Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Мария Рогова

Author ID (SCOPUS):56925197400

Researcher ID (Web of Science):AAK-8290-2021

ORCID ID:0000-0002-2146-6825
Дипломна работа
Мария Ангелова Рогова, Ex situ-консервация на българския ендемит-Achillea thracica Velen. (тракийски равнец), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ръководител:Женя Петкова Йорданова 2013
Дисертация д-р
Мария Ангелова Рогова, Ин витро размножаване на българския ендемит Achillea thracica: възможност за ex situ опазване на рядък, застрашен и защитен вид от българската флора, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ръководител:Венета Михова Капчина-Тотева 2017
Научен проект
1 Мария Рогова, Метаболитно профилиране на екстракти от in situ, in vitro култивирани и ex vitro адаптирани растения от род Stachys, Член, , Номер на договора:80-10-38/22.03.2021 2021
2 Мария Рогова, „Сравнителен антихерпесен ефект на екстракти от Ruta graveolens L.”, Член, , Номер на договора:80-10-198/2020 2020
3 Мария Рогова, Антимикробна активност на екстракти получени от in situ, in vitro култивирани и ex vitro адаптирани растения от ендемитни видове от род Stachys, Член, , Номер на договора:80-10-4/18.03.2020 2020
4 Мария Рогова, Сравнително определяне на етеричното масло в in situ,in vitro култивирани и ex vitro адаптирани растения от балканския ендемитен вид Stachys thracica Davidov, Член, , Номер на договора:80-10-196/16.04.2019 2019
5 Мария Рогова, Биотехнологичен подход за еx situ съхранение на застрашени видове от род Stachys., Член, , Номер на договора:80-10-197/26.04.2018 2018
6 Мария Рогова, Биологична активност и биотехнологични подходи за опазване на балканския ендемитен вид Stachys thracica Davidov. , Член, , Номер на договора:141/2016 2016
7 Мария Рогова, Ex situ опазване и биологична активност на екстракти от редкия и защитен вид от българската флора Achillea thracica Velen. , Член, , Номер на договора:34/2015 2015
8 Мария Рогова, Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни in vitro култури. , Член, , Номер на договора:Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни in vitro култури. 2014
Научно ръководство
1 Мария Рогова, Проследяване на регенерационния потенциал на Achillea thracica Velen. под въздействието на различни видове светлина , СУ "Св. Климент. Охридски" дипломна работа:Йоанна Илиева 2023
2 Мария Рогова, Проследяване на регерационната способност на Achillea thracica Velen. в процеса на ex situ съхранение, СУ "Св. Климент. Охридски" дипломна работа:Галена Георгиева Кафтанова 2022
3 Мария Рогова, In silico и in vitro изследване на ацетилхолинестеразни инхибитори от галантаминов тип и полусинтез на N-заместени галантаминови производни, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Борислав Иванов Георгиев 2020
Статия в научно списание
1 Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Zheni Dimitrova, Stefani Toshkova, Mariya Rogova, Anticancer activity of Achillea thracica Velen. methanol extracts, Acta Scientifica Naturalis, vol:10, issue:3, 2023, pages:21-24, ISSN (print):2367-5144 , ISSN (online):2603-347X, doi:10.2478/asn - 2023- 0020, Ref, PhD 2023
2 Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Zheni Dimitrova, Stefani Toshkova, Mariya Rogova, Anticancer activity of ex vitro established Achillea thracica Velen. water extracts , Journal of applied pharmaceutical sciences, 2023, pages:1-5, ISBN:2231-3354, Ref, SCOPUS, SJR (0.26 - 2023), SCOPUS Quartile: Q2 (2023), PhD 2023
