Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Таня Казанджиева
Дисертация д-р
Таня Иванова Казанджиева, Медиа, фолклор и етнокултурна идентичност - Бежанската фолклорна култура в медийното пространство на вестниците "Македония" и "Тракия" от началото на ХХ век, ВАК, Ръководител:проф. д-р Надежда Драгова 2006
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Таня Иванова Казанджиева, "Българската духовна вселена отвъд Аз, Буки, Веди..." , За буквите, Кирило-Методиевски Вестник" О писменах"-УНИБИТ 2018
2 Таня Иванова Казанджиева, Македония в рисунки, Военно издателство 2003
Изложби
1 Таня Иванова Казанджиева , Национална Книгата като медия 2016 ФНПП Представяне на ръчно изработени от студенти на ФНПП книги на български писатели за деца и юноши, съвместно с библиотеката на ФНПП. 2016
2 Таня Иванова Казанджиева , Национална Срещи с необяснимото 2015 ФНПП Изложба на фотографии на Жорж Ру във ФНПП, встъпително слово - проф. Орлин Дворянов. 2015
Книга
1 Таня Казанджиева, Фрагменти от българската литература за деца и юноши - ХХ в. , ISBN:978-954-8846-33-2, Веда Словена-ЖГ, София 2016
2 Таня Казанджиева, Македонска звезда- ретроспективна антология за малките българи , ISSN (online):, Мария Арабаджиева, София, Ref, Рецензирано 2012
Монография
Таня Казанджиева, Интерпретации на родното в периодичния печат за деца и юноши от началото до средата на ХХ век , ISBN:978-954-753-333-2, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, Ref, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Таня Казанджиева, Заглавие на проекта: Българската литература за деца и юноши XX – XXI в. , Член, 2022
2 Таня Казанджиева, “Българската литература за деца и юноши – национални и универсални ценности” към Института за литература при БАН, Член, 2010
Научно ръководство
1 Таня Казанджиева, Дидактически средства в обучението по чужд език на деца от 5 до 10 годишна възраст, ФНОИ дипломна работа:Елина Къпинова 2019
2 Таня Казанджиева, Развитие на речта и ролята на приказката в ранното чуждоезиково обучение по английски език , ФНОИ дипломна работа:Димка Георгиева 2019
Редактор на издание реферирано
Таня Казанджиева, Визуални изкуства и музика, Редактор на издание реферирано 2020
Статия в поредица
Таня Казанджиева, Demonological characters in the Bulgarian and Romanian folk culture - The folk concept of "Dragon" , ANALELE UNIVERSITATII HYPERION, ISTORIE, 2018, vol:ANALELE UNIVERSITATII HYPERIONQ ISTORIE, 2018,, Publisher:EDITURA VICTOR, Bucuresti, 2019, pages:59-71, ISSN (print):2067-8266, Ref, Web of Science 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Таня Казанджиева, EUROPEAN DIMENSION IN BULGARIAN LITERATURE FOR CHILDREN IN THE 20th CENTURY - LITERATURE AND VISUAL INFLUENCES - Tania KAZANDZHIEVA, EST-WEST DIALOG-Individual and Society through Ages, editor/s:Renata Tatomir, Publisher:EDITURA UNIVERSUL ACADEMIC; EDITURA UNIVERSITARĂ, 2020, pages:193-205, ISSN (print):2668 – 3938, ISSN (online):L 2668 – 3938, ISBN: 978-606-9062-03-6; 978-606-28-1221-8 2020
2 Таня Казанджиева, Александър Балабанов, Симеон Радев и детският периодичен печат - проекции на родното, Българската литературна критика - позиции и контексти, редактор/и:Александра Антонова, издателство:ИЦ "Боян Пенев" - Институт за литература , 2020, стр.:160-169, ISBN:978-619-7372-25-0 2020
3 Таня Казанджиева, Ксения Мавромати, Литературни и визуални внушения в българската литература за деца от средата на ХХ век, Нематериалното културно наследство: самобитност, приемственост, опорочаване, редактор/и:Нина Дебрюне, Джеки Маджаров, издателство:АИ "За буквите-О писменех", 2020, стр.:69-79, ISBN:978-619-185-414-1, PhD 2020
4 Таня Казанджиева, Димитър Талев и културният код на времето - Македония в рисунки, Димитър Талев - кодът на историята и лабиринтите на настоящето в литературата, редактор/и:Ал. Антонова, Ел. Трайкова, М. Иванова-Гиргинова, издателство:Институт за литература-БАН, Изд. център "Б. Пенев", 2019, стр.:222-235, ISBN:978-619-7372-19-9 2019
5 Таня Казанджиева, Димитър Талев и културният код на времето- Македония в рисунки, Димитър Талев - кодът на историята и лабиринтите на настоящето в литературата, редактор/и:Ал. Антонова, Ел. Трайкова, М. Иванова-Гиргинова, издателство:Институт за литература-БАН, Изд. център "Б. Пенев", 2019, стр.:222-235, ISBN:978-619-7372-19-9 2019
