Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Яна Станева

Researcher ID (Web of Science):https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADP

ORCID ID:ORCID iD: 0000-0003-0536-8122
Дисертация д-р
Яна Петрова Станева, Компетенции на социалния педагог за резилианс при родители в риск от раздяла с детето си, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Нели Людмилова Петрова-Димитрова 2018
Научен проект
1 Яна Станева, Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална педагогика, Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
2 Яна Станева, Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална педагогика, Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
3 Яна Станева, Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална педагогика, Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
4 Яна Станева, Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална педагогика, Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
5 Яна Станева, Социалната педагогика през XXI век, Член, СУ "Св. Климент Охридски, Номер на договора:80-10-106/27.04.2023 г. 2023
6 Яна Станева, Възможности и предизвикателства при практическата подготовка на студентите по "Социална педагогика" в условията на криза, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски, Номер на договора:№ 80-10-173 от 27.05.2022г. 2022
7 Яна Станева, Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-3.017-0007-C01 2021
8 Яна Станева, Нагласи, очаквания и интереси сред студенти за образование, квалификация и кариерно развитие в социално-педагогическата сфера, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-126/26.03.2021г. 2021
9 Яна Станева, Супервизията в социално-педагогическата дейност на експерти в отдел „Закрила на детето“, Ръководител, МОН, Номер на договора:РД 22-961.01.04.2021г. 2021
Статия в научно списание
1 Мартин Ценов, Яна Петрова Станева, Психологичните аспекти при супервизията на специалисти, работещи с хора с увреждания (под печат), ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, 2023, Ref, (Erih Plus) 2023
2 Яна Петрова Станева, Супервизията в социалнопедагогическата работа на специалисти с деца и ученици, Педагогика, том:94, брой:5, 2022, стр.:633-647, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref, Web of Science 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
Яна Станева, Пламен Минчев, Професионалните компетенции в социално-педагогическата сфера през погледа на специалиста, Образование и изкуства: традиции и перспективи. Трета научно-практическа конференция, редактор/и:Маргарита Крумова, издателство:ФНОИ - СУ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:619-630, ISSN (online):ttps://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2022/11/Sbornik_Obrazovanie_Izkustva_2022_web_Optimized.pdf, ISBN:2738-8999, Ref 2022
Студия в научно списание
Яна Петрова Станева, Критерии за резилианс при родители в риск от раздяла с децата им (изследване на случай), Педагогика, брой:7, 2017, стр.:928-939, ISSN (online):1314–8540, ISBN:0861–3982, Ref 2017
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Яна Петрова Станева, Резилианс при жена в конфликт със закона (изследване на случай), Есенни докторантски четения, 2016, стр.:115-129, ISBN:2534 – 9252 2016
2 Яна Петрова Станева, Резилианс подход при клиенти на социални услуги, Психично здраве и социални услуги в общността - проблеми и решения, редактор/и:Надежда Кузерманова, издателство:НИТОС, 2015, стр.:109-122, ISBN:978-954-92992-3-6 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Яна Станева, Социалният педагог/работник в услугата „звено „Майка и бебе“ (компетенции, базирани на резилианс подход) 2020
2 Секционен доклад, Яна Станева, Н. Петрова-Димитрова, Фактори за резилианс при жени в риск от раздяла с децата им 2017