Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Теодор Атанасов
Дисертация д-р
Теодор Стоянов Атанасов, Бизнес-инкубаторите в България. Състояние и перспективи за развитието им., Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Ръководител:проф. д-р Анастасия Бънкова 2015
Книга
1 Teodor Atanasov, Desislava Yordanova, Tsvetan Davidkov, Raya Kanazireva, Neviana Krasteva, Iya Petkova- Gourbalova, Olympia Vedar, Denitsa Antonova, Business administration: theory and practice in Bulgaria II, ISBN:978-954-07-4786-6, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано 2019
2 Теодор Атанасов, Бизнес планиране и контрол, Авангард Прим, Рецензирано 2016
3 Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторите. Същност и разпространение., Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, София, Ref, Рецензирано 2015
4 Теодор Атанасов, Икономическият механизъм в Унгария. , ИДСУ, София 1989
5 Иван Николов, Анастасия Бънкова, Теодор Атанасов, Икономическият подход и неговият механизъм в управлението на извънпроизводствената сфера. Методически въпроси. 1984
Монография
Теодор Атанасов, Бизнес планиране, ISBN:978-954-07-5557-1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2022
Научен проект
1 Теодор Атанасов, Инкубатори за иновативни предприятия, Член, 2022
2 Теодор Атанасов, Фирмени стратегии и интернационализация на българските организации, Член, , Номер на договора:Договор №81/10.04.2013г. 2013
3 Теодор Атанасов, Докторантска академия по стопански и управленски науки /ДАСУН/, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0012 2012
4 Теодор Атанасов, Справянето с конфликти в клъстерите, Член, 2012
5 Теодор Атанасов, Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, , Член, , Номер на договора:Договор № BG051PO001-4.3.04-0023 2012
6 Теодор Атанасов, Бизнес инкубатори – проблеми и възможности за развитие в България, Член, 2011
7 Теодор Атанасов, Стратегическо управление в организационни мрежи, Член, 2010
8 Теодор Атанасов, Организационните клъстери в България – проблеми и носоки на развитие, Член, 2009
9 Теодор Атанасов, Устойчиво развитие в условията на икономическа трансформация, Член, 2008
Научно ръководство
1 Теодор Атанасов, An Analysis of the Organizational Culture at the office of NielsenIQ in Sofia and the Impact of Working from Home, дипломна работа:Благовест Евгениев Бижев 2022
2 Теодор Атанасов, Франчайзингът - добри практики и проблеми по примера на Easy Pay , дипломна работа:Владислав Иванов Вушев 2021
3 Теодор Атанасов, Възможността за развитие на франчайзинга в спедиторския сектор в България , дипломна работа:Христо Мариянов Христов 2019
4 Теодор Атанасов, Трансформацията на автомобилната индустрия. Електрическите автомобили като фактор на промяната, дипломна работа:Яни Красен Георгиев 2019
5 Теодор Атанасов, Бизнес инкубаторите като инструмент за подпомагане на предприемачеството в България, базиран на изследванен на случай Бизнес инкубатор "Сирма груп холдинг" , Стопански факултет дипломна работа:Христина Русева 2014
6 Теодор Атанасов, Състояние на автомобилния пазар. Проблеми и перспективи пред официалните вносители ан лекотоварни автомобили в България (на примера на ПоршеБг.ЕООД). , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Габриела Иванова Цонкова 2012
7 Теодор Атанасов, Диагностично свързаните групи като метод за финансиране на болничната помощ., Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Василина Иванова Христоскова 2011
8 Теодор Атанасов, Модел на EFQM за организационно съвършенство, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Антон Георгиев Ганчев 2011
9 Теодор Атанасов, Организационна диагностика. Компонентен бизнес-модел. , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Димитър Димитров Каменски 2010
10 Теодор Атанасов, Управление, основано на качеството – анализ и приложение на модела CAF. Обща рамка и оценяване. , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Маргарита Петрова Василева 2010
11 Теодор Атанасов, Анализът на стратегическото поведение като средство за стратегическа диагностика на фирма (на примера на Юробанк И ЕФ Джи България АД). , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа: Константин Митков Митрев 2009
12 Теодор Атанасов, Процесът на вземане на управленски решения в МСП. Културна обусловеност, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Тихомир Руменов Тотев 2006
13 Теодор Атанасов, Проект за изграждане на система за контролинг в „Бранд комерс” , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Теодора Йорданова Йорданова 2005
14 Теодор Атанасов, Протфолио анализ като метод за оптимизиране на продуктовата структура (на примера на фирма Елифарм). , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Анна Пенчева Цакова 2005
15 Теодор Атанасов, Анализ и управление на ликвидността на стопанско предприятие. , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Ирина Цветанова Петрова 2001
