Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Румен Минковски
Глава от монография
Минковски, Р., Техники за управление на професионалния стрес на медиатора; Компетентностен модел на медиатора; Личностни качества на медиатора; Професионална етика на медиатора; в Книга на медиатора, Фондация”Партньори-България”, София 2020
Друго (научно-популярни и др. под.)
Минковски, Р., Д. Чанкова, Д. Коларова, Стандартите за обучение на медиатори –съществен принос към медиацията, "Журнал“ Право, Политика, Администрация, кн.2, , Югозападен университет „ Неофит Рилски“ 2020
Книга
1 Маринов, В., Асенова, М., Воденска, П., Дограмаджиева, Е., Минковски, Р., Янева, В., Николова, В., Казаков, А., Производственият стаж в обучението по туризъм в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ISBN 978-954-07-4247-2; https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/oficialni_izdaniya, ISBN:978-954-07-4247-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2017
2 Маринов, В., В. Янева, Минковски, Р., М Въжарова, Мониторинг на туристическото търсене, У И “Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2000
Научен проект
1 Румен Минковски, От теория към практика: Непубликувани приложни разработки на преподаватели от катедра "География на туризма", Член, СУ "Свети Климент Охридски" 2023
2 Румен Минковски, MEET More Equal Europe Together. Preventing islamophobia against women & girls , Член, 2019
3 Румен Минковски, Повишаване капацитета на организациите, които обучават медиатори, чрез изработване на Стандарти за обучение на медиатори., Член, , Номер на договора:№ BG05SFOP001-3.003-0081) 2019
4 Румен Минковски, Повишаване на демократичната компетентност и разбирането за правата на човека сред младите хора, Член, 2019
5 Румен Минковски, ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (развитие на дидактически аспекти), Член, 2018
6 Румен Минковски, КУЛТУРНИ ОРИЕНТИРИ НА УПРАВЛЕНИЕТО (евристични възможности на изследователски резултати) , Член, , Номер на договора:80.10-25/19-042017 2017
7 Румен Минковски, Частично финансиране на Международна научна конференция „СЪВРЕМЕННИЯТ ТУРИЗЪМ – ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ“, Член, СУ " Св. Климент Охридски" 2017
8 Румен Минковски, Анализ и оценка на организацията и провеждането на производствения стаж на студентите в професионално направление „Туризъм“ на СУ „Св. Климент Охридски“ , Член, СУ "Свети Климент Охридски", Номер на договора:1268 2016
9 Румен Минковски, Срещу агресията в училище, Член, 2016
10 Румен Минковски, „Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие “ , Член, Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2009-2014г., Номер на договора:договор № 812108-42/22.06.2015 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 3 “Изследвания и събиране на данни”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” 2015
11 Румен Минковски, Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище , Член, , Номер на договора:N BG05/1749 2015
12 Румен Минковски, Подкрепа на семейства, разделени поради икономическа миграция, Член, 2014
13 Румен Минковски, Програма за подкрепа на транснационални семейства, Ръководител, 2014
14 Румен Минковски, Проучване на възможностите за отдих и туризъм, на основа природните ресурси и културното наследство на община Разлог, Член, 2014
15 Румен Минковски, Насърчаване на детското участие чрез укрепване на ролята на детските/младежки съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво , Член, 2012
16 Румен Минковски, Оценка на реализирания напредък по 6 схеми на ОП „ Развитие на човешките ресурси” за периода 2007-2010 г., Член, , Номер на договора:Договор РД 04 – 2 от 11.01.2011 г 2011
17 Румен Минковски, Проучване на съществуващ опит, анализ на приложимостта и изготвяне на насоки за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по ОПРР, Член, , Номер на договора:Договор N РД02-2910177 от 16.08/2010 2010