3 Detelina Petrova, Uroš Gašić, Lyubomira Yocheva, Anton Hinkov, Zhenya Yordanova, Ganka Chaneva, Desislava Mantovska, Momchil Paunov, Lyubomira Ivanova, Mariya Rogova, Catmint (Nepeta nuda L.) Phylogenetics and Metabolic Responses in Variable Growth Conditions, Frontiers in Plant Science, vol:13, 2022, pages:1-23, ISSN (print):1664462X, doi:10.3389/fpls.2022.866777. eCollection 2022, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.359 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International, PhD 2022
4 Detelina Petrova, Anton Hinkov, Zhenya Yordanova, Ganka Chaneva, Desislava Mantovska, Mariya Rogova, Kalina Shishkova, Daniel Todorov, Anita Tosheva ....., Miroslava Zhiponova, Catmint (Nepeta nuda L.) Phylogenetics and Metabolic Responses in Variable Growth Conditions, Frontiers in plant science, issue:13, 2022, doi:10.3389/fpls.2022.866777, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (1.359 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
5 Zhiponova M, Yordanova Z, Pavlova D, Rogova M, Dimitrova M, Dragolova D, Tasheva-Terzieva E, Kapchina-Toteva V, Importance of phenolics in populations of Teucrium chamaedrys (Lamiaceae) from serpentine soils, Australian Journal of Botany , vol:68, issue:5, 2020, pages:352-362, ISSN (print):0067-1924, ISSN (online):1444-9862, doi:10.1071/BT19124, Ref, Web of Science, IF (1.24 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.2 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), PhD 2020
6 Zhiponova M, Yordanova Z, Pavlova D, Rogova M, Dimitrova D, Tasheva-Terzieva E, Kapchina-Toteva V, Importance of phenolics in populations of Teucrium chamaedrys (Lamiaceae) from serpentine soils, Australian Journal of Botany, 2020, ISSN (print): 0067-1924, ISSN (online):1444-9862, doi:doi.org/10.1071/BT19124, Ref, Web of Science, IF (1.237 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.425 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), MSc 2020
7 Rogova M., Kostov K., Mantovska D., Petrova D., Yordanova Zh., Multiplication and ex vitro adaptation of Achillea thracica plants, Science & Technologies, issue:9, 2019, pages:44-50, ISSN (online):1314-4111, PhD 2019
8 M. Rogova, K. Kostov, D. Mantovska, D. Petrova, Zh. Yordanova, MULTIPLICATION AND EX VITRO ADAPTION OF ACHILLEA THRACICA PLANTS, Science & Technologies, vol:IX, 2019, pages:44-50, ISSN (online):1314-4111, Ref, PhD 2019
9 Stojanovic GS, Kapchina-Toteva V, Rogova MA, Jovanovic SC, Yordanova Z, Zlatkovic BK, Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Bulgarian Endemic Species Achillea thracica from its Natural Habitat, and in vitro Propagated and ex vitro Established Plants., Natural Product Communications, том:12, брой:2, 2017, стр.:291-292, ISSN (print): ISSN 1934-578X, ISSN (online): 1555-9475, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q3 (2017), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2017
10 Yordanova ZP, Rogova MA, Zhiponova MK, Georgiev MI, Kapchina-Toteva VM, Comparative determination of the essential oil composition in Bulgarian endemic plant Achillea thracica Velen. during the process of ex situ conservation, Phytochem Lett, issue:20, 2017, pages:456-461, ISSN (print):1874-3900, ISSN (online):1876-7486, doi:10.1016/j.phytol.2017.03.011, Ref, IF, IF (1.575 - 2017), Web of Science Quartile: Q2 (2017), PhD 2017