6 Таня Казанджиева, „Децата и творчеството”, Юбилеен сборник в чест на проф. д-р. Е. Русинова, Децата и творчеството”, Юбилеен сборник в чест на проф. д-р. Е. Русинова, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски”, 2018, стр.:321-332, ISBN:978-954-07-4407-0 2018
7 Таня Казанджиева, L’eau, comme paradigme culturel , EAST-WEST DIALOGUE. INDIVIDUAL AND SOCIETY THROUGH AGES.PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE OF THE HISTORY SPECIALIZATION. DEPARTMENT OFSOCIAL DND NATURAL SCIENCES.Q HYPERION UNIVERSITY OF BUCHAREST , Publisher:EDITURA UNIVERSUL ACADEMIC ;EDITURA UNIVERSITARA , 2018, pages:73-79, ISSN (print):2668-3938 , ISBN:978-606-9062-07-4; 978-606-28-0910-2, Ref, Web of Science 2018
8 Таня Казанджиева, Женската визия в българската литература за деца и юноши, Сборник „Жените в българската литература и култура”, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски”, 2018, стр.:308-314, ISBN:978-954-07-4363-9, Ref, Web of Science 2018
9 Таня Казанджиева, Медиите за деца в контекста на националната сигурност, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие на НВУ “В. Левски”, т. 1, , издателство:НВУ "В. Левски", 2018, стр.:9-21, ISBN:1314-1937, Ref, Web of Science 2018
10 Таня Казанджиева, Елена Азманова, Родство, род и родина в творчеството на Златка Щерева, Сборник „Жените в българската литература и култура”, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски”, 2018, стр.:321-332, ISBN:978-954-07-4363-9, Ref, Web of Science 2018
11 Таня Казанджиева, Water in Bulgarian Folklore Culture, Water conference. Physics, Chemistry&Biology, 2017, pages:9-12 2017
12 Таня Казанджиева, Детският периодичен печат като културен феномен-сп. Македонска звезда(1909-1910), Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие на НВУ “В. Левски”, т. 1, Publisher:НВУ “В. Левски”, 2017, pages:218-228, ISBN:1314-1937 2017
13 Таня Казанджиева, Феноменът „Радио” в произведенията на българските писатели за деца от 30-те и 40-те години на ХХ в., Арнаудов сборник, доклади и съобщения, т. 9, Publisher:ЛЕНИ-АН, Русе, 2017, pages:273-281, ISBN:978-619-7058-49-9 2017
14 Таня Казанджиева, Българската съдба в три разказа на Ангел Каралийчев, Мултикултурният човек, Сборник в чест на проф. дин Камен Гаренов, редактор/и:академик Георги Марков, проф. д-р З. Козлуджов и др. , издателство:ИК Гутенберг, 2016, стр.:733-743, ISBN:978-619-176-079-4 2016
15 Таня Казанджиева, Приказките на поетите - Асен Разцветников, Йордан Стубел, Емануил Попдимитров, , списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история, издателство:НБКИМ, 2016, стр.:51-60, ISSN (print):0861-847Х , Ref, Web of Science 2016
16 Таня Казанджиева, Антропологични текстове във „Вестник за жената”, списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история, издателство:НБКИМ, 2015, ISSN (print):0861-847Х, Ref, Web of Science 2015
17 Таня Казанджиева, Змей Горянин в периодиката за деца от средата на ХХ век – проявления, сборник „Змей Горянин- непознатият”, редактор/и:Теодора Евтимова, издателство:Регионална библиотека „Любен Каравелов”, Русе, 2015, ISBN:978-954-9664-71-3, Ref, Web of Science 2015
18 Таня Казанджиева, Медийни ретроспекции на Балканската война в пресата на бежанците от средата на ХХ в., сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие на НВУ “В. Левски”, т. 15, издателство:НВУ "В. Левски", 2015, ISSN (print):1314-1937, Ref, Web of Science 2015
19 Таня Казанджиева, Меморатът като историческо свидетелство за измеренията на личността (Гоце Делчев и Дамян Груев, сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие на НВУ “В. Левски”, т. 15, издателство:НВУ "В. Левски", 2014, стр.:194-203, ISSN (print):1314-1937, Ref, Web of Science 2014
20 Таня Казанджиева, Родният край като спомен в произведения на Дора Габе, Константин Петканов и Бленика, публикувани в детските издания от средата на ХХ в., списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история, издателство:НБКИМ, 2014, стр.:40-45, ISSN (print):0861-847Х, Ref, Web of Science 2014
21 Таня Казанджиева, Българският аспект на миграцията – бежанството, сборник “Мигриращи култури и социални практики, редактор/и:Румяна Станчева, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски”, 2013, стр.:101-108, ISBN:978-954-07-3595-5; 978-954-8712-87-3, Ref, Web of Science 2013
