Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Мария Рогова

Author ID (SCOPUS):56925197400

Researcher ID (Web of Science):AAK-8290-2021

ORCID ID:0000-0002-2146-6825
Дипломна работа
Мария Ангелова Рогова, Ex situ-консервация на българския ендемит-Achillea thracica Velen. (тракийски равнец), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ръководител:Женя Петкова Йорданова 2013
Дисертация д-р
Мария Ангелова Рогова, Ин витро размножаване на българския ендемит Achillea thracica: възможност за ex situ опазване на рядък, застрашен и защитен вид от българската флора, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ръководител:Венета Михова Капчина-Тотева 2017
Научен проект
1 Мария Рогова, „Сравнителен антихерпесен ефект на екстракти от Ruta graveolens L.”, Член, , Номер на договора:80-10-198/2020 2020
2 Мария Рогова, Антимикробна активност на екстракти получени от in situ, in vitro култивирани и ex vitro адаптирани растения от ендемитни видове от род Stachys, Член, , Номер на договора:80-10-4/18.03.2020 2020
3 Мария Рогова, Сравнително определяне на етеричното масло в in situ,in vitro култивирани и ex vitro адаптирани растения от балканския ендемитен вид Stachys thracica Davidov, Член, , Номер на договора:80-10-196/16.04.2019 2019
4 Мария Рогова, Биотехнологичен подход за еx situ съхранение на застрашени видове от род Stachys., Член, , Номер на договора:80-10-197/26.04.2018 2018
5 Мария Рогова, Биологична активност и биотехнологични подходи за опазване на балканския ендемитен вид Stachys thracica Davidov. , Член, , Номер на договора:141/2016 2016
6 Мария Рогова, Ex situ опазване и биологична активност на екстракти от редкия и защитен вид от българската флора Achillea thracica Velen. , Член, , Номер на договора:34/2015 2015
7 Мария Рогова, Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни in vitro култури. , Член, , Номер на договора:Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни in vitro култури. 2014
Научно ръководство
Мария Рогова, In silico и in vitro изследване на ацетилхолинестеразни инхибитори от галантаминов тип и полусинтез на N-заместени галантаминови производни, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Борислав Иванов Георгиев 2020
Статия в научно списание
1 Zhiponova M, Yordanova Zh, Pavlova D, Rogova M, Dimitrova M, Dragolova D, Tasheva-Terzieva E, Kapchina-Toteva V, Importance of phenolics in populations of Teucrium chamaedrys (Lamiaceae) from serpentine soils, Australian Journal of Botany , vol:68, issue:5, 2020, pages:352-362, ISSN (print):0067-1924, ISSN (online):1444-9862, doi:doi.org/10.1071/BT19124, Ref, IF, IF (1.39 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (2020), PhD 2020
2 Zhiponova M, Yordanova Z, Pavlova D, Rogova M, Dimitrova D, Tasheva-Terzieva E, Kapchina-Toteva V, Importance of phenolics in populations of Teucrium chamaedrys (Lamiaceae) from serpentine soils, Australian Journal of Botany, 2020, ISSN (print): 0067-1924, ISSN (online):1444-9862, doi:doi.org/10.1071/BT19124, Ref, Web of Science, IF (1.39 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.568 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), MSc 2020
3 Rogova M., Kostov K., Mantovska D., Petrova D., Yordanova Zh., Multiplication and ex vitro adaptation of Achillea thracica plants, Science & Technologies, issue:9, 2019, pages:44-50, ISSN (online):1314-4111, PhD 2019
4 M. Rogova, K. Kostov, D. Mantovska, D. Petrova, Zh. Yordanova, MULTIPLICATION AND EX VITRO ADAPTION OF ACHILLEA THRACICA PLANTS, Science & Technologies, vol:IX, 2019, pages:44-50, ISSN (online):1314-4111, Ref, PhD 2019
