Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. Габриела Кирова
Глава от книга
1 Цанев, Н., Лалчев, З., Мирчева, И. , Витанов, Л., Витанов, В. , Кирова, Г., Симеонова, И. , Душков, И. , Алексиева, Л. , Национално изследване на ефективността на софтуерната система „Енвижън“ – състояние и опит. – В: Изследване и представяне на добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието. София: Авангард-Прима., ISBN:978-954-160-239-1, Авангард Прима, София, Рецензирано 2013
2 Габриела Кирова, Формиране на понятия за естествените числа с използване на индивидуални дидактични средства картони МАТ + и информационни технологии, ISBN:978-619-160-239-1, Авангард Прима, София 2013
3 Л. Алексиева, Г. Кирова, Л. Зафирова, Ж. Куртева, Д. Парушева, Иновативни и интерактивни практики в началното училище. , ISBN:978-619-160-005-2, Авангард Прима, София 2012
Дисертация д-р
Габриела Николова Кирова, Тематичното многообразие на текстовите задачи по математика за началните класове, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП 2013
Книга
1 Габриела Кирова, Методика на работа с текстови задачи в началните класове, ISBN:978-619-160-379-4, Авангард Прима, София, Рецензирано 2014
2 Габриела Кирова, Текстовите задачи в българските учебници по математика след 1945 година, ISBN:978-619-160-380-0, Авангард Прима, София, Рецензирано 2014
Монография
1 Габриела Кирова, Обучение на студенти - бъдещи начални учители за работа с текстови задачи по математика, ISBN:978-954-8846-68-4, ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ, София, Рецензирано 2021
2 Габриела Кирова, Работа по проекти в обучението по математика в началните класове, ISBN:978-619-239-495-0, Авангард Прима, София, Рецензирано 2020
Научен проект
1 Габриела Кирова, Дидактико-методически технологии в контекста на компетентностния подход - част първа, Член, Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”, Номер на договора:РД 08-161/02.03.2023 2023
2 Габриела Кирова, "Компетентностният подход като алтернатива пред предизвикателствата на 21. век", Член, Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”, Номер на договора:РД-08-150/04.03.2022 г. 2022
3 Габриела Кирова, Компетентностният подход - традиции и иновации, Член, Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”, Номер на договора:РД 08-120/03.02.2021 2021
4 Габриела Кирова, Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование, Член, Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”, Номер на договора:РД 08-153/05.02.2020 2020
5 Габриела Кирова, Приложни аспекти на подготовката на студенти-педагози за работа с електронни ресурси, Ръководител, Фонд Научни изследвания на СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-170/16.04.2019 2019
6 Габриела Кирова, Изследване възможностите на интерактивното обучение за подобряване академичните постижения на студентите-педагози., Член, Фонд Научни изследвания на СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:№ 80-10-39/17.04.2018 2018
7 Габриела Кирова, Изследване резултатите от обучението по математика и природни науки в I – IV клас, Ръководител, , Номер на договора:80-10-149/2017 2017
8 Габриела Кирова, Ресурсно осигуряване на електронни курсове за дистанционна форма на обучение, Ръководител, , Номер на договора:46/2016 2016
9 Габриела Кирова, Разработване на мултимедийни образователни ресурси за електронни форми на дистанционно обучение, Член, , Номер на договора:15/2015 2015
10 Габриела Кирова, BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“-фаза 1, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“-фаза 1 2014
11 Габриела Кирова, Студентски практики-фаза 2, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“-фаза 2/2017 2014
12 Габриела Кирова, Квалификация на педагогическите специалисти” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
13 Габриела Кирова, Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на електронно дистанционни обучение, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0011 2012
14 Габриела Кирова, Студентски практики, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Номер на договора:BG051PO001-3.3.07-0002 2012
15 Габриела Кирова, Изследване на добри практики в интерактивното обучение, Член, , Номер на договора:157/2011 2011
16 Габриела Кирова, Създаване на изследователски и учебен център за електронно обучение, Член, , Номер на договора:79/2010 2010
17 Габриела Кирова, Проучване на възможностите на електронното обучение (смесен тип) за оптимизиране на обучението в ОКС “Бакалавър”, Член, , Номер на договора:91/2009 2009
18 Габриела Кирова, Външно оценяване на резултатите от обучението по български език и литература и по математика от 1. до 4. клас, Член, , Номер на договора:22/2008 2008
Научно ръководство
1 Габриела Кирова, Сравнителен анализ на учебни помагала по математика за втори клас“ , СУ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ дипломна работа:Евгения Пушкарова 20182019
2 Габриела Кирова, "Формиране на умения за работа с информация от различни източници в обучението по математика в ІV клас" , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Калина Александрова Колова 2021
3 Габриела Кирова, „Творчески упражнения с текстови задачи по математика в ІІІ и ІV клас“, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Ива Георгиева Петрова 2021
4 Габриела Кирова, „ТЕКСТОВИТЕ ЗАДАЧИ В КОСВЕНА ФОРМА В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ІІІ КЛАС“, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Юлия Каменова Маджарова 2021
5 Габриела Кирова, Дидактичен модел за формиране на екологични знания и нагласи у ученици на 8-9 годишна възраст чрез дейности по интереси, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ралица Миладинова 2021