16 Теодор Атанасов, Бизнес-оценяване на приватизационен обект , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет дипломна работа:Бизнес-оценяване на приватизационен обект 2000
Статия в научно списание
1 Теодор Атанасов, Масовата приватизация и икономическата реформа, в-к "Икономически живот", брой:33, 1996 1996
2 Красен Буюклиев, Теодор Атанасов, Държавната собственост и нейното управление в развитите страни, Сп. Бизнес ескорт, брой:6, 1991 1991
3 Теодор Атанасов, За същността, мястото и ролята на мениджърските контракти при управлението на държавната собственост. , сп. Мениджмънт, брой:2, 1991 1991
4 Теодор Атанасов, Реформата в България /външноикономически отношения/. , сп. Управление и самоуправление, брой:3 , 1990 1990
5 Теодор Атанасов, Преките връзки и създаването на съвместни стопански организации. , сп. Управление и самоуправление, брой:5, 1989 1989
6 Теодор Атанасов, Усъвършенствуване на икономическото сътрудничество. , сп. Управление и самоуправление, брой:2, 1989 1989
7 Теодор Атанасов, Опитът на НПП „Благой Попов” в стопанисването на социалистическата собственост. , сп. Социално управлние, брой:5, 1987 1987
8 Теодор Атанасов, По някои въпроси, засягащи усъвършенстването на приложението икономическия подход в управлението на непроизводствената сфера. Сп. „Социално управление, сп. Социално управлние, брой:5, 1985 1985
9 Теодор Атанасов, Производство, производствени отношения, превърнати форми. , сп. Социално управлние, брой:4, 1984 1984
10 Теодор Атанасов, За понятията „институт” и „институция”, сп. Социологически проблеми", брой:2, 1982 1982
Статия в поредица
1 Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторите като елемент на политиката за икономически растеж. , Годишник на СУ. „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет., брой:т. 12, 2014, стр.:5-23, Ref 2014
2 Теодор Атанасов, Устойчивото развитие в условията на трансформиращите се икономики. , Годишник на СУ. „Св. Климент Охридски”., брой:т.8, издателство:Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, 2009, стр.:5-29, Ref 2009
3 Теодор Атанасов, Малките и средни предприятия в условията на променяща се икономическа среда. , Годишник на СУ. „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, брой:т.5, 2006, стр.:115-135, Ref 2006
4 Теодор Атанасов, Регионалната интеграция на Балканите и в Черноморския регион в контекста на разширяването на Европейския съюз. , Годишник на СУ. „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, брой:т.4, 2005, стр.:173-187, Ref 2005
5 Теодор Атанасов, Институционални аспекти на формирането на устойчива бизнес-среда в условията на трансформиращи се икономики. , Годишник на СУ. „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, том: , брой:т.3, 2004, стр.:27-45 2004
6 Теодор Атанасов, Предизвикателства пред българските фирми при присъединяването на страната ни към Европейския съюз. , Годишник на СУ. „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, 2003, стр.:139-151 2003
7 Теодор Атанасов, Всичко ли е ясно за приватизацията?, Сп. Икономика, том:бр. 9, 1991, стр.:12-14 1991
8 Красен Буюклиев, Теодор Атанасов, Предприятията от държавния сектор при прехода към пазарна икономика., Сп. Бизнес ескорт , брой:11, 12, 1991, стр.:3-9 1991
9 Теодор Атанасов, Мултинационалните обединения. , сп. Социално управлние, брой:5, 1985 1985
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Теодор Атанасов, Предизвикателства пред интернационализацията на българските МСП, Интеграционни процеси в глобалната икономика, издателство:Академично издателство "Ценов", 2018, стр.:180-186, ISBN:978-954-23-1666-4 2018
2 Теодор Атанасов, Какво мислят студентите за възможността за собствен бизнес., Развитие на висшите училища в контекста на европейските изисквания за качество на образователните услуги, редактор/и:проф. д-р Руслан Пенчев, проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Божидар Гьошев, проф. д-р Теодора Георгиева, доц. д-р Миланка Славова, проф. д-р Теодора Георгиева, издателство:Издателство на МВБУ , 2017, стр.:113-122, ISBN: 978-954-9432-75-1(CD) 2017
3 Тодор Ялъмов, Теодор Атанасов, Кои фирми спечелиха от кризата? , Съвременни управленски практики IX, Управленска наука, икономика и бизнес практики – съвременни ракурси и предизвикателства, издателство:Бургаски Свободен Университет, 2016, стр.:327-334, Ref 2016
4 Теодор Атанасов, Бизнес инкубаторите в България. Състояние, проблеми и перспективи за развитие., Сборник докторантски трудове. Част четвърта., издателство:Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, 2015, стр.:7-84 2015
5 Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторът като социално-икономически феномен, Сборник докторантски трудове. Трета част, издателство:Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, 2015, стр.:11-36, Ref 2015