5 Stojanovic GS, Kapchina-Toteva V, Rogova MA, Jovanovic SC, Yordanova Z, Zlatkovic BK, Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Bulgarian Endemic Species Achillea thracica from its Natural Habitat, and in vitro Propagated and ex vitro Established Plants., Natural Product Communications, том:12, брой:2, 2017, стр.:291-292, ISSN (print): ISSN 1934-578X, ISSN (online): 1555-9475, Ref, IF, IF (0.773 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (2017), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2017
6 Yordanova ZP, Rogova MA, Zhiponova MK, Georgiev MI, Kapchina-Toteva VM, Comparative determination of the essential oil composition in Bulgarian endemic plant Achillea thracica Velen. during the process of ex situ conservation, Phytochem Lett, брой:20, 2017, стр.:456-461, ISSN (print):1874-3900, ISSN (online):1876-7486, doi:10.1016/j.phytol.2017.03.011, Ref, Web of Science, PhD 2017
7 Yordanova, Z.P., Rogova MA, Zhiponova MK, Georgiev MI, Kapchina-Toteva, V.M., Comparative determination of the essential oil composition in Bulgarian endemic plant Achillea thracica Velen. during the process of ex situ conservation, Phytochem Lett., том:20, 2017, стр.:456-461, ISSN (print):1874-3900, doi:https://doi.org/10.1016/j.phytol.2017.03.011, Ref, IF, IF (1.418 - 2016), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), PhD 2017
8 Yordanova ZP, Rogova MA, Kapchina-Toteva VM, In vitro propagation of the Balkan endemic species Verbascum eriophorum Godr, Bulgarian Journal of Agricultural Science, том:22, брой:5, 2016, стр.:767-771, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.262 - ), PhD 2016
9 Zh. P. Yordanova, M. A. Rogova, V. M. Kapchina-Toteva, In vitro Propagation of the Balkan Endemic Species Verbascum eriophorum Godr. , BJAS, том:22, брой:5, 2016, стр.:767-771, ISSN (print):ISSN 0310-0351 , ISSN (online): ISSN 2534-983X , Ref, IR , SCOPUS, SJR (223 - 2016), SCOPUS Quartile: Q3 (2016), PhD 2016
10 Rogova M., Dragolova D., Dimitrova M., Yordanova Zh., Mantovska D., Zhiponova M., Kapchina-Toteva V., Micropropagation and ex situ conservation of Achillea thracica Velen. , Science & Technologies , том:V, брой:1, 2015, стр.:38-41, ISSN (online):1314-4111, PhD, MSc 2015
11 M. Rogova, Ts. Ganeva, M. Stefanova, D. Koleva, V. K.-Toteva, Morphoanatomical Study of in vitro Propagated and ex vitro Adapted Achillea thracica Velen. Plants, Bulgarian Journal of Agricultural Science, том:21 (No 5), 2015, стр.:947-950, ISSN (print):1310-0351, ISSN (online):2534-983X, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.229 - 2015), SCOPUS Quartile: Q3 (2015), PhD 2015
12 N. Petrova, M. Dimitrova, D. Dragolova, M. Rogova, V. Kapchina-Toteva, The Effect of Light Quality on Some Physiological and Biochemical Parameters of in vitro Propagated Petunia Cv. “Blue Star” Plants., Plant Science, том:LI (6), 2014, стр.:55-56, ISSN (print):0568-465X, PhD, MSc 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Mantovska D., Yordanova Zh., Rogova M., Paskaleva A., Marcheva D., Kapchina-Toteva V., Initiation of In Vitro culture of the Balkan endemic species Stachys thracica DAVIDOV, Science & Technologies Nautical and Environmental Studies, 2016, PhD, MSc 2016
2 Rogova MA, Dragolova DT, Dimitrova MA, Yordanova ZhP, Mantovska D, Zhiponova M, Kapchina-Toteva VM, Micropropagation and ex situ conservation of Achillea thracica Velen., Science & Technologies V1, Medicine, 2015, стр.:38-41, ISSN (online):1314-4111, PhD 2015
3 Dragolova D, Rogova M, Petrova N, Mantovska D, Ninov M, Yordanova Zh, Dimitrova M, Zhiponova M, Kapchina-Toteva V, Influence of indole-3-butyric acid on Nepeta nuda spp. nuda plants regenerated after cryopreservation, Science & Technologies IV3, Natural & Mathematical science, редактор/и:доц.д-р Св.Желева,проф.д-р И.Танев,доц.д-р В.Хаджиилиев, 2014, стр.:1-4, ISSN (online):1314-4111, PhD, MSc 2014
4 Hristova LG, Yordanova ZP, Dimitrova MA, Rogova MA, Kapchina-Toteva VM, Initiating in vitro cultivation of rare and endangered species from Bulgarian flora., Ecology-Interdisciplinary Science and Practice, 2012, стр.:348-351 2012