6 Габриела Кирова, Повишаване на математическата компетентност на 9-11 годишни ученици чрез работа по проекти, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Татяна Христова 2021
7 Габриела Кирова, Сугестопедичен подход при изучаване на геометрични фигури в начален етап на основното образование - права линия, крива линия, отсечка, лъч, начупена линия, ъгъл и видове ъгли, триъгълник и видове триъгълници според страните и ъглите, четириъгълник, правоъгълник, квадрат, кръг, окръжност, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Люба Георгиева 2021
8 Габриела Кирова, Творчески упражнения с текстови задачи по математика в ІІІ и ІV клас, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ива Георгиева Петрова 2021
9 Габриела Кирова, Текстовите задачи в косвена форма в обучението по математика в ІІІ клас , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Юлия Маджарова 2021
10 Габриела Кирова, Формиране на умения за работа с информация от различни източници в обучението по математика в ІV клас, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Калина Колова 2021
11 Габриела Кирова, Усъвършенстване математическата компетентност на четвъртокласниците чрез метода учене по станции, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Албена Захариева Панталеева-Кондева 2020
12 Габриела Кирова, Компетентностен подход в обучението по математика, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ дипломна работа:Стела Великова Найденова 2019
13 Габриела Кирова, Работа по проект в обучението по математика в I - IV клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ дипломна работа:Татяна Васкова Вълчева-Стоянова 2019
14 Габриела Кирова, Вариативен модел за обучение по геометрия на 9-10 годишни деца, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Гергана Илиева Христова 2018
15 Габриела Кирова, Методически подходи при въвеждане на таблично умножение и деление във втори клас , СУ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ дипломна работа:Татяна Сирманова Грозданова 2018
16 Габриела Кирова, Особености на геометричното учебно съдържание в първи клас , СУ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ дипломна работа:Даниела Илиева Петкова 2018
17 Габриела Кирова, Особености на текстовите задачи в учебниците по математика за първи клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ дипломна работа:Младенка Иванова Дичева 2018
18 Габриела Кирова, Специфика на математиеските упражнения в подготвителна група/клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ дипломна работа:Марияна Ангелова Герасимова-Дамянова 2018
19 Габриела Кирова, Творчески упражнения над текстови задачи в новите учебници по математика за първи клас , СУ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ дипломна работа:Таня Георгиева Иванова 2018
20 Габриела Кирова, Формиране на понятия за числата до 10 в първи клас , СУ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ дипломна работа:Татяна Здравкова Владова 2018
21 Габриела Кирова, Анализ на геометричното съдържание в новите учебници за първи клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП дипломна работа:Марияна Димова Желева 2017
22 Габриела Кирова, Анализ на текстовите задачи по математика в учебниците по математика за III и IV клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП дипломна работа:Дора Маринова Василева 2017
23 Габриела Кирова, Сравнителен анализ на темите за свойствата на аритметичните действия и намиране на неизвестен компонент в учебниите по математика за II, III и IV клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП дипломна работа:Галина Иванова Янкова 2017
24 Габриела Кирова, Творчески упражнения над текстови задачи по математика в първи клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП дипломна работа:Ралица Николова 2017
25 Габриела Кирова, Творчески упражнения над текстови задачи по математика във втори клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП дипломна работа:Росица Димитрова Ценова 2017
26 Габриела Кирова, Анализ на общата програма за обучение по математика в началното училище в Австрия, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП дипломна работа:Станние Ненхоф 2016
27 Габриела Кирова, Анализ на учебни помагала по математика за трети клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП дипломна работа:Димка Кривулева 2016
28 Габриела Кирова, Обучителни презентации по геометрия за I- IV клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП дипломна работа:Виолета Мирчева 2016
29 Габриела Кирова, Онагледяване при работа с текстови задачи по математика в IV клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП дипломна работа:Иванка Коцева Пеева 2016
30 Габриела Кирова, Реализиране на междупредметни връзки при групова и индивидуална работа по математика и домашен бит и техника в първи клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП дипломна работа:Аделина Никодимова Владимирова 2016
31 Габриела Кирова, Текстови задачи на тема Туризъм в обучението по математика в I - IV клас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП дипломна работа:Галина Бастиянова 2016
Редактор на издание нереферирано
Габриела Кирова, Сборник Студентски научен форум, Редактор на издание нереферирано 2013
Статия в научно списание
1 Габриела Кирова, Творческите упражнения над текстови задачи в учебниците за І, ІІ и ІІІ клас на "Анубис", Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", том:XXVI D, 2022, стр.:175-189, ISSN (online):1314-6769 2022
2 Gabriela Kirova, “The room of mysteries” project for the third grade, Knowledge International Journal, issue:30.2., 2019, pages:423-426, ISSN (print):1857-4439, Ref, Web of Science 2019
3 Gabriela Kirova, Fourth grade project “Sofia – capital of Bulgaria”, Knowledge International Journal, issue:31.2., 2019, pages:539-542, ISSN (print):2545-4439, Ref, Web of Science 2019
