Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Теодор Атанасов
Дисертация д-р
Теодор Стоянов Атанасов, Бизнес-инкубаторите в България. Състояние и перспективи за развитието им., Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Ръководител:проф. д-р Анастасия Бънкова 2015
Книга
1 Teodor Atanasov, Desislava Yordanova, Tsvetan Davidkov, Raya Kanazireva, Neviana Krasteva, Iya Petkova- Gourbalova, Olympia Vedar, Denitsa Antonova, Business administration: theory and practice in Bulgaria II, ISBN:978-954-07-4786-6, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано 2019
2 Teodor Atanasov, Neviana Krasteva, Tzvetan Davidkov, Ivan Angelov, Dessislava Yordanova, Raya Kanazireva, Zhelyu Vladimirov, Miroslava Hristova, Olympia Vedar, Petar Tashev, Risk factors, preventive measures, compensation, and job satisfaction of employees from night establishments in Bulgaria – Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria, ISBN:978-954-07-4300-4, Sofia University Press, Sofia., Рецензирано 2017
3 Теодор Атанасов, Бизнес планиране и контрол, Авангард Прим, Рецензирано 2016
4 Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторите. Същност и разпространение., Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, София, Ref, Рецензирано 2015
5 Теодор Атанасов, Икономическият механизъм в Унгария. , ИДСУ, София 1989
6 Иван Николов, Анастасия Бънкова, Теодор Атанасов, Икономическият подход и неговият механизъм в управлението на извънпроизводствената сфера. Методически въпроси. 1984
Научен проект
1 Теодор Атанасов, Фирмени стратегии и интернационализация на българските организации, Член, , Номер на договора:Договор №81/10.04.2013г. 2013
2 Теодор Атанасов, Докторантска академия по стопански и управленски науки /ДАСУН/, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0012 2012
3 Теодор Атанасов, Справянето с конфликти в клъстерите, Член, 2012
4 Теодор Атанасов, Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, , Член, , Номер на договора:Договор № BG051PO001-4.3.04-0023 2012
5 Теодор Атанасов, Бизнес инкубатори – проблеми и възможности за развитие в България, Член, 2011
6 Теодор Атанасов, Стратегическо управление в организационни мрежи, Член, 2010
7 Теодор Атанасов, Организационните клъстери в България – проблеми и носоки на развитие, Член, 2009
8 Теодор Атанасов, Устойчиво развитие в условията на икономическа трансформация, Член, 2008
Научно ръководство
1 Теодор Атанасов, Бизнес инкубаторите като инструмент за подпомагане на предприемачеството в България, базиран на изследванен на случай Бизнес инкубатор "Сирма груп холдинг" , Стопански факултет дипломна работа:Христина Русева 2014
2 Теодор Атанасов, Състояние на автомобилния пазар. Проблеми и перспективи пред официалните вносители ан лекотоварни автомобили в България (на примера на ПоршеБг.ЕООД). , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Габриела Иванова Цонкова 2012
3 Теодор Атанасов, Диагностично свързаните групи като метод за финансиране на болничната помощ., Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Василина Иванова Христоскова 2011
4 Теодор Атанасов, Модел на EFQM за организационно съвършенство, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Антон Георгиев Ганчев 2011
5 Теодор Атанасов, Организационна диагностика. Компонентен бизнес-модел. , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Димитър Димитров Каменски 2010
6 Теодор Атанасов, Управление, основано на качеството – анализ и приложение на модела CAF. Обща рамка и оценяване. , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Маргарита Петрова Василева 2010
7 Теодор Атанасов, Анализът на стратегическото поведение като средство за стратегическа диагностика на фирма (на примера на Юробанк И ЕФ Джи България АД). , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа: Константин Митков Митрев 2009
8 Теодор Атанасов, Процесът на вземане на управленски решения в МСП. Културна обусловеност, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Тихомир Руменов Тотев 2006
9 Теодор Атанасов, Проект за изграждане на система за контролинг в „Бранд комерс” , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Теодора Йорданова Йорданова 2005
10 Теодор Атанасов, Протфолио анализ като метод за оптимизиране на продуктовата структура (на примера на фирма Елифарм). , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Анна Пенчева Цакова 2005
11 Теодор Атанасов, Анализ и управление на ликвидността на стопанско предприятие. , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Ирина Цветанова Петрова 2001
