Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Георги Гочев
Научен проект
1 Георги Гочев, Анализ и изследване на общотеоретични и практически проблеми при различните системи за признаването професионалната болест като осигурен социален риск в някои от държавите-членки на Европейския съюз. , Член, 2022
2 Георги Гочев, Елементи на осигурения социален риск „Професионална болест“. Анализ на двете причинно-следствени връзки при риска професионална болест. Сравнение с други причинно-следствени връзки и обсъждането на прилики и разлики с други рискове като трудовата злополука и общото заболяване. , Член, 2021
3 Георги Гочев, Проблемите, предизвикани от пандемията от COVID-19 в областта на трудовото и осигурителното право, както и мерките, които са предприети за намаляването на неблагоприятните последици, с които работниците/служителите и осигурените лица се сблъскват. , Член, 2020
Статия в научно списание
1 Георги Гочев, "Причинно-следствени връзки при професионална болест", Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, том:XIV, брой:14, 2023, стр.:243-261, ISBN:978-954-07-5783-4 2023
2 Георги Гочев, "COVID-19 и проблемите по прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 при отпускане на обезщетение за безработица"., Съвременно право , брой:2, 2021, стр.:48-56, ISSN (print):0861-18-15 2021
3 Георги Гочев, "Практически проблеми в реда за установяване на професионална болест" , "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО", том:11, 2020, стр.:234-243, ISBN:978-954-07-5027-9 2020
4 Георги Гочев, COVID-19 – общо заболяване или професионална болест за медицинските специалисти?, Съвременно право , брой:2, 2020, ISSN (print):0861-18-15 2020
5 Георги Гочев, Анализ на съдебната практика по приложението на Регламент (ЕО) 883/2004 г. при отпускане на обезщетението за безработица, Грамада, 2019, ISSN (online):2682-9703 2019
6 Георги Гочев, Сравнително-правен поглед върху някои аспекти на професионалната болест по българското и немското законодателство, Грамада, 2019, ISSN (online):2682-9703 2019
7 Георги Гочев, Анализ на съдебната практика по чл. 326 от КТ, в хипотезата на неспазено от работника предизвестие по чл. 220 КТ, Грамада, 2018, ISSN (online):2682-9703 2018
8 Георги Гочев, Историческо развитие на понятието за професионална болест, Съвременно право , брой:2, 2018, стр.:64-83, ISSN (print):0861-18-15 2018
9 Георги Гочев, Историческое развитие правового регулирования профессионального заболевания в Болгарии, ИСТОРИЯ И НАУЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, issue:3, 2018, ISBN:9785998806834 2018
10 Георги Гочев, Кратка бележка по приложението на разпоредбата на чл. 415, АЛ. 1, Т. 2 ГПК, Грамада, 2018, ISSN (online):2682-9703 2018
11 Георги Гочев, Проблеми на специализирания контрол върху предоставянето на медицинска помощ, Грамада, 2017, ISSN (online):2682-9703 2017
12 Георги Гочев, Принципы свободы и защиты труда в условиях рыночной экономики, Международная научно-практическая конференция "Трудовое право, право социального обеспечения и рыночная экономика., 2016, pages:51-58, ISBN:9785392218479 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Георги Гочев, „Особености на координационните правила на регламент (ЕО) № 883/2004 г. при професионална болест“. , 1989-2019 - Промените в българската правна система през призмата на международните отношения, международното право и правото на европейския съюз, редактор/и:Доц. д-р Боряна Мусева; доц. д-р Васил Пандов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:474-480, ISBN:978-954-07-5234-1 2021
2 Георги Гочев, Системи за признаване на професионална болест , 100 години УНСС - 100 години право в УНСС, редактор/и:доц. д-р Иван Цветанов, издателство:ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - УНСС, 2021, стр.:287-295, ISBN:978-619-232-437-7 2021
3 Георги Гочев, Сравнителноправен поглед на правната уредба на професионалната болест в Австрия и България , Проблеми на трудовото и осигурителното право, редактор/и:доц. д-р Райна Койчева, доц. д-р Андрей Александров, издателство:ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - УНСС, 2021, стр.:259-267, ISBN:978-619-232-442-1 2021
4 Георги Гочев, Особености на професионалната болест като елемент от основанието на отговорността по чл. 200 КТ, СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ, редактор/и:проф. д.ю.н. Иван Русчев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:96-102, ISBN:9789540747583 2019
5 Георги Гочев, Проблеми на специализирания контрол върху предоставяне на медицинска помощ, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, редактор/и:проф. д-р Красимира Средкова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:199-209, ISBN:978-954-07-4188-9 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Георги Гочев, Причинни връзки при професионална болест 2022
2 Секционен доклад, Георги Гочев, КОВИД-19 И ПРОБЛЕМИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 883/2004 г. ПРИ ОТПУСКАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА 2021
3 Секционен доклад, Георги Гочев, "Трудови и осигурителни права при COVID-19" 2021
4 Секционен доклад, Георги Гочев, СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПОГЛЕД НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА БОЛЕСТ В АВСТРИЯ И БЪЛГАРИЯ 2020
5 Секционен доклад, Георги Гочев, "СИСТЕМИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ" 2020
6 Секционен доклад, Георги Гочев, Особености на професионалната болест като елемент на основанието на отноговорността по чл. 200 КТ 2019
7 Секционен доклад, Георги Красимиров Гочев, ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ 2019
8 Секционен доклад, Георги Красимиров Гочев, ОСОБЕНОСТИ НА КООРДИНАЦИОННИТЕ ПРАВИЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 Г. ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ 2019
9 Секционен доклад, Георги Красимиров Гочев, ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ В БОЛГАРИИ 2017
10 Секционен доклад, Георги Красимиров Гочев, Право и социална политика. Правни проблеми при неспазено предизвестие по чл. 220 КТ 2016
11 Секционен доклад, Георги Красимиров Гочев, "Принципы свободы и защиты труда в условиях рыночной экономики.Принципы свободы и защиты труда в условиях рыночной экономики." 2016