4 Jenny Tsankova, Gabriela Kirova, Unlock the Locks: Math Mystery Day, Arizona Association of Teachers of Mathematics (ААТМ), Jurnal One core, vol:fall 2019, 2019, pages:19-25, International 2019
5 Габриела Кирова, Видове електронни ресурси в електронен учебник по математика за първи клас / Types of electronic resources in electronic textbook of first grade mathematics , Knowledge International Journal, брой:34.2, 2019, стр.:483-489, ISSN (print):2545-4439, Ref, Web of Science 2019
6 Габриела Кирова, Методика на изучаване на неизвестен множител в новите български учебници по математика за втори клас, Knowledge International Journal, issue:35.2, 2019, pages:677-683, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923Х, Ref, Web of Science 2019
7 Габриела Кирова, Методика на изучаване на неизвестно събираемо в новите български учебници по математика за втори клас, Knowledge International Journal, vol:32.1, 2019, pages:137-142, ISSN (print):2545-4439, Ref, Web of Science 2019
8 Gabriela Kirova, Methodology of learning of adding and subtraction with numbers to 20 in the new bulgarian mathematics for the first grade, Knowledge International Journal, issue:26.2, 2018, pages:629-636, ISSN (print):2545-4439, Ref, Web of Science 2018
9 Gabriela Kirova, Options for compiling word problems with tabulated numerical data, Knowledge International Journal, issue:22.2, 2018, pages:391-394, ISSN (print):2545-4439, Ref, Web of Science 2018
10 Gabriela Kirova, Work on a project in the second grade, Knowledge International Journal, issue:23.1, 2018, pages:131-136, ISSN (print):2545-4439, Ref, Web of Science 2018
11 Габриела Кирова, Сравнителен анализ на геометричното съдържание в новите български учебници по математика за трети клас, Knowledge International Journal, брой:28.3, 2018, стр.:991-996, ISSN (print):2545-4439, Ref, Web of Science 2018
12 Gabriela Nikolova Kirova, Lyubka Krasteva Aleksieva, Ivan Nikolaev Dushkov, Lyudmila Veselinova Zafirova, Gergana Ilieva Hristova, MEASURING THE LEARNING OUTCOMES IN MATHEMATICS AT THE END OF FOURTH GRADE (10-11 YEARS OLD STUDENTS), SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, том:Issue 39, брой:November 2017, 2017, стр.:68-82, Ref, Web of Science, PhD 2017
13 Gabriela Kirova, Method of forming concepts of the numbers to 10 in the first grade, International Journal Knowledge, issue:20.1, 2017, pages:343-346, ISSN (print):2545-4439, Ref, Web of Science 2017
14 Gabriela Kirova, Problems with no bounds in teaching mathematics at primary school, International Journal Knowledge, vol:V, issue:16.2, 2017, pages:699-701, ISSN (print):1857-92, Ref, Web of Science 2017
15 Gabriela Kirova, The geometric education contents the new study sets of mathematics for first grade, International Journal Knowledge, issue:19.2, 2017, pages:619-624, ISSN (print):2545-4439, Ref, Web of Science 2017
16 Gabriela Kirova, How to create text problems using numeric data from newspapers, International Journal Knowledge, issue:14.1, 2016, pages:369-372, ISSN (print):1857-92, Ref, Web of Science 2016
17 Gabriela Kirova, Metodologcal problems of primary theacher’s work with problem solvings on mathematics , KNOWLEDGE – International Journal, issue:13.1, 2016, pages:161-163, ISSN (print):1857-92, Ref, Web of Science 2016
18 Gabriela Kirova, Mila Stoyanova, Visualization of text problems in mathematics’ textbooks for first grade, International Journal Knowledge, issue:14.1, 2016, pages:383-385, ISSN (print):1857-92, Ref, Web of Science 2016
19 Габриела Кирова, Диаграми на Вен и диаграми на Карол в обучението по математика в началните класове , електронното списание: Образование и технологии, Бургас, брой:7, 2016, стр.:235-239, ISSN (print):1314-1791, Ref 2016
20 Габриела Кирова, За текстовите задачи в косвена форма в българските учебници по математика за началните класове, Докторантска академия, брой:2, 2016, стр.:108-119, ISSN (print):1314-8664 2016
21 Габриела Кирова, Методика на работа с текстови задачи по математика в първи клас, International Journal Knowledge, брой:15.2, 2016, стр.:707-711, ISSN (print):1857-92, Ref, Web of Science 2016
22 Габриела Кирова, Виктория Русева, Вариантни дидиктачески средства по математика за трети клас, Електронно списание за наука, култура и образование ФНПП, № 1, 2015. http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html ISSN 2367-6396, брой:1, 2015, стр.:30-37, ISSN (online):2367-6396 2015
23 Габриела Кирова, Стефан Георгиев, Работа с текстови задачи, съдържащи косвени отношения. , Електронно списание за наука, култура и образование ФНПП, № 1, 2015. http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html ISSN 2367-6396, брой:1, 2015, стр.:38-49, ISSN (online):2367-6396 2015
24 Габриела Кирова, Съставяне на текстови задачи за началните класове по числови данни от различни източници, Годишник на Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, том:XIX D, 2015, стр.:321-327, ISSN (print):1314-6769 2015
25 Габриела Кирова, Изследване на интересите, предпочитанията и ценностните нагласи на български деца от начална училищна възраст във връзка с тематиката на текстовите задачи в учебниците по математика, Електронно списание за наука, култура и образование ФНПП, № 1, 2015. http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html ISSN 2367-6396, брой:1, 2014, стр.:156-179, ISSN (online):2367-6396 2014
26 Габриела Кирова, Методика на работа с дидактически средства по математика за началните класове МАТ +, електронното списание: Образователни технологии, Бургас, брой:4, 2013 2013
27 Габриела Кирова, Сравнителен анализ на текстовите задачи във вариантните учебници по математика за началните класове , Годишник на Софийския университет, т. 105, 2012, том:105, 2013, стр.:153-181, ISSN (print):0861-8216 2013