11 Yordanova, Z.P., Rogova MA, Zhiponova MK, Georgiev MI, Kapchina-Toteva, V.M., Comparative determination of the essential oil composition in Bulgarian endemic plant Achillea thracica Velen. during the process of ex situ conservation, Phytochem Lett., том:20, 2017, стр.:456-461, ISSN (print):1874-3900, doi:https://doi.org/10.1016/j.phytol.2017.03.011, Ref, IF, IF (1.418 - 2016), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), PhD 2017
12 Yordanova ZP, Rogova MA, Kapchina-Toteva VM, In vitro propagation of the Balkan endemic species Verbascum eriophorum Godr, Bulgarian Journal of Agricultural Science, том:22, брой:5, 2016, стр.:767-771, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.262 - ), PhD 2016
13 Zh. P. Yordanova, M. A. Rogova, V. M. Kapchina-Toteva, In vitro Propagation of the Balkan Endemic Species Verbascum eriophorum Godr. , BJAS, том:22, брой:5, 2016, стр.:767-771, ISSN (print):ISSN 0310-0351 , ISSN (online): ISSN 2534-983X , Ref, IR , SCOPUS, SJR (223 - 2016), SCOPUS Quartile: Q3 (2016), PhD 2016
14 Desislava Mantovska, Zhenia Yordanova, Mariya Rogova, Antoniya Paskaleva, Daniela Marcheva, Veneta Kapchina-Toteva, INITIATION OF IN VITRO CULTURE OF THE BALKAN ENDEMIC SPECIES STACHYS THRACICA DAVIDOV. , Science & Technologies, том:6, брой:2, 2016, стр.:5-7, Ref, PhD 2016
15 Rogova M., Dragolova D., Dimitrova M., Yordanova Zh., Mantovska D., Zhiponova M., Kapchina-Toteva V., Micropropagation and ex situ conservation of Achillea thracica Velen. , Science & Technologies , том:V, брой:1, 2015, стр.:38-41, ISSN (online):1314-4111, PhD, MSc 2015
16 M. Rogova, Ts. Ganeva, M. Stefanova, D. Koleva, V. K.-Toteva, Morphoanatomical Study of in vitro Propagated and ex vitro Adapted Achillea thracica Velen. Plants, Bulgarian Journal of Agricultural Science, том:21 (No 5), 2015, стр.:947-950, ISSN (print):1310-0351, ISSN (online):2534-983X, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.229 - 2015), SCOPUS Quartile: Q3 (2015), PhD 2015
17 N. Petrova, M. Dimitrova, D. Dragolova, M. Rogova, V. Kapchina-Toteva, The Effect of Light Quality on Some Physiological and Biochemical Parameters of in vitro Propagated Petunia Cv. “Blue Star” Plants., Plant Science, том:LI (6), 2014, стр.:55-56, ISSN (print):0568-465X, PhD, MSc 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Desislava Mantovska, Zhenia Yordanova, Mariya Rogova, Antoniya Paskaleva, Daniela Marcheva, Kapchina-Toteva, V., INITIATION OF IN VITRO CULTURE OF THE BALKAN ENDEMIC SPECIES STACHYS THRACICA DAVIDOV, Science and technologies: Volume VI, 2016 Number 2: NAUTICAL AND ENVIRONMENTAL STUDIES, редактор/и:доц.д-р Св.Желева,проф.д-р И.Танев,доц.д-р В.Хаджиилиев, 2016, стр.:5-8, ISSN (online):1314-4111, PhD, MSc 2016
2 Mantovska D., Yordanova Zh., Rogova M., Paskaleva A., Marcheva D., Kapchina-Toteva V., Initiation of In Vitro culture of the Balkan endemic species Stachys thracica DAVIDOV, Science & Technologies Nautical and Environmental Studies, 2016, PhD, MSc 2016
3 Rogova MA, Dragolova DT, Dimitrova MA, Yordanova ZhP, Mantovska D, Zhiponova M, Kapchina-Toteva VM, Micropropagation and ex situ conservation of Achillea thracica Velen., Science & Technologies V1, Medicine, 2015, стр.:38-41, ISSN (online):1314-4111, PhD 2015