22 Таня Казанджиева, Македонска звезда – първото списание за българчета извън пределите на родината, "С възрожденски дух и модерен поглед", в чест на чл.-кор.проф. Милена Цанева, издателство:Проф. Марин Дринов, 2012, стр.:483-488, ISBN:978-954-8712-79-8; 978-954-322-559-0, Ref 2012
23 Таня Казанджиева, Тайният символен език в българските църкви, “Езици на културата” по повод 35 години от създаването на ЮЗУ “Неофит Рилски” и във връзка с юбилей на проф.дфн Надежда Н. Драгова, редактор/и:Григор Григоров, издателство:ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2012, стр.:499-508, ISBN:978-954-680-867-7, Ref 2012
24 Таня Казанджиева, Българската душа във фолклорните миниатюри на Иван Серафимов, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие на НВУ “В. Левски”, т. 7, издателство:НВУ "В. Левски", 2011, ISBN:1314-1937, Ref, Web of Science 2011
25 Таня Казанджиева, Литературно-историческите портрети в една неиздадена книга на Петър Завоев, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие на НВУ “В. Левски”, т. 7, издателство:НВУ "В. Левски", 2011, ISBN:1314-1937, Ref, Web of Science 2011
26 Таня Казанджиева, 100 години списание “Македонска звезда” – традиционното и модерното в периодиката за деца в началото на ХХ в., Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “В. Левски”, т. 6, издателство:НВУ "В. Левски", 2010, ISBN:1314-1937, Ref, Web of Science 2010
27 Таня Казанджиева, Легендите във в. „Македония” - мигрантска литература за деца и юноши, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “В. Левски”, т. 7, издателство:НВУ “В. Левски”, 2009, ISBN:1314-1937, Ref, Web of Science 2009
28 Таня Казанджиева, Фолклорната словесност и вестникът – един културен модел, Сборник научни трудове, редактор/и:Георги Камарашев, издателство:Национален военен университет и Съюз на учените в България, 2004, Ref, Web of Science 2004
29 Таня Казанджиева, Запазване на етнокултурната идентичност на македонските и тракийските бежанци след Илинденско-Преображенското въстание във вестниците “Македония” и “Тракия", Сборник доклади от военнонаучната конференция на тема “Илинденско-Преображенското въстание в 1903 г.” , издателство:ВИТА, 2003, Ref, Web of Science 2003
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Списанието за деца отвъд литературата - Македонска звезда(1909-1910) 2023
2 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Представи и вярвания за коня в българската фолклорна култура. 2023
3 Секционен доклад, Таня Казанджиева, The genres of literature in favor of history. Memorat as a historical evidence of people and events. 2023
4 Присъствие, Таня Казанджиева, Европейска перспектива за добросъседските отношения между република България и Република Северна Македония 2022
5 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Българската литература за деца извън пределите на родината 2022
6 Присъствие, Таня Казанджиева, ...И ний сме дали нещо на света 2022
7 Секционен доклад, Таня Казанджиева, В котешкия свят на Панчо 2021
8 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Аспекти на „родното“ в творчеството на Константин Петканов и Стилян Чилингиров 2021
9 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Александър Балабанов и Симеон Радев и детския периодичен печат – проекции на родното 2019
10 Секционен доклад, Таня Казанджиева, European Dimension in Bulgarian Children’s Literature in the 20th Century - Literature And Visual Impressions 2019
11 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Аспекти на интерпретацията на посветителския ритуал в литературата за деца 2019
12 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Димитър Талев и културния код на времето – Македония в рисунки 2018
13 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Дора Габе- фолклорни измерения на религиозното в литературата за деца- християнски перцепции в стихосбирката "Великден" и сп. Прозорче" 2018
14 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Детското литературно творчество в списанията за деца от 20-те до 40-те години на ХХ в. 2018
15 Пленарен доклад, Таня Казанджиева, Медиите за деца в контекста на националната сигурност 2018
16 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Water as a paradigm in Human culture 2017
17 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Змей Горянин в периодиката за деца от средата на ХХ век – проявления 2015
18 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Феноменът „Радио” в произведенията на българските писатели за деца от 30-те и 40-те години на ХХ век 2015