28 Габриела Кирова, Съставяне и решаване на задачи чрез правоъгълни диаграми в началното обучение по математика, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, том ХVІ D, том:ХVІ D, 2012, стр.:71-78, ISSN (print):1314-6769 2012
29 Николай Цанев, Здравко Лалчев, Габриела Кирова, Състояние, добър опит и тенденции в електронното обучение на студентите от ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски“. , Образователни технологии, брой:1, 2010, ISSN (print):1314-1791 2010
30 Габриела Кирова, Типични грешки по математика, допускани от учениците при самостоятелни работи (изходно ниво) в подготвителната група/клас и в началните класове, Начално образование, брой:4, 2009, стр.:24-30, ISSN (print):0204-4951 2009
31 Николай Цанев, Татяна Борисова, Габриела Кирова, Електронно обучение с използване на MOODLE в педагогическата подготовка на студентите, Littera et Lingua, Електронно списание за хуманитаристика, 2008, ISSN (online):ISSN 1312-6172 2008
32 Габриела Кирова, Нова форма за подготовка на студенти – бъдещи начални учители. , Начално образование, брой:2, 2007, стр.:76-80, ISSN (print):0204-4951 2007
33 Габриела Кирова, Дидактическа технология за обучение в моделиране по математика. , Начално образование, брой:3, 2006, стр.:49-57, ISSN (print):0204-4951 2006
34 Габриела Кирова, За тематичното многообразие на текстовите задачи в учебниците по математика за IV клас (компаративно изследване). , Начално образование, брой:4-5, 2002, стр.:28-32, ISSN (print):6204-4951 2002
35 Габриела Кирова, Универсалното и етническото в учебното съдържание по математика за началните класове – реалности и възможности, Начално образование, брой:5-6, 2001, стр.:17-21, ISSN (print):6204-4951 2001
36 Габриела Кирова, Изследване равнището на математическите знания и умения на учениците в края на първи клас, Начално образование, брой:4, 1996, стр.:48-52, ISSN (print):0204-4951 1996
37 Габриела Кирова, Изследване (чрез тест) равнището на математическите знания и умения на деца, постъпващи в първи клас, Начално образование, брой:8, 1995, стр.:46-54, ISSN (print):0204-4951 1995
38 Габриела Кирова, Изследване равнището на математическите знания и умения на първокласниците в края на първия учебен срок, Начално образование, брой:10, 1995, стр.:16-20, ISSN (print):0204-4951 1995
39 Габриела Кирова, Възпитателни възможности на учебното съдържание по математика: сравнителен анализ на учебниците по математика за І, ІІ и ІІІ клас на българските, гръцките и англо-американските училища от веригата "Мекмилиян" , Начално образование, брой:4, 1994, стр.:57-68, ISSN (print):0204-4951 1994
40 Габриела Кирова, Значимо историко-педагогическо изследване. , Начално образование, брой:3, 1994, стр.:71-72, ISSN (print):0204-4951 1994
41 Габриела Кирова, Учебникът по математика за „А“ клас в гръцките държавни училища. , Начално образование, брой:4, 1992, стр.:38-47, ISSN (print):6204-4951 1992
Статия в поредица
1 Габриела Кирова, Възможности за реализиране на компетентностния подход в обучението по математика в четвърти клас чрез работа по проект, Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", брой:XXІV D, издателство:УИ "Еп. Константин Преславски", 2020, стр.:209-214, ISSN (print):1314-6769 2020
2 Габриела Кирова, Възможности за реализиране на компетентностния подход в обучението по математика в трети клас, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", брой:XXII D, издателство:Университетско издателство на ШУ "Еп. Константин Преславски", 2018, стр.:163-169, ISSN (print):1314-6769 2018
3 Габриела Кирова, Проблеми на методиката на работа с текстови задачи в началните класове, Годишник на СУ, брой:110, издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:55-67, ISSN (print):0861-8216 2018
4 Габриела Кирова, Класификация на видовете творчески упражнения над текстови задачи, Годишник на СУ, брой:108, издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2017, стр.:49-65, ISSN (print):0861-8216 2017
5 Габриела Кирова, Методика на работа с текстови задачи в косвена форма в началните класове, Годишник на СУ, брой:109, издателство:УИ СУ "Св. Кл. Охридски", 2016, стр.:135-146, ISSN (print):0861-8216 2016
6 Габриела Кирова, Решаване на задачи по разписания в обучението по математика в началните класове, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", брой:XXD, 2016, стр.:202-206, ISSN (print):1314-6769 2016
7 Габриела Кирова, Проучване мнението на начални учители за тематичното многообразие и познавателния и възпитателен потенциал на текстовите задачи в учебниците по математика, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", брой:XVIII D, 2014, стр.:117-126, ISSN (print):1314-6769 2014
8 Габриела Кирова, Съвременно измерение на проблема за тематичното многообразие на текстовите задачи в учебниците по математика (анализ и класификация на текстовите задачи в българските учебници по математика след реформата от 2000 година), Годишник на СУ, том:ФНПП, брой:107, 2014, стр.:65-82, ISSN (print):0861-8216 2014
9 Габриела Кирова, Текстовите задачи в съвременните учебници по математика в някои страни в света, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", брой:XVII D, 2013, стр.:101-109, ISSN (print):1314-6769 2013
10 Габриела Кирова, Външно оценяване на математическите знания и умения в подготвителния и в началните класове и анализ на типичните грешки, допускани от учениците, Годишник на СУ, ФНПП, брой:102, издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2010, стр.:5-18, ISSN (online):0861-8216 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Mihaela Nikolova, Gabriela Kirova, "Illustrations of the text problems in the new textbooks in mathematics for second grade", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE Volume 60, book 6.2., 2021, pages:62-67, ISSN (print):ISSN 1311-3321, ISSN (online):ISSN 2603-4123, Ref 2021