18 Румен Минковски, Повишаване на капацитета на дирекция „Съвет по законодателство” с оглед подпомагане на министъра в правомощията му по изработване на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани със съдебната система, Ръководител, 2009
19 Румен Минковски, Техническа подкрепа на Института за публична администрация и европейска интеграция /ИПАЕИ/ “ Равни възможности в държавната администрация за хората с увреждания, представителите на малцинствата и уязвимите групи на пазара на труда” Europe Аid/121556/d/ser/bg , Член, 2009
20 Румен Минковски, Да инвестираме в хората” на Института за правни науки на БАН, Член, , Номер на договора:Договор К08-22-2-С/ 09.07.2008 2008
21 Румен Минковски, Подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения, Член, 2008
22 Румен Минковски, Развитие на капацитет за кандидатстване по Структурните фондове – изграждане на механизъм за разработване на проектни предложения според изискванията на Европейския социален фонд”, Член, 2008
Научно ръководство
1 Румен Минковски, Мотивация на човешките ресурси чрез използване на процедури и стандарти на работа (на примера на Амейз ЕООД, Фюжън ЕООД, Каталист България ЕООД и Емоушън ЕООД) , Магистърска програма по туризъм дипломна работа:Ралица Василева ф номер. 70530 2021
2 Румен Минковски, „Набиране и подбор на служители в туристическата организация (по примера на хотел „Адмирал”, к.н. „Златни пясъци”), СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Хюсеин Хюсеинов 2017
3 Румен Минковски, Анализ на мотивацията на служителите / по примера на туристическа агенция „ Елиттур” ООД /, Културен туризъм дипломна работа:Георги Пехливанов 2015
4 Румен Минковски, Ролята на партньорството в процеса на разработване на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Добрич до 2020 г., Планиране и управление на териториални системи дипломна работа:Елена Малевска 2014
5 Румен Минковски, Поведение на служителите, заети в туризма в ролята им на туристи, ”Културен туризъм” дипломна работа:Любомир Красимиров Темелков 2013
6 Румен Минковски, Състояние на организационната култура на хотел „Елегант” и хотел „Кристал” /сравнителен анализ/ , Туризъм дипломна работа:Дарина Селенова 2013
7 Румен Минковски, Динамика на процеса на вземане на решение за покупка на туристически продукт , ”Културен туризъм” дипломна работа:Елена Димитрова Докова 2012
8 Румен Минковски, Състояние и тенденции на развитие на голф туризма в България, Туризъм дипломна работа:Вилислава Бейтц 2011
9 Румен Минковски, Доброволческите програми като перспектива за устойчиво развитие на туристическата дейност , Културен туризъм дипломна работа:Ирина Шаламанова 2010
10 Румен Минковски, Взаимоотношенията в туристическата организация / по примера на ТА „ Бохемия", Туризъм дипломна работа:Марина Сеизова 2009
11 Румен Минковски, Изследване на модела на управление на човешките ресурси във верига ресторанти Happy Bar&Grill, Туризъм дипломна работа:Юлиян Ковачев 2009
12 Румен Минковски, Модели за партньорство в социалния туризъм, Туризъм дипломна работа:Олга Клинчева 2009
13 Румен Минковски, Мотивация на кадрите работещи в областта на културния туризъм в община Ботевград, Културен туризъм дипломна работа:Ивелина Николова 2009
14 Румен Минковски, Удовлетвореност на чуждестранните посетители от културните програми/ по примера на ТА „ Бохемия”/, Културен туризъм дипломна работа:Линда Катеринска 2009
15 Румен Минковски, Изследване на ефективност на работните екипи в туристичеките организации /по примера на ТА „ Бохемия”, Туризъм дипломна работа:Василена Балабанова 2008
16 Румен Минковски, Някои аспекти на състоянието на кадрите в туризма в България, Туризъм дипломна работа:Александра Кутева 2008
17 Румен Минковски, Бизнес-етикет в комуникациите в туризма / По примера на професията „агент продажби” в ТА „ Бохемия”/, Магистърска програма „Туризъм" дипломна работа:Десислава Микова 2007
