Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Георги Гочев
Статия в научно списание
1 Георги Гочев, "Практически проблеми в реда за установяване на професионална болест" , "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО", том:11, 2020, стр.:234-243, ISBN:978-954-07-5027-9 2020
2 Георги Гочев, COVID-19 – общо заболяване или професионална болест за медицинските специалисти?, Съвременно право , брой:2, 2020, ISSN (print):0861-18-15 2020
3 Георги Гочев, Анализ на съдебната практика по приложението на Регламент (ЕО) 883/2004 г. при отпускане на обезщетението за безработица, Грамада, 2019, ISSN (online):2682-9703 2019
4 Георги Гочев, Сравнително-правен поглед върху някои аспекти на професионалната болест по българското и немското законодателство, Грамада, 2019, ISSN (online):2682-9703 2019
5 Георги Гочев, Анализ на съдебната практика по чл. 326 от КТ, в хипотезата на неспазено от работника предизвестие по чл. 220 КТ, Грамада, 2018, ISSN (online):2682-9703 2018
6 Георги Гочев, Историческо развитие на понятието за професионална болест, Съвременно право , брой:2, 2018, ISSN (print):0861-18-15 2018
7 Георги Гочев, Историческое развитие правового регулирования профессионального заболевания в Болгарии, ИСТОРИЯ И НАУЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, issue:3, 2018, ISBN:9785998806834 2018
8 Георги Гочев, Кратка бележка по приложението на разпоредбата на чл. 415, АЛ. 1, Т. 2 ГПК, Грамада, 2018, ISSN (online):2682-9703 2018
9 Георги Гочев, Проблеми на специализирания контрол върху предоставянето на медицинска помощ, Грамада, 2017, ISSN (online):2682-9703 2017
10 Георги Гочев, Принципы свободы и защиты труда в условиях рыночной экономики, Международная научно-практическая конференция "Трудовое право, право социального обеспечения и рыночная экономика., 2016, pages:51-58, ISBN:9785392218479 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
Георги Гочев, Особености на професионалната болест като елемент от основанието на отговорността по чл. 200 КТ, СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ, редактор/и:проф. д.ю.н. Иван Русчев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:96-102, ISBN:9789540747583 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Георги Гочев, СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПОГЛЕД НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА БОЛЕСТ В АВСТРИЯ И БЪЛГАРИЯ 2020
2 Секционен доклад, Георги Гочев, "СИСТЕМИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ" 2020
3 Секционен доклад, Георги Красимиров Гочев, ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ 2019
4 Секционен доклад, Георги Красимиров Гочев, ОСОБЕНОСТИ НА КООРДИНАЦИОННИТЕ ПРАВИЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 Г. ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ 2019
5 Секционен доклад, Георги Красимиров Гочев, ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ В БОЛГАРИИ 2017
6 Секционен доклад, Георги Красимиров Гочев, Право и социална политика. Правни проблеми при неспазено предизвестие по чл. 220 КТ 2016
7 Секционен доклад, Георги Красимиров Гочев, Особености на професионалната болест като елемент от основанието на отговорността по чл. 200 КТ 2016
8 Секционен доклад, Георги Красимиров Гочев, "Принципы свободы и защиты труда в условиях рыночной экономики.Принципы свободы и защиты труда в условиях рыночной экономики." 2016