2 Габриела Кирова, Възможности за формиране на математическа компетентност чрез темата "Намиране на неизвестен делител" в новите учебници по математика за четвърти клас, Компетентностният подход в обучението - традиции и иновации, редактор/и:доц. д-р Калина Алексиева, доц. д-р Снежанка Добрева, доц. д-р Ивайло Буров, издателство:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2021, стр.:21-44, ISBN:978-619-201-522-0 2021
3 Габриела Кирова, Възможности за формиране на математическа компетентност чрез темата „Намиране на неизвестен умалител“ в новите учебници по математика за четвърти клас, Годишник на Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, издателство:УИ на ШУ "Еп. Константин Преславски" и В.Търнова "Фабер", 2021, стр.:142-155, ISSN (print):1314-6769 , др.((indexed in CEEOL), ) 2021
4 Габриела Кирова, Онагледяването в обучението по математика в І - ІV клас, Образование и изкуства - традиции и перспективи, редактор/и:проф. д-р Маргарита Крумова, издателство:Университетско издателство на СУ "Свети Климент Охридски", 2021, стр.:232-253, ISSN (online):2738-8999 2021
5 Габриела Кирова, Методика за формиране на понятие за неизвестно делимо в новите български учебници по математика за трети клас, Образование и изкуства: традиции и перспективи, издателство:УИ "Свети Климент Охридски", 2020, стр.:675-682, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
6 Габриела Кирова, Методика на формиране на понятие за неизвестно умаляемо в новите български учебници по математика за трети клас, Образование и изкуства: традиции и перспективи, издателство:УИ "Свети Климент Охридски", 2020, стр.:667-674, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
7 Gabriela Kirova, Types of electronic resources in electronic textbook of first grade mathematics, Knowledge International Journal Vol. 34.2, 2019, pages:483-489, ISSN (print):2545-4439, Ref 2019
8 Габриела Кирова, Математика от света на футбола, Сборник доклади от Международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:359-365, ISSN (print):1314-2275 2019
9 Габриела Кирова, Мария Петрова, Математически пъзели за втори клас, Сборник доклади и презентации Студентски научен форум на ФНОИ, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:67-77, ISBN:978-954-07-4674-6 2019
10 Габриела Кирова, За текстовите задачи в новите учебници по математика в първи клас, Юбилеен сборник „Детето и педагогиката", издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:167-173, ISBN:978-954-01-3806-0 2018
11 Габриела Кирова, Маpия Петpова, Математика от чудния свят на Дисни, Сборник доклади и презентации Студентски научен форум на ФНПП 2016, редактор/и:Далия Ал-Халил, Габриела Кирова, издателство:Авангард Прима, 2018, стр.:63-72, ISBN:978-619-160-995-6 2018
12 Габриела Кирова, Любка Алексиева, Иван Душков, Людмила Зафирова, Гергана Христова, Измерване на резултатите от обучението по математика в края на четвърти клас (10-11 годишни ученици), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, том XXI D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието“, 27-29 октомври 2017 г., издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017, стр.:856-874, ISSN (print):1314-6769, PhD 2017
13 Габриела Кирова, Венилина Димитрова, Подходи при въвеждане на мерни единици в трети клас, Сборник доклади и презентации Студентски научен форум на ФНПП 2016, издателство:Авангард Прима, 2017, стр.:112-118, ISBN:978-619-160-795-2, MSc 2017
14 Габриела Кирова, Нели Георгиева, Практическа геометрия – двадесетостен, Сборник доклади и презентации Студентски научен форум на ФНПП 2016, издателство:Авангард Прима, 2017, стр.:77-82, ISBN:978-619-160-795-2, MSc 2017
15 Габриела Кирова, Задачи с кръгови диаграми в обучението по математика в началните класове, Съвременното училище и квалификацията на учителите - Пета есенна научна конференция на ДИУУ, 2015, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:265-269, ISBN:978-954-07-4105-5 2016
16 Габриела Кирова, Мариета Димитрова, Елена Згурова, Математически речник за I - IV клас, Сборник доклади и презентации Студентски научен форум на ФНПП 2016, редактор/и:Габриела Кирова и Далия Ал-Халил, издателство:Авангард Прима, 2016, стр.:78-82, ISBN:978-619-160-637-5 2016
17 Габриела Кирова, Мила Стоянова, Система на онагледяване на текстовите задачи по математика, Сборник доклади и презентации Студентски научен форум на ФНПП 2016, редактор/и:Габриела Кирова и Далия Ал-Халил, издателство:Авангард Прима, 2016, стр.:58-77, ISBN:978-619-160-637-5 2016
18 Габриела Кирова, Смятане с приближение в обучението по математика в началните класове, Съвременното училище и квалификацията на учителите - Пета есенна научна конференция на ДИУУ, 2015, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:241-246, ISBN:978-954-07-4105-5 2016
19 Gabriela Kirova, Data tables in mathematics education in primary school, International Journal Scientific and applicative papers Vol. 10/1, Skopie, 2015, pages:168-170, ISSN (print):1857-92, Ref, Web of Science 2015
20 Gabriela Kirova, Map orientation, Knowledge International Journal 11.1, 2015, pages:370-373, ISSN (print):1857-92, Ref, Web of Science 2015
21 Габриела Кирова, Задачите - пиктограми в началното обучение по математика, Образование и технологии - Иновации в обучението и познавателното развитие, бр. 5, издателство:Образование и технологии, 2014, стр.:131-133, ISSN (print):1314-1791 2014
22 Габриела Кирова, Нона Ивтиминова, Възможности за формиране на понятия за многоцифрените числа в четвърти клас, Сборник доклади и презентации Студентски научен форум на ФНПП 2016, издателство:Авангард Прима, 2013, стр.:132-136, ISBN:978-619-160-216-2, MSc 2013
23 Габриела Кирова, В. Доцева, М. Димитрова, Музикални предпочитания на ученици от начален етап – IV клас., Сборник доклади и презентации Студентски научен форум на ФНПП 2016, издателство:Авангард Прима, 2013, стр.:137-144, ISBN:978-619-160-216-2, MSc 2013