18 Румен Минковски, Оценка на ефективността от провеждането на обучения в „Енемона” АД за периода януари – април 2007 г. ( на база на 9 изследвани обучения), Магистърска програма по ГРАО дипломна работа:Петя Стоянова 2007
19 Румен Минковски, Оценка на трудовото представяне на служителите по примера на хотел “Ястребец” АД , Магистърска програма „Туризъм" дипломна работа:Анастасия Благоева Грозданова 2007
20 Румен Минковски, Удовлетвореност на гостите и на човешките ресурси в хотелиерството / по примера на СПА комплекс „ Катарино”/, Магистърска програма „Туризъм" дипломна работа:Стелиана Антонова 2007
21 Румен Минковски, Атестиране на служителите в държавната администрация чрез оценка на трудовото изпълнение”. , Магистърска програма по ГРАО дипломна работа:Петя Иванова 2006
22 Румен Минковски, Изследване на влиянието на характеристиките на длъжността върху мотивацията на служителите. / По примера на кафе-клуб „ Лаваца”- София/, Магистърска програма „Туризъм" дипломна работа:Величка Зарева 2006
23 Румен Минковски, Оценка и анализ на професионалните умения и знания, необходими на служителите в туристическите агенции , Магистърска програма „Туризъм" дипломна работа:Диана Йончева 2006
24 Румен Минковски, Мотивация на персонала в туристическа агенция „ Компас” ООД , Магистърска програма „Стопнаско управление", Стопански факултет дипломна работа:Красимира Тонова 2005
25 Румен Минковски, Проблемът за мотивацията на персонала в „Стримонтур” АД , Магистърска програма "Туризъм" дипломна работа:Цветелина Николова 2005
26 Румен Минковски, Системи за мотивиране на персонала /по примера на хотел „Рила-Боровец” АД/, дипломна работа:Kрасимир Димитров 2005
27 Румен Минковски, Измерители на организационна култура по примера на ТА “Дилижанс експрес” и ТА “Бохемия”, Магистърска програма "Туризъм" дипломна работа:Веселин Авджийски 2004
28 Румен Минковски, Оценка и атестация на персонала в туризма / По примера на ВК „ Ривиера” АД, гр. Варна/, Магистърска програма "Туризъм" дипломна работа:Мария Андреева Константинова 2004
29 Румен Минковски, Управление на конфликтите в туристическата агенция, дипломна работа:Ясен Димитров 2003
30 Румен Минковски, Управление на човешките ресурси в ТА“ ON TRAVEL”, дипломна работа:Милена Миланова 2003
31 Румен Минковски, Управление на организационния стрес / по примера на ТА „Международни прояви“ ООД/, дипломна работа:Румяна Харалампиева 2002
32 Румен Минковски, Власт и лидерство в туристическата организация , дипломна работа:Златка Кръстева 2002
33 Румен Минковски, Изследване на вътрешната мотивация на професията екскурзовод чрез нивото на мотивационния потенциал на длъжността /на примера на туристическите агенции „Бохемия“,“ Дилижанс експрес“ и „Университетска туристическа агенция“, дипломна работа:Оляна Василева 2002
34 Румен Минковски, Изследване на някои форми на несловесно общуване в сферата на туризма, дипломна работа:Боян Александров 2002
35 Румен Минковски, Обучение и развитие на човешките ресурси в хотелиерските вериги /по примера на “RADDISSON SAS GRAND HOTEL SOFIA”/ , дипломна работа:Румяна Каракачанова 2002
36 Румен Минковски, Приложение на типовите индикатори на Майер-Бригс при работата в изграждащи и развиващи се екипи като средство за повишаване на груповата ефективност /по примера на захарен арт-салон „ Ден и нощ- Варна“, дипломна работа:Мария Бирова 2002
37 Румен Минковски, Професионално ориентиране на човешките ресурси и приложението му в туризма, дипломна работа:Анета Салабашева 2002
38 Румен Минковски, Стимулиране на персонала в туристическата организация /по примера на “RADDISSON SAS GRAND HOTEL SOFIA”/ , дипломна работа:Калин Ганев 2002
39 Румен Минковски, Управление на кариерата на кадрите в туристическата организация , дипломна работа:Антония Радева 2002