12 Теодор Атанасов, Бизнес-оценяване на приватизационен обект , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Бизнес-оценяване на приватизационен обект 2000
Статия в научно списание
1 Теодор Атанасов, Масовата приватизация и икономическата реформа, в-к "Икономически живот", брой:33, 1996 1996
2 Красен Буюклиев, Теодор Атанасов, Държавната собственост и нейното управление в развитите страни, Сп. Бизнес ескорт, брой:6, 1991 1991
3 Теодор Атанасов, За същността, мястото и ролята на мениджърските контракти при управлението на държавната собственост. , сп. Мениджмънт, брой:2, 1991 1991
4 Теодор Атанасов, Реформата в България /външноикономически отношения/. , сп. Управление и самоуправление, брой:3 , 1990 1990
5 Теодор Атанасов, Преките връзки и създаването на съвместни стопански организации. , сп. Управление и самоуправление, брой:5, 1989 1989
6 Теодор Атанасов, Усъвършенствуване на икономическото сътрудничество. , сп. Управление и самоуправление, брой:2, 1989 1989
7 Теодор Атанасов, Опитът на НПП „Благой Попов” в стопанисването на социалистическата собственост. , сп. Социално управлние, брой:5, 1987 1987
8 Теодор Атанасов, По някои въпроси, засягащи усъвършенстването на приложението икономическия подход в управлението на непроизводствената сфера. Сп. „Социално управление, сп. Социално управлние, брой:5, 1985 1985
9 Теодор Атанасов, Производство, производствени отношения, превърнати форми. , сп. Социално управлние, брой:4, 1984 1984
10 Теодор Атанасов, За понятията „институт” и „институция”, сп. Социологически проблеми", брой:2, 1982 1982
Статия в поредица
1 Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторите като елемент на политиката за икономически растеж. , Годишник на СУ. „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет., брой:т. 12, 2014, стр.:5-23, Ref 2014
2 Теодор Атанасов, Устойчивото развитие в условията на трансформиращите се икономики. , Годишник на СУ. „Св. Климент Охридски”., брой:т.8, издателство:Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, 2009, стр.:5-29, Ref 2009
3 Теодор Атанасов, Малките и средни предприятия в условията на променяща се икономическа среда. , Годишник на СУ. „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, брой:т.5, 2006, стр.:115-135, Ref 2006
4 Теодор Атанасов, Регионалната интеграция на Балканите и в Черноморския регион в контекста на разширяването на Европейския съюз. , Годишник на СУ. „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, брой:т.4, 2005, стр.:173-187, Ref 2005
5 Теодор Атанасов, Институционални аспекти на формирането на устойчива бизнес-среда в условията на трансформиращи се икономики. , Годишник на СУ. „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, том: , брой:т.3, 2004, стр.:27-45 2004
6 Теодор Атанасов, Предизвикателства пред българските фирми при присъединяването на страната ни към Европейския съюз. , Годишник на СУ. „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, 2003, стр.:139-151 2003
7 Теодор Атанасов, Всичко ли е ясно за приватизацията?, Сп. Икономика, том:бр. 9, 1991, стр.:12-14 1991
8 Красен Буюклиев, Теодор Атанасов, Предприятията от държавния сектор при прехода към пазарна икономика., Сп. Бизнес ескорт , брой:11, 12, 1991, стр.:3-9 1991
9 Теодор Атанасов, Мултинационалните обединения. , сп. Социално управлние, брой:5, 1985 1985
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Теодор Атанасов, Предизвикателства пред интернационализацията на българските МСП, Интеграционни процеси в глобалната икономика, издателство:Академично издателство "Ценов", 2018, стр.:180-186, ISBN:978-954-23-1666-4 2018
2 Теодор Атанасов, Какво мислят студентите за възможността за собствен бизнес., Развитие на висшите училища в контекста на европейските изисквания за качество на образователните услуги, редактор/и:проф. д-р Руслан Пенчев, проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Божидар Гьошев, проф. д-р Теодора Георгиева, доц. д-р Миланка Славова, проф. д-р Теодора Георгиева, издателство:Издателство на МВБУ , 2017, стр.:113-122, ISBN: 978-954-9432-75-1(CD) 2017
3 Тодор Ялъмов, Теодор Атанасов, Кои фирми спечелиха от кризата? , Съвременни управленски практики IX, Управленска наука, икономика и бизнес практики – съвременни ракурси и предизвикателства, издателство:Бургаски Свободен Университет, 2016, стр.:327-334, Ref 2016
4 Теодор Атанасов, Бизнес инкубаторите в България. Състояние, проблеми и перспективи за развитие., Сборник докторантски трудове. Част четвърта., издателство:Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, 2015, стр.:7-84 2015