24 Габриела Кирова, Галина Белдева, Адрияна Качамачкова, Елена Левенова, Петя Кръстева, Далия Ал-Халил, Надя Петрова, Невена Гушкова, Мая Башева, Ирена Вучинова, Дидактични игри по математика за начална училищна възраст, Студентски научен форум на ФНПП, издателство:Авангард Прима, 2012, стр.:159-169, ISBN:978-619-160-069-7 2012
25 Габриела Кирова, Индивидуалните дидактически материали в обучението по математика в първи клас, В електронно списание Образование и технологии, бр. 3, 2012, стр.:98-99, ISSN (online):1314-1791 2012
26 Габриела Кирова, Математика в света около нас (състезателни задачи с интегративен характер за ІІІ и ІV клас), Иновативни и интерактивни практики в началното училище, издателство:Авангард Прима, 2012, стр.:30-46, ISBN:978-619-160-005-2 2012
27 Г. Кирова, Б. Спасов, Празник на числото 100, Студентски научен форум на ФНПП, издателство:Авангард Прима, 2012, стр.:170-179, ISBN:978-619-160-069-7 2012
28 Габриела Кирова, Прилагане на диференциран подход в уроците по математика за І – ІV клас, Иновативни и интерактивни практики в началното училище, издателство:Авангард Прима, 2012, стр.:25-29, ISBN:978-619-160-005-2 2012
29 Габриела Кирова, Снежана Радева, Деян Велковски, Михаела Митева, Тематични уроци по математика в ІV клас, Студентски научен форум на ФНПП, 2012, стр.:146-158, ISBN:978-619-160-069-7 2012
30 Габриела Кирова, Трансверсални компетентности на учениците и работа по задачи-проекти в III и IV клас, 40 години Шуменски университет 1971 - 2011, издателство:Университетско издателство ШУ "Еп. К. Преславски", 2011, стр.:73-79, ISBN:978-954-577-582-6 2011
31 Габриела Кирова, Типични грешки при овладяване на математически знания и умения в подготвителния и в началните класове, установени при проведено външно оценяване, 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и развитие на педагогическата наука, издателство:ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ, 2008, стр.:148-154, ISBN:978-954-8846-04-02 2008
32 Габриела Кирова, Занимателни елементи при работата по проект „Математика от приказния свят в първи и втори клас, Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика – 125 години предучилищно образование в България, издателство:ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ, 2007, стр.:283-285 2007
33 Николай Цанев, Татяна Борисова, Габриела Кирова, Иновационен подход в обучението на студенти в образователно-квалификационната степен „магистър“. , Образованието, Балканите, Европа (IV Балкански конгрес по педагогика), том 1, издателство:Тракийски университет Стара Загора, 2007, стр.:197-201, ISBN: 978-954-314-041-1 2007
34 Габриела Кирова, Татяна Вълчева-Стоянова, Румяна Лазарова, Технологичен модел за работа по проект „Математика от приказния свят“ в първи и втори клас, Образованието, Балканите, Европа - том 2, издателство:Тракийски университет Стара Загора, 2007, стр.:283-285, ISBN:978-954-314-042-8 2007
35 Габриела Кирова, Възможности за разширяване компетентността на студентите от специалности ПНУП и НУПЧЕ чрез практическите упражнения по дидактика на математиката, Университетското образование – предизвикателства и перспективи през XXI век, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2006, стр.:225-230, ISBN:954-718-191-2 2006
36 Габриела Кирова, Татяна Вълчева-Стоянова, Дидактическа технология за обучение в моделиране по математика в IV клас. , Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, издателство:ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ, 2006, стр.:257-260, ISBN:978-954-8510-97-4 2006
37 Габриела Кирова, Типични грешки при изготвяне на самостоятелни работи по математика за I-IV клас (изходно равнище) от студентите от специалности ПНУП и НУПЧЕ, Осигуряване и оценяване качеството на обучение, издателство:ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ, 2005, стр.:198-200, ISBN:954-8510-92-8 2005
38 Габриела Кирова, Сюжетни особености на текстовите задачи в немските учебници по математика за началните класове, Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, издателство:ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ, 2004, стр.:99-100, ISBN:954-8510-87-1 2004
39 Габриела Кирова, Изследване на интересите и ценностите на съвременни български деца за установяване на корелационни зависимости с тематичните области на сюжетните текстови задачи по математика, Съвременни предизвикателства пред началната училищна педагогика, издателство:ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ, 2003, стр.:137-141, ISBN:954-8510-82-0 2003
40 Габриела Кирова, Нравствено-възпитателни рефлексии на учебното съдържание, Хуманизиране на педагогическия процес, издателство:УИ ЮЗУ "Неофит Рилски", 1993, стр.:130-131 1993
41 Габриела Кирова, Реализация на хуманно-личностния подход чрез прилагане на нов технологичен модел в обучението по математика в началните класове, Хуманизиране на педагогическия процес, издателство:УИ ЮЗУ "Неофит Рилски", 1993, стр.:158-159 1993
Студия в поредица
1 Габриела Кирова, Методически аспекти на новите учебници по математика за втори клас, Годишник на СУ, том:Книга Педагогически науки, брой:113, издателство:УИ "Свети Климент Охридски", 2020, стр.:88-122, ISSN (print):2683-1074 2020
2 Габриела Кирова, Изследване на резултатите от обучението по математика в края на първи клас, Годишник на СУ, ФНОИ, брой:111, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:102-121, ISSN (print):2682-9622 2019
3 Габриела Кирова, Методически аспекти на новите учебници по математика за първи клас, Годишник на СУ, ФНОИ, брой:112, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:102-131, ISSN (print):2682-9622 2019