4 Dragolova D, Rogova M, Petrova N, Mantovska D, Ninov M, Yordanova Zh, Dimitrova M, Zhiponova M, Kapchina-Toteva V, Influence of indole-3-butyric acid on Nepeta nuda spp. nuda plants regenerated after cryopreservation, Science & Technologies IV3, Natural & Mathematical science, редактор/и:доц.д-р Св.Желева,проф.д-р И.Танев,доц.д-р В.Хаджиилиев, 2014, стр.:1-4, ISSN (online):1314-4111, PhD, MSc 2014
5 Hristova LG, Yordanova ZP, Dimitrova MA, Rogova MA, Kapchina-Toteva VM, Initiating in vitro cultivation of rare and endangered species from Bulgarian flora., Ecology-Interdisciplinary Science and Practice, 2012, стр.:348-351 2012
Участие в конференция
1 Постер, Мария Рогова, Determination the regeneration potention of Achillea thracica Velen. during the process of ex vitro adaption to Blue-red and sunlight 2023
2 Постер, Мария Рогова, Investigation of the photosynthetic potential of Achillea thracica Velen. during the process of ex vitro adaption to blue-red and sunlight 2023
3 Постер, Мария Рогова, Study of antibacterial potential of the medicinal plant Achillea thracica Velen. under different growing conditions. 2023
4 Секционен доклад, Zhiponova M, Petrova D., Gašić U., Yocheva L., Yordanova Zh., Chaneva G., Mantovska D., Liubomira I., Rogova M., Tosheva A., Kapchina-Toteva V., Vassileva V.,Atanasov A., Mišić D., Bonchev G., Catmint (Nepeta nuda L.) Phylogenetics and Metabolic Responses in Variable Growth Conditions. 2022
5 Постер, Mariya Rogova, Anton Hinkov, Galena Kaftanova, Venelin Tsvetkov, Daniel Todorov, Kalina Shishkova, Ganka Chaneva, Stoyan Shishkov, EFFECT OF ACHILLEA THRACICA VELEN. AQUEOUS EXTRACTS AGAINST HUMAN HERPES VIRUS – 1 AND 2 2021
6 Постер, Mariya Rogova, Detelina Petrova, Desislava Mantovska, Miroslava Zhiponova, Ganka Chaneva, COMPARATIVE ANALYSIS OF STRESS REACTIONS OF MICROPROPAGATED ACHILLEA THRACICA VELEN. PLANTS 2021
7 Постер, Mariya Rogova, Detelina Petrova, Milena Petrova, Petya Hristova, Ganka Chaneva, ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CHLOROFORM SOXHLET EXTRACTS OF THE BULGARIAN ENDEMIC PLANT ACHILLEA THRACICA VELEN. 2021
8 Постер, Venelin Tsvetkov, Anton Hinkov, Daniel Todorov, Kalina Shishkova, Maria Rogova, Detelina Petrova, EFFECT OF RUTA GRAVEOLENS AND ASTRAGALUS GLYCYPHYLLOS EXTRACTS AGAINST HUMAN HERPES VIRUS – 1 2020
9 Постер, Mariya Rogova, Detelina Petrova, Milena Petrova, Yoana Kizheva, Petya Hristova, Ganka Chaneva, ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACTS OF THE BULGARIAN ENDEMIC PLANT ACHILLEA THRACICA VELLEN 2020
10 Постер, Ivanova I., Dimitrov M., Blazhev G., Viyacheva G., Delcheva M., Rogova M., Kapchina-Toteva V., Chaneva G., Zhiponova M., Gibbberellins as modulators of growth and metabolic composition of in-vitro cultured medicinal plant Nepeta nuda 2019
11 Постер, Mariya Rogova, Detelina Petrova, Ganka Chaneva, Tereza Gerashka, Adriana Marinova, Svetoslav Anev, Nikolina Tsvetkova, NATURAL REGENERATION IN DECIDUOUS FORESTS 2019
12 Постер, Desislava Mantovska, Mariya Rogova, Zhenia Yordanova, COMPARATIVE DETERMINATION OF ESSENTIAL OIL COMPOSITION IN THE BALKAN ENDEMIC PLANT STACHYS THRACICA DAVIDOV DURING THE PROCESS OF EX SITU CONSERVATION 2019
13 Постер, Mariya Rogova, Kaloiyan Kostov, Desislava Mantovska, Detelina Petrova, Jeniya Yordanova, MULTIPLICATION AND EX VITRO ADAPTION OF ACHILLEA THRACICA PLANTS 2019