40 Румен Минковски, Възможности за взаимодействие между академичното обучение и трейнинг програмите по туризъм / по примера на учебните планове на специалност „Туризъм“ в СУ „ Св. Климент Охридски“ итрейнинг програмите на IATA -UFTAA/, дипломна работа:Роза Драгиева 2001
41 Румен Минковски, Анализ на системата за обучение на мениджъри и служители в курортен комплекс „Албена“ АД – силни, слаби страни, изводи, препоръки, дипломна работа:Надежда Донева 2001
42 Румен Минковски, Взаимодействие между култура и лидерство в български хотели /на базата на анализа на факторите „мъжественост-женственост“ и „властническа дистанция“ по модела на Х. Хофстеде. , дипломна работа:Иван Пелтеков 2001
43 Румен Минковски, Значение и роля на фактора „избягване на несигурността“ в процеса на формиране на организационната култура в български хотели , дипломна работа:Ирина Арсова 2001
44 Румен Минковски, Обучение на човешките ресурси, работещи в областта на туризма в село Рибарица , дипломна работа:Петя Стоянова 2001
45 Румен Минковски, Теоретични и приложни аспекти на набирането и подбора на персонал в българската туристическа индустрия, дипломна работа:Мария Смукова 2001
46 Румен Минковски, Хората от третата възраст-съвременното предизвикателство пред туристическата индустрия, дипломна работа:Ирена Гришева 2001
47 Румен Минковски, Лидерство в туристическата организация / по примера на изследване на организационната културав 13 хотела в северното черноморие в България/ , дипломна работа:Радослав Петков 2000
48 Румен Минковски, Особености на отношението „индивидуализъм-колективизъм“ при управлението на туристическата организация/ по примера на на модела на Г. Хофстеде, приложен към 13 хотела в северното черноморско крайбрежие на България“/ , дипломна работа:Надежда Крумова Захариева 2000
49 Румен Минковски, Проблемът на мотивацията на персонала в ТА „Международни прояви“ ООД, дипломна работа:Христина Цигуларова 2000
50 Румен Минковски, Дизайнът на организацията и труда като елемент от мениджмънта на човешките ресурси / по примера на хотел „Галант“- Панчарево/ , дипломна работа:Теменуга Борисова 1999
51 Румен Минковски, Мотивационен потенциал на длъжността в туристическата организация / по примера на хотел „Интер Ростов“- Плевен/, дипломна работа:Татяна Вушева 1999
52 Румен Минковски, Организационно структуриране и проектиране / по примера на микрокомплекс „ Слънчев ден“/ , дипломна работа:Мануел Роберто Роша 1999
53 Румен Минковски, Ролята на властта в управлението на културата на туристическата организация / по примера на хотел „Хемус“- София/ , дипломна работа:Руслан Колев 1999
54 Румен Минковски, Стимулиране на персонала в съвременната туристическа организация за високоефективна дейност , Магистърска програма "Туризъм" дипломна работа:Динко Драганов 1999
55 Румен Минковски, Елементи на организационната култура в туризма/ по примера на балнео-рахабилитационните центрове „Велина“, „Камена“ и Лечебно-възстановителната база на Министерски съвет във Велинград., дипломна работа:Албена Христова 1998
56 Румен Минковски, Проблемът за мотивацията на кадрите в хотел “ Перелик“, Пампорово АД , дипломна работа:Магдалена Фурнаджиева 1998
57 Румен Минковски, Стратегическо управление на промяната на туристическата организация / по примера на извършващите се промени в СЧХР/, дипломна работа:Иван Нинов 1998
58 Румен Минковски, Обучение, атестация и развитие на човешките ресурси в сферата на туризма/ по примера на „Шератон-София –Хотел Балкан/, дипломна работа:Петя Димитрова 1997
Статия в научно списание
1 Минковски, Р., Д. Коларова, "Нови стандарти в обучението на медиаторите", Правна трибуна, 2023 2023
2 Минковски, Р., "Различия на индекса на дистанцията на властта в зависимост от изследвани демографски признаци на служителите от хотели в град София", Годишник на ГГФ - Книга "География", том:116, 2023 2023
3 Минковски, Р., " Взаимоотношение между дистанцията на властта и продължаващата организационна отдаденост на служителите от хотели в град София", Годишник на ГГФ - Книга "География", 2022 2022