4 Габриела Кирова, Методически подходи при разработване на раздела „Таблично умножение и деление“ в новите учебници по математика за втори клас, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", брой:ХХІІІ D, издателство:Университетско издателство на ШУ "Еп. Константин Преславски", 2019, стр.:206-220, ISSN (print):1314-6769 2019
5 Николай Цанев, Татяна Борисова, Габриела Кирова, Създаване на вариантен модел за въвеждане на дистанционна форма на обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“, Годишник на СУ, брой:99-100 , издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2009, стр.:253-274, ISBN:0861-8216 2009
Съставителска дейност
1 Далия Джасир Ал-Халил, Габриела Кирова, Сборник доклади и презентации : седми студентски научен форум, София, 17 май 2019 г., ISBN:978-954-07-4674-6, Авангард Прима 2019
2 Габриела Кирова, Габриела Кирова, Сборник доклади и презентации : шести студентски научен форум, 18 май 2018, София, ISBN:978-619-160-995-6, Авангард Прима, София 2018
3 Далия Джасир Ал-Халил, Габриела Кирова, Сборник доклади и презентации : пети студентски научен форум, 17 май 2017, София, ISBN:978-619-160-795-2, Авангард Прима 2017
4 Далия Джасир Ал-Халил, Габриела Кирова, Сборник доклади и презентации : студентски научен форум, 18 май 2016, София, ISBN:978-619-160-637-5, Авангард Прима 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Габриела Кирова, Подходи при въвеждане на мерни единици в трети клас 2017
2 Секционен доклад, Габриела Кирова, Измерване на резултатите от обучението по математика в края на четвърти клас 2017
3 Секционен доклад, Габриела Кирова, PROBLEMS WITH NO BOUNDS IN TEACHING MATHEMATICS AT PRIMARY SCHOOL 2017
4 Секционен доклад, Габриела Кирова, METHOD OF FORMING CONCEPTS OF THE NUMBERS TO 10 IN THE FIRST GRADE 2017
5 Секционен доклад, Габриела Кирова, Практическа геометрия - двадесетостен 2017
6 Секционен доклад, Габриела Кирова, THE GEOMETRIC EDUCATION CONTENTS THE NEW STUDY SETS OF MATHEMATICS FOR FIRST GRADE 2017
7 Секционен доклад, Габриела Кирова, СИСТЕМА НА ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА ТЕКСТОВИТЕ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА 2016
8 Секционен доклад, Габриела Кирова, METHODOLOGY FOR WORK WITH TEXT PROBLEMS IN MATHEMATICS FOR FIRST GRADE 2016
9 Секционен доклад, Габриела Кирова, РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО РАЗПИСАНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ 2016
10 Секционен доклад, Габриела Кирова, ДИАГРАМИ НА ВЕН И ДИАГРАМИ НА КАРОЛ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ 2016
11 Секционен доклад, Габриела Кирова, VISUALIZATION OF TEXT PROBLEMS IN MATHEMATICS’ TEXTBOOKS FOR FIRST GRADE 2016
12 Секционен доклад, Габриела Кирова, МАТЕМАТИЧЕСКИ РЕЧНИК ЗА І - ІV КЛАС 2016
13 Секционен доклад, Габриела Кирова, METODOLOGICAL PROBLEMS OF PRIMARY THEACHER’S WORK WITH PROBLEM SOLVINGS ON MATHEMATICS 2016
14 Секционен доклад, Габриела Кирова, Работа с текстови задачи, съдържащи косвени отношения в IV клас 2015
15 Секционен доклад, Габриела Кирова, Съставяне на текстови задачи за началните класове по числови данни от различни източници 2015
16 Секционен доклад, Габриела Кирова, ЗАДАЧИ С КРЪГОВИ ДИАГРАМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ 2015
17 Секционен доклад, Габриела Кирова, MAP ORIENTATION 2015
18 Секционен доклад, Габриела Кирова, Вариантни дидактически средства по математика за трети клас 2015
19 Секционен доклад, Габриела Кирова, СМЯТАНЕ С ПРИБЛИЖЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ 2015
Участие в редколегия
1 Габриела Кирова, Педагогически и социални иследвания , Участие в редколегия 2023
2 Габриела Кирова, Педагогически и социални изследвания, Участие в редколегия 2022
3 Габриела Кирова, Образование и изкуства: традиции и перспективи, Участие в редколегия 2021
4 Габриела Кирова, Образование и изкуства: традиции и перспективи, Участие в редколегия 2020
5 Габриела Кирова, Педагогически изследвания, Участие в редколегия 2020
6 Габриела Кирова, Сборник доклади и презентации от Студентски научен форум на ФНОИ, Участие в редколегия 2019
7 Габриела Кирова, Сборник доклади и презентации от Студентски научен форум, Участие в редколегия 2018
8 Габриела Кирова, Сборник доклади и презентации от Студентски научен форум, Участие в редколегия 2015
9 Габриела Кирова, Сборник Студентски научен форум, Участие в редколегия 2014
10 Габриела Кирова, Сборник Студентски научен форум на ФНПП, Участие в редколегия 2012
Учебник
1 Габриела Кирова, Актуални проблеми на дидактиката на математиката в началните класове, ISBN:978-954-8846-65-3, ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ, София, Рецензирано 2021
2 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Книга за учителя по математика за четвърти клас, ISBN:978-619-215-439-4, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София 2019
3 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Математика за четвърти клас, ISBN:978-619-215-389-2, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София, Рецензирано 2019
4 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Книга за учителя по математика за трети клас, ISBN:978-619-215-232-1, Анубис, София 2018
5 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Математика за трети клас, ISBN:978-619-215-188-1, Анубис, София, Рецензирано 2018
6 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Пъстра математика за трети клас: помагало за избираемите учебни часове, ISBN:978-619-215-301-4, Анубис, София, Рецензирано 2018
7 Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Сборник по математика за втори клас, ISBN:978-619-215-304-5, Анубис, София 2018
8 Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Сборник по математика за трети клас, ISBN:978-619-215-308-3, Анубис, София 2018
9 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика № 1 за трети клас, ISBN:978-619-215-196-6, Анубис, София, Рецензирано 2018