6 Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторите - инструмент за подпомагане оцеляването и развитието на новосъздадените фирми., Сборник по проект ДАСУН. Част първа. СУ „Климент Охридски”. , издателство:Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, 2013, стр.:33-58, ISBN:978-954-9399-19-6 2013
7 Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторите като инструмент за насърчаване на предприемачеството., Сборник доклади IX научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” , издателство:Технически университет - София, 2012, стр.:150-153 2012
8 Теодор Атанасов, Фирмите в условията на устойчиво развитие., Пета научна конференция „Мениджмънт и предприемачество”. Сборник доклади., издателство:Технически университет - София, 2008, стр.:171-177 2008
9 Теодор Атанасов, Устойчивото развитие в Източна Европа. , Икономически политики за устойчиво развитие. , издателство:Университетско издателство „Стопанство”. УНСС, 2007, стр.:275-281 2007
10 Теодор Атанасов, Членството на България в Европейския съюз и неговото отражение върху българските фирми. , Съвременни управленски практики III. , издателство:Бургаски свободен университет, 2005, стр.:279-285 2005
11 Теодор Атанасов, Проблеми пред българските фирми при присъединяването към ЕС. , България и ЕС. Предизвикателства пред бизнеса. , издателство:International University, София University of Portsmouth Business School. , 2003, стр.:17-24 2003
12 Теодор Атанасов, Ролята на институциите за формирането на бизнес-средата в условията на икономиките в преход. , Устойчиво развитие в преходните икономики: възстановяване на икономическите потоци. , издателство:Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, 2003, стр.:128-142 2003
13 Теодор Атанасов, Перспективи и проблеми пред българските фирми при присъединяването на България към Европейския съюз., България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи., издателство:Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, 2002, стр.:108-114 2002
14 Анастасия Бънкова, Теодор Атанасов, Социалната политика в предприятието и в неговия бизнес-план. , Социалните предизвикателства на икономиките в преход. Международна научна конференция „Социалните предизвикателства на икономиките в преход”. , издателство:Парадигма, 2002, стр.:285-299 2002
15 Теодор Атанасов, Приватизацията на естествените монополи. , Европейските измерения в икономиката и управлението на страните в преход. , издателство:Парадигма, 2001, стр.:275-285 2001
16 Теодор Атанасов, Новите форми на икономическо сътрудничество и усъвършенствуването на националните стопански механизми. , Научни трудове. Социално управление, 1990 1990
17 Теодор Атанасов, Усъвършенствуването на националните стопански механизми и тяхното сближаване като фактор за развитието на преките производствени връзки. , Совершенствование непосредственного научно-производственного сотрудничества предприятий странчленов СЭВ, 1989 1989
18 Теодор Атанасов, Относно обхвата на извънпроизводствената сфера. , Научни трудове „Социално управление", 1986 1986
19 Теодор Атанасов, Проблеми на експерименталното приложение на икономическия механизъм в здравеопазването. , Научни трудове „Социално управление", 1983 1983
Съставителска дейност
Здравко Валериев Кънев, Теодор Атанасов, Нина Комарова, "Мир ви оставям..." (Йоан 14:27). В памет на Българския патриарх и Софийски митрополит +Максим, ISSN (print):978-619-92250-1-1, ISBN:978-619-92250-1-1, Симолини, София 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Теодор Атанасов, Зелената сделка и българските МСП: възможности и заплахи 2021
2 Секционен доклад, Теодор Атанасов, Предизвикателства пред интернационализацията на българските МСП. 2018
3 Секционен доклад, Теодор Атанасов, Какво мислят студентите за възможността за собствен бизнес 2017
4 Секционен доклад, Теодор Атанасов, Кои фирми спечелиха от кризата? 2016
5 Секционен доклад, Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторите като инструмент за реализация на политики за подкрепа на новосъздадени фирми 2012
6 Секционен доклад, Теодор Атанасов, Бизнес-инкубаторите като инструмент за насърчаване на предприемачеството. 2012
7 Секционен доклад, Teodor Atanasov, Business incubators - opportunities for sustainable development of the newly established SMEs 2012
8 Секционен доклад, Anastassia Bankova, Teodor Atanasov, Todor Yalamov, Organizational networks and regional development 2009
Учебник/Учебно помагало
Теодор Атанасов, Теодор Атанасов. Фирменият бизнес-план. Как основни европейски и национални стратегически документи и Оперативни програми 2014 – 2020 могат да подпомогнат информационно разработването на фирмения бизнес-план. , Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Стопански факултет, София, Рецензирано 2016