19 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Змей Горянин в периодиката за деца от средата на ХХ век – проявления 2015
20 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Меморатът като историческо свидетелство за измеренията на личността (Гоце Делчев и Дамян Груев) 2014
21 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Родният край като спомен в произведения на Дора Габе, Константин Петканов и Бленика, публикувани в детските издания от средата на ХХ в. 2014
22 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Антропологични текстове във „Вестник за жената" 2014
23 Секционен доклад, гл. ас. д-р Таня Казанджиева, Родният край като спомен в произведения на Дора Габе, Константин Петканов и Бленика, публикувани в детските издания от средата на ХХ в. 2014
24 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Двуизмерният творец. Асен Босев в 21 век – културологичен прочит 2013
25 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Двуизмерният творец. Асен Босев в 21 век – културологичен прочит 2013
26 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Българската съдба (лична и национална) в четири разказа на Ангел Каралийчев 2012
27 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Медийни ретроспекции на Балканската война в пресата на бежанците от средата на ХХ в. 2012
28 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Българската съдба (лична и национална) в четири разказа на Ангел Каралийчев 2012
29 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Медийни ретроспекции на Балканската война в пресата на бежанците от средата на ХХ в 2012
30 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Българската съдба (лична и национална) в четири разказа на Ангел Каралийчев 2012
31 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Тайният символен език в българските църкви 2011
32 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Литературно-историческите портрети в една неиздадена книга на Петър Завоев 2011
33 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Разказите на Константин Петканов във в. “Тракия” 20- 30-те години на миналия век 2011
34 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Българската душа във фолклорните миниатюри на Иван Серафимов 2011
35 Секционен доклад, Таня Казанджиева, 100 години списание “Македонска звезда” – традиционното и модерното в периодиката за деца в началото на ХХ в. 2010
36 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Литературата като философия – разказите в сп. „Детска радост” 1933-1934 г. 2010
37 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Македонска звезда – първото списание за българчета извън пределите на родината 2010
38 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Легендите във в. „Македония” - мигрантска литература за деца и юноши 2009
39 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Интеркултурният диалог, реализиран чрез изкуството(анализ на резултатите от проекта “Завърти се наоколо с музика и танц”) 2009
40 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Интеркултурният диалог, реализиран чрез изкуството(анализ на резултатите от проекта “Завърти се наоколо с музика и танц”) 2009
41 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Мястото на спомена в бежанските вестници от ХХ век (Медийното пространство – поле на динамична среща на потоците на паметта) 2008
42 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Българският аспект на миграцията – бежанството 2007
43 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Българският аспект на миграцията – бежанството 2007
44 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Фолклорната словесност и вестникът – един културен модел 2004
45 Секционен доклад, Таня Казанджиева, Запазване на етнокултурната идентичност на македонските и тракийските бежанци след Илинденско-Преображенското въстание във вестниците “Македония” и “Тракия" 2003
Участие в редколегия
1 Таня Казанджиева, Визуални изкуства и музика, Участие в редколегия 2020
2 Таня Казанджиева, Визуални изкуства и музика, Участие в редколегия 2020
3 Таня Казанджиева, Визуални изкуства и музика, Участие в редколегия 2020
4 Таня Казанджиева, Визуални изкуства и музика, Участие в редколегия 2020
5 Таня Казанджиева, Визуални изкуства и музика, Участие в редколегия 2020
6 Таня Казанджиева, Радио София-БНР, Участие в редколегия 2013