10 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика № 2 за трети клас, ISBN:978-619-215-181-2, Анубис, София, Рецензирано 2018
11 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика № 3 за трети клас, ISBN:978-619-215-183-6, Анубис, София, Рецензирано 2018
12 Габриела Кирова, Дидактика на математиката (Мултимедия): видео уроци, ISBN:978-619-160-890-4, Авангард Прима, София 2017
13 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Математика за втори клас, ISBN:978-619-215-135-5, Анубис, София 2017
14 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Пъстра математика за втори клас, ISBN:978-619-215-109-6, Анубис, София 2017
15 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика за втори клас № 1, ISBN:978-619-215-142-3, Анубис, София 2017
16 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика за втори клас № 2, ISBN:978-619-215-139-3, Анубис, София 2017
17 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика за втори клас № 3, ISBN:978-619-215-140-9, Анубис, София 2017
18 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Книга за учителя по математика за първи клас, ISBN:978-619-215-028-0, Анубис, София 2016
19 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Математика за първи клас, ISBN:978-619-215-056-3, Анубис, София 2016
20 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Пъстра математика за първи клас, ISBN:978-619-215-020-4, Анубис, София 2016
21 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика за първи клас № 1, ISBN:978-619-215-047-1, Анубис, София 2016
22 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика за първи клас № 2, ISBN:978-619-215-053-2, Анубис, София 2016
23 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика за първи клас № 3, ISBN:978-619-215-057-0, Анубис, София 2016
24 Златина Шаркова, Габриела Кирова, Задачи без граници, ISBN:978-954-426-990-6, Анубис, София, Рецензирано 2015
25 Стойка Здравкова, Габриела Кирова, Пъстра ваканция (игри и забавни адачи за четвъртокласника), ISBN:978-954-426-994-4, Анубис, София 2015
26 Стойка Здравкова, Габриела Кирова, Пъстра ваканция (игри и забавни задачи за третокласника), ISBN:978-954-426-993-7, Анубис, София 2015
27 Габриела Кирова, Практически упражнения по дидактика на математиката. Формиране на ключови компетентности по математика в началните класове (второ допълнено и преработено издание), ISBN:978-619-160-384-8, Авангард Прима, София, Рецензирано 2014
28 Стойка Здравкова, Габриела Кирова, Пъстра ваканция (игри и забавни задачи за второкласника), ISBN:978-954--426-979-1, Анубис, София 2014
29 Габриела Кирова, Дидактическо средство по математика за лесно събиране и изваждане на числата до 20 за деца на 6-8 год.: числова линия МАТ+ , ISBN:978-619-160-022-9, Авангард Прима, София 2012
30 Габриела Кирова, Дидактически средства по математика за началните класкове МАТ +, ISBN:978-619-160-023-6, Авангард Прима, София 2012
31 Габриела Кирова, Практически упражнения по дидактика на математиката (електронен курс за дистанционно обучение). , ISBN:978-954-323-603-9, Авангард Прима, София, Рецензирано 2009
Учебно помагало
1 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Пъстра математика за 4. клас: помагало за избираемите учени часове, ISBN:978-619-215-408-0, КЛЕТ - БЪЛГАРИЯ, София 2019
2 Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Сборник по математика за четвърти клас, ISBN:978-619-215-416-5, КЛЕТ - БЪЛГАРИЯ, София 2019
3 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Ирена Пушкарова, Тестове по математика за четвърти клас (подготовка за национабно външно оценяване), ISBN:978-619-02-0544-9, Колибри, София 2019
4 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика № 1 за 4. клас, ISBN:978-619-215-387-8, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София, Рецензирано 2019
5 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика № 2 за 4. клас, ISBN:978-619-215-385-4, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София, Рецензирано 2019
6 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Книга за учителя по математика за втори клас, ISBN:978-619-215-095-2, Анубис, София 2017
7 Н. Цанев, З. Лалчев, И. Мирчева, Л. Витанов, В. Витанов, Г. Кирова, и др., Изследване и представяне на добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието, ISBN:978-619-160-239-1, Авангард Прима, София, Рецензирано 2013
8 Стойка Здравкова, Габриела Кирова, Пъстра ваканция (игри и забавни задачи за първокласника), ISBN:978-954-426-942-5, ИК "Анубис" ООД, София 2013
9 Здравка Новакова, Г. Чакалова, Габриела Кирова, Тетрадка по математика № 3 за четвърти клас, ISBN:978-954-01-1757-7, Просвета, София 2005
10 Здравка Новакова, Г. Чакалова, Габриела Кирова, Тетрадка по математика № 3 за трети клас, ISBN:978-954-01-2907-5, Просвета, София 2004
11 Стойка Здравкова, Габриела Кирова, Математика в света около нас за III клас, ISBN:954-459-537-6, ИК Хермес, Пловдив 1999
12 Стойка Здравкова, Габриела Кирова, Математика от приказния свят за II клас, ISBN:954-459-502-3, ИК Хермес, Пловдив 1998
13 Татяна Борисова, Стойка Здравкова, Илиана Мирчева, Габриела Кирова, Любен Витанов, Тестови задачи за I клас , ISBN:954-459-406-х, ИК Хермес, Рецензирано 1997
14 Стойка Здравкова, Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Здравка Новакова, Габриела Кирова, Любен Витанов, Тестови задачи за II клас , ISBN:954-459-407-8, ИК Хермес 1997
15 Стойка Здравкова, Габриела Кирова, Математика от приказния свят за I клас, ISBN:954-459-329-2, ИК Хермес, Пловдив 1996
16 Татяна Борисова, Коста Герджиков, Илиана Мирчева, Габриела Кирова, Николай Цанев, Любен Витанов, Елена Джамбазова, Крася Каваклова, Ръководство за практическо обучение на студентите от педагогическите специалности , ISBN:954-8510-26-Х, Веда-Словена-ЖГ, София, Рецензирано 1996