14 Постер, D. Dragolova, M. Dimitrova, Zh. Yordanova, M. Rogova, G. Chaneva, V. Kapchina-Toteva, M. Zhiponova, CATNIP(NEPETA NUDA)ANTIOXIDANT RESPONSE TO MICROPROPAGATION AND CRYOPRESERVATION 2019
15 Постер, Maria Rogova, Desislava Mantovska, Veneta Kapchina-Toteva, Zhenya Yordanova, IN VITRO MULTIPLICATION OF RARE VERONICA CAUCASICA M. BIEB. 2019
16 Постер, Miroslava K. Zhiponova, Mariya A. Rogova, Antoniya V. Georgieva, Milena A. Dimitrova, Krasimir E. Rusanov, Kiril I. Sapunov, Veneta M. Kapchina-Toteva, Ganka T. Chaneva, Light-mediated modulation of growth and phenolics content in Lamium album 2019
17 Постер, Mantovska D., Rogova M., Kapchina-Toteva V., Yordanova Zh., Ex situ conservation of endemic species from genus Stachys 2019
18 Постер, Mariya Rogova, Detelina Petrova, Milena Petrova, Petiya Hristova, Ganka Chaneva, ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF METHANOLIC EXTRACTS OF ACHILLEA THRACICA VELEN. PLANTS 2019
19 Постер, Desislava Mantovska, Maria Rogova, Zhenya Yordanova, Veneta Kapchina-Toteva, EX SITU CONSERVATION AND COMPARATIVE DETERMINATION OF ESSENTIAL OIL COMPOSITION IN THE BALKAN ENDEMIC PLANT STACHYS THRACICA DAVIDOV 2019
20 Постер, Maria Rogova, Veneta Kapchina-Toteva, Comparative analysis of the antioxidant activity of Achillea thracica aqueous extracts 2018
21 Постер, Detelina Petrova, Milena Petrova, Maria Rogova, Yoana Kizheva, Miroslava Zhiponova, Petia Hristova, Ganka Chaneva, ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF EXTRACTS FROM IN VIVO AND IN VITRO PROPAGATED N. NUDA L. 2018
22 Постер, Gabriela Decheva, Mariya Rogova, Lubov Hristova, Veneta Kapchina-Toteva , Ex vitro adaptation of in vitro cultures of Artemisia eriantha Ten. plants. 2017
23 Постер, Mariya Rogova, Detelin Stefanov, Daniela Dragolova, Veneta Kapchina-Toteva, ENZYME ACTIVITY OF MYCROPROPAGATED ACHILLEA THRACICA PLANTS 2017
24 Постер, Venelina Angelkova, Atanas Tanev, Mihaela Tuzharova, Neli Georgieva, Mariya Rogova, INNOVATION PROGRAM OF EDUCATION OF PLANT BIODIVERSIT 2017
25 Постер, M. A. Rogova, D. T. Dragolova, M. K. Zhiponova, Zh. P. Yordanova, G. Decheva and V. M. Kapchina-Toteva, Micropropagation and ex situ conservation of Achillea thracica Velen. 2017
26 Постер, Desislava Mantovska, Zhenia Yordanova, Mariya Rogova, Antoniya Paskaleva, Daniela Marcheva, Veneta Kapchina-Toteva, INITIATION OF IN VITRO CULTURE OF THE BALKAN ENDEMIC SPECIES STACHYS THRACICA DAVIDOV. 2016
27 Постер, M. Rogova, Zh. Yordanova, D. Dragolova, M. Zhiponova, Ant. Pascaleva, Veneta Kapchina-Toteva, Comparative analyzes of some flavonoid compounds in in vivo and in vitro cultivated Achillea thracica Velen. Plants. 2016
28 Постер, Mariya Rogova, Detelin Stefanov, Antoniya Patvanova, Veneta Kapchina-Totevа , In situ conservation and biologicaly active compouds in Achillea thracica Vеlen. 2016
29 Постер, Mariya Rogova, Zhenia Yordanova, Antoniya Paskaleva, Daniela Marcheva, Veneta Kapchina-Toteva, Ex vitro adaptation of in vitro cultures of the Balkan endemic species Stachys thracica Davidov. 2016
30 Пленарен доклад, Veneta Kapchina-Toteva, Mariya Rogova, Zhenia Yordanova, Milena Dimitrova, Daniela Dragolova, Desislava Mantovska and Liubov Hristova, Micropropagation of medical plants in Bulgarian flora 2015
31 Постер, Mariya Angelova Rogova, Daniela Todorova Dragolova, Milena Angelova Dimitrova, Zhenia Petkova Yordanova, Desislava Ivanova Mantovska, Veneta Mihova Kapchina-Toteva , GC-MS analyses of bioactive compounds of methanol extracts of in vivo, in vitro and ex vitro grow Achillea thracica Velen. plants. 2015