4 Минковски, Р., "Взаимоотношение между дистанцията на властта и стреса на служителите от хотели в град София" , Годишник на СУ - ГГФ, книга 2 - География, том:114, 2021 2021
5 Минковски, Р., Взаимоотношение между дистанцията на властта и мотивацията на служители от хотели в град София, Годишник на СУ „ Св. Климент Охридски”, книга "География", том:том 113, 2020, Ref 2020
6 Минковски, Р., „Организационна култура на хотелите в София”, Годишник на Геолого –географски факултет на СУ „Свети Климент Охридски”, книга 2, География, том: том 110, 2017, Ref 2017
7 Минковски, Р., ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДЕКС НА ВЛАСТОВО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ РЪКОВОДИТЕЛИ И ПОДЧИНЕНИ В ХОТЕЛИТЕ В СОФИЯ, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Книга 2 - ГЕОГРАФИЯ , том:108, 2016, стр.:295-311 2016
8 Минковски, Р., Влияние на организационната култура върху управлението на човешките ресурси, ”Библиотека”, брой:5, 2015, стр.:27-38, Ref 2015
9 Минковски, Р., М. Проданова, „Някои особености на властническата дистанция като фактор на организационната култура в хотелиерството”. , Електронно научно списание: „Реторика и комуникации”, 2012, Ref, MSc 2012
10 Lucas, R.E., M.Marinova, M. Vodenska, Минковски, Р., New Developments in Human Resource Management in the Bulgarian Hotel Industry, Annuaire de I’ Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Geologie et Geographie”, том:98, брой:Livre 2 Geographie, 2005, Ref 2005
11 Маринов, В., Минковски, Р., Местните организации търсят идентичността си, Туристически пазар, брой:9, 1999, Ref 1999
12 Минковски, Р., Лидерството – взаимовръзки и особености, „Икономика”, брой:9, 1996, стр.:37-39, Ref 1996
13 Минковски, Р., Мотивация за труд, „Икономика”, брой:10, 1996, стр.:36-39, Ref 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Минковски, Р., В.Янева, "Дисциплината „Казуси от учебния стаж”- иновация и възможност за интегриране на теорията и практиката в обучението по туризъм", Сборник с доклади от Международна научна конференция „ Туризъм, образование, бизнес“, Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”- Колеж по туризъм, Бургас, 29-30 октомври 2021 г, 2021, стр.:157-164 2021
2 Минковски, Р., "Компетентностният подход – надежден инструмент за обучение на медиатори в България", Сборник с доклади от Международна научна конференция „ Измерения на компетентността“, СУ „”Свети Климент Охридски, 3-5 декември 2020 г. , 2021, стр.:222-232 2021
3 Минковски, Р., „ Дистанцията на властта между ръководители и подчинени – къде се намира хотелиерството?" , Сборник от Юбилейна международна научна конференция на УНСС „Туризмът-отвъд очакванията”, издателство:Издателски комплекс – УНСС, 2020, стр.:808-817, Ref 2020
4 Давидков, Ц, Д. Йорданова, Р.Каназирева, Минковски, Р., Обучението по предприемачество (развитие на дидактически аспекти), Сборник доклади: XVI International Scientific Conference “ Management and Engineering`18”, 2018, стр.:305-324, Ref 2018
5 Минковски, Р., Relationship Between the Power Distance Index and the Hotel Classification/Stars (Based on a Study of Sofia Hotels), Proceedings, International Scientific Conference “Contemporary tourism-traditions and innovations”, , издателство:St. Kliment Ohridski Univetsity Press, 2017, стр.:479-491 2017
6 Давидков, Ц, Д. Йорданова, Р.Каназирева, И. Гурбалова, Минковски, Р., Културни ориентири на управлението(евристични възможности на изследователски резултати), XV International Scientific Conference “ Management and Engineering`17”, TU-Sofia, JUNE 25-28, 2017, Sozopol , 2017, стр.:428-437 2017
7 Минковски, Р., V. Yaneva, Industrial Placement for Tourism Students at Sofia University “St. Kliment Ohridski”: Bridging the Gap between Education and Business , Conference Proceedings:Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices, Internationalization Belgrade (Serbia), 18–19 March 2016 , издателство:College of Tourism, 2016, стр.:263-274, Ref 2016
