раздяла с детето си, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Нели Людмилова Петрова-Димитрова 2018
Научен проект
1 Яна Станева, Възможности и предизвикателства при практическата подготовка на студентите по "Социална педагогика" в условията на криза, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски, Номер на договора:№ 80-10-173 от 27.05.2022г. 2022
2 Яна Станева, Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-3.017-0007-C01 2021
3 Яна Станева, Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-3.017-0007-C01 2021
4 Яна Станева, Нагласи, очаквания и интереси сред студенти за образование, квалификация и кариерно развитие в социално-педагогическата сфера, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-126/26.03.2021 г. 2021
5 Яна Станева, Супервизията в социално-педагогическата дейност на експерти в отдел „Закрила на детето“, Член, МОН, Номер на договора:РД 22-961.01.04.2021г. 2021
Статия в научно списание
Яна Петрова Станева, Супервизията в социалнопедагогическата работа на специалисти с деца и ученици, Педагогика, том:94, брой:5, 2022, стр.:633-647, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref, Web of Science 2022
Студия в научно списание
Яна Петрова Станева, Критерии за резилианс при родители в риск от раздяла с децата им (изследване на случай), Педагогика, брой:7, 2017, стр.:928-939, ISSN (online):1314–8540, ISBN:0861–3982, Ref 2017
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Яна Петрова Станева, Резилианс при жена в конфликт със закона (изследване на случай), Есенни докторантски четения, 2016, ISBN:2534 – 9252 2016
2 Яна Петрова Станева, Резилианс подход при клиенти на социални услуги, Психично здраве и социални услуги в общността - проблеми и решения, редактор/и:Надежда Кузерманова, издателство:НИТОС, 2015, стр.:109-122, ISBN:978-954-92992-3-6 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Яна Станева, Пламен Минчев, Професионалните компетенции в социалнопедагогическата сфера през погледа на специалиста 2022
2 Секционен доклад, Яна Станева, Социалният педагог/работник в услугата „звено „Майка и бебе“ (компетенции, базирани на резилианс подход) 2020
3 Секционен доклад, Яна Станева, Н. Петрова-Димитрова, Фактори за резилианс при жени в риск от раздяла с децата им 2017