5 Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторът като социално-икономически феномен, Сборник докторантски трудове. Трета част, издателство:Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, 2015, стр.:11-36, Ref 2015
6 Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторите - инструмент за подпомагане оцеляването и развитието на новосъздадените фирми., Сборник по проект ДАСУН. Част първа. СУ „Климент Охридски”. , издателство:Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, 2013, стр.:33-58, ISBN:978-954-9399-19-6 2013
7 Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторите като инструмент за насърчаване на предприемачеството., Сборник доклади IX научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” , издателство:Технически университет - София, 2012, стр.:150-153 2012
8 Теодор Атанасов, Фирмите в условията на устойчиво развитие., Пета научна конференция „Мениджмънт и предприемачество”. Сборник доклади., издателство:Технически университет - София, 2008, стр.:171-177 2008
9 Теодор Атанасов, Устойчивото развитие в Източна Европа. , Икономически политики за устойчиво развитие. , издателство:Университетско издателство „Стопанство”. УНСС, 2007, стр.:275-281 2007
10 Теодор Атанасов, Членството на България в Европейския съюз и неговото отражение върху българските фирми. , Съвременни управленски практики III. , издателство:Бургаски свободен университет, 2005, стр.:279-285 2005
11 Теодор Атанасов, Проблеми пред българските фирми при присъединяването към ЕС. , България и ЕС. Предизвикателства пред бизнеса. , издателство:International University, София University of Portsmouth Business School. , 2003, стр.:17-24 2003
12 Теодор Атанасов, Ролята на институциите за формирането на бизнес-средата в условията на икономиките в преход. , Устойчиво развитие в преходните икономики: възстановяване на икономическите потоци. , издателство:Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, 2003, стр.:128-142 2003
13 Теодор Атанасов, Перспективи и проблеми пред българските фирми при присъединяването на България към Европейския съюз., България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи., издателство:Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, 2002, стр.:108-114 2002
14 Анастасия Бънкова, Теодор Атанасов, Социалната политика в предприятието и в неговия бизнес-план. , Социалните предизвикателства на икономиките в преход. Международна научна конференция „Социалните предизвикателства на икономиките в преход”. , издателство:Парадигма, 2002, стр.:285-299 2002
15 Теодор Атанасов, Приватизацията на естествените монополи. , Европейските измерения в икономиката и управлението на страните в преход. , издателство:Парадигма, 2001, стр.:275-285 2001
16 Теодор Атанасов, Новите форми на икономическо сътрудничество и усъвършенствуването на националните стопански механизми. , Научни трудове. Социално управление, 1990 1990
17 Теодор Атанасов, Усъвършенствуването на националните стопански механизми и тяхното сближаване като фактор за развитието на преките производствени връзки. , Совершенствование непосредственного научно-производственного сотрудничества предприятий странчленов СЭВ, 1989 1989
18 Теодор Атанасов, Относно обхвата на извънпроизводствената сфера. , Научни трудове „Социално управление", 1986 1986
19 Теодор Атанасов, Проблеми на експерименталното приложение на икономическия механизъм в здравеопазването. , Научни трудове „Социално управление", 1983 1983
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Теодор Атанасов, Предизвикателства пред интернационализацията на българските МСП. 2018
2 Секционен доклад, Теодор Атанасов, Какво мислят студентите за възможността за собствен бизнес 2017
3 Секционен доклад, Теодор Атанасов, Кои фирми спечелиха от кризата? 2016
4 Секционен доклад, Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторите като инструмент за реализация на политики за подкрепа на новосъздадени фирми 2012
5 Секционен доклад, Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторите като инструмент за насърчаване на предприемачеството. 2012
6 Секционен доклад, Teodor Atanasov, Business incubators - opportunities for sustainable development of the newly established SMEs 2012
7 Секционен доклад, Anastassia Bankova, Teodor Atanasov, Todor Yalamov, Organizational networks and regional development 2009
Учебник/Учебно помагало
Теодор Атанасов, Теодор Атанасов. Фирменият бизнес-план. Как основни европейски и национални стратегически документи и Оперативни програми 2014 – 2020 могат да подпомогнат информационно разработването на фирмения бизнес-план. , Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, София, Рецензирано 2016