8 Минковски, Р., Представа на лидерство в туристическите организации в София, Сборник от Международна научно-практическа конференция „ Лидерството- време е за промени”, НБУ, издателство:НБУ, 2015, стр.:630-639, Ref 2015
9 Минковски, Р., „Измерване на ценностното равнище на организационната култура в хотелиерството”, Сборник от научно-практическа конференция на ГГФ, 2012 2012
10 Минковски, Р., Административен регистър, „ Равни възможности в държавната администрация за хората с увреждания, представителите на малцинствата и уязвимите групи на пазара на труда”, 2008, стр.:79-90, Ref 2008
11 Воденска, М., Минковски, Р., Организация и провеждане на производствения стаж на студентите от специалност "Туризъм" при СУ "Св. Климент Охридски". , Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция: България и ЕС – Предизвикателства към бизнес обучението, 2005, стр.:80-85, Ref 2005
12 Минковски, Р., Някои особености на фактора “избягване на несигурността” сред служители в български хотели. , . Сборник с доклади “35 години на специалност “Туризъм “ в СУ“ Св. Климент Охридски“.Юбилейна научна конференция „ Туризмът през XXI век“, 2002, стр.:184-194, Ref 2002
13 Минковски, Р., Някои особености на властническата дистанция и последиците за управлението на организационната култура на хотелите, Сборник: География и туризъм: Доклади от научна конференция , Китен, издателство:УИ „ Св. Климент Охридски“, , 2000, стр.:163-168, Ref 2000
Студия в научно списание
Минковски, Р., Взаимоотношение между дистанцията на властта и удовлетвореността от работата на служители от хотели в град София, Годишник на СУ „ Св. Климент Охридски”, том:том 112 , 2019, Ref 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Румен Минковски, "Differences in job satisfaction levels according to surveyed demographic characteristics of travel agency staff in Sofia" 2023
2 Секционен доклад, Румен Минковски, "Нови стандарти в обчението на медиаторите" 2023
3 Секционен доклад, Румен Минковски, "Дисциплината „Казуси от учебния стаж”- иновация и възможност за интегриране на теорията и практиката в обучението по туризъм" 2021
4 Секционен доклад, Румен Минковски, "Удовлетвореност на служителите от използването на стандарти на работа в туристически агенции" 2021
5 Секционен доклад, Румен Минковски, „ Дистанцията на властта между ръководители и подчинени – къде се намира хотелиерството?" 2020
6 Секционен доклад, Румен Минковски, “Компетентностният подход – надежден инструмент за обучението на медиатори в България” 2020
7 Секционен доклад, Румен Минковски, Обучението по предприемачество (развитие на дидактически аспекти) 2018
8 Секционен доклад, Румен Минковски, Relationship Between the Power Distance Index and the Hotel Classification/Stars (Based on a Study of Sofia Hotels) 2017
9 Секционен доклад, Румен Минковски, Културни ориентири на управлението(евристични възможности на изследователски резултати) 2017
10 Секционен доклад, Румен Минковски, Industrial placment for tourism students at Sofia Univercity "St.Kliment Ohridski": bridjing the gap between education and business 2016
11 Секционен доклад, Румен Минковски, Представа за лидерство в туристическите организации в София 2015
12 Секционен доклад, Румен Минковски, Динамика на “избягване на несигурността” сред служители в български хотели. 2002
13 Секционен доклад, Румен Минковски, Някои особености на властническата дистанция и последиците за управлението на организационната култура на хотелите. 2000
Учебник/Учебно помагало
1 Давидков, Цв., Минковски, Р., Организационно поведение, Учебник за дистанционно обучение, У И “Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 1999
2 Минковски, Р. , Социално-психологически мениджмънт, Издателство "Регалия" 6 , София, Рецензирано 1996