32 Постер, M. A. Rogova, D. T. Dragolova, M. A. Dimitrova, Zh. P. Yordanova, D. Mantovska, M. Ninov and V. M. Kapchina-Toteva, Micropropagation and ex situ conservation of Achillea thracica Velen. 2015
33 Постер, D. Dragolova, M. Dimitrova, M. Rogova, M. Ninov, D. Petrova, V. Kapchina-Toteva , Comparative investigation of essential oil composition from Nepeta nuda spp. nuda during different growth conditions. 2015
34 Постер, Rogova M., Yordanova, Z., Mantovska D., Kapchina-Toteva V. , Comparative determination of essential oil composition in the Bulgarian endemic plant Achillea thracica Velen. during the process of ex situ conservation. 2015
35 Постер, Mariya Rogova, Daniela Dragolova, Miroslava Zhiponova, Milena Dimitrova, Desislava Mantovska, Gordana Stojanović, Veneta Kapchina-Toteva, Comparative analyses of flavonoid compounds of in vivo, in vitro and ex vitro grown Achillea thracica plants. 2015
36 Постер, D. Dragolova, M. Dimitrova, M. Rogova, M. Ninov, D. Petrova, V. Kapchina-Toteva , Identification of bioactive compounds from Nepeta nuda spp. nuda 2015
37 Постер, Mariya Rogova, Daniela Dragolova, Zhenia Yordanova, Milena Dimitrova, Desislava Mantovska, Veneta Kapchina-Toteva , Initiation of in vitro culture and capacity of seed sprouting in two different mediums of Achillea thracica Velen. Plants. 2015
38 Секционен доклад, M. Rogova, N. Petrova, Effect Of Growth Regulators On Some Physiological Characteristics Of In Vitro Propagated Achillea Thracica Velen. 2014
39 Постер, M. Rogova, D. Dragolova, M. Stefanova, Tsv. Ganeva, D. Koleva, Comparative anatomical and physiological analyses of in vivo, in vitro and ex vitro grown Achillea thracica and Nepeta nuda plants. 2014
40 Постер, Dragolova D., Rogova M., Petrova N., Mantovska D., Ninov M., Yordanova Zh., Dimitrova M., Zhiponova M., Kapchina-Toteva V., Influence of indole-3-butyric acid on Nepeta nuda spp. Nuda plants regenerated after cryopreservation. 2014
41 Постер, N. Petrova, M. Dimitrova, D. Dragolova, M. Rogova, V. Yordanova , The effect of light quality on some physiological and biochemical parameters of in vitro propagated Petunia cv. “Blue star” plants 2014
42 Постер, Yordanova Zh., Rogova M., Petrova N., Chaneva G., Dragolova D., V. Kapchina – Toteva, Ex situ conservation and antioxidant capacity of the bulgarian endemic plant Achillea thracica Velen. 2014
43 Постер, M. Rogova, N. Petrova, Zh. Yordanova, M. Dimitrova, V. Kapchina-Toteva, Essential oil composition of in situ and in vitro cultivated Achillea thracica Velen. plants. 2014
44 Постер, Д. Драголова, М. Димитрова, М. Рогова, В. Капчина-Тотева, Aнтиоксидантна активност и вторични метаболити акумулирани в растения от Nepeta nuda spp. nuda. 2014
45 Постер, M. Rogova, M. Nicolova, N. Petrova , External flavonoid aglycones of in vitro and in vivo grown plants of Bulgarian endemic, critically endangered Achillea thracica. 2013
46 Постер, Рогова, М. Димитрова, Ж. Йорданова, В. Капчина-Тотева, Консервация на ендемитни видове от българската флора. 2012
47 Секционен доклад, Hristova L. G., Yordanova Z. P., Dimitrova M. A., Rogova M. A., Kapchina-Toteva V. M., Initiating in vitro cultivation of rare and endangered species from Bulgarian flora. 2012